Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Α΄ Παραλειπομένων
Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

 1 ΑΔΑΜ, Σηθ, Ενώς, 2 Καϊνάν, Μαλελεήλ, Ιάρεδ, 3 Ενώχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ, 4 Νώε. υιοί Νώε· Σημ, Χαμ, Ιάφεθ. 5 υιοί Ιάφεθ· Γαμέρ, Μαγώγ, Μαδαϊμ, Ιωϋάν, Ελισά, Θοβέλ, Μοσόχ και Θίρας. 6 και οι υιοί Γαμέρ· Ασχανάζ και Ριφάθ και Θοργαμά. 7 και οι υιοί Ιωϋάν· Ελισά και Θαρσίς, Κίτιοι και Ρόδιοι. 8 και οι υιοί Χαμ· Χους και Μεσραϊμ, Φουδ, και Χαναάν. 9 και υιοί Χους· Σαβά και Ευιλά και Σαβαθά και Ρεγμά, και Σεβεθαχά. και υιοί Ρεγμά· Σαβά και Δαδάν. 10 και Χους εγέννησε τον Νεβρώδ· ούτος ήρξατο είναι γίγας κυνηγός επί της γης.[11 Και Μεσραϊμ εγέννησε τους Λωδιείμ και τους Αναμιείμ και τους Λαβείν και τους Νεφθαλίμ 12 και τους Πατροσωνιείμ και τους Χασλωνιείμ, όθεν εξήλθεν εκείθεν Φυλιστιείμ, και τους Χαφοριείμ 13 και Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα πρωτότοκον και τον Χετταίον 14 και τον Ιεβουσαίον και τον Αμορραίον και τον Γεργεσαίον 15 και τον Ευαίον και τον Αρουκαίον και τον Ασενναίον 16 και τον Αράδιον και τον Σαμαραίον και τον Αμαθί.]

17 υιοί Σημ· Αιλάμ και Ασσούδ και Αρφαξάδ.

[18 Και Αρφαξάδ εγέννησε τον Καϊνάν, και Καϊνάν εγέννησε τον Σαλά, και Σαλά εγέννησε τον Εβέρ, 19 και τω Εβέρ εγεννήθησαν δύο υιοί· όνομα τω ενί Φαλέκ, ότι εν ταις ημέραις αυτού διεμερίσθη η γη, και όνομα τω αδελφω αυτού Ιεκτάν. 20 και Ιεκτάν εγέννησε τον Ελμωδάδ και τον Σαλέφ και τον Αραμώθ 21 και τον Κεδουράν και τον Αιγήν και τον Δεκλάμ 22 και τον Γεμιάν και τον Αβιμέκλ και τον Σαβάν 23 και τον Ουφείρ και τον Ευί και τον ‘Ωράμ· πάντες ούτοι υιοί Ιεκτάν. 24 υιοί Σημ· Αιλάμ και Ασούρ και Αρφαξάδ.]

24 Σαλά, 25 Έβερ, Φαλέγ, Ραγαύ, 26 Σερούχ, Νεχώρ, Θάρα, 27 Αβραάμ. 28 υιοί δε Αβραάμ· Ισαάκ και Ισμαήλ. 29 αύται δε αι γενέσεις πρωτοτόκου Ισμαήλ· Ναβαιώθ και Κηδάρ, Ναβδεήλ, Μαβσάμ, 30 Μασμά, Ιδουμά, Μασσή, Χονδάν, Θαιμάν, 31 Ιεττούρ, Ναφές και Κεδμά. ούτοί εισιν υιοί Ισμαήλ. 32 και υιοί Χεττούρας παλλακής Αβραάμ· και έτεκεν αυτω τον Ζεμβράμ, Ιεξάν, Μαδιάμ, Μαδάμ, Σοβάκ, Σωέ. και υιοί Ιεξάν· Δαιδάν και Σαβά. 33 και υιοί Μαδιάμ· Γαιφάρ και ‘Οφέρ και Ενώχ και Αβιδά και Ελλαδά. πάντες ούτοι υιοί Χεττούρας. 34 και εγέννησεν Αβραάμ τον Ισαάκ. και υιοί

 Ισαάκ· Ιακώβ και Ησαύ. 35 υιοί Ησαύ· Ελιφάζ και Ραγουήλ και Ιεούλ και Ιεγλόμ και Κορέ. 36 υιοί Ελιφάζ· Θαιμάν και ‘Ωμάρ, Σωφάρ και Γοωθάμ και Κενέζ και της Θαμνά Αμαλήκ. 37 και υιοί Ραγουήλ· Ναχές, Ζαρέ, Σομέ και Μοζέ. 38 υιοί Σηϊρ· Λωτάν, Σωβάλ, Σεβεγών, Ανά, Δησών, Ωσάρ και Λισάν. 39 και υιοί Λωτάν· Χορρί και Αιμάν, αδελφή δε Λωτάν Θαμνά. 40 υιοί Σωβάλ· Γωλάμ, Μαναχάθ, Γαιβήλ, Σώβ και ‘Ωνάν. υιοί δε Σεβεγών· Αϊά και Ανά. 41 υιοί Ανά· Δαισών. υιοί δε Δαισών· Εμερών και Εσεβάν και Ιεθράν και Χαρράν. 42 και υιοί Ωσάρ· Βαλαάμ και Ζουκάμ και Ιωκάν. υιοί Δαισάν· Ως και Αράν. 43 και ούτοι οι βασιλείς αυτών· Βαλάκ υιος Βεώρ, και όνομα τη πόλει αυτού Δενναβά. 44 και απέθανε Βαλάκ, και εβασίλευσεν αντ ‘ αυτού Ιωβάβ υιος Ζαρά εκ Βοσόρρας. 45 και απέθανεν Ιωβάβ, και εβασίλευσεν αντ ‘ αυτού Ασόμ εκ γης Θαιμανών. 46 και απέθανεν Ασόμ, και εβασίλευσεν αντ ‘ αυτού Αδάδ υιος Βαράδ ο πατάξας Μαδιάμ εν τω πεδίω Μωάβ, και όνομα τη πόλει αυτού Γεθθαίμ. 47 και απέθανεν Αδάδ, και εβασίλευσεν αντ ‘ αυτού Σεβλά εκ Μασεκκάς. 48 και απέθανε Σεβλά, και εβασίλευσεν αντ' αυτού Σαούλ εκ Ροωβώθ της παρά ποταμόν. 49 και απέθανε Σαούλ, και εβασίλευσεν αντ ‘ αυτού Βαλαεννώρ υιος Αχοβώρ. 50 και απέθανε Βαλαεννώρ, και εβασίλευσεν αντ ‘ αυτού Αδάδ υιος Βαράδ, και όνομα τη πόλει αυτού Φογώρ. 51 ηγεμόνες Εδώμ· ηγεμών Θαμνά, ηγεμών Γωλαδά, ηγεμών Ιεθέρ, 52 ηγεμών Ελιβαμάς, ηγεμών ‘Ηλάς, ηγεμών Φινών, 53 ηγεμών Κενέζ, ηγεμών Θαιμάν, ηγεμών Μαβσάρ, ηγεμών Μαγεδιήλ, ηγεμών Ζαφωϊν. ούτοι ηγεμόνες Εδώμ.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

 1 ΤΑΥΤΑ τα ονόματα των υιών Ισραήλ· Ρουβήν, Συμεών, Λευί, Ιούδα, Ισσάχαρ, Ζαβουλών, 2 Δάν, Ιωσήφ, Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γάδ, Ασήρ. 3 υιοί Ιούδα· Ήρ, Αυνάν, Σηλώμ, τρεις εγεννήθησαν αυτω εκ της θυγατρός Σαύας της Χανανίτιδος. και ην Ήρ ο πρωτότοκος Ιούδα πονηρός εναντίον Κυρίου, και απέκτεινεν αυτόν. 4 και Θάμαρ η νύμφη αυτού έτεκεν αυτω τον Φαρές και τον Ζαρά. πάντες υιοί Ιούδα πέντε. 5 υιοί Φαρές· Εσρώμ και Ιεμουήλ. 6 και υιοί Ζαρά· Ζαμβρί και Αιθάν και Αιμάν και Καλχάλ και Δαράδ, πάντες πέντε. 7 και υιοί Χαρμί· Άχαρ ο εμποδοστάτης Ισραήλ, ος ηθέτησεν εις το ανάθεμα. 8 και υιοί Αιθάν, Αζαρίας. 9 και υιοί Εσρώμ, οί ετέχθησαν αυτω· ο Ιεραμεήλ και ο Αράμ και ο Χαλέβ. 10 και Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ και Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών άρχοντα οίκου Ιούδα, 11 και Ναασσών εγέννησε τον Σαλμών, και Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ, 12 και Βοόζ εγέννησε τον ‘Ωβήδ,

 και ‘Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί, 13 και Ιεσσαί εγέννησε τον πρωτότοκον αυτού τον Ελιάβ· Αμιναδάβ ο δεύτερος, Σαμαά ο τρίτος, 14 Ναθαναήλ ο τέταρτος, Ζαδδαϊ ο πέμπτος, 15 Ασόμ ο έκτος, Δαυίδ ο έβδομος, 16 και η αδελφή αυτών Σαρουία και Αβιγαία· και υιοί Σαρουία· Αβισά και Ιωάβ και Ασαήλ, τρεις. 17 και Αβιγαία εγέννησε τον Αμεσσά· και πατήρ Αμεσσά Ιοθόρ ο Ισμαηλίτης. 18 και Χαλέβ υιος Εσρώμ έλαβε την Γαζουβά γυναίκα και την Ιεριώθ. και ούτοι υιοί αυτής· Ιασάρ και Σουβάβ και ‘Ορνά. 19 και απέθανε Γαζουβά, και έλαβεν εαυτω Χαλέβ την Εφράθ, και έτεκεν αυτω τον Ωρ· 20 και Ωρ εγέννησε τον Ουρί, και Ουρί εγέννησε τον Βεσελεήλ. 21 και μετά ταύτα εισήλθεν Εσρών προς την θυγατέρα Μαχίρ πατρός Γαλαάδ, και ούτος έλαβεν αυτήν, και αυτός εξηκονταπέντε ετών ην. και έτεκεν αυτω τον Σερούχ. 22 και Σερούχ εγέννησε τον Ιαϊρ. και ήσαν αυτω είκοσι και τρεις πόλεις εν τη Γαλαάδ. 23 και έλαβε Γεδσούρ και Αράμ τας κώμας Ιαϊρ εξ αυτών, την Κανάθ και τας κώμας αυτής, εξήκοντα πόλεις· πάσαι αύται υιών Μαχίρ πατρός Γαλαάδ. 24 και μετά το αποθανείν Εσρών ήλθε Χαλέβ εις Εφραθά. και η γυνή Εσρών Αβιά, και έτεκεν αυτω τον Ασχώδ πατέρα Θεκωέ. 25 και ήσαν οι υιοί Ιεραμεήλ πρωτοτόκου Εσρών, ο πρωτότοκος Ράμ, και Βαανά και Αράν και Ασόμ αδελφός αυτού. 26 και ην γυνή ετέρα τω Ιεραμεήλ, και όνομα αυτη Ατάρα· αύτη εστί μήτηρ ‘Οζόμ. 27 και ήσαν υιοί Ράμ πρωτοτόκου Ιεραμεήλ· Μαάς και Ιαμίν και Ακόρ. 28 και ήσαν υιοί ‘Οζόμ· Σαμαϊ και Ιαδαέ. και υιοί Σαμαϊ· Ναδάβ και Αβισούρ. 29 και όνομα της γυναικός Αβισούρ Αβιχαία, και έτεκεν αυτω τον Αχαβάρ και τον Μωήλ. 30 και υιοί Ναδάβ· Σαλάδ και Απφαίν. και απέθανε Σαλάδ ουκ έχων τέκνα. 31 και υιοί Απφαίν· Ισεμιήλ. και υιοί Ισεμιήλ· Σωσάν. και υιοί Σωσάν· Ααδαί. 32 και υιοί Ααδαί· Αχισαμάς, Ιεθέρ, Ιωνάθαν· και απέθανεν Ιεθέρ ουκ έχων τέκνα. 33 και υιοί Ιωνάθαν· Φαλέδ και Οζάμ. ούτοι ήσαν υιοί Ιεραμεήλ. 34 και ουκ ήσαν τω Σωσάν υιοί, αλλ ‘ ή θυγατέρες· και τω Σωσάν παις Αιγύπτιος, και όνομα αυτω Ιωχήλ, 35 και έδωκε Σωσάν την θυγατέρα αυτού τω Ιωχήλ παιδί αυτού εις γυναίκα, και έτεκεν αυτω τον Εθθί. 36 και Εθθί εγέννησε τον Ναθάν, και Ναθάν εγέννησε τον Ζαβέδ, 37 και Ζαβέδ εγέννησε τον Αφαμήλ, και Αφαμήλ εγέννησε τον ‘Ωβήδ, 38 και ‘Ωβήδ εγέννησε τον Ιηού, και Ιηού εγέννησε τον Αζαρίαν, 39 και Αζαρίας εγέννησε τον Χελλής, και Χελλής εγέννησε τον Ελεασά, 40 και Ελεασά εγέννησε τον Σοσομαϊ, και Σοσομαϊ εγέννησε τον Σαλούμ, 41 και Σαλούμ εγέννησε τον Ιεχεμίαν, και Ιεχεμίας εγέννησε τον Ελισαμά, και Ελισαμά εγέννησε τον Ισμαήλ. 42 και υιοί Χαλέβ αδελφού Ιεραμεήλ· Μαρισά ο πρωτότοκος αυτού, ούτος πατήρ Ζίφ· και υιοί Μαρισά πατρός Χεβρών. 43 και υιοί Χεβρών· Κορέ και Θαπφούς και Ρεκόμ και Σαμαά. 44 και Σαμαά εγέννησε τον Ραέμ πατέρα Ιεκλάν, και Ιεκλάν εγέννησε τον Σαμαϊ· 45 και υιος αυτού Μαών, και Μαών πατήρ Βαιθσούρ. 46 και Γαιφά η παλλακή Χαλέβ εγέννησε τον Αρράν και τον Μωσά και τον Γεζουέ. 47 και υιοί Αδδαϊ· Ραγέμ και Ιωάθαμ και Σωγάρ και Φαλέκ και Γαιφά και Σαγαέ. 48 και η παλλακή Χαλέβ Μωχά εγέννησε τον Σαβέρ και τον Θαράμ. 49 και εγέννησε Σαγαέ πατέρα Μαρμηνά και τον Σαού πατέρα Μαχαμηνά και πατέρα Γαιβαά· και θυγάτηρ Χαλέβ Ασχά. 50 ούτοι ήσαν υιοί Χαλέβ. υιοί Ωρ πρωτοτόκου Εφραθά· Σωβάλ πατήρ Καριαθιαρίμ. 51 Σαλωμών πατήρ Βαιθλαέμ και Αρίμ πατήρ Βαιθγεδώρ. 52 και ήσαν υιοί τω Σωβάλ πατρί Καριαθιαρίμ· Αραά και Αισί και Αμμανίθ 53 και Ουμασφαέ, πόλις Ιαϊρ, Αιθαλίμ και Μιφιθίμ και Ησαμαθίμ και Ημασαραϊμ· εκ τούτων εξήλθοσαν οι Σαραθαίοι και υιοί Εσθαάμ. 54 υιοί Σαλωμών· Βαιθλαέμ, Νετωφαθί, Αταρώθ οίκου Ιωάβ και ήμισυ της Μαλαθί, ‘Ησαρί, 55 πατριαί γραμματέων κατοικούντες εν Ιάβις, Θαργαθιϊμ, Σαμαθιϊμ, και Σωχαθίμ· ούτοι οι Κιναίοι οι ελθόντες εκ Μεσημά πατρός οίκου Ρηχάβ.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

 1 ΚΑΙ ούτοι ήσαν υιοί Δαυίδ οι τεχθέντες αυτω εν Χεβρών· ο πρωτότοκος Αμνών τη Αχιναάμ τη Ιεζραηλίτιδι, ο δεύτερος Δαμνιήλ τη Αβιγαία τη Καρμηλία, 2 ο τρίτος Αβεσσαλώμ υιος Μωχά θυγατρός Θολμαϊ βασιλέως Γεδσούρ, ο τέταρτος Αδωνία υιος Αγγίθ, 3 ο πέμπτος Σαφατία της Αβιτάλ, ο έκτος Ιεθραάμ τη Αγλά γυναικί αυτού. 4 εξ εγεννήθησαν αυτω εν Χεβρών, και εβασίλευσεν εκεί επτά έτη και εξάμηνον. και τριάκοντα και τρία έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ. 5 και ούτοι ετέχθησαν αυτω εν Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν και Σαλωμών, τέσσαρες τη Βηρσαβεέ θυγατρί Αμιήλ, 6 και Ιεβαάρ και Ελισά και Ελιφαλήθ 7 και Ναγαί και Ναφέκ και Ιαφιέ 8 και Ελισαμά και Ελιαδά και Ελιφαλά, εννέα. 9 πάντες υιοί Δαυίδ, πλήν των υιών των παλλακών, και Θημάρ αδελφή αυτών. 10 υιοί Σαλωμών· Ροβοάμ, Αβιά υιος αυτού, Ασά υιος αυτού, Ιωσαφάτ υιος αυτού, 11 Ιωράμ υιος αυτού, ‘Οχοζίας υιος αυτού, Ιωάς υιος αυτού, 12 Αμασίας υιος αυτού, Αζαρίας υιος αυτού, Ιωάθαμ υιος αυτού, 13 Άχαζ υιος αυτού, Εζεκίας υιος αυτού, Μανασσής υιος αυτού, 14 Αμών υιος αυτού, Ιωσία υιος αυτού. 15 και υιοί Ιωσία· πρωτότοκος Ιωανάν, ο δεύτερος Ιωακίμ, ο τρίτος Σεδεκίας, ο τέταρτος Σαλούμ. 16 και υιοί Ιωακίμ· Ιεχονίας υιος αυτού, Σεδεκίας υιος αυτού. 17 και υιοί Ιεχονία· Ασίρ, Σαλαθιήλ υιος αυτού, 18 Μελχιράμ και Φαδαϊας και Σανεσάρ και Ιεκεμία και Ωσαμάθ και Ναβαδίας. 19 και υιοί Σαλαθιήλ· Ζοροβάβελ και Σεμεϊ. και υιοί Ζοροβάβελ· Μοσολλάμ και Ανανία και Σαλωμεθί αδελφή αυτών 20 και Ασουβέ και ‘Οόλ και Βαραχία και Ασαδία και Ασοβέδ, πέντε. 21 και υιοί Ανανία· Φαλεττία και Ιεσίας υιος αυτού, Ραφάλ υιος αυτού, ‘Ορνά υιος αυτού, Αβδία υιος αυτού, Σεχενίας υιος αυτού. 22 και υιος Σεχενία, Σαμαϊα, και υιοί Σαμαϊα· Χαττούς και Ιωήλ και Βερρί και Νωαδία και Σαφάθ, εξ. 23 και υιοί Νωαδία· Ελιθενάν και Εζεκία και Εζρικάμ, τρεις. 24 και υιοί Ελιθενάν· ‘Οδολία και Ελιασεβών και Φαδαϊα και Ακούβ και Ιωανάν και Δαλααϊα και Ανάν, επτά.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

 1 ΚΑΙ υιοί Ιούδα· Φαρές, Εσρώμ και Χαρμί και Ωρ, Σουβάλ 2 και Ράδα υιος αυτού· και Σουβάλ εγέννησε τον Ιέθ, και Ιέθ εγέννησε τον Αχιμαϊ, και τον Λαάδ· αύται αι γενέσεις του Σαραθί. 3 και ούτοι υιοί Αιτάμ· Ιεζραήλ και Ιεσμάν και Ιεβδάς, και όνομα αδελφής αυτών Εσηλεββών. 4 και Φανουήλ πατήρ Γεδώρ, και Αζήρ πατήρ ‘Ωσάν. ούτοι υιοί Ωρ του πρωτοτόκου Εφραθά πατρός Βαθαλαέν. 5 και τω Ασούρ πατρί Θεκωέ ήσαν δύο γυναίκες, Αωδά και Θοαδά. 6 και έτεκεν αυτω Αωδά τον ‘Ωχαία και τον ‘Ηφάλ και τον Θεμάν και τον Αασθήρ· πάντες ούτοι υιοί Αωδάς. 7 και υιοί Θοαδάς· Σερέθ και Σαάρ και Εθνάν. 8 και Κώς εγέννησε τον Ενώβ και τον Σαβαθά. και γεννήσεις αδελφού Ρηχάβ υιού Ιαρίν. 9 και ην Ιγαβής ένδοξος υπέρ τους αδελφούς αυτού· και η μήτηρ εκάλεσε το όνομα αυτού Ιγαβής λέγουσα· έτεκον ως γαβής. 10 και επεκαλέσατο Ιγαβής τον Θεόν Ισραήλ λέγων· εάν ευλογών ευλογήσης με και πληθύνης τα όριά μου και ή η χείρ σου μετ ‘ εμού, και ποιήσεις γνώσιν του μη ταπεινώσαί με· και επήγαγεν ο Θεός πάντα, όσα ητήσατο. 11 και Χαλέβ πατήρ Ασχά εγέννησε τον Μαχίρ· ούτος πατήρ Ασσαθών. 12 και Ασσαθών εγέννησε τον Βαθραίαν και τον Βεσσηέ και τον Θανά πατέρα πόλεως Ναάς αδελφού Εσελώμ του Κενεζί· ούτοι άνδρες Ρηφά. 13 και υιοί Κενέζ· Γοθονιήλ και Σαραϊα. και υιοί Γοθονιήλ, Αθάθ. 14 και Μαναθί εγέννησε τον Γοφερά. και Σαραϊα εγέννησε τον Ιωάβ πατέρα Αγεαδδαϊρ, ότι τέκτονες ήσαν. 15 και υιοί Χαλέβ υιού Ιεφοννή· ‘Ηρά, Αδά και Νοόμ. και υιοί Αδά, Κενέζ. 16 και υιοί Γεσεήλ· Ζίφ και Ζεφά και Θεφιά και Εσεραήλ. 17 και υιοί Εσρί· Ιεθέρ, Μωράδ και Άφερ και Ιαμών. και εγέννησεν Ιεθέρ τον Μαρών και τον Σεμαϊ και τον Μαρέθ πατέρα Εσθαιμών. 18 και η γυνή αυτού (αύτη Αδία) έτεκε τον Ιάρεδ πατέρα Γεδώρ και τον Αβέρ πατέρα Σωχών και τον Χετιήλ πατέρα Ζαμών. και ούτοι υιοί Βετθία θυγατρός Φαραώ, ην έλαβε Μωρήδ. 19 και υιοί γυναικός της Ιδουϊας αδελφής Ναχέμ πατρός Κεϊλά, Γαρμί και Εσθαιμών, Νωχαθί. 20 και υιοί Σεμιών· Αμνών και Ανά υιος Φανά και Θιλών. και υιοί Σεϊ· Ζωάθ και υιοί Ζωάβ, 21 υιοί Σηλώμ υιού Ιούδα· Ήρ πατήρ Ληχάβ, και Λααδά πατήρ Μαρισά και γενέσεις οικείων Εφραδαβάκ τω οίκω Εσοβά 22 και Ιωακίμ και άνδρες Χωζηβά και Ιωάς και Σαράφ, οί κατώκησαν εν Μωάβ· και απέστρεψεν αυτούς αβεδηρίν αθουκιϊμ. 23 ούτοι κεραμείς οι κατοικούντες εν Αταϊμ και Γαδηρά μετά του βασιλέως, εν τη βασιλεία αυτού ενίσχυσαν και κατώκησαν εκεί. 24 υιοί Συμεών· Ναμουήλ και Ιαμίν, Ιαρίβ, Ζαρέ, Σαούλ· 25 Σαλέμ υιος αυτού, Μαβασάμ υιος αυτού, Μασμά υιος αυτού, 26 Αμουήλ υιος αυτού, Σαβούδ υιος αυτού, Ζακχούρ υιος αυτού, Σεμεϊ υιος αυτού. 27 Και τω Σεμεϊ υιοί εκκαίδεκα και θυγατέρες τρεις· και τοις αδελφοίς αυτών ουκ ήσαν υιοί πολλοί· και πάσαι αι πατριαί αυτών ουκ επλεόνασαν ως υιοί Ιούδα. 28 και κατώκησαν εν Βηρσαβεέ και Σαμά και Μωλαδά, και εν Εσηρσουάλ 29 και εν Βαλαά και εν Βοασόμ και εν Θουλάδ 30 και εν Βαθουήλ και εν Ερμά και εν Σικελάγ 31 και εν Βαιθμαριμώθ και Ημισουσεωσίν και οίκον Βαρουσεωρίμ· αύται αι πόλεις αυτών έως βασιλέως Δαυίδ. 32 και επαύλεις αυτών· Αιτάν και ‘Ηνρεμμών και Θοκκάν και Αισάν, πόλεις πέντε. 33 και πάσαι επαύλεις αυτών κύκλω των πόλεων τούτων έως Βάαλ· αύτη η κατάσχεσις αυτών και ο καταλοχισμός αυτών. 34 και Μοσωβάβ και Ιεμολόχ και Ιωσία υιος Αμασία 35 και Ιωήλ (και ούτος υιος Ασαβία), υιος Σαραία, υιος Ασιήλ 36 και Ελιωναϊ και Ιακαβά και Ιασουϊα και Ασαϊα και Ιεδιήλ και Ισμαήλ και Βαναίας 37 και Ζουζά υιος Σαφαϊ υιού Αλών υιού Ιεδιά υιού Σεμρί υιού Σαμαίου. 38 ούτοι οι διελθόντες εν ονόμασιν αρχόντων εν ταις γενέσεσιν αυτών· και εν οίκοις πατριών αυτών επληθύνθησαν εις πλήθος, 39 και επορεύθησαν έως του ελθείν Γέραρα έως των ανατολών της Γαί του ζητήσαι νομάς τοις κτήνεσιν αυτών· 40 και εύρον νομάς πλείονας και αγαθάς, και η γη πλατεία εναντίον αυτών και ειρήνη και ησυχία, ότι εκ των υιών Χαμ των κατοικούντων εκεί έμπροσθεν. 41 και ήλθοσαν ούτοι οι γεγραμμένοι επ ‘ ονόματος εν ημέραις Εζεκίου βασιλέως Ιούδα και επάταξαν τους οίκους αυτών και τους Μιναίους, ους εύροσαν εκεί, και αναθεμάτισαν αυτούς έως της ημέρας ταύτης και ώκησαν αντ ‘ αυτών, ότι νομαί τοις κτήνεσιν αυτών εκεί. 42 και εξ αυτών από των υιών Συμεών επορεύθησαν εις όρος Σηίρ άνδρες πεντακόσιοι, και Φαλαεττία και Νωαδία και Ραφαϊα και ‘Οζιήλ υιοί Ιεσί άρχοντες αυτών· 43 και επάταξαν τους καταλοίπους τους καταλειφθέντας του Αμαλήκ και κατώκησαν εκεί έως της ημέρας ταύτης.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

 1 ΚΑΙ υιοί Ρουβήν πρωτοτόκου Ισραήλ, ότι ούτος ο πρωτότοκος, και εν τω αναβήναι επί την κοίτην του πατρός αυτού έδωκε την ευλογίαν αυτού τω υιω αυτού Ιωσήφ υιω Ισραήλ, και ουκ εγενεαλογήθη εις πρωτοτόκια· 2 ότι Ιούδας δυνατός ισχύϊ και εν τοις αδελφοίς αυτού και εις ηγούμενον εξ αυτού, και η ευλογία του Ιωσήφ. 3 υιοί Ρουβήν πρωτοτόκου Ισραήλ· Ενώχ και Φαλλούς, Ασρώμ και Χαρμί. 4 υιοί Ιωήλ· Σεμεϊ και Βαναία υιος αυτού. και υιοί Γούγ υιού Σεμεϊ· 5 υιος αυτού Μιχά, υιος αυτού Ρηχά, υιος αυτού Ιωήλ, 6 υιος αυτού Βεήλ, ον μετώκισε Θαγλαθφαλλασάρ βασιλεύς Ασσούρ· ούτος άρχων των Ρουβήν. 7 και αδελφοί αυτού τη πατρίδι αυτού εν τοις καταλοχισμοίς αυτών κατά γενέσεις αυτών· ο άρχων Ιωήλ και Ζαχαρία 8 και Βαλέκ υιος Αζούζ υιος Σαμά, υιος Ιωήλ· ούτος κατώκησεν εν Αροήρ και επί Ναβαύ, και Βελμασσών 9 και προς ανατολάς κατώκησεν έως ερχομένων της ερήμου, από του ποταμού Ευφράτου, ότι κτήνη αυτών πολλά εν γη Γαλαάδ. 10 και εν ημέραις Σαούλ εποίησαν πόλεμον προς τους παροίκους, και έπεσον εν χερσίν αυτών κατοικούντες εν σκηναίς αυτών πάντες κατ ‘ ανατολάς της Γαλαάδ. 11 υιοί Γάδ κατέναντι αυτών κατώκησαν εν γη Βασάν έως Σελχά. 12 Ιωήλ πρωτότοκος και Σαφάμ ο δεύτερος, και Ιανίν ο γραμματεύς εν Βασάν. 13 και οι αδελφοί αυτών κατ ‘ οίκους πατριών αυτών· Μιχαήλ, Μοσολλάμ και Σεβεέ και Ιωρεέ και Ιωαχάν και Ζουέ, και ‘Ωβήδ, επτά. 14 ούτοι υιοί Αβιχαία υιού Ουρί υιού Ιδαϊ υιού Γαλαάδ υιού Μιχαήλ υιού Ιεσαϊ υιού Ιεδδαϊ υιού Ζαβουχάμ 15 αδελφού υιού Αβδιήλ υιού Γουνί· άρχων οίκου πατριών. 16 κατώκουν εν Γαλαάδ, εν Βασάν και εν ταις κώμαις· αυτών και πάντα τα περίχωρα Σαρών έως εξόδου. 17 πάντων ο καταλοχισμός εν ημέραις Ιωάθαμ βασιλέως Ιούδα και εν ημέραις Ιεροβοάμ βασιλέως Ισραήλ. 18 υιοί Ρουβήν και Γάδ και ήμισυ φυλής Μανασσή εξ υιών δυνάμεως, άνδρες αίροντες ασπίδας και μάχαιραν και τείνοντες τόξον και δεδιδαγμένοι πόλεμον, τεσσαράκοντα και τέσσαρες χιλιάδες και επτακόσιοι και εξήκοντα εκπορευόμενοι εις παράταξιν. 19 και εποίουν πόλεμον μετά των Αγαρηνών και Ιτουραίων και Ναφισαίων και Ναδαβαίων 20 και κατίσχυσαν επ ‘ αυτών, και εδόθησαν εις χείρας αυτών οι Αγαραίοι και πάντα τα σκηνώματα αυτών, ότι προς τον Θεόν εβόησαν εν τω πολέμω, και επήκουσεν αυτοίς, ότι ήλπισαν επ ‘ αυτόν. 21 και ηχμαλώτευσαν την αποσκευήν αυτών, καμήλους πεντακισχιλίας και προβάτων διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας, όνους δισχιλίους και ψυχάς ανδρών εκατόν χιλιάδας· 22 ότι τραυματίαι πολλοί έπεσον, ότι παρά του Θεού ο πόλεμος. και κατώκησαν αντ ‘ αυτών έως της μετοικεσίας. 23 και ημίσεις φυλής Μανασσή κατώκησαν εν τη γη από Βασάν έως Βαάλ Ερμών και Σανίρ και όρος Αερμών· και εν τω Λιβάνω αυτοί επλεονάσθησαν. 24 και ούτοι αρχηγοί οίκου πατριών αυτών· ‘Οφέρ και Σεϊ και Ελιήλ και Ιερμία και ‘Ωδουϊα και Ιεδιήλ, άνδρες ισχυροί δυνάμει, άνδρες ονομαστοί, άρχοντες των οίκων πατριών αυτών. 25 και ηθέτησαν εν Θεω πατέρων αυτών και επόρνευσαν οπίσω θεών των λαών της γης, ους εξήρεν ο Θεός από προσώπου αυτών. 26 και επήγειρεν ο Θεός Ισραήλ το πνεύμα Φαλώχ βασιλέως Ασσούρ και το πνεύμα Θαγλαθφαλλασάρ βασιλέως Ασσούρ, και μετώκισε τον Ρουβήν και τον Γαδδί και το ήμισυ φυλής Μανασσή και ήγαγεν αυτούς εις Χαλάχ και Χαβώρ και επί ποταμόν Γωζάν έως της ημέρας ταύτης.

 27 Υιοί Λευί· Γεδσών, Καάθ και Μεραρί. 28 και υιοί Καάθ· Άμβραμ και Ισσάαρ, Χεβρών και ‘Οζιήλ. 29 και υιοί Άμβραμ· Ααρών και Μωυσής και Μαριάμ. και υιοί Ααρών· Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. 30 Ελεάζαρ εγέννησε τον Φινεές, Φινεές εγέννησε τον Αβισού, 31 Αβισού εγέννησε τον Βωκαϊ, Βωκαϊ εγέννησε τον ‘Οζί, 32 ‘Οζί εγέννησε τον Ζαραία, Ζαραία εγέννησε τον Μαριήλ 33 και Μαριήλ εγέννησε τον Αμαρία, και Αμαρία εγέννησε τον Αχιτώβ, 34 και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ, και Σαδώκ εγέννησε τον Αχιμάας, 35 και Αχιμάας εγέννησε τον Αζαρίαν, και Αζαρίας εγέννησε τον Ιωανάν, 36 και Ιωανάν εγέννησε τον Αζαρίαν· ούτος ιεράτευσεν εν τω οίκω, ω ωκοδόμησε Σαλωμών εν Ιερουσαλήμ. 37 και εγέννησεν Αζαρίας τον Αμαρία, και Αμαρία εγέννησε τον Αχιτώβ, 38 και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ, και Σαδώκ εγέννησε τον Σαλώμ, 39 και Σαλώμ εγέννησε τον Χελκίαν, και Χελκίας εγέννησε τον Αζαρίαν, 40 και Αζαρίας εγέννησε τον Σαραία, και Σαραίας εγέννησε τον Ιωσαδάκ, 41 και Ιωσαδάκ επορεύθη εν τη μετοικεσία μετά Ιούδα και Ιερουσαλήμ εν χειρί Ναβουχοδονόσορ.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

 1 ΥΙΟΙ Λευί· Γεδσών, Καάθ και Μεραρί. 2 και ταύτα τα ονόματα των υιών Γεδσών· Λοβενί και Σεμεϊ. 3 υιοί Καάθ· Άμβραμ και Ισσάαρ, Χεβρών και ‘Οζιήλ. 4 υιοί Μεραρί· Μοολί και Ομουσί. και αύται αι πατριαί του Λευί κατά πατριάς αυτών. 5 τω Γεδσών· τω Λοβενί υιω αυτού Ιέθ υιος αυτού, Ζαμμά υιος αυτού, 6 Ιωάχ υιος αυτού, Αδδί υιος αυτού, Ζαρά υιος αυτού, Ιεθρί υιος αυτού. 7 υιοί Καάθ· Αμιναδάβ υιος αυτού, Κορέ υιος αυτού, Ασήρ υιος αυτού. 8 Ελκανά υιος αυτού, Αβισάφ υιος αυτού, 9 Θαάθ υιος αυτού, Ουριήλ υιος αυτού, ‘Οζία υιος αυτού, Σαούλ υιος αυτού. 10 και υιοί Ελκανά, Αμασί και Αχιμώθ, 11 Ελκανά υιος αυτού, Σουφί υιος αυτού και Ναάθ υιος αυτού, 12 Ελιάβ υιος αυτού, Ιερεάμ υιος αυτού, Ελκανά υιος αυτού. 13 υιοί Σαμουήλ· ο πρωτότοκος Σανί και Αβιά. 14 υιοί Μεραρί· Μοολί, Λοβενί υιος αυτού, Σεμεϊ υιος αυτού, ‘Οζά υιος αυτού, 15 Σαμαά υιος αυτού, Αγγία υιος αυτού, Ασαϊας υιος αυτού. 16 και ούτοι, ους κατέστησε Δαυίδ επί χείρας αδόντων εν οίκω Κυρίου εν τη καταπαύσει της κιβωτού, 17 και ήσαν λειτουργούντες εναντίον της σκηνής του μαρτυρίου εν οργάνοις, έως ου ωκοδόμησε Σαλωμών τον οίκον Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, και έστησαν κατά την κρίσιν αυτών επί τας λειτουργίας αυτών. 18 και ούτοι οι εστηκότες και υιοί αυτών εκ των υιών του Καάθ· Αιμάν ο ψαλτωδός υιος Ιωήλ, υιού Σαμουήλ, 19 υιού Ελκανά, υιού Ιερεβάμ υιού Ελιήλ υιού Θοού 20 υιού Σούφ υιού Ελκανά υιού Μαάθ υιού Αμαθί 21 υιού Ελκανά υιού Ιωήλ υιού Αζαρία υιού Σαφανία 22 υιού Θαάθ υιού Ασήρ υιού Αβιασάφ υιού Κορέ 23 υιού Ισάαρ υιού Καάθ υιού Λευί υιού Ισραήλ. 24 και ο αδελφός αυτού Ασάφ ο εστηκώς εν δεξιά αυτού· Ασάφ υιος Βαραχία υιού Σαμαά 25 υιού Μιχαήλ υιού Βαασία υιού Μελχία 26 υιού Αθανί υιού Ζαραϊ υιού Αδαϊ 27 υιού Αιθάν υιού Ζαμμά υιού Σεμεϊ 28 υιού Ιεέθ υιού Γεθσών υιού Λευί. 29 και υιοί Μεραρί οι αδελφοί αυτών εξ αριστερών· Αιθάν υιος Κισά υιού Αβαϊ υιού Μαλώχ 30 υιού Ασεβί υιού Αμεσία υιού Χελκίου 31 υιού Αμασαϊ υιού Βανί υιού Σεμήρ 32 υιού Μοολί υιού Μουσί υιού Μεραρί υιού Λευί. 33 και οι αδελφοί αυτών κατ ‘ οίκους πατριών αυτών, οι Λευίται οι δεδομένοι εις πάσαν εργασίαν λειτουργίας σκηνής οίκου του Θεού. 34 και Ααρών και οι υιοί αυτού θυμιώντες επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και επί το θυσιαστήριον των θυμιαμάτων εις πάσαν εργασίαν άγια των αγίων και εξιλάσκεσθαι περί Ισραήλ κατά πάντα, όσα ενετείλατο Μωυσής παις του Θεού. 35 και ούτοι υιοί Ααρών· Ελεάζαρ υιος αυτού, Φινεές υιος αυτού, Αβισού υιος αυτού, 36 Βωκαί υιος αυτού, ‘Οζί υιος αυτού, Ζαραϊα υιος αυτού, 37 Μαριήλ υιος αυτού, Αμαρία υιος αυτού, Αχιτώβ υιος αυτού, 38 Σαδώκ υιος αυτού, Αχιμάας υιος αυτού. 39 και αύται αι κατοικίαι αυτών εν ταις κώμαις αυτών, εν τοις ορίοις αυτών· τοις υιοίς Ααρών τη πατριά του Κααθί -ότι αυτοίς εγένετο ο κλήρος- 40 και έδωκαν αυτοίς την Χεβρών εν γη Ιούδα και τα περισπόρια αυτής κύκλω αυτής· 41 και τα πεδία της πόλεως και τας κώμας αυτής έδωκαν τω Χαλέβ υιω Ιεφοννή. 42 και τοις υιοίς Ααρών έδωκαν τας πόλεις των φυγαδευτηρίων, την Χεβρών και την Λοβνά και τα περισπόρια αυτής και την Εσθαμώ και τα περισπόρια αυτής 43 και την Ιεθθάρ και τα περισπόρια αυτής και την Δαβίρ και τα περισπόρια αυτής 44 και την Ασάν και τα περισπόρια αυτής και την Βασαμύς και τα περισπόρια αυτής. 45 και εκ φυλής Βενιαμίν την Γαβαέ και τα περισπόρια αυτής και την Γαλεμέθ και τα περισπόρια αυτής και την Αναθώθ και τα περισπόρια αυτής· πάσαι αι πόλεις αυτών τρισκαίδεκα πόλεις κατά πατριάς αυτών. 46 και τοις υιοίς Καάθ τοις καταλοίποις εκ των πατριών εκ της φυλής εκ του ημίσους φυλής Μανασσή κλήρω πόλεις δέκα. 47 και τοις υιοίς Γεδσών κατά πατριάς αυτών εκ φυλής Ισσάχαρ, εκ φυλής Ασήρ, από φυλής Νεφθαλί, εκ φυλής Μανασσή εν τη Βασάν πόλεις τρισκαίδεκα. 48 και τοις υιοίς Μεραρί κατά πατριάς αυτών εκ φυλής Ρουβήν, εκ φυλής Γάδ, εκ φυλής Ζαβουλών κλήρω πόλεις δεκαδύο. 49 και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοις Λευίταις τας πόλεις και τα περισπόρια αυτών· 50 και έδωκαν εν κλήρω εκ φυλής υιών Ιούδα και εκ φυλής υιών Συμεών και εκ φυλής υιών Βενιαμίν τας πόλεις ταύτας, ας εκάλεσεν αυτάς επ ‘ ονόματος. 51 και από των πατριών υιών Καάθ και εγένοντο πόλεις των ορίων αυτών εκ φυλής Εφραίμ. 52 και έδωκαν αυτοίς τας πόλεις των φυγαδευτηρίων, την Συχέμ και τα περισπόρια αυτής εν όρει Εφραίμ και την Γαζέρ και τα περισπόρια αυτής 53 και την Ιεκμαάν και τα περισπόρια αυτής και την Βαιθωρών και τα περισπόρια αυτής 54 και την Εγλάμ και τα περισπόρια αυτής και την Γεθρεμμών και τα περισπόρια αυτής 55 και από του ημίσους φυλής Μανασσή την Ανάρ και τα περισπόρια αυτής και την Ιεμβλάαν και τα περισπόρια αυτής, κατά πατριάν τοις υιοίς Καάθ τοις καταλοίποις. 56 τοις υιοίς Γεδσών από πατριών ημίσους φυλής Μανασσή την Γωλάν εκ της Βασάν και τα περισπόρια αυτής και την Ασηρώθ και τα περισπόρια αυτής· 57 και εκ φυλής Ισσάχαρ την Κέδες και τα περισπόρια αυτής και την Δεβερί και τα περισπόρια αυτής και την Δαβώρ και τα περισπόρια αυτής 58 και την Ζαβώρ και την Αινάν και τα περισπόρια αυτής· 59 και εκ φυλής Ασήρ την Μαασάλ και τα περισπόρια αυτής και την Αβδών και τα περισπόρια αυτής 60 και την Ακάκ και τα περισπόρια αυτής και την Ροώβ και τα περισπόρια αυτής· 61 και από φυλής Νεφθαλί την Κέδες εν τη Γαλιλαία και τα περισπόρια αυτής και την Χαμώθ και τα περισπόρια αυτής και την Καριαθαϊμ και τα περισπόρια αυτής. 62 τοις υιοίς Μεραρί τοις καταλοίποις εκ φυλής Ζαβουλών την Ρεμμών και τα περισπόρια αυτής και την Θαλλιά και τα περισπόρια αυτής, 63 εκ του πέραν του Ιορδάνου την Ιεριχώ κατά δυσμάς του Ιορδάνου· εκ φυλής Ρουβήν την Βοσόρ εν τη ερήμω και τα περισπόρια αυτής και την Ιασά και τα περισπόρια αυτής 64 και την Καδμώθ και τα περισπόρια αυτής και την Μαεφλά και τα περισπόρια αυτής 65 και εκ φυλής Γάδ την Ραμμώθ Γαλαάδ και τα περισπόρια αυτής και την Μααναϊμ και τα περισπόρια αυτής 66 και την Εσεβών και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζήρ και τα περισπόρια αυτής.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

 1 ΚΑΙ τοις υιοίς Ισσάχαρ· Θωλά και Φουά και Ιασούβ και Σεμερών, τέσσαρες. 2 και υιοί Θωλά· ‘Οζί, Ραφαϊα και Ιεριήλ και Ιαμαϊ και Ιεβασάμ και Σαμουήλ, άρχοντες οίκων πατριών αυτών τω Θωλά, ισχυροί δυνάμει κατά γενέσεις αυτών. ο αριθμός αυτών εν ημέραις Δαυίδ είκοσι και δύο χιλιάδες και εξακόσιοι. 3 και υιοί ‘Οζί· Ιεζραϊα και υιοί Ιεζραϊα· Μιχαήλ, Αβδιού και Ιωήλ και Ιεσία, πέντε, άρχοντες πάντες. 4 και επ ‘ αυτών κατά γενέσεις αυτών, κατ ‘ οίκους πατριών αυτών, ισχυροί παρατάξασθαι εις πόλεμον τριάκοντα και εξ χιλιάδες, ότι επλήθυναν γυναίκας και υιούς. 5 και αδελφοί αυτών εις πάσας πατριάς Ισσάχαρ και ισχυροί δυνάμει ογδοήκοντα και επτά χιλιάδες, ο αριθμός αυτών των πάντων. 6 υιοί Βενιαμίν· Βαλέ και Βαχίρ και Ιαδιήλ, τρεις. 7 και υιοί Βαλέ· Ασεβών και ‘Οζί και ‘Οζιήλ και Ιεριμώθ και Ουρί, πέντε, άρχοντες οίκων πατριών ισχυροί δυνάμει, και ο αριθμός αυτών είκοσι και δύο χιλιάδες και τριακοντατέσσαρες. 8 και υιοί Βαχίρ· Ζεμιρά και Ιωάς και Ελιέζερ και Ελιθενάν και Αμαρία και Ιεριμώθ και Αβιούδ και Αναθώθ και Ελμεμέθ· πάντες ούτοι υιοί Βαχίρ. 9 και ο αριθμός αυτών κατά γενέσεις αυτών, άρχοντες οίκων πατριών αυτών ισχυροί δυνάμει, είκοσι χιλιάδες και διακόσιοι. 10 και υιοί Ιαδιήλ· Βαλαάν. και υιοί Βαλαάν· Ιαούς και Βενιαμίν και Αώθ και Χανανά και Ζαιθάν και Θαρσί και Αχισαάρ. 11 πάντες ούτοι υιοί Ιαδιήλ, άρχοντες των πατριών ισχυροί δυνάμει επτακαίδεκα χιλιάδες και διακόσιοι, εκπορευόμενοι δυνάμει του πολεμείν. 12 και Σαπφίν και Απφίν και υιοί Ραώμ· υιος αυτού Αέρ. 13 υιοί Νεφθαλί· Ιασιήλ, Γωνί και Ισσιήρ και Σαλλούρ, υιοί Βαλαά. 14 υιοί Μανασσή· Ασεριήλ, ον έτεκεν η παλλακή αυτού η Σύρα· έτεκε δε αυτω και Μαχίρ πατέρα Γαλαάδ. 15 και Μαχίρ έλαβε γυναίκα τω Αμφίν και Μαμφίν· και όνομα αδελφής αυτού Μοωχά. και όνομα τω δευτέρω Σαλπαάδ, και εγεννήθησαν τω Σαλπαάδ θυγατέρες. 16 και έτεκε Μοωχά γυνή Μαχίρ υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Φαρές, και όνομα αδελφού αυτού Σόρος· υιοί αυτού Ουλάμ και Ροκόμ. 17 και υιοί Ουλάμ, Βαδάν. ούτοι υιοί Γαλαάδ υιού Μαχίρ υιού Μανασσή. 18 και η αδελφή αυτού η Μαλεχέθ έτεκε τον Ισαδέκ και τον Αβιέζερ και τον Μαελά. 19 και ήσαν υιοί Σεμιρά· Ιααίμ και Συχέμ και Λαχίμ και Ανιάν. 20 και υιοί Εφραίμ· Σωθαλά και Βαράδ υιος αυτού και Θαάθ υιος αυτού, Ελεαδά υιος αυτού, Νομεέ υιος αυτού, 21 Ζαβέδ υιος αυτού, Σωθελέ υιος αυτού και Αζέρ και Ελεάδ. και απέκτειναν αυτούς οι άνδρες Γεθ οι τεχθέντες εν τη γη, ότι κατέβησαν του λαβείν τα κτήνη αυτών. 22 και επένθησεν Εφραίμ ο πατήρ αυτών ημέρας πολλάς, και ήλθον οι αδελφοί αυτού του παρακαλέσαι αυτόν. 23 και εισήλθε προς την γυναίκα αυτού, και έλαβεν εν γαστρί και έτεκεν υιόν, και εκάλεσε το όνομα αυτού Βαραγά, ότι εν κακοίς εγένετο εν οίκω μου. 24 και εν εκείνοις τοις καταλοίποις και ωκοδόμησε την Βαιθωρών την κάτω και την άνω. και υιοί ‘Οζάν· Σεηρά, 25 και Ραφή υιοί αυτού, Σαράφ και Θαλεές υιοί αυτού, Θαέν υιος αυτού. 26 τω Λααδάν υιω αυτού υιος Αμιούδ, Ελισαμαϊ υιος αυτού, 27 Νούμ υιος αυτού, Ιησουέ υιος αυτού. 28 και κατάσχεσις αυτών και κατοικία αυτών· Βαιθήλ και αι κώμαι αυτής, κατ ‘ ανατολάς Νοαράν, προς δυσμαίς Γαζέρ και αι κώμαι αυτής· και Συχέμ και αι κώμαι αυτής έως Γαιάν και αι κώμαι αυτής. 29 και έως ορίων υιών Μανασσή· Βαιθσαάν και αι κώμαι αυτής, Θαανάχ και αι κώμαι αυτής, Μαγεδδώ και αι κώμαι αυτής, Δώρ και αι κώμαι αυτής. εν ταύταις κατώκησαν υιοί Ιωσήφ υιού Ισραήλ. 30 υιοί Ασήρ· Ιεμνά και Σουϊα. και Ισουϊ και Βεριά και Σορέ αδελφή αυτών. 31 και υιοί Βεριά· Χάβερ και Μελχιήλ, ούτος πατήρ Βερζαϊθ. 32 και Χάβερ εγέννησε τον Ιαφλήτ και τον Σαμήρ και τον Χωθάμ και την Σωλά αδελφήν αυτών. 33 και υιοί Ιαφλήτ· Φασέκ και Βαβαήλ και Ασίθ· ούτοι υιοί Ιαφλήτ. 34 και υιοί Σεμμήρ· Αχιουραογά και ‘Οβά και Αράμ 35 και Βανηελάμ· αδελφοί αυτού Σοφά και Ιμανά και Σελλής και Αμάλ. 36 υιοί Σωφά· Σουέ και Αρναφάρ και Σουδά και Βαρίν και Ιμράν 37 και Σοβάλ και Ωδ και Σεμμά και Σαλισά και Ιεθράν και Βεηρά. 38 και υιοί Ιεθήρ· Ιεφινά και Φασφά και Αρά. 39 και υιοί Ωλά· ‘Ορέχ, Ανιήλ και Ρασιά. 40 πάντες ούτοι υιοί Ασήρ, πάντες άρχοντες πατριών εκλεκτοί ισχυροί δυνάμει, άρχοντες ηγούμενοι· ο αριθμός αυτών εις παράταξιν του πολεμείν, αριθμός αυτών άνδρες εικοσιέξ χιλιάδες.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

 1 ΚΑΙ Βενιαμίν εγέννησε Βαλέ πρωτότοκον αυτού και Ασβήλ τον δεύτερον, Ααρά τον τρίτον, 2 Νωά τον τέταρτον και Ραφή τον πέμπτον. 3 και ήσαν υιοί τω Βαλέ· Αδίρ και Γηρά και Αβιούδ 4 και Αβισουέ και Νοαμά και Αχιά 5 και Γηρά και Σεφουφάμ και Ουράμ. 6 ούτοι υιοί Αώδ· ούτοί εισιν άρχοντες πατριών τοις κατοικούσι Γαβεέ, και μετώκισαν αυτούς εις Μαναχαθί· 7 και Νοομά και Αχιά και Γηρά· ούτος Ιεγλαάμ και εγέννησε τον Αζά και τον Ιαχιχώ. 8 και Σααρίν εγέννησεν εν τω πεδίω Μωάβ μετά το αποστείλαι αυτόν Ωσίν και την Βααδά γυναίκα αυτού. 9 και εγέννησεν εκ της Αδά γυναικός αυτού τον Ιωβάβ και τον Σεβιά και τον Μισά και τον Μελχάμ 10 και τον Ιαώς και τον Σαβιά και τον Μαρμά· ούτοι άρχοντες των πατριών. 11 και εκ της Ωσίν εγέννησε τον Αβιτώλ και τον Αλφαάλ. 12 και υιοί Αλφαάλ· ‘Ωβήδ, Μισαάλ, Σεμμήρ· ούτος ωκοδόμησε την ‘Ωνώ και την Λώδ και τας κώμας αυτής· 13 και Βεριά και Σαμά. ούτοι άρχοντες πατριών τοις κατοικούσιν Αιλάμ, και ούτοι εξεδίωξαν τους κατοικούντας Γεθ. 14 και αδελφός αυτού Σωσήκ και Αριμώθ 15 και Ζαβαδία, και ‘Ωρήδ και Έδερ 16 και Μιχαήλ και Ιεσφά και Ιωδά, υιοί Βεριά. 17 και Ζαβαδία και Μοσολλάμ και Αζακί και Αβάρ 18 και Ισαμαρί και Ιεζλίας και Ιωβάβ, υιοί Ελφαάλ. 19 και Ιακίμ και Ζαχρί και Ζαβδί 20 και Ελιωναϊ και Σαλαθί και Ελιηλί 21 και Αδαϊα και Βαραϊα και Σαμαράθ, υιοί Σαμαϊθ. 22 και Ιεσφάν και ‘Ωβήδ και Ελεήλ 23 και Αβδιών και Ζεχρί και Ανάν 24 και Ανανία και Αμβρί και Αιλάμ και Αναθώθ 25 και Ιαθίν και Ιεφαδίας και Φανουήλ, υιοί Σωσήκ, 26 και Σαμσαρί και Σααρίας και Γοθολία 27 και Ιαρασία και Εριά και Ζεχρί, υιοί Ιεροάμ. 28 ούτοι άρχοντες πατριών κατά γενέσεις αυτών άρχοντες· ούτοι κατώκησαν εν Ιερουσαλήμ· 29 και εν Γαβαών κατώκησε πατήρ Γαβαών, και όνομα γυναικί αυτού Μααχά. 30 και ο υιος αυτής ο πρωτότοκος Αβαδών και Σουρ και Κίς και Βαάλ και Νήρ και Ναδάβ 31 και Γεδούρ και αδελφός αυτού και Ζακχούρ και Μακελώθ· 32 και Μακελώθ εγέννησε τον Σαμαά· και γαρ ούτοι κατέναντι των αδελφών αυτών κατώκησαν εν Ιερουσαλήμ μετά των αδελφών αυτών. 33 και Νήρ εγέννησε τον Κίς, και Κίς εγέννησε τον Σαούλ, και Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μελχισουέ και τον Αμιναδάβ και τον Ασαβάλ. 34 και υιος Ιωνάθαν Μεριβαάλ. και ο Μεριβαάλ εγέννησε τον Μιχά. 35 και υιοί Μιχά· Φίθων και Μελάχ και Θαράχ και Αχάζ. 36 και Αχάζ εγέννησε τον Ιαδά, και Ιαδά εγέννησε τον Σαλαιμάθ και τον Ασμώθ και τον Ζαμβρί, και Ζαμβρί εγέννησε τον Μαισά, 37 και Μαισά εγέννησε τον Βαανά· Ραφαϊα υιος αυτού, Ελασά υιος αυτού, Εσήλ υιος αυτού. 38 και τω Εσήλ εξ υιοί, και ταύτα τα ονόματα αυτών· Εζρικάμ πρωτότοκος αυτού και Ισμαήλ και Σαραϊα και Αβδία και Ανάν και Ασά· πάντες ούτοι υιοί Εσήλ. 39 και υιοί Ασήλ αδελφού αυτού· Αιλάμ πρωτότοκος αυτού και Ιάς ο δεύτερος και Ελιφαλέτ ο τρίτος. 40 και ήσαν υιοί Αιλάμ ισχυροί άνδρες δυνάμει, τείνοντες τόξον και πληθύνοντες υιούς και υιούς των υιών, εκατόν πεντήκοντα. πάντες ούτοι εξ υιών Βενιαμίν.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

 1 ΚΑΙ πας Ισραήλ ο συλλοχισμός αυτών, και ούτοι καταγεγραμμένοι εν βιβλίω των βασιλέων Ισραήλ και Ιούδα μετά των αποικισθέντων εις Βαβυλώνα εν ταις ανομίαις αυτών, 2 και οι κατοικούντες πρότερον εν ταις κατασχέσεσιν αυτών εν ταις πόλεσιν Ισραήλ, οι ιερείς, οι Λευίται και οι δεδομένοι. 3 και εν Ιερουσαλήμ κατώκησαν από των υιών Ιούδα και από των υιών Βενιαμίν και από των υιών Εφραίμ και Μανασσή· 4 Γνωθί και υιος Αμμιούδ, υιού Αμρί, υιού υιών Φαρές υιού Ιούδα. 5 και εκ των Σηλωνί· Ασαϊα πρωτότοκος αυτού και οι υιοί αυτού. 6 εκ των υιών Ζαρά· Ιεήλ και αδελφοί αυτών, εξακόσιοι και ενενήκοντα. 7 και εκ των υιών Βενιαμίν· Σαλώ υιος Μοσολλάμ υιού ‘Ωδουϊα υιού Ασινού 8 και Ιεμναά υιος Ιεροβοάμ και ‘Ηλώ· ούτοι υιοί ‘Οζί υιού Μαχίρ· και Μασσαλήμ υιος Σαφατία υιού Ραγουήλ υιού Ιεμναϊ 9 και αδελφοί αυτών κατά γενέσεις αυτών, εννακόσιοι πεντηκονταέξ, πάντες οι άνδρες άρχοντες πατριών κατ ‘ οίκους πατριών αυτών. 10 και από των ιερέων· Ιωδαέ και Ιωαρίμ και Ιαχίν 11 και Αζαρία υιος Χελκία υιού Μοσολλάμ υιού Σαδώκ υιού Μαραϊώθ υιού Αχιτώβ ηγούμενος οίκου του Θεού 12 και Αδαϊα υιος Ιραάμ υιού Φασχώρ υιού Μελχία και Μαασαία υιος Αδιήλ υιού Εζιρά υιού Μοσολλάμ υιού Μασελμώθ υιού Εμμήρ 13 και αδελφοί αυτών άρχοντες οίκων πατριών αυτών χίλιοι και επτακόσιοι και εξήκοντα, ισχυροί δυνάμει εις εργασίαν λειτουργίας οίκου του Θεού. 14 και εκ των Λευιτών· Σαμαϊα υιος Ασώβ υιού Εζρικάμ υιού Ασαβία εκ των υιών Μεραρί, 15 και Βακβακάρ και Αρής και Γαλαάλ και Ματθανίας υιος Μιχά υιού Ζεχρί υιού Ασάφ 16 και Αβδία υιος Σαμία υιού Γαλαάλ υιού Ιδιθούν και Βαραχία υιος ‘Οσσά υιού Ελκανά, ο κατοικών εν ταις κώμαις Νετωφατί. 17 οι πυλωροί· Σαλώμ, Ακούμ, Τελμών και Αιμάν και αδελφοί αυτών, Σαλώμ ο άρχων· 18 και έως ταύτης εν τη πύλη του βασιλέως κατ ‘ ανατολάς· αύται αι πύλαι των παρεμβολών υιών Λευί. 19 και Σαλώμ υιος Κωρή υιού Αβιασάφ υιού Κορέ. και οι αδελφοί αυτού εις οίκον πατρός αυτού, οι Κορίται, επί των έργων της λειτουργίας φυλάσσοντες τας φυλακάς της σκηνής, και πατέρες αυτών επί της παρεμβολής Κυρίου φυλάσσοντες την είσοδον. 20 και Φινεές υιος Ελεάζαρ ηγούμενος ην επ ‘ αυτών έμπροσθεν Κυρίου, και ούτοι μετ ‘ αυτού. 21 Ζαχαρίας υιος Μασαλαμί πυλωρός της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου. 22 πάντες οι εκλεκτοί επί της πύλης εν ταις πύλαις διακόσιοι και δεκαδύο· ούτοι εν ταις αυλαίς αυτών, ο καταλοχισμός αυτών· τούτους έστησε Δαυίδ και Σαμουήλ ο βλέπων τη πίστει αυτών. 23 και ούτοι και οι υιοί αυτών επί των πυλών εν οίκω Κυρίου και εν οίκω της σκηνής του φυλάσσειν. 24 κατά τους τέσσαρας ανέμους ήσαν αι πύλαι, κατά ανατολάς, θάλασσαν, βορράν, νότον. 25 και αδελφοί αυτών εν ταις αυλαίς αυτών του εισπορεύεσθαι κατά επτά ημέρας από καιρού εις καιρόν μετά τούτων. 26 ότι εν πίστει εισί τέσσαρες δυνατοί των πυλών. και οι Λευίται ήσαν επί των παστοφορίων, και επί των θησαυρών οίκου του Θεού παρεμβάλλουσιν, 27 ότι επ ‘ αυτούς η φυλακή, και ούτοι επί των κλειδών το πρωϊ πρωϊ ανοίγειν τας θύρας του ιερού. 28 και εξ αυτών επί τα σκεύη της λειτουργίας, ότι εν αριθμω εισοίσουσι και εν αριθμω εξοίσουσι. 29 και εξ αυτών καθεσταμένοι επί τα σκεύη και επί πάντα σκεύη τα άγια και επί της σεμιδάλεως, του οίνου, του ελαίου, του λιβανωτού και των αρωμάτων. 30 και από των υιών των ιερέων ήσαν μυρεψοί του μύρου και εις τα αρώματα. 31 και Ματταθίας εκ των Λευιτών (ούτος ο πρωτότοκος τω Σαλώμ τω Κορίτη) εν τη πίστει επί τα έργα της θυσίας του τηγάνου του μεγάλου ιερέως. 32 και Βαναϊας ο Κααθίτης εκ των αδελφών αυτών επί των άρτων της προθέσεως του ετοιμάσαι σάββατον κατά σάββατον. 33 και ούτοι ψαλτωδοί άρχοντες των πατριών των Λευιτών, διατεταγμέναι εφημερίαι, ότι ημέρα και νύξ επ ‘ αυτοίς εν τοις έργοις. 34 ούτοι άρχοντες των πατριών των Λευιτών κατά γενέσεις αυτών άρχοντες· ούτοι κατώκησαν εν Ιερουσαλήμ. 35 και εν Γαβαών κατώκησε πατήρ Γαβαών Ιεήλ, και όνομα γυναικός αυτού Μααχά. 36 και υιος αυτού ο πρωτότοκος Αβαδών και Σουρ και Κίς και Βαάλ και Νήρ και Ναδάβ 37 και Γεδούρ και αδελφός και Ζακχούρ και Μακελώθ. 38 και Μακελώθ εγέννησε τον Σαμαά. και ούτοι εν μέσω των αδελφών αυτών κατώκησαν εν Ιερουσαλήμ εν μέσω των αδελφών αυτών. 39 και Νήρ εγέννησε τον Κίς, και Κίς εγέννησε τον Σαούλ, και Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μελχισουέ και τον Αμιναδάβ και τον Ασαβάλ. 40 και υιος Ιωνάθαν Μεριβαάλ· και Μεριβαάλ εγέννησε τον Μιχά. 41 και υιοί Μιχά· Φιθών και Μαλάχ και Θαράχ. 42 και Αχάζ εγέννησε τον Ιαδά, και Ιαδά εγέννησε τον Γαλεμέθ και τον Γαζμώθ και τον Ζαμβρί, και Ζαμβρί εγέννησε τον Μασά, 43 και Μασά εγέννησε τον Βαανά, Ραφαϊα υιος αυτού, Ελασά υιος αυτού, Εσήλ υιος αυτού. 44 και τω Εσήλ εξ υιοί, και ταύτα τα ονόματα αυτών· Εζρικάμ πρωτότοκος αυτού και Ισμαήλ και Σαραϊα και Αβδία και Ανάν και Ασά. ούτοι υιοί Εσήλ.

Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

 1 ΚΑΙ αλλόφυλοι επολέμησαν προς τον Ισραήλ, και έφυγον από προσώπου αλλοφύλων, και έπεσον τραυματίαι εν όρει Γελβουέ. 2 και κατεδίωξαν οι αλλόφυλοι οπίσω Σαούλ και οπίσω των υιών αυτού, και επάταξαν αλλόφυλοι τον Ιωνάθαν και τον Αμιναδάβ και τον Μελχισουέ υιούς Σαούλ. 3 και εβαρύνθη ο πόλεμος επί Σαούλ, και εύρον αυτόν οι τοξόται εν τόξοις και πόνοις, και επόνεσεν από των τόξων. 4 και είπε Σαούλ τω αίροντι τα σκεύη αυτού· σπάσαι την ρομφαίαν σου και εκκέντησόν με εν αυτη, μη έλθωσιν οι απερίτμητοι ούτοι και εμπαίξωσί μοι. και ουκ εβούλετο ο αίρων τα σκεύη αυτού, ότι εφοβείτο σφόδρα· και έλαβε Σαούλ την ρομφαίαν και επέπεσεν επ ‘ αυτήν. 5 και είδεν ο αίρων τα σκεύη αυτού ότι απέθανε Σαούλ, και έπεσε και γε αυτός επί την ρομφαίαν αυτού και απέθανε. 6 και απέθανε Σαούλ και τρεις υιοί αυτού εν τη ημέρα εκείνη, και πας ο οίκος αυτού επί το αυτό απέθανε. 7 και είδε πας ανήρ Ισραήλ ο εν τω αυλώνι ότι έφυγεν Ισραήλ και ότι απέθανε Σαούλ και οι υιοί αυτού, και κατέλιπον τας πόλεις αυτών και έφυγον· και ήλθον οι αλλόφυλοι και κατώκησαν εν αυταίς. 8 και εγένετο τη επομένη και ήλθον αλλόφυλοι του σκυλεύειν τους τραυματίας και εύρον τον Σαούλ και τους υιούς αυτού πεπτωκότας εν τω όρει Γελβουέ. 9 και εξέδυσαν αυτόν και έλαβον την κεφαλήν αυτού και τα σκεύη αυτού και απέστειλαν εις γην αλλοφύλων κύκλω του ευαγγελίσασθαι τοις ειδώλοις αυτών και τω λαω· 10 και έθηκαν τα σκεύη αυτών εν οίκω θεού αυτών και την κεφαλήν αυτού έθηκαν εν οίκω Δαγών. 11 και ήκουσαν πάντες οι κατοικούντες Γαλαάδ άπαντα, α εποίησαν οι αλλόφυλοι τω Σαούλ και υιω Ισραήλ. 12 και ηγέρθησαν εκ Γαλαάδ πας ανήρ δυνατός και έλαβον το σώμα Σαούλ και το σώμα των υιών αυτού και ήνεγκαν αυτά εις Ιαβίς και έθαψαν τα οστά αυτών υπό την δρύν εν Ιαβίς και ενήστευσαν επτά ημέρας. 13 και απέθανε Σαούλ εν ταις ανομίαις αυτού, αις ηνόμησε τω Θεω κατά τον λόγον Κυρίου, διότι ουκ εφύλαξεν· ότι επηρώτησε Σαούλ εν τώ εγγαστριμύθω του ζητήσαι, και απεκρίνατο αυτω Σαμουήλ ο προφήτης· 14 και ουκ εζήτησε Κύριον, και απέκτεινεν αυτόν και επέστρεψε την βασιλείαν τω Δαυίδ υιω Ιεσσαί.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ

 1 ΚΑΙ ήλθε πας Ισραήλ προς Δαυίδ εν Χεβρών λέγοντες· ιδού οστά σου και σάρκες σου ημείς· 2 και εχθές και τρίτην όντος Σαούλ βασιλέως, συ ήσθα ο εξάγων και εισάγων τον Ισραήλ, και είπεν Ισραήλ Κύριός σοι· συ ποιμανείς τον λαόν μου τον Ισραήλ, και συ έση εις ηγούμενον επί Ισραήλ. 3 και ήλθον πάντες πρεσβύτεροι Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών, και διέθετο αυτοίς ο βασιλεύς Δαυίδ διαθήκην εν Χεβρών έναντι Κυρίου, και έχρισαν τον Δαυίδ εις βασιλέα επί Ισραήλ κατά τον λόγον Κυρίου, δια χειρός Σαμουήλ.

 4 Και επορεύθη ο βασιλεύς και άνδρες αυτού εις Ιερουσαλήμ (αύτη Ιεβούς), και εκεί οι Ιεβουσαίοι οι κατοικούντες την γην είπον τω Δαυίδ· 5 ουκ εισελεύση ώδε. και προκατελάβετο την περιοχήν Σιών (αύτη η πόλις Δαυίδ). 6 και είπε Δαυίδ· πας τύπτων Ιεβουσαίον εν πρώτοις και έσται εις άρχοντα και εις στρατηγόν· και ανέβη επ ‘ αυτήν εν πρώτοις Ιωάβ υιος Σαρουϊα και εγένετο εις άρχοντα. 7 και εκάθισε Δαυίδ εν τη περιοχή· δια τούτο εκάλεσεν αυτήν Πόλιν Δαυίδ· 8 και ωκοδόμησε την πόλιν κύκλω· και επολέμησε και έλαβε την πόλιν. 9 και επορεύετο Δαυίδ πορευόμενος και μεγαλυνόμενος, και Κύριος παντοκράτωρ μετ ‘ αυτού.

 10 Και ούτοι οι άρχοντες των δυνατών, οί ήσαν τω Δαυίδ, οι κατισχύοντες μετ ‘ αυτού εν τη βασιλεία αυτού μετά παντός Ισραήλ του βασιλεύσαι αυτόν κατά τον λόγον Κυρίου επί Ισραήλ· 11 και ούτος ο αριθμός των δυνατών του Δαυίδ· Ιεσεβάαλ υιος Αχαμανί πρώτος των τριάκοντα· ούτος εσπάσατο την ρομφαίαν αυτού άπαξ επί τριακοσίους τραυματίας εν καιρω ενί. 12 και μετ ‘ αυτόν Ελεάζαρ υιος Δωδαϊ ο Αχωχί· ούτος ην εν τοις τρισί δυνατοίς. 13 ούτος ην μετά Δαυίδ εν Φασοδομίν, και οι αλλόφυλοι συνήχθησαν εκεί εις πόλεμον, και ην μερίς του αγρού πλήρης κριθών, και ο λαός έφυγεν από προσώπου αλλοφύλων· 14 και έστη εν μέσω της μερίδος και έσωσεν αυτήν και επάταξε τους αλλοφύλους, και εποίησε Κύριος σωτηρίαν μεγάλην. 15 και κατέβησαν τρεις εκ των τριάκοντα αρχόντων εις την πέτραν προς Δαυίδ εις το σπήλαιον ‘Οδολλάμ, και παρεμβολή των αλλοφύλων εν τη κοιλάδι των γιγάντων. 16 και Δαυίδ τότε εν τη περιοχή, και το σύστημα των αλλοφύλων τότε εν Βηθλεέμ. 17 και επεθύμησε Δαυίδ και είπε· τις ποτιεί με ύδωρ εκ του λάκκου Βηθλεέμ του εν τη πύλη; 18 και διέρρηξαν οι τρεις την παρεμβολήν των αλλοφύλων και υδρεύσαντο ύδωρ εκ του λάκκου του εν Βηθλεέμ, ος ην εν τη πύλη, και έλαβον και ήλθον προς Δαυίδ, και ουκ ηθέλησε Δαυίδ του πιείν αυτό και έσπεισεν αυτό τω Κυρίω και είπεν· 19 ίλεώς μου ο Θεός του ποιήσαι το ρήμα τούτο, ει αίμα ανδρών τούτων πίομαι εν ψυχαίς αυτών; ότι εν ψυχαίς αυτών ήνεγκαν αυτό· και ουκ εβούλετο πιείν αυτό. ταύτα εποίησαν οι τρεις δυνατοί. 20 και Αβεσαά αδελφός Ιωάβ, ούτος ην άρχων των τριών, ούτος εσπάσατο την ρομφαίαν αυτού επί τριακοσίους τραυματίας εν καιρω ενί, και ούτος ην ονομαστός εν τοις τρισίν, 21 από των τριών υπέρ τους δύο ένδοξος, και ην αυτοίς εις άρχοντα και έως των τριών ουκ ήρχετο. 22 και Βαναίας υιος Ιωδαέ υιος ανδρός δυνατού, πολλά έργα αυτού υπέρ Καβασαήλ· ούτος επάταξε τους δύο αριήλ Μωάβ και ούτος κατέβη και επάταξε τον λέοντα εν τω λάκκω εν ημέρα χιόνος· 23 και ούτος επάταξε τον άνδρα τον Αιγύπτιον, άνδρα ορατόν πεντάπηχυν, και εν χειρί του Αιγυπτίου δόρυ ως αντίον υφαινόντων, και κατέβη επ ‘ αυτόν Βαναίας εν ράβδω και αφείλετο εκ της χειρός του Αιγυπτίου το δόρυ και απέκτεινεν αυτόν εν τω δόρατι αυτού. 24 ταύτα εποίησε Βαναίας υιος Ιωδαέ, και τούτω όνομα εν τοις τρισί τοις δυνατοίς· 25 υπέρ τους τριάκοντα ην ένδοξος ούτος και προς τους τρεις ουκ ήρχετο· και κατέστησεν αυτόν Δαυίδ επί την πατριάν αυτού. 26 και δυνατοί των δυνάμεων· Ασαήλ αδελφός Ιωάβ, Ελεανάν υιος Δωδωέ εκ Βηθλεέμ, 27 Σαμμώθ ο Αρωρί, Χελλής ο Φελωνί, 28 Ωρά υιος Εκκίς ο Θεκωί, Αβιέζερ ο Αναθωθί, 29 Σοβοχαί ο Ασωθί, ‘Ηλί ο Αχωνί, 30 Μοοραϊ ο Νετωφαθί, Χολόδ υιος Νοοζά ο Νετωφαθί, 31 Αιρί υιος Ρεβιέ εκ βουνού Βενιαμίν, Βαναίας ο Φαραθωνί, 32 Ουρί εκ Ναχαλί Γάας, Αβιήλ ο Γαραβαιθί, 33 Αζμώθ ο Βαρωμί, Ελιαβά ο Σαλαβωνί, 34 υιος Ασάμ του Γιζωνίτου, Ιωνάθαν υιος Σωλά ο Αραρί, 35 Αχίμ υιος Αχάρ ο Αραρί, Ελφάτ υιος Θυροφάρ 36 ο Μεχωραθρί, Αχία ο Φελλωνί, 37 ‘Ησερέ ο Χαρμαδαϊ, Νααραί υιος Αζοβαί, 38 Ιωήλ υιος Νάθαν, Μεβαάλ υιος Αγαρί, 39 Σελή ο Αμμωνί, Ναχώρ ο Βηρωθί, αίρων σκεύη Ιωάβ υιω Σαρουϊα, 40 Ιρά ο Ιεθρί, Γαρήβ ο Ιεθρί, 41 Ουρία ο Χεττί, Ζαβέτ υιος Αχαϊά, 42 Αδινά υιος Σαιζά του Ρουβήν άρχων, και επ ‘ αυτω τριάκοντα. 43 Ανάν υιος Μοωχά, και Ιωσαφάτ ο Ματθανί, 44 ‘Οζία ο Ασταρωθί, Σαμαθά και Ιειήλ υιοί Χωθάμ του Αραρί, 45 Ιεδιήλ υιος Σαμερί και Ιωζαέ ο αδελφός αυτού ο Θωσαϊ, 46 Ελιήλ ο Μαωϊ και Ιαριβί, και Ιωσία υιος αυτού, Ελλαάμ και Ιεθαμά ο Μωαβίτης, 47 Δαλιήλ και ‘Ωβήδ και Ιεσσιήλ ο Μεσωβία.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ

 1 ΚΑΙ ούτοι οι ελθόντες προς Δαυίδ εις Σικελάγ, έτι συνεχομένου από προσώπου Σαούλ υιού Κίς, και ούτοι εν τοις δυνατοίς βοηθούντες εν πολέμω 2 και τόξω εκ δεξιών και εξ αριστερών και σφενδονήται εν λίθοις και τόξοις· εκ των αδελφών Σαούλ εκ Βενιαμίν· 3 ο άρχων Αχιέζερ και Ιωάς υιος Ασμά του Γαβαθίτου και Ιωήλ και Ιωφαλήτ υιοί Ασμώθ και Βερχία και Ιηούλ ο Αναθωθί 4 και Σαμαϊας ο Γαβαωνίτης δυνατός εν τοις τριάκοντα και επί των τριάκοντα 5 Ιερεμία και Ιεζιήλ και Ιωανάν και Ιωζαβάθ ο Γαδαραθιίμ, 6 Αζαϊ και Ιαριμούθ και Βααλιά και Σαμαραϊα και Σαφατίας ο Χαραιφιήλ, 7 Ηλκανά και Ιησουνί και ‘Οζριήλ και Ιωζαρά και Σοβοκάμ και οι Κορίται 8 και Ιελία και Ζαβαδία υιοί Ιραάμ και οι του Γεδώρ. 9 και από του Γαδδί εχωρίσθησαν προς Δαυίδ από της ερήμου ισχυροί δυνατοί άνδρες παρατάξεως πολέμου αίροντες θυρεούς και δόρατα, και πρόσωπον λέοντος τα πρόσωπα αυτών, και κούφοι ως δορκάδες επί των ορέων τω τάχει· 10 Αζέρ ο άρχων, Αβδία ο δεύτερος, Ελιάβ ο τρίτος, 11 Μασμανά ο τέταρτος, Ιερμιά ο πέμπτος, 12 Ιεθί ο έκτος, Ελιάβ ο έβδομος, 13 Ιωανάν ο όγδοος, Ελιαζέρ ο ένατος, 14 Ιερμιά ο δέκατος, Μελχαβαναί ο ενδέκατος. 15 ούτοι εκ των υιών Γάδ άρχοντες της στρατιάς, εις τοις εκατόν μικρός και μέγας τοις χιλίοις. 16 ούτοι οι διαβάντες τον Ιορδάνην εν τω μηνί τω πρώτω, και ούτος πεπληρωκώς επί πάσαν κρηπίδα αυτού, και εξεδίωξαν πάντας τους κατοικούντας αυλώνας από ανατολών έως δυσμών. 17 και ήλθον από των υιών Βενιαμίν και Ιούδα εις βοήθειαν του Δαυίδ, 18 και Δαυίδ εξήλθεν εις απάντησιν αυτών και είπεν αυτοίς· ει εις ειρήνην ήκατε προς με, είη μοι καρδία καθ ‘ εαυτήν εφ ‘ υμάς· και ει του παραδούναί με τοις εχθροίς μου ουκ εν αληθεία χειρός, ίδοι ο Θεός των πατέρων υμών και ελέγξαιτο. 19 και πνεύμα ενέδυσε τον Αμασαί άρχοντα των τριάκοντα, και είπε· πορεύου και ο λαός σου Δαυίδ υιος Ιεσσαί· ειρήνη ειρήνη σοι, και ειρήνη τοις βοηθοίς σου, ότι εβοήθησέ σοι ο Θεός σου. και προσεδέξατο αυτούς Δαυίδ και κατέστησεν αυτούς άρχοντας των δυνάμεων. 20 και από Μανασσή προσεχώρησαν προς Δαυίδ εν τω ελθείν τους αλλοφύλους επί Σαούλ εις πόλεμον· και ουκ εβοήθησεν αυτοίς, ότι εν βουλή εγένετο παρά των στρατηγών των αλλοφύλων λεγόντων· εν ταις κεφαλαίς των ανδρών εκείνων επιστρέψει προς κύριον αυτού Σαούλ· 21 εν τω πορευθήναι τον Δαυίδ εις Σικελάγ προσεχώρησαν αυτω από Μανασσή Εδνά και Ιωζαβάθ και Ρωδιήλ και Μιχαήλ και Ιωσαβαίθ και Ελιμούθ και Σεμαθί, αρχηγοί χιλιάδων εισί του Μανασσή. 22 και αυτοί συνεμάχησαν τω Δαυίδ επί τον γεδδούρ, ότι δυνατοί ισχύος πάντες και ήσαν ηγούμενοι εν τη στρατιά εν τη δυνάμει· 23 ότι ημέραν εξ ημέρας ήρχοντο προς Δαυίδ εις δύναμιν μεγάλην ως δύναμις του Θεού. 24 και ταύτα τα ονόματα των αρχόντων της στρατιάς, οι ελθόντες προς Δαυίδ εις Χεβρών του αποστρέψαι την βασιλείαν Σαούλ προς αυτόν κατά τον λόγον Κυρίου. 25 υιοί Ιούδα θυρεοφόροι και δορατοφόροι εξ χιλιάδες και οκτακόσιοι δυνατοί παρατάξεως. 26 των υιών Συμεών δυνατοί ισχύος εις παράταξιν επτά χιλιάδες και εκατόν. 27 των υιών Λευί τετρακισχίλιοι και εξακόσιοι. 28 και Ιωδαέ ο ηγούμενος τω Ααρών και μετ ‘ αυτού τρεις χιλιάδες και επτακόσιοι. 29 και Σαδώκ νέος δυνατός ισχύϊ και της πατρικής οικίας αυτού άρχοντες εικοσιδύο. 30 και των υιών Βενιαμίν των αδελφών Σαούλ τρεις χιλιάδες· και έτι το πλείστον αυτών απεσκόπει την φυλακήν οίκου Σαούλ. 31 και από υιών Εφραίμ είκοσι χιλιάδες και οκτακόσιοι, δυνατοί ισχύϊ, άνδρες ονομαστοί κατ ‘ οίκους πατριών αυτών. 32 και από του ημίσους φυλής Μανασσή δεκαοκτώ χιλιάδες, οί ωνομάσθησαν εν ονόματι του βασιλεύσαι τον Δαυίδ. 33 και από των υιών Ισσάχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εις τους καιρούς, γινώσκοντες τι ποιήσαι Ισραήλ εις τας αρχάς αυτών, διακόσιοι, και πάντες αδελφοί αυτών μετ ‘ αυτών. 34 και από Ζαβουλών εκπορευόμενοι εις παράταξιν πολέμου εν πάσι σκεύεσι πολεμικοίς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθήσαι τω Δαυίδ ου χεροκένως. 35 και από Νεφθαλί άρχοντες χίλιοι και μετ ‘ αυτών εν θυρεοίς και δόρασι τριακονταεπτά χιλιάδες. 36 και από των Δανιτών παρατασσόμενοι εις πόλεμον εικοσιοκτώ χιλιάδες και οκτακόσιοι. 37 και από του Ασήρ εκπορευόμενοι βοηθήσαι εις πόλεμον τεσσαράκοντα χιλιάδες. 38 και εκ πέραν του Ιορδάνου από Ρουβήν και Γαδδί και από του ημίσους φυλής Μανασσή εν πάσι σκεύεσι πολεμικοίς εκατόν είκοσι χιλιάδες. 39 πάντες ούτοι άνδρες πολεμισταί παρατασσόμενοι παράταξιν εν ψυχή ειρηνική και ήλθον εις Χεβρών του βασιλεύσαι τον Δαυίδ επί πάντα Ισραήλ· και ο κατάλοιπος Ισραήλ ψυχή μία του βασιλεύσαι τον Δαυίδ. 40 και ήσαν εκεί ημέρας τρεις εσθίοντες και πίνοντες, ότι ητοίμασαν οι αδελφοί αυτών. 41 και οι ομορούντες αυτοίς έως Ισσάχαρ και Ζαβουλών και Νεφθαλί έφερον αυτοίς επί των καμήλων και των όνων και των ημιόνων και επί των μόσχων βρώματα, άλευρα, παλάθας, σταφίδας, οίνον και έλαιον, μόσχους και πρόβατα εις πλήθος, ότι ευφροσύνη εν Ισραήλ.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ

 1 ΚΑΙ εβουλεύσατο Δαυίδ μετά των χιλιάρχων και των εκατοντάρχων, παντί ηγουμένω, 2 και είπε Δαυίδ τη πάση εκκλησία Ισραήλ· ει εφ ‘ υμίν αγαθόν και παρά Κυρίου του Θεού ημών ευοδωθή, αποστείλωμεν προς τους αδελφούς ημών τους υπολελειμμένους εν πάση γη Ισραήλ, και μετ ‘ αυτών οι ιερείς οι Λευίται εν πόλεσι κατασχέσεως αυτών, και συναχθήσονται προς ημάς, 3 και μετενέγκωμεν την κιβωτόν του Θεού ημών προς ημάς· ότι ουκ εζήτησαν αυτήν αφ ‘ ημερών Σαούλ. 4 και είπε πάσα η εκκλησία του ποιήσαι ούτως, ότι ευθής ο λόγος εν οφθαλμοίς παντός του λαού. 5 και εξεκκλησίασε Δαυίδ τον πάντα Ισραήλ από ορίων Αιγύπτου και έως εισόδου Ημάθ του εισενέγκαι την κιβωτόν του Θεού εκ πόλεως Ιαρίμ. 6 και ανήγαγεν αυτήν Δαυίδ, και πας Ισραήλ ανέβη εις πόλιν Δαυίδ, ή ην του Ιούδα, του αναγαγείν εκείθεν την κιβωτόν του Θεού Κυρίου καθημένου επί Χερουβίμ, ου επεκλήθη όνομα αυτού. 7 και επέθηκαν την κιβωτόν του Θεού εφ ‘ άμαξαν καινήν εξ οίκου Αμαναδάβ, και ‘Οζά και οι αδελφοί αυτού ήγον την άμαξαν. 8 και Δαυίδ και πας Ισραήλ παίζοντες εναντίον του Θεού εν πάση δυνάμει και εν ψαλτωδοίς και εν κινύραις και εν νάβλαις, εν τυμπάνοις, και εν κυμβάλοις και εν σάλπιγξι. 9 και ήλθοσαν έως της άλωνος, και εξέτεινεν ‘Οζά την χείρα αυτού του κατασχείν την κιβωτόν, ότι εξέκλινεν αυτήν ο μόσχος. 10 και εθυμώθη Κύριος οργή επί ‘Οζά και επάταξεν αυτόν εκεί δια το εκτείναι την χείρα αυτού επί την κιβωτόν, και απέθανεν εκεί απέναντι του Θεού. 11 και ηθύμησε Δαυίδ, ότι διέκοψε Κύριος διακοπήν εν ‘Οζά, και εκάλεσε τον τόπον εκείνον Διακοπή ‘Οζά έως της ημέρας ταύτης. 12 και εφοβήθη Δαυίδ τον Θεόν εν τη ημέρα εκείνη, λέγων· Πως εισοίσω την κιβωτόν του Θεού προς εμαυτόν; 13 και ουκ απέστρεψε Δαυίδ την κιβωτόν προς εαυτόν εις πόλιν Δαυίδ, και εξέκλινεν αυτήν εις οίκον Αβεδδαρά του Γεθθαίου. 14 και εκάθισεν η κιβωτός του Θεού εν οίκω Αβεδδαρά τρεις μήνας· και ευλόγησεν ο Θεός Αβεδδαρά και πάντα τα αυτού.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ

 1 ΚΑΙ απέστειλε Χιράμ βασιλεύς Τύρου αγγέλους προς Δαυίδ και ξύλα κέδρινα και οικοδόμους και τέκτονας ξύλων του οικοδομήσαι αυτω οίκον. 2 και έγνω Δαυίδ ότι ητοίμασεν αυτόν Κύριος εις βασιλέα επί Ισραήλ, ότι ηυξήθη εις ύψος η βασιλεία αυτού δια τον λαόν αυτού Ισραήλ.

 3 Και έλαβε Δαυίδ έτι γυναίκας εν Ιερουσαλήμ, και ετέχθησαν Δαυίδ έτι υιοί και θυγατέρες. 4 και ταύτα τα ονόματα αυτών των τεχθέντων, οί ήσαν αυτω εν Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν και Σαλωμών 5 και Ιβαάρ και Ελισαέ και Ελιφαλέτ 6 και Ναγέθ και Ναφάγ και Ιαφιέ 7 και Ελισαμαέ και Ελιαδέ και Ελιφαλέτ.

 8 Και ήκουσαν αλλόφυλοι ότι εχρίσθη Δαυίδ βασιλεύς επί πάντα Ισραήλ, και ανέβησαν πάντες οι αλλόφυλοι ζητήσαι τον Δαυίδ· και ήκουσε Δαυίδ και εξήλθεν εις απάντησιν αυτοίς. 9 και αλλόφυλοι ήλθον και συνέπεσον εν τη κοιλάδι των γιγάντων. 10 και επηρώτησε Δαυίδ δια του Θεού λέγων· ει αναβώ επί τους αλλοφύλους και δώσεις αυτούς εις τας χείράς μου; και είπεν αυτω Κύριος· ανάβηθι, και δώσω αυτούς εις τας χείράς σου. 11 και ανέβη εις Βαάλ Φαρασίν και επάταξεν αυτούς εκεί Δαυίδ· και είπε Δαυίδ· διέκοψεν ο Θεός τους εχθρούς μου εν χειρί μου ως διακοπήν ύδατος· δια τούτο εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Διακοπή Φαρασίν. 12 και εγκατέλιπον εκεί τους θεούς αυτών οι αλλόφυλοι, και είπε Δαυίδ κατακαύσαι αυτούς εν πυρί. 13 και προσέθεντο έτι αλλόφυλοι και συνέπεσαν έτι εν τη κοιλάδι των γιγάντων. 14 και ηρώτησε Δαυίδ έτι εν Θεω, και είπεν αυτω ο Θεός· ου πορεύση οπίσω αυτών, αποστρέφου απ ‘ αυτών και παρέση αυτοίς πλησίον των απίων· 15 και έσται εν τω ακούσαί σε την φωνήν του συσσεισμού των άκρων των απίων, τότε εισελεύση εις τον πόλεμον, ότι εξήλθεν ο Θεός έμπροσθέν σου του πατάξαι την παρεμβολήν των αλλοφύλων. 16 και εποίησε καθώς ενετείλατο αυτω ο Θεός, και επάταξε την παρεμβολήν των αλλοφύλων από Γαβαών έως Γαζηρά. 17 και εγένετο όνομα Δαυίδ εν πάση τη γη, και Κύριος έδωκε τον φόβον αυτού επί πάντα τα έθνη.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ

 1 ΚΑΙ εποίησεν αυτω οικίας εν πόλει Δαυίδ, και ητοίμασε τον τόπον τη κιβωτω του Θεού και εποίησεν αυτη σκηνήν. 2 τότε είπε Δαυίδ· ουκ έστιν άραι την κιβωτόν του Θεού, αλλ ‘ ή τους Λευίτας, ότι αυτούς εξελέξατο Κύριος αίρειν την κιβωτόν Κυρίου και λειτουργείν αυτω έως αιώνος. 3 και εξεκκλησίασε Δαυίδ τον πάντα Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ του ανενέγκαι την κιβωτόν Κυρίου εις τον τόπον, ον ητοίμασεν αυτη. 4 και συνήγαγε Δαυίδ τους υιούς Ααρών τους Λευίτας. 5 των υιών Καάθ· Ουριήλ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, εκατόν είκοσι. 6 των υιών Μεραρί· Ασαϊα ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, διακόσιοι είκοσι. 7 των υιών Γηρσάμ· Ιωήλ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, εκατόν τριάκοντα. 8 των υιών Ελισαφάν· Σεμεϊ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, διακόσιοι. 9 των υιών Χεβρών· Ελιήλ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, ογδοήκοντα. 10 των υιών ‘Οζιήλ· Αμιναδάβ ο άρχων και οι αδελφοί αυτού, εκατόν δεκαδύο. 11 και εκάλεσε Δαυίδ τον Σαδώκ και Αβιάθαρ, τους ιερείς, και τους Λευίτας, τον Ουριήλ, Ασαϊαν και Ιωήλ και Σαμαίαν και Ελιήλ και Αμιναδάβ, 12 και είπεν αυτοίς· υμείς άρχοντες πατριών των Λευιτών, αγνίσθητε υμείς και οι αδελφοί υμών και ανοίσετε την κιβωτόν του Θεού Ισραήλ, ου ητοίμασα αυτη· 13 ότι ουκ εν τω πρότερον υμάς είναι διέκοψεν ο Θεός ημών εν ημίν, ότι ουκ εξεζητήσαμεν εν κρίματι. 14 και ηγνίσθησαν οι ιερείς και οι Λευίται του ανενέγκαι την κιβωτόν Θεού Ισραήλ. 15 και έλαβον οι υιοί των Λευιτών την κιβωτόν του Θεού, ως ενετείλατο Μωυσής εν λόγω Θεού κατά την γραφήν, εν αναφορεύσιν επ ‘ αυτούς. 16 και είπε Δαυίδ τοις άρχουσι των Λευιτών· στήσατε τους αδελφούς αυτών τους ψαλτωδούς εν οργάνοις, νάβλαις, κινύραις και κυμβάλοις του φωνήσαι εις ύψος εν φωνή ευφροσύνης. 17 και έστησαν οι Λευίται τον Αιμάν υιόν Ιωήλ· εκ των αδελφών αυτού Ασάφ υιος Βαραχία. και εκ των υιών Μεραρί αδελφών αυτού Αιθάν υιος Κισαίου. 18 και μετ ‘ αυτών οι αδελφοί αυτών οι δεύτεροι Ζαχαρίας και ‘Οζιήλ και Σεμιραμώθ και Ιεϊήλ και Ελιωήλ και Ελιάβ και Βαναία και Μαασαϊα και Ματταθία και Ελιφαλία και Μακενία και Αβδεδόμ και Ιεϊήλ και ‘Οζίας, οι πυλωροί. 19 και οι ψαλτωδοί, Αιμάν, Ασάφ και Αιθάν εν κυμβάλοις χαλκοίς του ακουσθήναι ποιήσαι· 20 Ζαχαρίας και ‘Οζιήλ, Σεμιραμώθ, Ιεϊήλ, ‘Ωνί, Ελιάβ, Μασαίας, Βαναίας εν νάβλαις επί αλαιμώθ. 21 και Ματταθίας και Ελιφαλίας και Μακενίας και Αβδεδόμ και Ιεϊήλ και ‘Οζίας εν κινύραις αμασενίθ του ενισχύσαι. 22 και Χωνενία άρχων των Λευιτών άρχων των ωδών, ότι συνετός ην. 23 και Βαραχία και Ελκανά πυλωροί της κιβωτού. 24 και Σοβνία και Ιωσαφάτ και Ναθαναήλ και Αμασαϊ και Ζαχαρία και Βαναϊ και Ελιέζερ οι ιερείς σαλπίζοντες ταις σάλπιγξιν έμπροσθεν της κιβωτού του Θεού. και Αβδεδόμ και Ιεϊα πυλωροί της κιβωτού του Θεού. 25 και ην Δαυίδ και οι πρεσβύτεροι Ισραήλ και οι χιλίαρχοι οι πορευόμενοι του αναγαγείν την κιβωτόν της διαθήκης εξ οίκου Αβδεδόμ εν ευφροσύνη. 26 και εγένετο εν τω κατισχύσαι τον Θεόν τους Λευίτας αίροντας την κιβωτόν της διαθήκης Κυρίου και έθυσαν επτά μόσχους και επτά κριούς. 27 και Δαυίδ περιεζωσμένος εν στολή βυσσίνη και πάντες οι Λευίται αίροντες την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου και οι ψαλτωδοί και Χωνενίας ο άρχων των ωδών των αδόντων, και επί Δαυίδ στολή βυσσίνη. 28 και πας Ισραήλ ανάγοντες την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου εν σημασία και εν φωνή σωφέρ και εν σάλπιγξι και εν κυμβάλοις, αναφωνούντες εν νάβλαις και εν κινύραις. 29 και εγένετο η κιβωτός διαθήκης Κυρίου και ήλθεν έως πόλεως Δαυίδ, και Μελχόλ η θυγάτηρ Σαούλ παρέκυψε δια της θυρίδος και είδε τον βασιλέα Δαυίδ ορχούμενον και παίζοντα, και εξουδένωσεν αυτόν εν τη ψυχή αυτής.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ

 1 ΚΑΙ εισήνεγκαν την κιβωτόν του Θεού και απηρείσαντο αυτήν εν μέσω της σκηνής, ης έπηξεν αυτη Δαυίδ, και προσήνεγκαν ολοκαυτώματα και σωτηρίου εναντίον του Θεού. 2 και συνετέλεσε Δαυίδ αναφέρων ολοκαυτώματα και σωτηρίου και ευλόγησε τον λαόν εν ονόματι Κυρίου. 3 και διεμέρισε παντί ανδρί Ισραήλ από ανδρός και έως γυναικός, τω ανδρί άρτον ένα αρτοκοπικόν και αμορίτην. 4 και έταξε κατά πρόσωπον της κιβωτού διαθήκης Κυρίου εκ των Λευιτών λειτουργούντας αναφωνούντας και εξομολογείσθαι και αινείν Κύριον τον Θεόν Ισραήλ· 5 Ασάφ ο ηγούμενος, και δευτερεύων αυτω Ζαχαρίας, Ιεϊήλ, Σεμιραμώθ, Ιεϊήλ, Ματταθίας, Ελιάβ και Βαναίας, και Αβδεδόμ και Ιεϊήλ εν οργάνοις, νάβλαις, κινύραις, και Ασάφ εν κυμβάλοις αναφωνών. 6 και Βαναίας και ‘Οζιήλ οι ιερείς εν ταις σάλπιγξι διαπαντός εναντίον της κιβωτού της διαθήκης του Θεού.

 7 Εν τη ημέρα εκείνη τότε έταξε Δαυίδ εν αρχή του αινείν τον Κύριον εν χειρί Ασάφ και των αδελφών αυτού.

 8 †ΔΗ. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, επικαλείσθε αυτόν εν ονόματι αυτού, γνωρίσατε εν λαοίς τα επιτηδεύματα αυτού. 9 άσατε αυτω και υμνήσατε αυτω, διηγήσασθε πάσι τα θαυμάσια αυτού, α εποίησε Κύριος. 10 αινείτε εν ονόματι αγίω αυτού, ευφρανθήσεται καρδία ζητούσα την ευδοκίαν αυτού. 11 ζητήσατε τον Κύριον και ισχύσατε, ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. 12 μνημονεύετε τα θαυμάσια αυτού, α εποίησε, τέρατα και κρίματα του στόματος αυτού. 13 σπέρμα Ισραήλ παίδες αυτού, υιοί Ιακώβ εκλεκτοί αυτού. 14 αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. 15 μνημονεύων εις αιώνα διαθήκης αυτού, λόγον αυτού, ον ενετείλατο εις χιλίας γενεάς, 16 ον διέθετο τω Αβραάμ και τον όρκον αυτού τω Ισαάκ· 17 έστησεν αυτόν τω Ιακώβ εις πρόσταγμα, τω Ισραήλ διαθήκην αιώνιον 18 λέγων· σοί δώσω την γην Χαναάν σχοίνισμα κληρονομίας υμών. 19 εν τω γενέσθαι αυτούς ολιγοστούς αριθμω ως εσμικρύνθησαν και παρώκησαν εν αυτη. 20 και επορεύθησαν από έθνους εις έθνος και από βασιλείας εις λαόν έτερον. 21 ουκ αφήκεν άνδρα του δυναστεύσαι αυτούς και ήλεγξε περί αυτών βασιλείς· 22 μη άψησθε των χριστών μου και εν τοις προφήταις μου μη πονηρεύεσθε. 23 άσατε τω Κυρίω, πάσα η γη, αναγγείλατε εξ ημέρας εις ημέραν σωτηρίαν αυτού. 24 εξηγείσθε εν τοις έθνεσι την δόξαν αυτού, εν πάσι τοις λαοίς τα θαυμάσια αυτού. 25 ότι μέγας Κύριος και αινετός σφόδρα, φοβερός εστιν επί πάντας τους θεούς. 26 ότι πάντες οι θεοί των εθνών είδωλα, και ο Θεός ημών ουρανούς εποίησε. 27 δόξα και έπαινος κατά πρόσωπον αυτού, ισχύς και καύχημα εν τόπω αυτού. 28 δότε τω Κυρίω αι πατριαί των εθνών, δότε τω Κυρίω δόξαν και ισχύν· 29 δότε τω Κυρίω δόξαν ονόματος αυτού, λάβετε δώρα και ενέγκατε κατά πρόσωπον αυτού και προσκυνήσατε Κυρίω εν αυλαίς αγίαις αυτού. 30 φοβηθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη, κατορθωθήτω η γη και μη σαλευθήτω· 31 ευφρανθήτω ο ουρανός και αγαλλιάσθω η γη, και ειπάτωσαν εν τοις έθνεσι· Κύριος βασιλεύων. 32 βομβήσει η θάλασσα συν τω πληρώματι και ξύλον αγρού και πάντα τα εν αυτω· 33 τότε ευφρανθήσεται τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι ήλθε κρίναι την γην. 34 εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθόν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. 35 και είπατε· σώσον ημάς, ο Θεός της σωτηρίας ημών, και άθροισον ημάς, και εξελού ημάς εκ των εθνών του αινείν το όνομα το άγιόν σου και καυχάσθαι εν ταις αινέσεσί σου. 36 ευλογημένος Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος· και ερεί πας ο λαός· αμήν. και ήνεσαν τω Κυρίω.

 37 Και κατέλιπον εκεί έναντι της κιβωτού διαθήκης Κυρίου τον Ασάφ και τους αδελφούς αυτού του λειτουργείν εναντίον της κιβωτού διαπαντός το της ημέρας εις ημέραν. 38 και Αβδεδόμ και οι αδελφοί αυτού, εξήκοντα και οκτώ, και Αβδεδόμ υιος Ιδιθούν και ‘Οσσά εις πυλωρούς. 39 και τον Σαδώκ τον ιερέα και τους αδελφούς αυτού τους ιερείς εναντίον της σκηνής Κυρίου εν Βαμά τη εν Γαβαών 40 του αναφέρειν ολοκαυτώματα τω Κυρίω επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων διαπαντός το πρωϊ και το εσπέρας και κατά πάντα τα γεγραμμένα εν νόμω Κυρίου όσα ενετείλατο εφ ‘ υιοίς Ισραήλ εν χειρί Μωυσή του θεράποντος του Θεού· 41 και μετ ‘ αυτού Αιμάν και Ιδιθούν και οι λοιποί εκλεγέντες επ ‘ ονόματος του αινείν τον Κύριον, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, 42 και μετ ‘ αυτών σάλπιγγες και κύμβαλα του αναφωνείν και όργανα των ωδών του Θεού, οι δε υιοί Ιδιθούν εις την πύλην. 43 και επορεύθη πας ο λαός έκαστος εις τον οίκον αυτού, και επέστρεψε Δαυίδ του ευλογήσαι τον οίκον αυτού.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ

 1 ΚΑΙ εγένετο ως κατώκησε Δαυίδ εν οίκω αυτού, και είπε Δαυίδ προς Νάθαν τον προφήτην· ιδού εγώ κατοικώ εν οίκω κεδρίνω, και η κιβωτός διαθήκης Κυρίου υποκάτω δέρρεων. 2 και είπε Νάθαν προς Δαυίδ· παν το εν τη ψυχή σου ποίει, ότι Θεός μετά σου. 3 και εγένετο εν τη νυκτί εκείνη και εγένετο λόγος Κυρίου προς Νάθαν· 4 πορεύου και ειπόν προς Δαυίδ τον δούλόν μου· ούτως είπε Κύριος· ου συ οικοδομήσεις μοι οίκον του κατοικήσαί με εν αυτω· 5 ότι ου κατώκησα εν οίκω από της ημέρας, ης ανήγαγον τον Ισραήλ, έως της ημέρας ταύτης και ήμην εν σκηνή και εν καλύμματι 6 εν πάσιν, οίς διήλθον εν παντί Ισραήλ· ει λαλών ελάλησα προς μίαν φυλήν του Ισραήλ, οίς ενετειλάμην του ποιμαίνειν τον λαόν μου λέγων, ότι ουκ ωκοδομήσατέ μοι οίκον κέδρινον. 7 και νυν ούτως ερείς τω δούλω μου Δαυίδ· τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· εγώ έλαβόν σε εκ της μάνδρας εξόπισθεν των ποιμνίων του είναι εις ηγούμενον επί τον λαόν μου Ισραήλ· 8 και ήμην μετά σου εν πάσιν, οίς επορεύθης, και εξωλόθρευσα πάντας τους εχθρούς σου από προσώπου σου και εποίησά σοι όνομα κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. 9 και θήσομαι τόπον τω λαω μου Ισραήλ και καταφυτεύσω αυτόν, και κατασκηνώσει καθ ‘ εαυτόν και ου μεριμνήσει έτι, και ου προσθήσει υιος αδικίας του ταπεινώσαι αυτόν καθώς απ ‘ αρχής 10 και αφ ‘ ημερών, ων έταξα κριτάς επί τον λαόν μου Ισραήλ, και εταπείνωσα πάντας τους εχθρούς σου, και αυξήσω σε, και οίκον οικοδομήσει σοι Κύριος. 11 και έσται όταν πληρωθώσιν ημέραι σου και κοιμηθήση μετά των πατέρων σου, και αναστήσω το σπέρμα σου μετά σε, ος έσται εκ της κοιλίας σου, και ετοιμάσω την βασιλείαν αυτού· 12 αυτός οικοδομήσει μοι οίκον, και ανορθώσω τον θρόνον αυτού έως αιώνος. 13 εγώ έσομαι αυτω εις πατέρα, και αυτός έσται μοι εις υιόν· και το έλεός μου ουκ αποστήσω απ ‘ αυτού ως απέστησα από των όντων έμπροσθέν σου. 14 και πιστώσω αυτόν εν οίκω μου και εν βασιλεία αυτού έως αιώνος, και ο θρόνος αυτού έσται ανωρθωμένος έως αιώνος. 15 κατά πάντας τους λόγους τούτους και κατά πάσαν την όρασιν ταύτην, ούτως ελάλησε Νάθαν προς Δαυίδ. 16 και ήλθεν ο βασιλεύς Δαυίδ και εκάθισεν απέναντι Κυρίου και είπε· τις ειμι εγώ Κύριε ο Θεός, και τις ο οίκός μου, ότι ηγάπησάς με έως αιώνος; 17 και εσμικρύνθη ταύτα ενώπιόν σου, ο Θεός, και ελάλησας επί τον οίκον του παιδός σου εκ μακρών και επείδές με ως όρασις του ανθρώπου και ύψωσάς με, Κύριε ο Θεός. 18 τι προσθήσει έτι Δαυίδ προς σε του δοξάσαι; και συ τον δούλόν σου οίδας. 19 και κατά την καρδίαν σου εποίησας την πάσαν μεγαλωσύνην. 20 Κύριε, ουκ έστιν όμοιός σοι, και ουκ έστι Θεός πλήν σου κατά πάντα, όσα ηκούσαμεν εν ωσίν ημών. 21 και ουκ έστιν ως ο λαός σου Ισραήλ έθνος έτι επί της γης, ως ωδήγησεν αυτόν ο Θεός του λυτρώσασθαι λαόν εαυτω, του θέσθαι εαυτω όνομα μέγα και επιφανές, του εκβαλείν από προσώπου λαού σου, ους ελυτρώσω εξ Αιγύπτου, έθνη. 22 και έδωκας τον λαόν σου Ισραήλ σεαυτω λαόν έως αιώνος, και συ, Κύριε, εγενήθης αυτοίς εις Θεόν. 23 και νυν, Κύριε, ο λόγος σου, ον ελάλησας προς τον παίδά σου και επί τον οίκον αυτού, πιστωθήτω έως αιώνος. και ποίησον καθώς ελάλησας, 24 και πιστωθήτω και μεγαλυνθήτω το όνομά σου έως αιώνος λεγόντων· Κύριε Κύριε, παντοκράτωρ Θεός Ισραήλ, και ο οίκος Δαυίδ παιδός σου ανωρθωμένος εναντίον σου. 25 ότι συ Κύριος ο Θεός μου ήνοιξας το ους του παιδός σου του οικοδομήσαι αυτω οίκον· δια τούτο εύρεν ο παις σου του προσεύξασθαι κατά πρόσωπόν σου. 26 και νυν, Κύριε, συ ει αυτός Θεός και ελάλησας επί τον δούλόν σου τα αγαθά ταύτα· 27 και νυν ήρξαι του ευλογήσαι τον οίκον του παιδός σου του είναι εις τον αιώνα εναντίον σου· ότι συ, Κύριε, ευλόγησας, και ευλόγησον εις τον αιώνα.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ

 1 ΚΑΙ εγένετο μετά ταύτα και επάταξε Δαυίδ τους αλλοφύλους και ετροπώσατο αυτούς και έλαβε την Γεθ και τας κώμας αυτής εκ χειρός αλλοφύλων. 2 και επάταξε την Μωάβ, και ήσαν Μωάβ παίδες τω Δαυίδ φέροντες δώρα. 3 και επάταξε Δαυίδ τον Αδρααζάρ βασιλέα Σουβά Ημάθ, πορευομένου αυτού επιστήσαι χείρα αυτού επί ποταμόν Ευφράτην. 4 και προκατελάβετο Δαυίδ αυτών χίλια άρματα και επτά χιλιάδας ίππων και είκοσι χιλιάδας ανδρών πεζών· και παρέλυσε Δαυίδ πάντα τα άρματα και υπελίπετο εξ αυτών εκατόν άρματα. 5 και ήλθε Σύρος εκ Δαμασκού βοηθήσαι Αδρααζάρ βασιλεί Σουβά, και επάταξε Δαυίδ εν τω Σύρω είκοσι και δύο χιλιάδας ανδρών. 6 και έθετο Δαυίδ φρουράν εν Συρία τη κατά Δαμασκόν, και ήσαν τω Δαυίδ εις παίδας φέροντας δώρα, και έσωζε Κύριος Δαυίδ εν πάσιν, οίς επορεύετο. 7 και έλαβε Δαυίδ τους κλοιούς τους χρυσούς, οί ήσαν επί τους παίδας Αδρααζάρ, και ήνεγκεν αυτούς εις Ιερουσαλήμ. 8 και εκ της μεταβηχάς και εκ των εκλεκτών πόλεων των Αδρααζάρ έλαβε Δαυίδ χαλκόν πολύν σφόδρα· εξ αυτού εποίησε Σαλωμών την θάλασσαν την χαλκήν και τους στύλους και τα σκεύη τα χαλκά. 9 και ήκουσε Θωά βασιλεύς Ημάθ ότι επάταξε Δαυίδ την πάσαν δύναμιν Αδρααζάρ βασιλέως Σουβά, 10 και απέστειλε τον Αδουράμ υιόν αυτού προς τον βασιλέα Δαυίδ του ερωτήσαι αυτόν τα εις ειρήνην και του ευλογήσαι αυτόν υπέρ ου επολέμησε τον Αδρααζάρ και επάταξεν αυτόν, ότι ανήρ πολέμιος Θωά ην τω Αδρααζάρ. 11 και πάντα τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά, και ταύτα ηγίασεν ο βασιλεύς Δαυίδ τω Κυρίω μετά του αργυρίου και του χρυσίου, ου έλαβεν εκ πάντων των εθνών, εξ Ιδουμαίας και Μωάβ και εξ υιών Αμμών και εκ των αλλοφύλων και εξ Αμαλήκ. 12 και Αβεσσά υιος Σαρουϊας επάταξε την Ιδουμαίαν εν κοιλάδι των αλών, οκτωκαίδεκα χιλιάδας. 13 και έθετο εν τη κοιλάδι φρουράς· και ήσαν πάντες οι Ιδουμαίοι παίδες Δαυίδ. και έσωζε Κύριος τον Δαυίδ εν πάσιν, οίς επορεύετο. 14 και εβασίλευσε Δαυίδ επί πάντα Ισραήλ και ην ποιών κρίμα και δικαιοσύνην τω παντί λαω αυτού. 15 και Ιωάβ υιος Σαρουϊας επί της στρατιάς και Ιωσαφάτ υιος Αχιλούδ υπομνηματογράφος 16 και Σαδώκ υιος Αχιτώβ και Αχιμέλεχ υιος Αβιάθαρ ιερείς και Σουσά γραμματεύς 17 και Βαναίας υιος Ιωδαέ επί του Χερεθθί και επί του Φελεθθί και υιοί Δαυίδ οι πρώτοι διάδοχοι του βασιλέως.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ

 1 ΚΑΙ εγένετο μετά ταύτα απέθανε Ναάς βασιλεύς υιών Αμμών, και εβασίλευσεν Ανάν υιος αυτού αντ ‘ αυτού. 2 και είπε Δαυίδ· ποιήσω έλεος μετά Ανάν υιού Ναάς, ως εποίησεν ο πατήρ αυτού μετ ‘ εμού έλεος· και απέστειλεν αγγέλους Δαυίδ του παρακαλέσαι αυτόν περί του πατρός αυτού. και ήλθον παίδες Δαυίδ εις γην υιών Αμμών προς Ανάν του παρακαλέσαι αυτόν. 3 και είπον άρχοντες υιών Αμμών προς Ανάν· μη δοξάζων Δαυίδ τον πατέρα σου εναντίον σου απέστειλέ σοι παρακαλούντας; ουχί όπως εξερευνήσωσι την πόλιν και του κατασκοπήσαι την γην ήλθον παίδες αυτού προς σε; 4 και έλαβεν Ανάν τους παίδας Δαυίδ και εξύρησεν αυτούς και αφείλε των μανδυών αυτών το ήμισυ έως της αναβολής και απέστειλεν αυτούς. 5 και ήλθον απαγγείλαι τω Δαυίδ περί των ανδρών, και απέστειλεν εις απάντησιν αυτοίς, ότι ήσαν ητιμωμένοι σφόδρα. και είπεν ο βασιλεύς· καθίσατε εν Ιεριχώ έως του ανατείλαι τους πώγωνας υμών και ανακάμψατε. 6 και είδον οι υιοί Αμμών ότι ησχύνθη λαός Δαυίδ, και απέστειλεν Ανάν και υιοί Αμμών χίλια τάλαντα αργυρίου του μισθώσασθαι εαυτοίς εκ Συρίας Μεσοποταμίας και εκ Συρίας Μοοχά και παρά Σωβά άρματα και ιππείς. 7 και εμισθώσαντο εαυτοίς δύο και τριάκοντα χιλιάδας αρμάτων και τον βασιλέα Μοοχά και τον λαόν αυτού και ήλθον και παρενέβαλον κατέναντι Μαιδαβά, και οι υιοί Αμμών συνήχθησαν εκ των πόλεων αυτών και ήλθον εις το πολεμήσαι. 8 και ήκουσε Δαυίδ και απέστειλε τον Ιωάβ και πάσαν την στρατιάν των δυνατών. 9 και εξήλθον οι υιοί Αμμών και παρατάσσονται εις πόλεμον παρά τον πυλώνα της πόλεως, και οι βασιλείς οι ελθόντες παρενέβαλον καθ ‘ εαυτούς εν τω πεδίω. 10 και είδεν Ιωάβ ότι γεγόνασιν αντιπρόσωποι του πολεμείν προς αυτόν κατά πρόσωπον και εξόπισθεν, και εξελέξατο εκ παντός νεανίου εξ Ισραήλ, και παρετάξαντο εναντίον του Σύρου· 11 και το κατάλοιπον του λαού έδωκεν εν χειρί Αβεσσά αδελφού αυτού, και παρετάξαντο εξεναντίας υιών Αμμών. 12 και είπεν· εάν κρατήση υπέρ εμέ ο Σύρος, και έση μοι εις σωτηρίαν, και εάν οι υιοί Αμμών κρατήσωσιν υπέρ σε, και σώσω σε· 13 ανδρίζου και ενισχύσωμεν περί του λαού ημών και περί των πόλεων του Θεού ημών, και Κύριος το αγαθόν εν οφθαλμοίς αυτού ποιήσει. 14 και παρετάξατο Ιωάβ και ο λαός ο μετ ‘ αυτού κατέναντι Σύρων εις πόλεμον, και έφυγον απ ‘ αυτών. 15 και οι υιοί Αμμών είδον ότι έφυγον οι Σύροι, και έφυγον και αυτοί από προσώπου Αβεσσά και από προσώπου Ιωάβ του αδελφού αυτού και ήλθον εις την πόλιν. και ήλθεν Ιωάβ εις Ιερουσαλήμ. 16 και είδεν ο Σύρος ότι ετροπώσατο αυτόν Ισραήλ, και απέστειλεν αγγέλους, και εξήγαγον τον Σύρον εκ του πέραν του ποταμού, και Σωφά αρχιστράτηγος δυνάμεως Αδρααζάρ έμπροσθεν αυτών. 17 και απηγγέλη τω Δαυίδ, και συνήγαγε τον πάντα Ισραήλ και διέβη τον Ιορδάνην και ήλθεν επ ‘ αυτούς και παρετάξατο επ ‘ αυτούς, και παρατάσσεται Σύρος εξεναντίας Δαυίδ εις πόλεμον και επολέμησαν αυτόν, 18 και έφυγε Σύρος από προσώπου Ισραήλ, και απέκτεινε Δαυίδ από του Σύρου επτά χιλιάδας αρμάτων και τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζών και τον Σωφά αρχιστράτηγον δυνάμεως απέκτεινε. 19 και είδον παίδες Αδρααζάρ ότι επταίκασιν από προσώπου Ισραήλ, και διέθεντο μετά Δαυίδ και εδούλευσαν αυτω· και ουκ ηθέλησε Σύρος του βοηθήσαι τοις υιοίς Αμμών έτι.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ

 1 ΚΑΙ εγένετο εν τω επιόντι έτει εν τη εξόδω των βασιλέων και ήγαγεν Ιωάβ πάσαν την δύναμιν της στρατιάς, και έφθειραν την χώραν υιών Αμμών· και ήλθε και περιεκάθισε την Ραββά· και Δαυίδ εκάθισεν εν Ιερουσαλήμ· και επάταξεν Ιωάβ την Ραββά και κατέσκαψεν αυτήν. 2 και έλαβε Δαυίδ τον στέφανον Μολχόμ του βασιλέως αυτών από της κεφαλής αυτού, και ευρέθη ο σταθμός αυτού τάλαντον χρυσίου, και εν αυτω λίθος τίμιος, και ην επί την κεφαλήν Δαυίδ· και σκύλα της πόλεως εξήνεγκε πολλά σφόδρα. 3 και τον λαόν τον εν αυτη εξήγαγε και διέπρισε πρίοσι και εν σκεπάρνοις σιδηροίς και εν διασχίζουσι· και ούτως εποίησε Δαυίδ τοις πάσιν υιοίς Αμμών. και ανέστρεψε Δαυίδ και πας ο λαός αυτού εις Ιερουσαλήμ. 4 και εγένετο μετά ταύτα και εγένετο έτι πόλεμος εν Γαζέρ μετά των αλλοφύλων. τότε επάταξε Σοβοχαί ο Ουσαθί τον Σαφού από των υιών των γιγάντων, και εταπείνωσεν αυτόν. 5 και εγένετο έτι πόλεμος μετά των αλλοφύλων. και επάταξεν Ελλανάν υιος Ιαϊρ τον Λαχμί αδελφόν Γολιάθ του Γεθθαίου, και ξύλον δόρατος αυτού ως αντίον υφαινόντων. 6 και εγένετο έτι πόλεμος εν Γεθ, και ην ανήρ υπερμεγέθης, και δάκτυλοι αυτού εξ και εξ, εικοσιτέσσαρες, και ούτος ην απόγονος γιγάντων. 7 και ωνείδισε τον Ισραήλ, και επάταξεν αυτόν Ιωνάθαν υιος Σαμαά αδελφού Δαυίδ. 8 ούτοι εγένοντο Ραφά εν Γεθ· πάντες ήσαν τέσσαρες γίγαντες, και έπεσον εν χειρί Δαυίδ και εν χειρί παίδων αυτού.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ

 1 ΚΑΙ έστη διάβολος εν τω Ισραήλ και επέσεισε τον Δαυίδ του αριθμήσαι τον Ισραήλ. 2 και είπεν ο βασιλεύς Δαυίδ προς Ιωάβ και προς τους άρχοντας της δυνάμεως· πορεύθητε, αριθμήσατε τον Ισραήλ από Βηρσαβεέ και έως Δάν και ενέγκατε προς με, και γνώσομαι τον αριθμόν αυτών. 3 και είπεν Ιωάβ· προσθείη Κύριος επί τον λαόν αυτού, ως αυτοί εκατονταπλασίως, και οι οφθαλμοί του κυρίου μου του βασιλέως βλέποντες· πάντες τω κυρίω μου παίδες· ινατί ζητεί κύριός μου τούτο; ίνα μη γένηται εις αμαρτίαν τω Ισραήλ. 4 το δε ρήμα του βασιλέως ίσχυσεν επί Ιωάβ, και εξήλθεν Ιωάβ και διήλθεν εν παντί Ισραήλ και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ. 5 και έδωκεν Ιωάβ τον αριθμόν της επισκέψεως του λαού τω Δαυίδ, και ην πας Ισραήλ χίλιαι χιλιάδες και εκατόν χιλιάδες ανδρών εσπασμένων μάχαιραν και υιοί Ιούδα τετρακόσιαι και εβδομήκοντα χιλιάδες ανδρών εσπασμένων μάχαιραν. 6 και τον Λευί και τον Βενιαμίν ουκ ηρίθμησεν εν μέσω αυτών, ότι κατίσχυσε λόγος του βασιλέως τον Ιωάβ. 7 και πονηρόν εναντίον του Θεού περί του πράγματος τούτου, και επάταξε τον Ισραήλ. 8 και είπε Δαυίδ προς τον Θεόν· ημάρτηκα σφόδρα, ότι εποίησα το πράγμα τούτο· και νυν περίελε δη την κακίαν παιδός σου, ότι εματαιώθην σφόδρα. 9 και ελάλησε Κύριος προς Γάδ τον ορώντα λέγων· 10 πορεύου και λάλησον προς Δαυίδ λέγων· ούτω λέγει Κύριος· τρία αιρώ εγώ επί σε, έκλεξαι σεαυτω εν εξ αυτών και ποιήσω σοι. 11 και ήλθε Γάδ προς Δαυίδ και είπεν αυτω· ούτως λέγει Κύριος· έκλεξαι σεαυτω 12 ή τρία έτη λιμού, ή τρεις μήνας φεύγειν σε εκ προσώπου εχθρών σου και μάχαιραν εχθρών σου του εξολοθρεύσαι, ή τρεις ημέρας ρομφαίαν Κυρίου και θάνατον εν τη γη και άγγελος Κυρίου εξολοθρεύων εν πάση κληρονομία Ισραήλ· και νυν ιδέ τι αποκριθώ τω αποστείλαντί με λόγον. 13 και είπε Δαυίδ προς Γάδ· στενά μοι και τα τρία σφόδρα· εμπεσούμαι δη εις χείρας Κυρίου, ότι πολλοί οι οικτιρμοί αυτού σφόδρα, και εις χείρας ανθρώπων ου μη εμπέσω. 14 και έδωκε Κύριος θάνατον εν Ισραήλ, και έπεσον εξ Ισραήλ εβδομήκοντα χιλιάδες ανδρών. 15 και απέστειλεν ο Θεός άγγελον εις Ιερουσαλήμ του εξολοθρεύσαι αυτήν. και ως εξωλόθρευσεν, είδε Κύριος και μετεμελήθη επί τη κακία και είπε τω αγγέλω τω εξολοθρεύοντι· ικανούσθω σοι, άνες την χείρά σου· και ο άγγελος Κυρίου εστώς εν τω άλω ‘Ορνά του Ιεβουσαίου. 16 και επήρε Δαυίδ τους οφθαλμούς αυτού και είδε τον άγγελον Κυρίου εστώτα ανά μέσον της γης και του ουρανού, και η ρομφαία αυτού εσπασμένη εν τη χειρί αυτού εκτεταμένη επί Ιερουσαλήμ· και έπεσε Δαυίδ και οι πρεσβύτεροι περιβεβλημένοι εν σάκκοις επί πρόσωπον αυτών. 17 και είπε Δαυίδ προς τον Θεόν· ουκ εγώ είπα του αριθμήσαι εν τω λαω; και εγώ ειμι ο αμαρτών, κακοποιών εκακοποίησα, και ταύτα τα πρόβατα τι εποίησαν; Κύριε ο Θεός, γενηθήτω η χείρ σου εν εμοί και εν τω οίκω του πατρός μου και μη εν τω λαω σου εις απώλειαν, Κύριε. 18 και άγγελος Κυρίου είπε τω Γάδ του ειπείν προς Δαυίδ, ίνα αναβή του στήσαι θυσιαστήριον Κυρίω εν άλω ‘Ορνά του Ιεβουσαίου. 19 και ανέβη Δαυίδ κατά τον λόγον Γάδ, ον ελάλησεν εν ονόματι Κυρίου. 20 και επέστρεψεν ‘Ορνά και είδε τον βασιλέα και τέσσαρας υιούς αυτού μετ ‘ αυτού μεθαχαβίν· και ‘Ορνά ην αλοών πυρούς. 21 και ήλθε Δαυίδ προς ‘Ορνά, και ‘Ορνά εξήλθεν εκ της άλω και προσεκύνησε τω Δαυίδ τω προσώπω επί την γην. 22 και είπε Δαυίδ προς ‘Ορνά· δος μοι τον τόπον σου της άλω, και οικοδομήσω επ ‘ αυτω θυσιαστήριον τω Κυρίω· εν αργυρίω αξίω δος μοι αυτόν, και παύσεται η πληγή εκ του λαού. 23 και είπεν ‘Ορνά προς Δαυίδ· λαβέ σεαυτω, και ποιησάτω ο κύριός μου ο βασιλεύς το αγαθόν εναντίον εαυτού· ιδέ δέδωκα τους μόσχους εις ολοκαύτωσιν και το άροτρον εις ξύλα και τον σίτον εις θυσίαν, τα πάντα δέδωκα. 24 και είπεν ο βασιλεύς Δαυίδ τω ‘Ορνά· ουχί, ότι αγοράζων αγοράσω εν αργυρίω αξίω, ότι ου μη λάβω α εστί σοι Κυρίω του ανανέγκαι ολοκαύτωσιν δωρεάν Κυρίω. 25 και έδωκε Δαυίδ τω ‘Ορνά εν τω τόπω αυτού σίκλους χρυσίου ολκής εξακοσίους. 26 και ωκοδόμησεν εκεί Δαυίδ θυσιαστήριον Κυρίω και ανήνεγκεν ολοκαυτώματα και σωτηρίου· και εβόησε προς Κύριον, και επήκουσεν αυτω εν πυρί εκ του ουρανού επί το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως και κατηνάλωσε την ολοκαύτωσιν. 27 και είπε Κύριος προς τον άγγελον, και κατέθηκε την ρομφαίαν εις τον κολεόν αυτής. 28 εν τω καιρω εκείνω εν τω ιδείν τον Δαυίδ ότι επήκουσεν αυτω Κύριος εν άλω ‘Ορνά του Ιεβουσαίου, και εθυσίασεν εκεί. 29 και σκηνή Κυρίου, ην εποίησε Μωυσής εν τη ερήμω, και θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων εν τω καιρω εκείνω εν Βαμά εν Γαβαών· 30 και ουκ εδύνατο Δαυίδ του πορευθήναι έμπροσθεν αυτού του ζητήσαι τον Θεόν, ότι ου κατέσπευσεν από προσώπου της ρομφαίας αγγέλου Κυρίου.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ

 1 ΚΑΙ είπε Δαυίδ· ούτός εστιν ο οίκος Κυρίου του Θεού και τούτο το θυσιαστήριον εις ολοκαύτωσιν τω Ισραήλ. 2 και είπε Δαυίδ συναγαγείν πάντας τους προσηλύτους τους εν γη Ισραήλ και κατέστησε λατόμους λατομήσαι λίθους ξυστούς του οικοδομήσαι οίκον τω Θεω. 3 και σίδηρον πολύν εις τους ήλους των θυρωμάτων και των πυλών και τους στροφείς ητοίμασε Δαυίδ και χαλκόν εις πλήθος, ουκ ην σταθμός· 4 και ξύλα κέδρινα, ουκ ην αριθμός, ότι εφέροσαν οι Σιδώνιοι και οι Τύριοι ξύλα κέδρινα εις πλήθος τω Δαυίδ. 5 και είπε Δαυίδ· Σαλωμών ο υιος μου παιδάριον απαλόν, και ο οίκος του οικοδομήσαι τω Κυρίω εις μεγαλωσύνην άνω, εις όνομα και εις δόξαν εις πάσαν την γην ετοιμάσω αυτω· και ητοίμασε Δαυίδ εις πλήθος έμπροσθεν της τελευτής αυτού. 6 και εκάλεσε Σαλωμών τον υιόν αυτού και ενετείλατο αυτω του οικοδομήσαι τον οίκον τω Κυρίω Θεω Ισραήλ. 7 και είπε Δαυίδ Σαλωμών· τέκνον, εμοί εγένετο επί ψυχή του οικοδομήσαι οίκον τω ονόματι Κυρίου Θεού. 8 και εγένετό μοι λόγος Κυρίου λέγων· αίμα εις πλήθος εξέχεας και πολέμους μεγάλους εποίησας· ουκ οικοδομήσεις οίκον τω ονόματί μου, ότι αίματα πολλά εξέχεας επί την γην εναντίον μου. 9 ιδού υιος τίκτεταί σοι, ούτος έσται ανήρ αναπαύσεως, και αναπαύσω αυτόν από πάντων των εχθρών αυτού κυκλόθεν, ότι Σαλωμών όνομα αυτω, και ειρήνην και ησυχίαν δώσω επί Ισραήλ εν ταις ημέραις αυτού. 10 ούτος οικοδομήσει οίκον τω ονόματί μου, και ούτος έσται μοι εις υιόν καγώ αυτω εις πατέρα, και ανορθώσω θρόνον βασιλείας αυτού εν Ισραήλ έως αιώνος. 11 και νυν, υιε μου, έσται μετά σου Κύριος, και ευοδώσει, και οικοδομήσεις οίκον τω Κυρίω Θεω σου, ως ελάλησε περί σου. 12 αλλ ‘ ή δώη σοι σοφίαν και σύνεσιν Κύριος και κατισχύσαι σε επί Ισραήλ και του φυλάσσεσθαι και του ποιείν τον νόμον Κυρίου του Θεού σου. 13 τότε ευοδώσει, εάν φυλάξης του ποιείν τα προστάγματα και τα κρίματα, α ενετείλατο Κύριος τω Μωυσή επί Ισραήλ· ανδρίζου και ίσχυε, μη φοβού μηδέ πτοηθής. 14 και ιδού εγώ κατά την πτωχείαν μου ητοίμασα εις οίκον Κυρίου χρυσίου ταλάντων εκατόν χιλιάδας και αργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας και χαλκόν και σίδηρον, ου ουκ έστι σταθμός, ότι εις πλήθός εστι· και ξύλα και λίθους ητοίμασα, και προς ταύτα πρόσθες. 15 και μετά σου εις πλήθος ποιούντων έργα, τεχνίται και οικοδόμοι λίθων και τέκτονες ξύλων και πας σοφός εν παντί έργω, 16 εν χρυσίω και αργυρίω, εν χαλκω και εν σιδήρω ουκ έστιν αριθμός. ανάστηθι και ποίει, και Κύριος μετά σου. 17 και ενετείλατο Δαυίδ τοις πάσιν άρχουσιν Ισραήλ αντιλαβέσθαι τω Σαλωμών υιω αυτού· 18 ουχί Κύριος μεθ ‘ υμών; και ανέπαυσεν υμάς κυκλόθεν, ότι έδωκεν εν χερσίν υμών τους κατοικούντας την γην, και υπετάγη η γη εναντίον Κυρίου και εναντίον λαού αυτού. 19 νυν δότε καρδίας υμών και ψυχάς υμών του ζητήσαι τω Κυρίω Θεω υμών και εγέρθητε και οικοδομήσατε αγίασμα τω Θεω υμών του εισενέγκαι την κιβωτόν διαθήκης Κυρίου και σκεύη τα άγια του Θεού εις οίκον τον οικοδομούμενον τω ονόματι Κυρίου.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ

 1 ΚΑΙ Δαυίδ πρεσβύτης και πλήρης ημερών και εβασίλευσε Σαλωμών τον υιόν αυτού αντ ‘ αυτού επί Ισραήλ. 2 και συνήγαγε τους πάντας άρχοντας Ισραήλ και τους ιερείς και τους Λευίτας. 3 και ηρίθμησαν οι Λευίται από τριακονταετούς και επάνω, και εγένετο ο αριθμός αυτών κατά κεφαλήν αυτών εις άνδρας τριάκοντα και οκτώ χιλιάδας. 4 από των εργοδιωκτών επί τα έργα οίκου Κυρίου εικοσιτέσσαρες χιλιάδες και γραμματείς και κριταί εξακισχίλιοι 5 και τέσσαρες χιλιάδες πυλωροί και τέσσαρες χιλιάδες αινούντες τω Κυρίω εν οργάνοις, οίς εποίησε του αινείν τω Κυρίω. 6 και διείλεν αυτούς Δαυίδ εφημερίας τοις υιοίς Λευί, τω Γεδσών, Καάθ και Μεραρί. 7 και τω Γεδσών· Εδάν και Σεμεϊ. 8 υιοί τω Εδάν· άρχων Ιεϊήλ και Ζηθάν και Ιωήλ, τρεις. 9 υιοί Σεμεϊ· Σαλωμίθ, Ιεϊήλ και Δάν, τρεις. ούτοι άρχοντες πατριών των Εδάν. 10 και τοις υιοίς Σεμεϊ· Ιέθ και Ζιζά και Ιωάς και Βεριά· ούτοι υιοί Σεμεϊ τέσσαρες. 11 και ην Ιέθ ο άρχων και Ζιζά ο δεύτερος· και Ιωάς και Βεριά ουκ επλήθυναν υιούς και εγένοντο εις οίκον πατριάς εις επίσκεψιν μίαν. 12 υιοί Καάθ· Αμβράμ, Ισαάρ, Χεβρών, ‘Οζιήλ, τέσσαρες. 13 υιοί Αμβράμ, Ααρών και Μωυσής. και διεστάλη Ααρών του αγιασθήναι άγια αγίων, αυτός και οι υιοί αυτού έως αιώνος, του θυμιάν εναντίον του Κυρίου, λειτουργείν και επεύχεσθαι επί τω ονόματι αυτού έως αιώνος. 14 και Μωυσής άνθρωπος του Θεού, υιοί αυτού εκλήθησαν εις φυλήν του Λευί. 15 υιοί Μωυσή· Γηρσάμ και Ελιέζερ. 16 υιοί Γηρσάμ· Σουβαήλ ο άρχων. 17 και ήσαν υιοί τω Ελιέζερ· Ραβιά ο άρχων· και ουκ ήσαν τω Ελιέζερ υιοί έτεροι. και υιοί Ραβιά ηυξήθησαν εις ύψος. 18 υιοί Ισαάρ· Σαλωμώθ ο άρχων. 19 υιοί Χεβρών· Ιεριά ο άρχων, Αμαδιά ο δεύτερος, Ιεζιήλ ο τρίτος, Ιεκεμίας ο τέταρτος. 20 υιοί ‘Οζιήλ· Μιχά ο άρχων και Ισιά ο δεύτερος. 21 υιοί Μεραρί· Μοολί και Μουσί. υιοί Μοολί· Ελεάζαρ και Κίς. 22 και απέθανεν Ελεάζαρ, και ουκ ήσαν αυτω υιοί, αλλ ‘ ή θυγατέρες, και έλαβον αυτάς υιοί Κίς αδελφοί αυτών. 23 υιοί Μουσί· Μοολί και Εδέρ και Ιαριμώθ, τρεις. 24 ούτοι υιοί Λευί κατ ‘ οίκους πατριών αυτών, άρχοντες των πατριών αυτών κατά την επίσκεψιν αυτών, κατά τον αριθμόν ονομάτων αυτών, κατά κεφαλήν αυτών, ποιούντες τα έργα λειτουργίας οίκου Κυρίου από εικοσαετούς και επάνω. 25 ότι είπε Δαυίδ· κατέπαυσε Κύριος ο Θεός Ισραήλ τω λαω αυτού και κατεσκήνωσεν εν Ιερουσαλήμ έως αιώνος. 26 και οι Λευίται ουκ ήσαν αίροντες την σκηνήν και τα πάντα σκεύη αυτής εις την λειτουργίαν αυτής· 27 ότι εν τοις λόγοις Δαυίδ τοις εσχάτοις εστίν ο αριθμός υιών Λευί από εικοσαετούς και επάνω· 28 ότι έστησεν αυτούς επί χειρί Ααρών του λειτουργείν εν οίκω Κυρίου επί τας αυλάς και επί τα παστοφόρια και επί τον καθαρισμόν των πάντων αγίων και επί τα έργα λειτουργίας οίκου του Θεού 29 και εις τους άρτους της προθέσεως και εις την σεμίδαλιν της θυσίας και εις τα λάγανα τα άζυμα και εις τήγανον και εις την πεφυραμένην και εις παν μέτρον 30 και του στήναι πρωϊ του αινείν και εξομολογείσθαι τω Κυρίω και ούτω το εσπέρας 31 και επί πάντων των αναφερομένων ολοκαυτωμάτων τω Κυρίω εν τοις σαββάτοις και εν ταις νουμηνίαις και εν ταις εορταίς, κατά αριθμόν, κατά την κρίσιν επ ‘ αυτοίς διαπαντός τω Κυρίω. 32 και φυλάξουσι τας φυλακάς σκηνής του μαρτυρίου και την φυλακήν του αγίου και τας φυλακάς υιών Ααρών αδελφών αυτών του λειτουργείν εν οίκω Κυρίου.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ

 1 ΚΑΙ τοις υιοίς Ααρών διαιρέσεις· Ναδάβ και Αβιούδ και Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. 2 και απέθανε Ναδάβ και Αβιούδ εναντίον του πατρός αυτών, και υιοί ουκ ήσαν αυτοίς· και ιεράτευσεν Ελεάζαρ και Ιθάμαρ υιοί Ααρών. 3 και διείλεν αυτούς Δαυίδ και Σαδώκ εκ των υιών Ελεάζαρ και Αχιμέλεχ εκ των υιών Ιθάμαρ κατά την επίσκεψιν αυτών, κατά την λειτουργίαν αυτών, κατ ‘ οίκους πατριών αυτών. 4 και ευρέθησαν οι υιοί Ελεάζαρ πλείους εις άρχοντας των δυνατών παρά τους υιούς Ιθάμαρ, και διείλεν αυτούς, τοις υιοίς Ελεάζαρ άρχοντας εις οίκους πατριών εκκαίδεκα, και τοις υιοίς Ιθάμαρ κατ ‘ οίκους πατριών οκτώ. 5 και διείλεν αυτούς κατά κλήρους τούτους προς τούτους, ότι ήσαν άρχοντες των αγίων και άρχοντες Κυρίου εν τοις υιοίς Ελεάζαρ και εν τοις υιοίς Ιθάμαρ. 6 και έγραψεν αυτούς Σαμαϊας υιος Ναθαναήλ ο γραμματεύς εκ του Λευί κατέναντι του βασιλέως και των αρχόντων και Σαδώκ ο ιερεύς και Αχιμέλεχ υιος Αβιάθαρ και άρχοντες των πατριών των ιερέων και των Λευιτών, οίκου πατριάς εις εις τω Ελεάζαρ και εις εις τω Ιθάμαρ. 7 και εξήλθεν ο κλήρος ο πρώτος τω Ιωαρίμ, τω Ιεδία ο δεύτερος, 8 τω Χαρίβ ο τρίτος, τω Σεωρίμ ο τέταρτος, 9 τω Μελχία ο πέμπτος, τω Μεϊαμίν ο έκτος, 10 τω Κώς ο έβδομος, τω Αβία ο όγδοος, 11 τω Ιησού ο ένατος, τω Σεχενία ο δέκατος, 12 τω Ελιαβί ο ενδέκατος, τω Ιακίμ ο δωδέκατος, 13 τω ‘Οπφά ο τρισκαιδέκατος, τω Ιεσβαάλ ο τεσσαρεσκαιδέκατος, 14 τω Βελγά ο πεντεκαιδέκατος, τω Εμμήρ ο εκκαιδέκατος, 15 τω Χηζίν ο επτακαιδέκατος, τω Αφεσή ο οκτωκαιδέκατος, 16 τω Φεταία ο εννεακαιδέκατος, τω Εζεκήλ ο εικοστός, 17 τω Αχίμ ο εις και εικοστός, τω Γαμούλ ο δεύτερος και εικοστός, 18 τω Αδαλλαί ο τρίτος και εικοστός, τω Μαασαί ο τέταρτος και εικοστός. 19 αύτη η επίσκεψις αυτών κατά την λειτουργίαν αυτών του εισπορεύεσθαι εις οίκον Κυρίου κατά την κρίσιν αυτών δια χειρός Ααρών πατρός αυτών, ως ενετείλατο Κύριος ο Θεός Ισραήλ.

 20 Και τοις υιοίς Λευί τοις καταλοίποις· τοις υιοίς Αμβράμ Σωβαήλ· τοις υιοίς Σωβαήλ Ιεδία. 21 τω Ρααβία ο άρχων Ιεσίας, 22 και τω Ισααρί Σαλωμώθ· τοις υιοίς Σαλωμώθ Ιάθ. 23 υιοί Ιεδιού· Αμαδία ο δεύτερος, Ιαζιήλ ο τρίτος, Ιεκμοάμ ο τέταρτος. 24 τοις υιοίς ‘Οζιήλ Μιχά· υιοί Μιχά Σαμήρ. 25 αδελφός Μιχά Ισία· υιος Ισία Ζαχαρία. 26 υιοί Μεραρί Μοολί και Μουσί. υιοί ‘Οζία υιοί Βοννί. 27 υιοί Μεραρί τω ‘Οζία, υιοί αυτού Ισοάμ και Σακχούρ και Αβαϊ, 28 τω Μοολί Ελεάζαρ και Ιθάμαρ· και απέθανεν Ελεάζαρ και ουκ ήσαν αυτω υιοί. 29 τω Κίς· υιοί του Κίς Ιεραμεήλ. 30 και υιοί του Μουσί Μοολί και Εδέρ και Ιαριμώθ. ούτοι υιοί των Λευιτών κατ ‘ οίκους πατριών αυτών. 31 και έλαβον και αυτοί κλήρους καθώς οι αδελφοί αυτών υιοί Ααρών εναντίον του βασιλέως και Σαδώκ και Αχιμέλεχ και οι άρχοντες των πατριών των ιερέων και των Λευιτών, πατριάρχαι αραάβ καθώς οι αδελφοί αυτού οι νεώτεροι.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ

 1 ΚΑΙ έστησε Δαυίδ ο βασιλεύς και οι άρχοντες της δυνάμεως εις τα έργα τους υιούς Ασάφ και Αιμάν και Ιδιθούν τους αποφθεγγομένους εν κινύραις και εν νάβλαις και εν κυμβάλοις. και εγένετο ο αριθμός αυτών κατά κεφαλήν αυτών εργαζομένων εν τοις έργοις αυτών. 2 υιοί Ασάφ, Σακχούρ Ιωσήφ και Ναθανίας και Εραήλ, υιοί Ασάφ εχόμενοι του βασιλέως. 3 τω Ιδιθούν υιοί Ιδιθούν· Γοδολίας και Σουρί και Ισέας και Σεμεϊ και Ασαβίας και Ματταθίας, εξ μετά τον πατέρα αυτών Ιδιθούν, εν κινύρα ανακρουόμενοι εξομολόγησιν και αίνεσιν τω Κυρίω. 4 τω Αιμάν υιοί Αιμάν· Βουκίας και Ματθανίας και ‘Οζιήλ και Σουβαήλ και Ιεριμώθ και Ανανίας και Ανάν και Ελιαθά και Γοδολλαθί και Ρωμετθιέζερ και Ιεσβασακά και Μαλλιθί και ‘Ωθηρί και Μεαζώθ· 5 πάντες ούτοι υιοί τω Αιμάν τω ανακρουομένω τω βασιλεί εν λόγοις Θεού υψώσαι κέρας. και έδωκεν ο Θεός τω Αιμάν υιούς τεσσαρεσκαίδεκα, και θυγατέρας τρεις. 6 πάντες ούτοι μετά του πατρός αυτών υμνωδούντες εν οίκω Θεού, εν κυμβάλοις και νάβλαις και εν κινύραις εις την δουλείαν οίκου του Θεού, εχόμενα του βασιλέως και Ασάφ, και Ιδιθούν και Αιμάν. 7 και εγένετο ο αριθμός αυτών μετά τους αδελφούς αυτών, δεδιδαγμένοι άδειν Κυρίω, πας συνιών, διακόσιοι ογδοήκοντα και οκτώ. 8 και έλαβον και αυτοί κλήρους εφημεριών κατά τον μικρόν και κατά τον μέγαν, τελείων και μανθανόντων. 9 και εξήλθεν ο κλήρος ο πρώτος υιών αυτού και αδελφών αυτού τω Ασάφ τω Ιωσήφ Γοδολίας· ο δεύτερος Ηνεία, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 10 ο τρίτος Ζακχούρ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 11 ο τέταρτος Ιεσρί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 12 ο πέμπτος Ναθανίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 13 ο έκτος Βουκίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 14 ο έβδομος Ισεριήλ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 15 ο όγδοος Ιωσία, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 16 ο ένατος Ματθανίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 17 ο δέκατος Σεμεϊα, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 18 ο ενδέκατος Ασριήλ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 19 ο δωδέκατος Ασαβία, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 20 ο τρισκαιδέκατος Σουβαήλ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 21 ο τεσσαρεσκαιδέκατος Ματταθίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 22 ο πεντεκαιδέκατος Ιεριμώθ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 23 ο εκκαιδέκατος Ανανίας, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 24 ο επτακαιδέκατος Ιεσβασακά, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 25 ο οκτωκαιδέκατος Ανανί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 26 ο εννεακαιδέκατος Μαλλιθί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 27 ο εικοστός Ελιαθά, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 28 ο εικοστός πρώτος ‘Ωθηρί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 29 ο εικοστός δεύτερος Γοδολλαθί, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 30 ο εικοστός τρίτος Μεαζώθ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο· 31 ο εικοστός τέταρτος Ρωμετθιέζερ, υιοί αυτού και αδελφοί αυτού δεκαδύο.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ

 1 ΕΙΣ διαιρέσεις των πυλών· υιοί Κορεϊμ Μοσελλεμία υιος Κωρή εκ των υιών Ασάφ. 2 και τω Μοσελλεμία υιοί· Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, Ιαδιήλ ο δεύτερος, Ζαβαδία ο τρίτος, Ιεθνουήλ ο τέταρτος, 3 Ιωλάμ ο πέμπτος, Ιωνάθαν ο έκτος, Ελιωναϊ ο έβδομος, Αβδεδόμ ο όγδοος. 4 και τω Αβδεδόμ υιοί· Σαμαίας ο πρωτότοκος, Ιωζαβάθ ο δεύτερος, Ιωάθ ο τρίτος, Σαχάρ ο τέταρτος, Ναθαναήλ ο πέμπτος, 5 Αμιήλ ο έκτος, Ισσάχαρ ο έβδομος, Φελαθί ο όγδοος, ότι ευλόγησεν αυτόν ο Θεός. 6 και τω Σαμαία υιω αυτού ετέχθησαν υιοί του πρωτοτόκου Ρωσαί εις τον οίκον τον πατρικόν αυτού, ότι δυνατοί ήσαν. 7 υιοί Σαμαϊ· ‘Οθνί και Ραφαήλ και ‘Ωβήδ και Ελζαβάθ και Αχιούδ, υιοί δυνατοί, Ελιού και Σαβαχία και Ισβακώμ. 8 πάντες από των υιών Αβδεδόμ, αυτοί και οι υιοί αυτών και οι αδελφοί αυτών ποιούντες δυνατώς εν τη εργασία, οι πάντες εξήκοντα δύο τω Αβδεδόμ. 9 και τω Μοσελλεμία υιοί και αδελφοί δεκακαιοκτώ δυνατοί. 10 και τω ‘Ωσά των υιών Μεραρί υιοί φυλάσσοντες την αρχήν, ότι ουκ ην πρωτότοκος, και εποίησεν αυτόν ο πατήρ αυτού άρχοντα της διαιρέσεως της δευτέρας. 11 Χελκίας ο δεύτερος, Ταβλαί ο τρίτος, Ζαχαρίας ο τέταρτος· πάντες ούτοι υιοί και αδελφοί τω ‘Οσά τρισκαίδεκα. 12 τούτοις αι διαιρέσεις των πυλών τοις άρχουσι των δυνατών, εφημερίαι καθώς οι αδελφοί αυτών λειτουργείν εν οίκω Κυρίου. 13 και έβαλον κλήρους κατά τον μικρόν και κατά τον μέγα κατ ‘ οίκους πατριών αυτών εις πυλώνα και πυλώνα. 14 και έπεσεν ο κλήρος των προς ανατολάς τω Σελεμία και Ζαχαρία· υιοί Ιωάς τω Μελχία έβαλον κλήρους, και εξήλθεν ο κλήρος Βορρά· 15 τω Αβδεδόμ Νότον κατέναντι οίκου εσεφίν. 16 εις δεύτερον· τω ‘Οσά προς δυσμαίς μετά την πύλην παστοφορίου της αναβάσεως· φυλακή κατέναντι φυλακής. 17 προς ανατολάς εξ την ημέραν, βορρά της ημέρας τέσσαρες, νότον της ημέρας τέσσαρες, και εις τον εσεφίν δύο· 18 εις διαδεχομένους και προς δυσμαίς τέσσαρες, και εις την τρίβον δύο διαδεχομένους. 19 αύται αι διαιρέσεις των πυλωρών τοις υιοίς του Κορέ, και τοις υιοίς Μεραρί.

 20 Και οι Λευίται αδελφοί αυτών επί των θησαυρών οίκου Κυρίου και επί των θησαυρών των καθηγιασμένων· 21 υιοί Λαδάν ούτοι, υιοί τω Γηρσωνί τω Λαδάν, άρχοντες πατριών τω Λαδάν τω Γηρσωνί Ιεϊήλ. 22 υιοί Ιεϊήλ Ζεθόμ και Ιωήλ οι αδελφοί επί των θησαυρών οίκου Κυρίου. 23 τω Αμβράμ και Ισάαρ, Χεβρών και ‘Οζιήλ· 24 και Σουβαήλ ο του Γηρσάμ του Μωυσή ηγούμενος επί των θησαυρών. 25 και τω αδελφω αυτού Ελιέζερ Ραβίας υιος και Ιωσίας και Ιωράμ και Ζεχρί και Σαλωμώθ. 26 αυτός Σαλωμώθ και οι αδελφοί αυτού επί πάντων των θησαυρών των αγίων, ους ηγίασε Δαυίδ ο βασιλεύς και οι άρχοντες των πατριών, χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι και αρχηγοί της δυνάμεως, 27 α έλαβεν εκ πόλεων και εκ των λαφύρων και ηγίασεν απ ‘ αυτών του μη καθυστερήσαι την οικοδομήν του οίκου του Θεού, 28 και επί πάντων των αγίων του Θεού Σαμουήλ του προφήτου και Σαούλ του Κίς και Αβεννήρ του Νήρ και Ιωάβ του Σαρουϊα· παν ό ηγίασαν, δια χειρός Σαλωμώθ και των αδελφών αυτού.

 29 Τω Ισσααρί Χωνενία και υιοί της εργασίας της έξω επί τον Ισραήλ του γραμματεύειν και διακρίνειν. 30 τω Χεβρωνί Ασαβίας και οι αδελφοί αυτού υιοί δυνατοί, χίλιοι και επτακόσιοι επί της επισκέψεως του Ισραήλ, πέραν του Ιορδάνου προς δυσμαίς, εις πάσαν λειτουργίαν Κυρίου και εργασίαν του βασιλέως. 31 του Χεβρωνί· Ιωρίας ο άρχων των Χεβρωνί κατά γενέσεις αυτών κατά πατριάς· εν τω τεσσαρακοστω έτει της βασιλείας αυτού επεσκέπησαν, και ευρέθη ανήρ δυνατός εν αυτοίς εν Ιαζήρ της Γαλααδίτιδος, 32 και οι αδελφοί αυτού υιοί δυνατοί, δισχίλιοι επτακόσιοι οι άρχοντες των πατριών· και κατέστησεν αυτούς Δαυίδ ο βασιλεύς επί του Ρουβηνί και Γαδδί και ημίσους φυλής Μανασσή εις παν πρόσταγμα Κυρίου και λόγον βασιλέως.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ

 1 ΚΑΙ υιοί Ισραήλ κατά αρθιμόν αυτών, άρχοντες των πατριών, χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι και γραμματείς οι λειτουργούντες τω βασιλεί και εις παν λόγον του βασιλέως κατά διαιρέσεις, εις παν λόγον του εισπορευομένου και εκπορευμένου μήνα εκ μηνός, εις πάντας τους μήνας του ενιαυτού, διαίρεσις μία είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 2 και επί της διαιρέσεως της πρώτης του μηνός του πρώτου, Ισβοάζ ο του Ζαβδιήλ, επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 3 από των υιών Φαρές άρχων πάντων των αρχόντων της δυνάμεως του μηνός του πρώτου. 4 και επί της διαιρέσεως του μηνός του δευτέρου Δωδία ο εκ Χώκ, και επί της διαιρέσεως αυτού και Μακελλώθ ο ηγούμενος, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες, άρχοντες δυνάμεως. 5 ο τρίτος τον μήνα τον τρίτον Βαναίας ο του Ιωδαέ ο ιερεύς ο άρχων, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες· 6 αυτός Βαναίας ο δυνατώτερος των τριάκοντα και επί των τριάκοντα, και επί της διαιρέσεως αυτού Ζαβάδ ο υιος αυτού. 7 ο τέταρτος εις τον μήνα τον τέταρτον Ασαήλ ο αδελφός Ιωάβ και Ζαβαδίας υιος αυτού, και οι αδελφοί, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 8 ο πέμπτος τω μηνί τω πέμπτω ο ηγούμενος Σαμαώθ ο Ιεσραέ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 9 ο έκτος τω μηνί τω έκτω ‘Οδουϊας ο του Εκκής ο Θεκωϊτης, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 10 ο έβδομος τω μηνί τω εβδόμω Χελλής ο εκ Φαλλούς από των υιών Εφραίμ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 11 ο όγδοος τω μηνί τω ογδόω Σοβοχαϊ ο Ουσαθί τω Ζαραϊ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 12 ο ένατος τω μηνί τω ενάτω Αβιέζερ ο εξ Αναθώθ ο εκ γης Βενιαμίν, και επί της διαιρέσεως αυτού τέσσαρες και είκοσι χιλιάδες. 13 ο δέκατος τω μηνί τω δεκάτω Μεηρά ο εκ Νετωφαθί τω Ζαραϊ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 14 ο ενδέκατος τω μηνί τω ενδεκάτω Βαναίας ο εκ Φαραθών εκ των υιών Εφραίμ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες. 15 ο δωδέκατος εις τον μήνα τον δωδέκατον Χολδία ο εκ Νετωφαθί τω Γοθονιήλ, και επί της διαιρέσεως αυτού είκοσι και τέσσαρες χιλιάδες.

 16 Και επί των φυλών Ισραήλ· τω Ρουβήν ηγούμενος Ελιέζερ ο του Ζεχρί, τω Συμεών Σαφατίας ο του Μααχά, 17 τω Λευί Ασαβίας ο του Καμουήλ, τω Ααρών Σαδώκ, 18 τω Ιούδα Ελιάβ των αδελφών Δαυίδ, τω Ισσάχαρ Αμβρί ο του Μιχαήλ, 19 τω Ζαβουλών Σαμαϊας ο του Αβδίου, τω Νεφθαλί Ιεριμώθ ο του ‘Οζιήλ, 20 τω Εφραίμ ‘Ωσή ο του ‘Οζίου, τω ημίσει φυλής Μανασσή Ιωήλ υιος Φαδαϊα, 21 τω ημίσει φυλής Μανασσή τω εν γη Γαλαάδ Ιαδαϊ ο του Ζαδαίου, τοις υιοίς Βενιαμίν Ιασιήλ ο του Αβεννήρ, 22 τω Δάν Αζαριήλ ο του Ιρωάβ. ούτοι πατριάρχαι των φυλών Ισραήλ. 23 και ουκ έλαβε Δαυίδ τον αριθμόν αυτών από εικοσαετούς και κάτω, ότι είπε Κύριος πληθύναι τον Ισραήλ ως τους αστέρας του ουρανού. 24 και Ιωάβ ο του Σαρουϊα ήρξατο αριθμείν εν τω λαω και ου συνετέλεσε, και εγένετο εν τούτοις οργή επί Ισραήλ, και ου κατεχωρίσθη ο αριθμός εν βιβλίω λόγων των ημερών του βασιλέως Δαυίδ.

 25 Και επί των θησαυρών του βασιλέως Ασμώθ ο του ‘Οδιήλ, και επί των θησαυρών των εν αγρω και εν ταις κώμαις και εν τοις εποικίοις και εν τοις πύργοις Ιωνάθαν ο του ‘Οζίου. 26 και επί των γεωργούντων την γην των εργαζομένων Εσδρί ο του Χελούβ, 27 και επί των χωρίων Σεμεϊ ο εκ Ραήλ, και επί των θησαυρών των εν τοις χωρίοις του οίνου Ζαβδί ο του Σεφνί, 28 και επί των ελαιώνων και επί των συκαμίνων των εν τη πεδινή Βαλλανάν ο Γεδωρίτης, επί δε των θησαυρών του ελαίου Ιωάς, 29 και επί των βοών των νομάδων των εν τω Σαρών Σατραϊ ο Σαρωνίτης, και επί των βοών των εν τοις αυλώσι Σωφάτ ο του Αδλί, 30 επί δε των καμήλων Αβίας ο Ισμαηλίτης, επί δε των όνων Ιαδίας ο εκ Μεραθών, 31 και επί των προβάτων Ιαζίζ ο Αγαρίτης. πάντες ούτοι προστάται υπαρχόντων Δαυίδ του βασιλέως. 32 και Ιωνάθαν ο πατράδελφος Δαυίδ σύμβουλος, άνθρωπος συνετός και γραμματεύς αυτός, και Ιεήλ ο του Αχαμί μετά των υιών του βασιλέως, 33 και Αχιτόφελ σύμβουλος του βασιλέως, και Χουσί ο πρώτος φίλος του βασιλέως, 34 και μετά τούτον Αχιτόφελ εχόμενος Ιωδαέ ο του Βαναίου και Αβιάθαρ· και Ιωάβ αρχιστράτητος του βασιλέως.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ

 1 ΚΑΙ εξεκκλησίασε Δαυίδ πάντας τους άρχοντας Ισραήλ, άρχοντας των κριτών, και πάντας τους άρχοντας των εφημεριών των περί το σώμα του βασιλέως και άρχοντας των χιλιάδων και των εκατοντάδων και τους γαζοφύλακας και τους επί των υπαρχόντων αυτού και πάσης της κτήσεως του βασιλέως και των υιών αυτού συν τοις ευνούχοις και τους δυνάστας και τους μαχητάς της στρατιάς εν Ιερουσαλήμ. 2 και έστη Δαυίδ εν μέσω της εκκλησίας και είπεν· ακούσατέ μου, αδελφοί μου και λαός μου. εμοί εγένετο επί καρδίαν οικοδομήσαι οίκον αναπαύσεως της κιβωτού διαθήκης Κυρίου και στάσιν ποδών Κυρίου ημών, και ητοίμασα τα εις την κατασκήνωσιν επιτήδεια· 3 και ο Θεός είπεν· ουκ οικοδομήσεις εμοί οίκον του επονομάσαι το όνομά μου επ ‘ αυτω, ότι άνθρωπος πολεμιστής ει συ και αίμα εξέχεας. 4 και εξελέξατο Κύριος ο Θεός Ισραήλ εν εμοί από παντός οίκου πατρός μου είναι βασιλέα επί Ισραήλ εις τον αιώνα· και εν Ιούδα ηρέτικε το βασίλειον και εξ οίκου Ιούδα τον οίκον του πατρός μου, και εν τοις υιοίς του πατρός μου εν εμοί ηθέλησε του γενέσθαι με εις βασιλέα επί παντί Ισραήλ. 5 και από πάντων των υιών μου (ότι πολλούς υιούς έδωκέ μοι Κύριος) εξελέξατο εν Σαλωμών τω υιω μου καθίσαι αυτόν επί θρόνου βασιλείας Κυρίου επί τον Ισραήλ· 6 και είπέ μοι ο Θεός· Σαλωμών ο υιος σου οικοδομήσει τον οίκόν μου και την αυλήν μου, ότι ηρέτικα εν αυτω είναί μου υιόν, καγώ έσομαι αυτω εις πατέρα 7 και κατορθώσω την βασιλείαν αυτού έως αιώνος, εάν ισχύση του φυλάξασθαι τας εντολάς μου και τα κρίματά μου ως η ημέρα αύτη. 8 και νυν κατά πρόσωπον πάσης εκκλησίας Κυρίου και εν ωσί Θεού ημών φυλάξασθε και ζητήσατε πάσας τας εντολάς Κυρίου του Θεού ημών, ίνα κληρονομήσητε την γην την αγαθήν και κατακληρονομήσητε τοις υιοίς υμών μεθ ‘ υμάς έως αιώνος. 9 και νυν, Σαλωμών υιε μου, γνώθι τον Θεόν των πατέρων σου και δούλευε αυτω εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση, ότι πάσας καρδίας ετάζει Κύριος και παν ενθύμημα γινώσκει· εάν ζητήσης αυτόν, ευρεθήσεταί σοι, και εάν καταλείψης αυτόν, καταλείψει σε εις τέλος. 10 ιδέ νυν ότι Κύριος ηρέτικέ σε οικοδομήσαι αυτω οίκον εις αγίασμα· ίσχυε και ποίει. 11 και έδωκε Δαυίδ Σαλωμών τω υιω αυτού το παράδειγμα του ναού και των οίκων αυτού και των ζακχών αυτού και των υπερώων και των αποθηκών των εσωτέρων και του οίκου του εξιλασμού. 12 και το παράδειγμα, ό είχεν εν πνεύματι αυτού, των αυλών οίκου Κυρίου και πάντων των παστοφορίων των κύκλω των εις τας αποθήκας οίκου Κυρίου και των αποθηκών των αγίων και των καταλυμάτων 13 και των εφημεριών των ιερέων και των Λευιτών εις πάσαν εργασίαν λειτουργίας οίκου Κυρίου και των αποθηκών των λειτουργησίμων σκευών της λατρείας οίκου Κυρίου, 14 και τον σταθμόν της ολκής αυτών των τε χρυσών και αργυρών, 15 λυχνιών την ολκήν έδωκεν αυτω και των λύχνων. 16 έδωκεν αυτω ομοίως τον σταθμόν των τραπεζών της προθέσεως, εκάστης τραπέζης χρυσής και ωσαύτως των αργυρών, 17 και των κρεαγρών και σπονδείων και των φιαλών των χρυσών και τον σταθμόν των χρυσών και αργυρών, και θυϊσκων κεφφουρέ εκάστου σταθμού. 18 και τον του θυσιαστηρίου των θυμιαμάτων εκ χρυσίου δοκίμου σταθμόν υπέδειξεν αυτω και το παράδειγμα του άρματος των Χερουβίμ των διαπεπετασμένων ταις πτέρυξι και σκιαζόντων επί της κιβωτού διαθήκης Κυρίου. 19 πάντα εν γραφή χειρός Κυρίου έδωκε Δαυίδ Σαλωμών κατά την περιγενηθείσαν αυτω σύνεσιν της κατεργασίας του παραδείγματος. 20 και είπε Δαυίδ Σαλωμών τω υιω αυτού· ίσχυε και ανδρίζου και ποίει, μη φοβού μηδέ πτοηθής, ότι Κύριος ο Θεός μου μετά σου, ου ανήσει σε και ου μη σε εγκαταλίπη έως του συντελέσαι σε πάσαν εργασίαν λειτουργίας οίκου Κυρίου. και ιδού το παράδειγμα του ναού και του οίκου αυτού και ζακχώ αυτού και τα υπερωα και τας αποθήκας τας εσωτέρας και τον οίκον του ιλασμού και το παράδειγμα οίκου Κυρίου. 21 και ιδού αι εφημερίαι των ιερέων και των Λευιτών εις πάσαν λειτουργίαν οίκου Κυρίου και μετά σου εν πάση πραγματεία και πας πρόθυμος εν σοφία κατά πάσαν τέχνην και οι άρχοντες και πας ο λαός εις πάντας τους λόγους σου.

 Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ

 1 ΚΑΙ είπε Δαυίδ ο βασιλεύς πάση τη εκκλησία· Σαλωμών ο υιος μου, εις ον ηρέτικεν εν αυτω Κύριος, νέος και απαλός, και το έργον μέγα, ότι ουκ ανθρώπω, αλλ ‘ ή Κυρίω Θεω. 2 κατά πάσαν την δύναμιν ητοίμακα εις οίκον Θεού μου χρυσίον, αργύριον, χαλκόν, σίδηρον, ξύλα, λίθους σοόμ, και πληρώσεως λίθους πολυτελείς και ποικίλους και πάντα λίθον τίμιον και Πάριον πολύν. 3 και έτι εν τω ευδοκήσαί με εν οίκω Θεού μου έστι μοι ό περιπεποίημαι χρυσίον και αργύριον, και ιδού δέδωκα εις οίκον Θεού μου εις ύψος, εκτός ων ητοίμακα εις τον οίκον των αγίων, 4 τρισχίλια τάλαντα χρυσίου του εκ Σουφίρ και επτακισχίλια τάλαντα αργυρίου δοκίμου εξαλειφήναι εν αυτοίς τους τοίχους του ιερού, 5 εις το χρυσίον τω χρυσίω και εις το αργύριον τω αργυρίω, και εις παν έργον δια χειρός των τεχνιτών. και τις ο προθυμούμενος πληρώσαι τας χείρας αυτού σήμερον Κυρίω; 6 και προεθυμήθησαν άρχοντες πατριών και οι άρχοντες των υιών Ισραήλ, και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι, και οι προστάται των έργων και οι οικοδόμοι του βασιλέως 7 και έδωκαν εις τα έργα του οίκου Κυρίου χρυσίου τάλαντα πεντακισχίλια και χρυσούς μυρίους και αργυρίου ταλάντων δέκα χιλιάδας και χαλκού τάλαντα μύρια οκτακισχίλια και σιδήρου ταλάντων χιλιάδας εκατόν. 8 και οίς ευρέθη παρ ‘ αυτοίς λίθος, έδωκαν εις τας αποθήκας οίκου Κυρίου δια χειρός Ιεϊήλ του Γεδσωνί. 9 και ευφράνθη ο λαός υπέρ του προθυμηθήναι, ότι εν καρδία πλήρει προεθυμήθησαν τω Κυρίω, και Δαυίδ ο βασιλεύς ευφράνθη μεγάλως. 10 και ευλόγησεν ο βασιλεύς Δαυίδ τον Κύριον ενώπιον της εκκλησίας λέγων· ευλογητός ει, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ο πατήρ ημών από του αιώνος και έως του αιώνος. 11 σοί, Κύριε, η μεγαλωσύνη και η δύναμις και το καύχημα και η νίκη και η ισχύς, ότι συ πάντων των εν τω ουρανω και επί της γης δεσπόζεις, από προσώπου σου ταράσσεται πας βασιλεύς και έθνος. 12 παρά σου ο πλούτος και η δόξα, συ πάντων άρχεις, Κύριε, ο άρχων πάσης αρχής, και εν χειρί σου ισχύς και δυναστεία, και εν χειρί σου, παντοκράτωρ, μεγαλύναι και κατισχύσαι τα πάντα. 13 και νυν, Κύριε, εξομολογούμεθά σοι και αινούμεν το όνομα της καυχήσεώς σου. 14 και τις ειμι εγώ και τις ο λαός μου, ότι ισχύσαμεν προθυμηθήναί σοι κατά ταύτα; ότι σά τα πάντα, και εκ των σών δεδώκαμέν σοι. 15 ότι πάροικοί εσμεν εναντίον σου και παροικούντες ως πάντες οι πατέρες ημών· ως σκιά αι ημέραι ημών επί γης, και ουκ έστιν υπομονή. 16 Κύριε ο Θεός ημών, προς παν το πλήθος τούτο, ό ητοίμακα οικοδομηθήναι οίκον τω ονόματι τω αγίω σου, εκ χειρός σου εστι, και σοί τα πάντα. 17 και έγνων, Κύριε, ότι συ ει ο ετάζων καρδίας και δικαιοσύνην αγαπάς· εν απλότητι καρδίας προεθυμήθην ταύτα πάντα, και νυν τον λαόν σου τον ευρεθέντα ώδε είδον εν ευφροσύνη προθυμηθέντα σοι. 18 Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ισραήλ, των πατέρων ημών, φύλαξον ταύτα εν διανοία καρδίας λαού σου εις τον αιώνα και κατεύθυνον τας καρδίας αυτών προς σε. 19 και Σαλωμών τω υιω μου δος καρδίαν αγαθήν ποιείν τας εντολάς σου και τα μαρτύριά σου και τα προστάγματά σου και του επί τέλους αγαγείν την κατασκευήν του οίκου σου. 20 και είπε Δαυίδ πάση τη εκκλησία· ευλογήσατε Κύριον τον Θεόν ημών· και ευλόγησε πάσα η εκκλησία Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών, και κάμψαντες τα γόνατα προσεκύνησαν τω Κυρίω, και τω βασιλεί. 21 και έθυσε Δαυίδ τω Κυρίω θυσίας και ανήνεγκεν ολοκαυτώματα τω Θεω τη επαύριον της πρώτης ημέρας μόσχους χιλίους, κριούς χιλίους, άρνας χιλίους και τας σπονδάς αυτών και θυσίας εις πλήθος παντί τω Ισραήλ. 22 και έφαγον και έπιον εναντίον του Κυρίου εν εκείνη τη ημέρα μετά χαράς και εβασίλευσαν εκ δευτέρου τον Σαλωμών υιόν Δαυίδ και έχρισαν αυτόν τω Κυρίω εις βασιλέα και Σαδώκ εις ιερωσύνην. 23 και εκάθισε Σαλωμών επί θρόνου Δαυίδ του πατρός αυτού και ευδοκήθη, και υπήκουσαν αυτού πας Ισραήλ· 24 οι άρχοντες και οι δυνάσται και πάντες υιοί Δαυίδ του βασιλέως του πατρός αυτού υπετάγησαν αυτω. 25 και εμεγάλυνε Κύριος τον Σαλωμών επάνωθεν παντός Ισραήλ και έδωκεν αυτω δόξαν βασιλέως, ό ουκ εγένετο επί παντός βασιλέως έμπροσθεν αυτού. 26 και Δαυίδ υιος Ιεσσαί εβασίλευσεν επί Ισραήλ 27 έτη τεσσαράκοντα, εν Χεβρών έτη επτά και εν Ιερουσαλήμ έτη τριακοντατρία. 28 και ετελεύτησεν εν γήρα καλω, πλήρης ημερών, πλούτω και δόξη, και εβασίλευσε Σαλωμών υιος αυτού αντ ‘ αυτού. 29 οι δε λοιποί λόγοι του βασιλέως Δαυίδ, οι πρότεροι και οι ύστεροι, γεγραμμένοι εισίν εν λόγοις Σαμουήλ του βλέποντος και επί λόγων Νάθαν του προφήτου και επί λόγων Γάδ του βλέποντος 30 περί πάσης της βασιλείας αυτού και της δυναστείας αυτού, και οι καιροί, οί εγένοντο επ ‘ αυτω, και επί τον Ισραήλ και επί πάσας βασιλείας της γης.


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.