Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΝεεμίαςΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

 1 ΛΟΓΟΙ Νεεμία υιού Αχαλία, και εγένετο εν μηνί Χασελεύ έτους εικοστού και εγώ ήμην εν Σουσάν αβιρά, 2 και ήλθεν Ανανί εις από αδελφών μου, αυτός και άνδρες Ιούδα, και ηρώτησα αυτούς περί των σωθέντων, οί κατελείφθησαν από της αιχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ, 3 και είποσαν προς με· οι καταλειπόμενοι οι καταλειφθέντες από της αιχμαλωσίας εκεί εν τη χώρα εν πονηρία μεγάλη και εν ονειδισμω, και τείχη Ιερουσαλήμ καθηρημένα, και αι πύλαι αυτής ενεπρήσθησαν εν πυρί. 4 και εγένετο εν τω ακούσαί με τους λόγους τούτους εκάθισα και έκλαυσα και επένθησα ημέρας και ήμην νηστεύων και προσευχόμενος ενώπιον του Θεού του ουρανού 5 και είπα· μη δη, Κύριε ο Θεός του ουρανού, ο ισχυρός, ο μέγας και φοβερός, φυλάσσων την διαθήκην και το έλεός σου τοις αγαπώσιν αυτόν και τοις φυλάσσουσι τας εντολάς αυτού· 6 έστω δη το ους σου προσέχον και οι οφθαλμοί σου ανεωγμένοι του ακούσαι προσευχήν του δούλου σου, ην εγώ προσεύχομαι ενώπιόν σου σήμερον ημέραν και νύκτα περί υιών Ισραήλ δούλων σου. και εξαγορεύσω επί αμαρτίαις υιών Ισραήλ
, ας ημάρτομέν σοι. και εγώ και ο οίκος πατρός μου ημάρτομεν· 7 διαλύσει διελύσαμεν προς σε· και ουκ εφυλάξαμεν τας εντολάς και τα προστάγματα και τα κρίματα, α ενετείλω τω Μωυσή παιδί σου. 8 μνήσθητι δη τον λόγον, ον ενετείλω τω Μωυσή παιδί σου λέγων· υμείς εάν ασυνθετήσητε, εγώ διασκορπιώ υμάς εν τοις λαοίς· 9 και εάν επιστρέψητε προς με και φυλάξητε τας εντολάς μου και ποιήσητε αυτάς, εάν ή η διασπορά υμών απ' άκρου του ουρανού, εκείθεν συνάξω αυτούς και εισάξω αυτούς εις τον τόπον, ον εξελεξάμην κατασκηνώσαι το όνομά μου εκεί. 10 και αυτοί παίδές σου και λαός σου, ους ελυτρώσω εν τη δυνάμει σου τη μεγάλη και εν τη χειρί σου τη κραταιά. 11 μη δη, Κύριε· αλλά έστω το ους σου προσέχον εις την προσευχήν του δούλου σου και εις την προσευχήν παίδων σου των θελόντων φοβείσθαι το όνομά σου· και ευόδωσον

δη τω παιδί σου σήμερον και δος αυτόν εις οικτιρμούς ενώπιον του ανδρός τούτου. και εγώ ήμην οινοχόος τω βασιλεί.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

 1 ΚΑΙ εγένετο εν μηνί Νισάν έτους εικοστού Αρθασασθά βασιλεί και ην ο οίνος ενώπιον εμού, και έλαβον τον οίνον και έδωκα τω βασιλεί, και ουκ ην έτερος ενώπιον αυτού. 2 και είπέ μοι ο βασιλεύς· διατί το πρόσωπόν σου πονηρόν και ουκ ει μετριάζων; και ουκ έστι τούτο, ει μη πονηρία καρδίας. και εφοβήθην πολύ σφόδρα, 3 και είπα τω βασιλεί· ο βασιλεύς εις τον αιώνα ζήτω· διατί ου μη γένηται πονηρόν το πρόσωπόν μου, διότι η πόλις, οίκος μνημείων πατέρων μου, ηρημώθη και αι πύλαι αυτής κατεβρώθησαν εν πυρί; 4 και είπέ μοι ο βασιλεύς· περί τίνος τούτο συ ζητείς; και προσηυξάμην προς τον Θεόν του ουρανού 5 και είπα τω βασιλεί· ει επί τον βασιλέα αγαθόν, και ει αγαθυνθήσεται ο παις σου ενώπιόν σου ωστε πέμψαι αυτόν εν Ιούδα εις πόλιν μνημείων πατέρων μου, και ανοικοδομήσω αυτήν. 6 και είπέ μοι ο βασιλεύς και η παλλακή η καθημένη εχόμενα αυτού· έως πότε έσται η πορεία σου και πότε επιστρέψεις; και ηγαθύνθη ενώπιον του βασιλέως, και απέστειλέ με, και έδωκα αυτω όρον, 7 και είπα τω βασιλεί· ει επί τον βασιλέα αγαθόν, δότω μοι επιστολάς προς τους επάρχους πέραν του ποταμού ωστε παραγαγείν με, έως έλθω επί Ιούδαν, 8 και επιστολήν επί Ασάφ φύλακα του παραδείσου, ος εστι τω βασιλεί, ωστε δούναί μοι ξύλα στεγάσαι τας πύλας και εις το τείχος της πόλεως και εις οίκον, ον εισελεύσομαι εις αυτόν. και έδωκέ μοι ο βασιλεύς ως χείρ Θεού η αγαθή. 9 και ήλθον προς τους επάρχους πέραν του ποταμού και έδωκα αυτοίς τας επιστολάς του βασιλέως, και απέστειλε μετ' εμού ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεως και ιππείς. 10 και ήκουσε Σαναβαλλάτ ο Αρωνί και Τωβία ο δούλος Αμμωνί, και πονηρόν αυτοίς εγένετο ότι ήκει ο άνθρωπος ζητήσαι αγαθόν τοις υιοίς Ισραήλ.

 11 Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και ήμην εκεί ημέρας τρεις. 12 και ανέστην νυκτός εγώ και άνδρες ολίγοι μετ' εμού· και ουκ απήγγειλα ανθρώπω τι ο Θεός δίδωσιν εις καρδίαν μου του ποιήσαι μετά του Ισραήλ, και κτήνος ουκ έστι μετ' εμού, ει μη το κτήνος, ω εγώ επιβαίνω επ' αυτω. 13 και εξήλθον εν πύλη του Γωληλά και προς στόμα πηγής των συκών και εις πύλην της κοπρίας και ήμην συντρίβων εν τω τείχει Ιερουσαλήμ, ό αυτοί καθαιρούσι και πύλαι αυτής κατεβρώθησαν πυρί. 14 και παρήλθον επί πύλην του Αϊν και εις κολυμβήθραν του βασιλέως, και ουκ ην τόπος τω κτήνει παρελθείν υποκάτω μου. 15 και ήμην αναβαίνων εν τω τείχει χειμάρρου νυκτός και ήμην συντρίβων εν τω τείχει, και ήμην εν πύλη της φάραγγος και επέστρεψα. 16 τότε οι φυλάσσοντες ουκ έγνωσαν τι επορεύθην και τι εγώ ποιώ, και τοις Ιουδαίοις και τοις ιερεύσι και τοις εντίμοις και τοις στρατηγοίς και τοις καταλοίποις τοις ποιούσι τα έργα, έως τότε ουκ απήγγειλα. 17 και είπα προς αυτούς· υμείς βλέπετε την πονηρίαν ταύτην, εν ή εσμεν εν αυτη, Πως Ιερουσαλήμ έρημος και αι πύλαι αυτής εδόθησαν πυρί· δεύτε και διοικοδομήσωμεν το τείχος Ιερουσαλήμ, και ουκ εσόμεθα έτι όνειδος. 18 και απήγγειλα αυτοίς την χείρα του Θεού, ή εστιν αγαθή επ' εμέ, και τους λόγους του βασιλέως, ους είπέ μοι, και είπα· αναστώμεν και οικοδομήσωμεν. και εκραταιώθησαν αι χείρες αυτών εις το αγαθόν. 19 και ήκουσε Σαναβαλλάτ ο Αρωνί και Τωβία ο δούλος ο Αμμωνί και Γησάμ ο Αραβί και εξεγέλασαν ημάς και ήλθον εφ' ημάς και είπαν· τι το ρήμα τούτο, ό υμείς ποιείτε; ή επί τον βασιλέα υμείς αποστατείτε; 20 και επέστρεψα αυτοίς λόγον και είπα αυτοίς· ο Θεός του ουρανού, αυτός ευοδώσει ημίν, και ημείς δούλοι αυτού καθαροί, και οικοδομήσομεν· και υμίν ουκ έστι μερίς και δικαιοσύνη και μνημόσυνον εν Ιερουσαλήμ.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

 1 ΚΑΙ ανέστη Ελιασούβ ο ιερεύς ο μέγας και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς και ωκοδόμησαν την πύλην την προβατικήν. αυτοί ηγίασαν αυτήν και έστησαν θύρας αυτής και έως πύργου των εκατόν ηγίασαν έως πύργου Αναμεήλ 2 και επί χείρας ανδρών υιών Ιεριχώ και επί χείρας υιών Ζακχούρ, υιού Αμαρί. 3 και την πύλην την ιχθυηράν ωκοδόμησαν υιοί Ασανά· αυτοί εστέγασαν αυτήν και έστησαν θύρας αυτής και κλείθρα αυτής και μοχλούς αυτής. 4 και επί χείρα αυτών κατέσχεν από Ραμώθ υιος Ουρία, υιού Ακκώς. και επί χείρα αυτών κατέσχε Μοσολλάμ υιος Βαραχίου υιού Μαζεβήλ, και επί χείρα αυτών κατέσχε Σαδώκ υιος Βαανά. 5 και επί χείρα αυτών κατέσχοσαν οι Θεκωϊμ, και αδωρηέμ ουκ εισήνεγκαν τράχηλον αυτών εις δουλείαν αυτών. 6 και την πύλην Ιασαναϊ εκράτησαν Ιωϊδά υιος Φασέκ και Μεσουλάμ υιος Βασωδία· αυτοί εστέγασαν αυτήν και έστησαν θύρας αυτής και κλείθρα αυτής και μοχλούς αυτής. 7 και επί χείρα αυτών εκράτησαν Μαλτίας ο Γαβαωνίτης και Ευάρων ο Μηρωνωθίτης, άνδρες της Γαβαών και της Μασφά έως θρόνου του άρχοντος του πέραν του ποταμού, 8 και παρ' αυτόν παρησφαλίσατο ‘Οζιήλ υιος Αραχίου πυρωτών. και επί χείρα αυτών εκράτησεν Ανανίας υιος του Ρωκεϊμ, και κατέλιπον Ιερουσαλήμ έως του τείχους του πλατέος. 9 και επί χείρα αυτών εκράτησε Ραφαϊα υιος Σουρ, άρχων ημίσους περιχώρου Ιερουσαλήμ. 10 και επί χείρα αυτών εκράτησεν Ιεδαϊα υιος Ερωμάφ και κατέναντι οικίας αυτού. και επί χείρα αυτού εκράτησεν Αττούθ υιος Ασαβανία. 11 και δεύτερος εκράτησε Μελχίας υιος ‘Ηράμ και Ασούβ υιος Φαάτ Μωάβ και έως πύργου των θαννουρίμ. 12 και επί χείρα αυτού εκράτησε Σαλλούμ υιος Αλλωής άρχων ημίσους περιχώρου Ιερουσαλήμ, αυτός και αι θυγατέρες αυτού. 13 την πύλην της φάραγγος εκράτησαν Ανούν και οι κατοικούντες Ζανώ· αυτοί ωκοδόμησαν αυτήν και έστησαν θύρας αυτής και κλείθρα αυτής και μοχλούς αυτής και χιλίους πήχεις εν τω τείχει έως της πύλης της κοπρίας. 14 και την πύλην της κοπρίας εκράτησε Μελχία υιος Ρηχάβ άρχων περιχώρου Βηθακχαρίμ, αυτός και οι υιοί αυτού, και εσκέπασαν αυτήν και έστησαν θύρας αυτής και κλείθρα αυτής και μοχλούς αυτής. 15 την δε πύλην της πηγής ησφαλίσατο Σαλωμών υιος Χολεζέ άρχων μέρους της Μασφά· αυτός εξωκοδόμησεν αυτήν και εστέγασεν αυτήν και έστησε τας θύρας αυτής και μοχλούς αυτής και το τείχος κολυμβήθρας των κωδίων τη κουρά του βασιλέως και έως των κλιμάκων των καταβαινουσών από πόλεως Δαυίδ. 16 οπίσω αυτού εκράτησε Νεεμίας υιος Αζαβούχ άρχων ημίσους περιχώρου Βηθσούρ έως κήπου τάφου Δαυίδ και έως της κολυμβήθρας της γεγονυίας και έως Βηθαγγαρίμ. 17 οπίσω αυτού εκράτησαν οι Λευίται, Ραούμ υιος Βανί. επί χείρα αυτού εκράτησεν Ασαβία άρχων ημίσους περιχώρου Κεϊλά τω περιχώρω αυτού. 18 και μετ' αυτόν εκράτησαν αδελφοί αυτών Βενεϊ υιος ‘Ηναδάδ άρχων ημίσους περιχώρου Κεϊλά. 19 και εκράτησαν επί χείρα αυτού Αζούρ υιος Ιησού, άρχων του Μασφαί, μέτρον δεύτερον πύργου αναβάσεως της συναπτούσης της γωνίας. 20 μετ' αυτόν εκράτησε Βαρούχ υιος Ζαβού μέτρον δεύτερον από της γωνίας έως θύρας Βηθελιασούβ του ιερέως του μεγάλου. 21 μετ' αυτόν εκράτησε Μεραμώθ υιος Ουρία, υιού Ακκώς, μέτρον δεύτερον από θύρας Βηθελιασούβ έως εκλείψεως Βηθελιασούβ. 22 και μετ' αυτόν εκράτησαν οι ιερείς άνδρες Εκχεχάρ. 23 και μετ' αυτόν εκράτησε Βενιαμίν και Ασούβ κατέναντι οίκου αυτών. και μετ' αυτόν εκράτησεν Αζαρίας υιος Μαασίου, υιού Ανανία εχόμενα οίκου αυτού. 24 και μετ' αυτόν εκράτησε Βανί υιος Αδάδ μέτρον δεύτερον από Βηθαζαρία έως της γωνίας και έως της καμπής 25 Φαλάχ υιού Ευζαϊ εξεναντίας της γωνίας, και ο πύργος ο εξέχων εκ του οίκου του βασιλέως ο ανώτερος ο της αυλής της φυλακής. και μετ' αυτόν Φαδαϊα υιος Φόρος. 26 και οι ναθινίμ ήσαν οικούντες εν τω ‘Ωφάλ έως κήπου πύλης του ύδατος εις ανατολάς, και ο πύργος ο εξέχων. 27 και μετ' αυτόν εκράτησαν οι Θεκωϊμ μέτρον δεύτερον εξεναντίας του πύργου του μεγάλου του εξέχοντος και έως του τείχους του ‘Οφλά. 28 ανώτερον πύλης των ίππων εκράτησαν οι ιερείς, ανήρ εξεναντίας οίκου εαυτού. 29 και μετ' αυτόν εκράτησε Σαδδούκ υιος Εμμήρ εξεναντίας οίκου εαυτού. και μετ' αυτόν εκράτησε Σαμαϊα υιος Σεχενία φύλαξ της πύλης της ανατολής. 30 μετ' αυτόν εκράτησεν Ανανία υιος Σελεμία και Ανώμ υιος Σελέφ, ο έκτος, μέτρον δεύτερον. μετ' αυτόν εκράτησε Μεσουλάμ υιος Βαραχία εξεναντίας γαζοφυλακίου αυτού. 31 μετ' αυτόν εκράτησε Μελχία υιος του Σαρεφί έως Βηθαναθινίμ και οι ροπωπώλαι απέναντι πύλης του Μαφεκάδ και έως αναβάσεως της καμπής. 32 και ανά μέσον της πύλης της προβατικής εκράτησαν οι χαλκείς και οι ροπωπώλαι.

 33 Και εγένετο ηνίκα ήκουσε Σαναβαλλάτ ότι ημείς οικοδομούμεν το τείχος, και πονηρόν αυτω εφάνη, και ωργίσθη επί πολύ και εξεγέλα επί τοις Ιουδαίοις. 34 και είπεν ενώπιον των αδελφών αυτού· αύτη η δύναμις Σομόρων, ότι οι Ιουδαίοι ούτοι οικοδομούσι την εαυτών πόλιν; άρα θυσιάζουσιν; άρα δυνήσονται; και σήμερον ιάσονται τους λίθους μετά το χώμα γενέσθαι γης καυθέντας; 35 και Τωβίας ο Αμμανίτης εχόμενα αυτού ήλθε και είπε προς αυτούς· μη θυσιάζουσιν ή φάγονται επί του τόπου αυτών; ουχί αναβήσεται αλώπηξ και καθελεί το τείχος λίθων αυτών; 36 άκουσον, ο Θεός ημών, ότι εγενήθημεν εις μυκτηρισμόν, 37 και επίστρεψον ονειδισμόν αυτών εις κεφαλήν αυτών και δος αυτούς εις μυκτηρισμόν εν γη αιχμαλωσίας και μη καλύψης επί ανομίαν.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

 1 ΚΑΙ εγένετο ως ήκουσε Σαναβαλλάτ και Τωβία και οι Άραβες και οι Αμμανίται ότι ανέβη η φυή τοις τείχεσιν Ιερουσαλήμ, ότι ήρξαντο αι διασφαγαί αναφράσσεσθαι, και πονηρόν αυτοίς εφάνη σφόδρα· 2 και συνήχθησαν πάντες επί το αυτό ελθείν παρατάξασθαι εν Ιερουσαλήμ και ποιήσαι αυτήν αφανή. 3 και προσηυξάμεθα προς τον Θεόν ημών και εστήσαμεν προφύλακας επ' αυτούς ημέρας και νυκτός από προσώπου αυτών. 4 και είπεν Ιούδας· συνετρίβη η ισχύς των εχθρών, και ο Χους πολύς, και ημείς ου δυνησόμεθα οικοδομείν εν τω τείχει. 5 και είπαν οι θλίβοντες ημάς· ου γνώσονται και ουκ όψονται έως ότου έλθωμεν εις μέσον αυτών και φονεύσωμεν αυτούς και καταπαύσωμεν το έργον. 6 και εγένετο ως ήλθοσαν οι Ιουδαίοι οι οικούντες εχόμενα αυτών και είποσαν ημίν· αναβαίνουσιν εκ πάντων των τόπων εφ' ημάς. 7 και έστησα εις τα κατώτατα του τόπου κατόπισθεν του τείχους εν τοις σκεπεινοίς και έστησα τον λαόν κατά δήμους μετά ρομφαιών αυτών, λόγχας αυτών και τόξα αυτών. 8 και είδον και ανέστην και είπα προς τους εντίμους και προς τους στρατηγούς και προς τους καταλοίπους του λαού· μη φοβηθήτε από προσώπου αυτών· μνήσθητε του Θεού ημών του μεγάλου και φοβερού και παρατάξασθε περί των αδελφών υμών, υιών υμών, θυγατέρων υμών, γυναικών υμών και οίκων υμών. 9 και εγένετο ηνίκα ήκουσαν οι εχθροί ημών ότι εγνώσθη ημίν και διεσκέδασεν ο Θεός την βουλήν αυτών, και επεστρέψαμεν πάντες ημείς εις το τείχος, ανήρ εις το έργον αυτού. 10 και εγένετο από της ημέρας εκείνης ήμισυ των εκτετιναγμένων εποίουν το έργον και ήμισυ αυτών αντείχοντο, και λόγχαι και θυρεοί και τόξα και θώρακες και οι άρχοντες οπίσω παντός οίκου Ιούδα 11 των οικοδομούντων εν τω τείχει, και οι αίροντες εν τοις αρτήρσιν εν όπλοις· εν μια χειρί εποίει αυτού το έργον και εν μια εκράτει την βολίδα. 12 και οι οικοδόμοι ανήρ ρομφαίαν αυτού εζωσμένος επί την οσφύν αυτού και ωκοδομούσαν και ο σαλπίζων εν τη κερατίνη εχόμενα αυτού. 13 και είπα προς τους εντίμους και προς τους άρχοντας και προς τους καταλοίπους του λαού· το έργον πλατύ και πολύ, και ημείς σκορπιζόμεθα επί του τείχους μακράν ανήρ από του αδελφού αυτού. 14 εν τόπω, ου εάν ακούσητε την φωνήν της κερατίνης, εκεί συναχθήσεσθε προς ημάς, και ο Θεός ημών πολεμήσει περί ημών. 15 και ημείς ποιούντες το έργον, και ήμισυ αυτών κρατούντες τας λόγχας από αναβάσεως του όρθρου έως εξόδου των άστρων. 16 και εν τω καιρω εκείνω είπα τω λαω· έκαστος μετά του νεανίσκου αυτού αυλίσθητε εν μέσω Ιερουσαλήμ, και έστω υμίν η νύξ προφυλακή και η ημέρα έργον. 17 και ήμην εγώ και οι άνδρες της προφυλακής οπίσω μου, και ουκ ην εξ ημών εκδιδυσκόμενος ανήρ τα ιμάτια αυτού.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

 1 ΚΑΙ η κραυγή του λαού και γυναικών αυτών μεγάλη προς τους αδελφούς αυτών τους Ιουδαίους. 2 και ήσάν τινες λέγοντες· εν υιοίς ημών και εν θυγατράσιν ημών ημείς πολλοί· και ληψόμεθα σίτον και φαγόμεθα και ζησόμεθα. 3 και εισί τινες λέγοντες· αγροί ημών και αμπελώνες ημών και οικίαι ημών, ημείς διεγγυώμεν, και ληψόμεθα σίτον και φαγόμεθα. 4 και εισί τινες λέγοντες· εδανεισάμεθα αργύριον εις φόρους του βασιλέως, αγροί ημών και αμπελώνες ημών και οικίαι ημών· 5 και νυν ως σάρξ αδελφών ημών σάρξ ημών, ως υιοί αυτών υιοί ημών. και ιδού ημείς καταδυναστεύομεν τους υιούς ημών και τας θυγατέρας ημών εις δούλους, και εισιν από θυγατέρων ημών καταδυναστευόμεναι, και ουκ έστι δύναμις χειρών ημών, και αγροί ημών και αμπελώνες ημών τοις εντίμοις. 6 και ελυπήθην σφόδρα, καθώς ήκουσα την κραυγήν αυτών και τους λόγους τούτους. 7 και εβουλεύσατο καρδία μου επ' εμέ, και εμαχεσάμην προς τους εντίμους και τους άρχοντας και είπα αυτοίς· απαιτήσει ανήρ τον αδελφόν αυτού, α υμείς απαιτείτε. και έδωκα επ' αυτούς εκκλησίαν μεγάλην 8 και είπα αυτοίς· ημείς κεκτήμεθα τους αδελφούς ημών τους Ιουδαίους τους πωλουμένους τοις έθνεσιν εν εκουσίω ημών· και υμείς πωλείτε τους αδελφούς υμών και παραδοθήσονται ημίν; και ησύχασαν και ουχ εύροσαν λόγον. 9 και είπα· ουκ αγαθός ο λόγος, ον υμείς ποιείτε· ουχ ούτως εν φόβω Θεού ημών απελεύσεσθε από ονειδισμού των εθνών των εχθρών ημών. 10 και οι αδελφοί μου και οι γνωστοί μου και εγώ εθήκαμεν εαυτοίς αργύριον και σίτον· εγκατελίπομεν δη την απαίτησιν ταύτην. 11 επιστρέψατε δη αυτοίς ως σήμερον αγρούς αυτών και αμπελώνας αυτών και ελαιώνας αυτών και οικίας αυτών· και από του αργυρίου τον σίτον και τον οίνον και το έλαιον εξενέγκατε αυτοίς. 12 και είπαν· αποδώσομεν, και παρ' αυτών ου ζητήσομεν, ούτως ποιήσομεν καθώς συ λέγεις· και εκάλεσα τους ιερείς και ωρκισα αυτούς ποιήσαι ως το ρήμα τούτο. 13 και την αναβολήν μου εξετίναξα και είπα· ούτως εκτινάξαι ο Θεός πάντα άνδρα, ος ου στήσει τον λόγον τούτον, εκ του οίκου αυτού και εκ κόπου αυτού, και έσται ούτως εκτετιναγμένος και κενός. και είπε πάσα η εκκλησία· αμήν, και ήνεσαν τον Κύριον. και εποίησεν ο λαός το ρήμα τούτο.

 14 Από της ημέρας, ης ενετείλατό μοι είναι εις άρχοντα αυτών εν γη Ιούδα, από έτους εικοστού και έως έτους τριακοστού και δευτέρου τω Αρθασασθά έτη δώδεκα, εγώ και οι αδελφοί μου βίαν αυτών ουκ έφαγον. 15 και τας βίας τας πρώτας, ας προ εμού εβάρυναν επ' αυτούς, και ελάβοσαν παρ' αυτών εν άρτοις και εν οίνω έσχατον αργύριον, δίδραχμα τεσσαράκοντα, και οι εκτετιναγμένοι αυτών εξουσιάζονται επί τον λαόν· καγώ ουκ εποίησα ούτως από προσώπου φόβου Θεού. 16 και εν έργω του τείχους τούτων ουκ εκράτησα, αγρόν ουκ εκτησάμην, και πάντες οι συνηγμένοι εκεί επί το έργον. 17 και οι Ιουδαίοι, εκατόν και πεντήκοντα άνδρες, και ερχόμενοι προς ημάς από των εθνών των κύκλω ημών επί τράπεζάν μου. 18 και ην γινόμενον εις ημέραν μίαν μόσχος εις και πρόβατα εξ εκλεκτά και χίμαρος εγίνοντό μοι και ανά μέσον δέκα ημερών εν πάσιν οίνος τω πλήθει· και συν τούτοις άρτους της βίας ουκ εζήτησα, ότι βαρεία η δουλεία επί τον λαόν τούτον. 19 μνήσθητί μου, ο Θεός, εις αγαθόν πάντα όσα εποίησα τω λαω τούτω.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

 1 ΚΑΙ εγένετο καθώς ηκούσθη τω Σαναβαλλάτ και Τωβία και τω Γησάμ τω Αραβί και τοις καταλοίποις εχθρών ημών ότι ωκοδόμησα το τείχος, και ου κατελείφθη εν αυτοίς πνοή. έως του καιρού εκείνου θύρας ουκ επέστησα εν ταις πύλαις. 2 και απέστειλε Σαναβαλλάτ και Γησάμ προς με λέγων· δεύρο και συναχθώμεν επί το αυτό εν ταις κώμαις εν πεδίω ‘Ωνώ· και αυτοί λογιζόμενοι ποιήσαί μοι πονηρίαν. 3 και απέστειλα επ' αυτούς αγγέλους λέγων· έργον μέγα εγώ ποιώ και ου δυνήσομαι καταβήναι, μη ποτε καταπαύση το έργον· ως αν τελειώσω αυτό, καταβήσομαι προς υμάς. 4 και απέστειλαν προς με ως το ρήμα τούτο, και απέστειλα αυτοίς κατά ταύτα. 5 και απέστειλε προς με Σαναβαλλάτ τον παίδα αυτού και επιστολήν ανεωγμένην εν χειρί αυτού. 6 και ην γεγραμμένον εν αυτη· « Εν έθνεσιν ηκούσθη ότι συ και οι Ιουδαίοι λογίζεσθε αποστατήσαι, δια τούτο συ οικοδομείς το τείχος, και συ έση αυτοίς εις βασιλέα· 7 και προς τούτοις προφήτας έστησας σεαυτω, ίνα καθίσης εν Ιερουσαλήμ εις βασιλέα επί Ιούδα· και νυν απαγγελήσονται τω βασιλεί οι λόγοι ούτοι· και νυν δεύρο βουλευσώμεθα επί το αυτό. 8 και απέστειλα προς αυτόν λέγων· ουκ εγενήθη ως οι λόγοι ούτοι, ως συ λέγεις, ότι από καρδίας σου συ ψεύδη αυτούς. 9 ότι πάντες φοβερίζουσιν ημάς λέγοντες· εκλυθήσονται αι χείρες αυτών από του έργου τούτου, και ου ποιηθήσεται· και νυν εκραταίωσα τας χείράς μου.

 10 Καγώ εισήλθον εις οίκον Σεμεϊ υιού Δαλαϊα, υιού Μεταβεήλ -και αυτός συνεχόμενος- και είπε· συναχθώμεν εις οίκον του Θεού εν μέσω αυτού και κλείσωμεν τας θύρας αυτού, ότι έρχονται νυκτός φονεύσαί σε. 11 και είπα· τις εστιν ο ανήρ, ος εισελεύσεται εις τον οίκον και ζήσεται; 12 και επέγνων και ιδού ο Θεός ουκ απέστειλεν αυτόν, ότι η προφητεία λόγος κατ' εμού, και Τωβίας και Σαναβαλλάτ εμισθώσαντο 13 επ' εμέ όχλον, όπως φοβηθώ και ποιήσω ούτως και αμάρτω και γένωμαι αυτοίς εις όνομα πονηρόν, όπως ονειδίσωσί με. 14 μνήσθητι, ο Θεός, Τωβία και Σαναβαλλάτ, ως τα ποιήματα αυτού ταύτα, και τω Νωαδία τω προφήτη και τοις καταλοίποις των προφητών, οί ήσαν φοβερίζοντές με.

 15 Και ετελέσθη το τείχος πέμπτη και εικάδι του Ελούλ μηνός εις πεντήκοντα και δύο ημέρας. 16 και εγένετο ηνίκα ήκουσαν πάντες οι εχθροί ημών, και εφοβήθησαν πάντα τα έθνη τα κύκλω ημών, και επέπεσε φόβος σφόδρα εν οφθαλμοίς αυτών, και έγνωσαν ότι παρά του Θεού ημών εγενήθη τελειωθήναι το έργον τούτο. 17 και εν ταις ημέραις εκείναις από πολλών εντίμων Ιούδα επιστολαί επορεύοντο προς Τωβίαν, και αι Τωβία ήρχοντο προς αυτούς, 18 ότι πολλοί εν Ιούδα ένορκοι ήσαν αυτω, ότι γαμβρός ην του Σεχενία υιού Ηραέ, και Ιωνάν υιος αυτού έλαβε την θυγατέρα Μεσουλάμ υιού Βαραχία εις γυναίκα. 19 και τους λόγους αυτού ήσαν λέγοντες προς με και λόγους μου ήσαν εκφέροντες αυτω, και επιστολάς απέστειλε Τωβίας φοβερίσαι με.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

 1 ΚΑΙ εγένετο ηνίκα ωκοδομήθη το τείχος, και έστησα τας θύρας, και επεσκέπησαν οι πυλωροί και οι άδοντες και οι Λευίται. 2 και ενετειλάμην τω Ανανία αδελφω μου και τω Ανανία άρχοντι της βιρά εν Ιερουσαλήμ, ότι αυτός ως ανήρ αληθής και φοβούμενος τον Θεόν παρά πολλούς, 3 και είπα αυτοίς· ουκ ανοιγήσονται πύλαι Ιερουσαλήμ έως άμα τω ηλίω, και έτι αυτών γρηγορούντων κλειέσθωσαν αι θύραι και σφηνούσθωσαν· και στήσον προφύλακας οικούντων εν Ιερουσαλήμ, ανήρ εν προφυλακή αυτού και ανήρ απέναντι οικίας αυτού.

 4 Και η πόλις πλατεία και μεγάλη, και ο λαός ολίγος εν αυτη, και ουκ ήσαν οικίαι ωκοδομημέναι. 5 και έδωκεν ο Θεός εις την καρδίαν μου και συνήξα τους εντίμους και τους άρχοντας και τον λαόν εις συνοδίας· και εύρον βιβλίον της συνοδίας, οί ανέβησαν εν πρώτοις, και εύρον γεγραμμένον εν αυτω. 6 και ούτοι υιοί της χώρας οι αναβάντες από αιχμαλωσίας της αποικίας, ης απώκισε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς Βαβυλώνος και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και εις Ιούδα ανήρ εις την πόλιν αυτού 7 μετά Ζοροβάβελ και Ιησού και Νεεμία Αζαρία και Ρεελμά Ναεμανί, Μαρδοχαίος, Βαλσάν, Μασφαράθ, Έσδρα, Βογουϊα, Ιναούμ, Βαανά, Μασφάρ, άνδρες λαού Ισραήλ· 8 υιοί Φόρος δισχίλιοι εκατόν εβδομηκονταδύο· 9 υιοί Σαφατία τριακόσιοι εβδομηκονταδύο· 10 υιοί ‘Ηρά εξακόσιοι πεντηκονταδύο· 11 υιοί Φαάθ Μωάβ τοις υιοίς Ιησού και Ιωάβ δισχίλιοι εξακόσιοι δεκαοκτώ· 12 υιοί Αιλάμ χίλιοι διακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες· 13 υιοί Ζαθουϊα οκτακόσιοι τεσσαρακονταπέντε· 14 υιοί Ζακχού επτακόσιοι εξήκοντα· 15 υιοί Βανουϊ εξακόσιοι τεσσαρακονταοκτώ· 16 υιοί Βηβί εξακόσιοι εικοσιοκτώ· 17 υιοί Ασγάδ δισχίλιοι τριακόσιοι εικοσιδύο· 18 υιοί Αδωνικάμ εξακόσιοι εξηκονταεπτά· 19 υιοί Βαγοϊ δισχίλιοι εξηκονταεπτά· 20 υιοί ‘Ηδίν εξακόσιοι πεντηκονταπέντε· 21 υιοί Ατήρ τω Εζεκία ενενηκονταοκτώ· 22 υιοί ‘Ησάμ τριακόσιοι εικοσιοκτώ· 23 υιοί Βεσεϊ τριακόσιοι εικοσιτέσσαρες· 24 υιοί Αρίφ εκατόν δώδεκα· υιοί Ασέν διακόσιοι εικοσιτρείς· 25 υιοί Γαβαών ενενηκονταπέντε· 26 υιοί Βαιθαλέμ εκατόν εικοσιτρείς· υιοί Ατωφά πεντηκονταέξ· 27 υιοί Αναθώθ εκατόν εικοσιοκτώ· 28 άνδρες Βηθασμώθ τεσσαρακονταδύο· 29 άνδρες Καριαθαρίμ, Καφιρά και Βηρώθ επτακόσιοι τεσσαρακοντατρείς· 30 άνδρες Αραμά και Γαβαά εξακόσιοι είκοσιν· 31 άνδρες Μαχεμάς εκατόν εικοσιδύο· 32 άνδρες Βαιθήλ και Αϊ εκατόν εικοσιτρείς· 33 άνδρες Ναβία εκατόν πεντηκονταδύο· 34 άνδρες ‘Ηλαμαάρ χίλιοι διακόσιοι πεντηκονταδύο· 35 υιοί ‘Ηράμ τριακόσιοι είκοσι· 36 υιοί Ιεριχώ τριακόσιοι τεσσαρακονταπέντε· 37 υιοί Λοδαδίδ και ‘Ωνώ επτακόσιοι εικοσιείς· 38 υιοί Σανανά τρισχίλιοι ενακόσιοι τριάκοντα· 39 οι ιερείς, υιοί Ιωδαέ εις οίκον Ιησού ενακόσιοι εβδομηκοντατρείς· 40 υιοί Εμμήρ χίλιοι πεντηκονταδύο· 41 υιοί Φασεούρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαρακονταεπτά· 42 υιοί ‘Ηράμ χίλιοι δεκαεπτά· 43 οι Λευίται, υιοί Ιησού του Καδμιήλ τοις υιοίς του Ουδουϊα εβδομηκοντατέσσαρες· 44 οι άδοντες, υιοί Ασάφ εκατόν τεσσαρακονταοκτώ· 45 οι πυλωροί, υιοί Σαλούμ, υιοί Ατήρ, υιοί Τελμών, υιοί Ακούβ, υιοί Ατιτά, υιοί Σαβί, εκατόν τριακονταοκτώ· 46 οιναθινίμ, υιοί Σηά, υιοί Ασφά, υιοί Ταβαώθ, 47 υιοί Κιράς, υιοί Ασουϊα, υιοί Φαδών, 48 υιοί Λαβανά, υιοί Αγαβά, υιοί Σελμεϊ, 49 υιοί Ανάν, υιοί Γαδήλ, υιοί Γαάρ, 50 υιοί Ρααϊα, υιοί Ρασσών, υιοί Νεκωδά, 51 υιοί Γηζάμ, υιοί ‘Οζί, υιοί Φεσή, 52 υιοί Βησί, υιοί Μεϊνών, υιοί Νεφωσασί, 53 υιοί Βακβούκ, υιοί Αχιφά, υιοί Αρούρ, 54 υιοί Βασαλώθ, υιοί Μιδά, υιοί Αδασάν, 55 υιοί Βαρκουέ, υιοί Σισαράθ, υιοί Θημά, 56 υιοί Νισιά, υιοί Ατιφά, 57 υιοί δούλων Σαλωμών, υιοί Σουτεϊ, υιοί Σαφαράτ, υιοί Φεριδά, 58 υιοί Ιελήλ, υιοί Δορκών, υιοί Γαδαήλ, 59 υιοί Σαφατία, υιοί Εττήλ, υιοί Φακαράθ, υιοί Σαβαϊμ, υιοί ‘Ημίμ· 60 πάντες οι ναθινίμ, και υιοί δούλων Σαλωμών, τριακόσιοι ενενηκονταδύο. 61 και ούτοι ανέβησαν από Θελμελέθ, Θελαρησά, Χαρούβ, ‘Ηρών, Ιεμήρ και ουκ εδυνάσθησαν απαγγείλαι οίκους πατριών αυτών και σπέρμα αυτών ει από Ισραήλ εισιν· 62 υιοί Δαλαία, υιοί Τωβία, υιοί Νεκωδά, εξακόσιοι τεσσαρακονταδύο· 63 και από των ιερέων υιοί Εβία, υιοί Ακώς, υιοί Βερζελλί, ότι έλαβον από θυγατέρων Βερζελλί του Γαλααδίτου γυναίκας και εκλήθησαν επ' ονόματι αυτών· 64 ούτοι εζήτησαν γραφήν αυτών της συνοδίας, και ουχ ευρέθη, και ηγχιστεύθησαν από της ιερατείας, 65 και είπεν Αθερσασθά, ίνα μη φάγωσιν από του αγίου των αγίων, έως αναστη ιερεύς φωτίσων. 66 και εγένετο πάσα η εκκλησία ωσεί τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι εξήκοντα, 67 πάρεξ δούλων αυτών και παιδισκών αυτών, ούτοι επτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά· και άδοντες και άδουσαι διακόσιοι τεσσαρακονταπέντε· 69 όνοι δισχίλιοι επτακόσιοι. 70 και από μέρους αρχηγών των πατριών έδωκαν εις το έργον τω Νεεμία εις θησαυρόν χρυσούς χιλίους, φιάλας πεντήκοντα και χωθωνώθ των ιερέων τριάκοντα. 71 και από αρχηγών των πατριών έδωκαν εις θησαυρούς του έργου χρυσού νομίσματος δύο μυριάδας και αργυρίου μνάς δισχιλίας τριακοσίας, και έδωκαν οι κατάλοιποι του λαού χρυσίου δύο μυριάδας και αργυρίου μνάς δισχιλίας διακοσίας και χωθωνώθ των ιερέων εξηκονταεπτά. 72 και εκάθισαν οι ιερείς και Λευίται και οι πυλωροί και οι άδοντες και οι από του λαού και οι ναθινίμ και πας Ισραήλ εν πόλεσιν αυτών.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

 1 ΚΑΙ έφθασεν ο μην ο έβδομος -και οι υιοί Ισραήλ εν πόλεσιν αυτών- και συνήχθησαν πας ο λαός ως ανήρ εις εις το πλάτος το έμπροσθεν πύλης του ύδατος. και είπαν τω Έσδρα τω γραμματεί ενέγκαι το βιβλίον νόμου Μωυσή, ον ενετείλατο Κύριος τω Ισραήλ. 2 και ήνεγκεν Έσδρας ο ιερεύς τον νόμον ενώπιον της εκκλησίας από ανδρός έως γυναικός και πας ο συνίων ακούειν εν ημέρα μια του μηνός του εβδόμου 3 και ανέγνω εν αυτω από της ωρας του διαφωτίσαι τον ήλιον έως ημίσους της ημέρας απέναντι των ανδρών και των γυναικών, και αυτοί συνιέντες, και ώτα παντός του λαού εις το βιβλίον του νόμου. 4 και έστη Έσδρας ο γραμματεύς επί βήματος ξυλίνου, και έστησαν εχόμενα αυτού Ματταθίας και Σαμαϊας και Ανανίας και Ουρίας και Χελκία και Μαασία εκ δεξιών αυτού, και εξ αριστερών Φαδαϊας και Μισαήλ και Μελχίας και Ασώμ και Ασαβαδμά και Ζαχαρίας και Μεσολλάμ. 5 και ήνοιξεν Έσδρας το βιβλίον ενώπιον παντός του λαού, ότι αυτός ην επάνω του λαού -και εγένετο ηνίκα ήνοιξεν αυτό, έστη πας ο λαός- 6 και ηυλόγησεν Έσδρας Κύριον τον Θεόν τον μέγαν, και απεκρίθη πας ο λαός και είπαν· αμήν, επάραντες τας χείρας αυτών, και έκυψαν και προσεκύνησαν τω Κυρίω επί πρόσωπον επί την γην. 7 και Ιησούς και Βαναϊας και Σαραβίας ήσαν συνετίζοντες τον λαόν εις τον νόμον· και ο λαός εν τη στάσει αυτού. 8 και ανέγνωσαν εν βιβλίω νόμου του Θεού, και εδίδασκεν Έσδρας και διέστελλεν εν επιστήμη Κυρίου, και συνήκεν ο λαός εν τη αναγνώσει. 9 και είπε Νεεμίας και Έσδρας ο ιερεύς και γραμματεύς και οι Λευίται και οι συνετίζοντες τον λαόν και είπαν παντί τω λαω· ημέρα αγία εστί τω Κυρίω Θεω ημών, μη πενθείτε μηδέ κλαίετε· ότι έκλαιε πας ο λαός, ως ήκουσαν τους λόγους του νόμου. 10 και είπεν αυτοίς· πορεύεσθε φάγετε λιπάσματα και πίετε γλυκάσματα και αποστείλατε μερίδας τοις μη έχουσιν· ότι αγία εστίν η ημέρα τω Κυρίω ημών· και μη διαπέσητε, ότι εστί Κύριος ισχύς ημών. 11 και οι Λευίται κατεσιώπων πάντα τον λαόν λέγοντες· σιωπάτε, ότι ημέρα αγία, και μη καταπίπτετε. 12 και απήλθε πας ο λαός φαγείν και πιείν και αποστέλλειν μερίδας και ποιήσαι ευφροσύνην μεγάλην, ότι συνήκαν εν τοις λόγοις οίς εγνώρισεν αυτοίς.

 13 Και εν τη ημέρα τη δευτέρα συνήχθησαν οι άρχοντες των πατριών συν τω παντί λαω, οι ιερείς και οι Λευίται προς Έσδραν τον γραμματέα επιστήσαι προς πάντας τους λόγους του νόμου. 14 και εύροσαν γεγραμμένον εν τω νόμω, ω ενετείλατο Κύριος τω Μωυσή, όπως κατοικήσωσιν οι υιοί Ισραήλ εν σκηναίς εν εορτη εν μηνί τω εβδόμω, 15 και όπως σημάνωσι σάλπιγξιν εν πάσαις ταις πόλεσιν αυτών και εν Ιερουσαλήμ. και είπεν Έσδρας· εξέλθετε εις το όρος, και ενέγκατε φύλλα ελαίας και φύλλα ξύλων κυπαρισσίνων και φύλλα μυρσίνης και φύλλα φοινίκων και φύλλα ξύλου δασέος ποιήσαι σκηνάς κατά το γεγραμμένον. 16 και εξήλθεν ο λαός και ήνεγκαν και εποίησαν εαυτοίς σκηνάς ανήρ επί του δώματος αυτού και εν ταις αυλαίς αυτών και εν ταις αυλαίς οίκου του Θεού και εν πλατείαις της πόλεως και έως πύλης Εφραίμ. 17 και εποίησαν πάσα η εκκλησία, οι επιστρέψαντες από της αιχμαλωσίας, σκηνάς και εκάθισαν εν σκηναίς· ότι ουκ εποίησαν από ημερών Ιησού υιού Ναυή ούτως οι υιοί Ισραήλ έως της ημέρας εκείνης· και εγένετο ευφροσύνη μεγάλη. 18 και ανέγνω εν βιβλίω νόμου του Θεού ημέραν εν ημέρα από της ημέρας της πρώτης έως της ημέ-

 ρας της εσχάτης· και εποίησαν εορτήν επτά ημέρας, και τη ημέρα τη ογδόη εξόδιον κατά το κρίμα.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

 1 ΚΑΙ εν ημέρα εικοστη και τετάρτη του μηνός τούτου συνήχθησαν οι υιοί Ισραήλ εν νηστεία και εν σάκκοις και σποδω επί κεφαλής αυτών. 2 και εχωρίσθησαν οι υιοί Ισραήλ από παντός υιού αλλοτρίου και έστησαν και εξηγόρευσαν τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας των πατέρων αυτών. 3 και έστησαν επί τη στάσει αυτών και ανέγνωσαν εν βιβλίω νόμου Κυρίου Θεού αυτών και ήσαν εξαγορεύοντες τω Κυρίω και προσκυνούντες τω Κυρίω Θεω αυτών. 4 και έστη επί αναβάσει των Λευιτών Ιησούς και οι υιοί Καδμιήλ, Σεχενία υιος Σαραβία, υιοί Χωνενί και εβόησαν φωνή μεγάλη προς Κύριον τον Θεόν αυτών. 5 και είποσαν οι Λευίται Ιησούς και Καδμιήλ· ανάστητε, ευλογείτε Κύριον τον Θεόν ημών από του αιώνος και έως του αιώνος· και ευλογήσουσιν όνομα δόξης σου και υψώσουσιν επί πάση ευλογία και αινέσει. 6 και είπεν Έσδρας· συ ει αυτός Κύριος μόνος, συ εποίησας τον ουρανόν και τον ουρανόν του ουρανού και πάσαν την στάσιν αυτών, την γην και πάντα, όσα εστίν εν αυτη, τας θαλάσσας και πάντα τα εν αυταίς, και συ ζωοποιείς τα πάντα, και σοί προσκυνούσιν αι στρατιαί των ουρανών. 7 συ ει Κύριος ο Θεός· συ εξελέξω εν Άβραμ και εξήγαγες αυτόν εκ της χώρας των Χαλδαίων και επέθηκας αυτω όνομα Αβραάμ· 8 και εύρες την καρδίαν αυτού πιστήν ενώπιόν σου και διέθου προς αυτόν διαθήκην δούναι αυτω την γην των Χαναναίων και Χετταίων και Αμορραίων και Φερεζαίων και Ιεβουσαίων και Γεργεσαίων και τω σπέρματι αυτού· και έστησας τους λόγους σου, ότι δίκαιος συ. 9 και είδες την ταπείνωσιν των πατέρων ημών εν Αιγύπτω και την κραυγήν αυτών ήκουσας επί θάλασσαν ερυθράν. 10 και έδωκας σημεία και τέρατα εν Αιγύπτω εν Φαραώ και εν πάσι τοις παισίν αυτού και εν παντί τω λαω της γης αυτού, ότι έγνως ότι υπερηφάνησαν επ' αυτούς, και εποίησας σεαυτω όνομα ως η ημέρα αύτη. 11 και την θάλασσαν έρρηξας ενώπιον αυτών, και παρήλθοσαν εν μέσω της θαλάσσης εν ξηρασία, και τους καταδιώξοντας αυτούς έρριψας εις βυθόν ωσεί λίθον εν ύδατι σφοδρω. 12 και εν στύλω νεφέλης ωδήγησας αυτούς ημέρας και εν στύλω πυρός την νύκτα του φωτίσαι αυτοίς την οδόν, εν ή πορεύσονται εν αυτη. 13 και επί όρος Σινά κατέβης και ελάλησας προς αυτούς εξ ουρανού και έδωκας αυτοίς κρίματα ευθέα και νόμους αληθείας, προστάγματα και εντολάς αγαθάς· 14 και το σάββατόν σου το άγιον εγνώρισας αυτοίς, εντολάς και προστάγματα και νόμον ενετείλω αυτοίς εν χειρί Μωυσή δούλου σου. 15 και άρτον εξ ουρανού έδωκας αυτοίς εις σιτοδοτίαν αυτών και ύδωρ εκ πέτρας εξήνεγκας αυτοίς εις δίψαν αυτών. και είπας αυτοίς εισελθείν κληρονομήσαι την γην, εφ' ην εξέτεινας την χείρά σου δούναι αυτοίς. 16 και αυτοί και οι πατέρες ημών υπερηφανεύσαντο και εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών και ουκ ήκουσαν των εντολών σου· 17 και ανένευσαν του εισακούσαι και ουκ εμνήσθησαν των θαυμασίων σου, ων εποίησας μετ' αυτών και εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών και έδωκαν αρχήν επιστρέψαι εις δουλείαν αυτών εν Αιγύπτω. και συ ο Θεός ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και ουκ εγκατέλιπες αυτούς. 18 έτι δε και εποίησαν εαυτοίς μόσχον χωνευτόν και είπαν· ούτοι οι θεοί οι εξαγαγόντες ημάς εξ Αιγύπτου· και εποίησαν παροργισμούς μεγάλους. 19 και συ εν οικτιρμοίς σου τοις πολλοίς ουκ εγκατέλιπες αυτούς εν τη ερήμω, τον στύλον της νεφέλης ουκ εξέκλινας απ' αυτών ημέρας οδηγήσαι αυτούς εν τη οδω και τον στύλον του πυρός την νύκτα, φωτίζειν αυτοίς την οδόν, εν ή πορεύσονται εν αυτη. 20 και το πνεύμά σου το αγαθόν έδωκας συνετίσαι αυτούς και το μάννα σου ουκ αφυστέρησας από στόματος αυτών και ύδωρ έδωκας αυτοίς εν τω δίψει αυτών. 21 και τεσσαράκοντα έτη διέθρεψας αυτούς εν τη ερήμω, ουχ υστέρησας αυτοίς ουδέν· ιμάτια αυτών ουκ επαλαιώθησαν, και πόδες αυτών ου διερράγησαν. 22 και έδωκας αυτοίς βασιλείας και λαούς εμέρισας αυτοίς, και εκληρονόμησαν την γην Σηών βασιλέως Εσεβών και την γην Ωγ βασιλέως του Βασάν. 23 και τους υιούς αυτών επλήθυνας ως τους αστέρας του ουρανού και εισήγαγες αυτούς εις την γην, ην είπας τοις πατράσιν αυτών, και εκληρονόμησαν αυτήν. 24 και εξέτριψας ενώπιον αυτών τους κατοικούντας την γην των Χαναναίων και έδωκας αυτούς εις τας χείρας αυτών και τους βασιλείς αυτών και τους λαούς της γης ποιήσαι αυτοίς ως αρεστόν ενώπιον αυτών. 25 και κατελάβοσαν πόλεις υψηλάς και εκληρονόμησαν οικίας πλήρεις πάντων αγαθών, λάκκους λελατομημένους, αμπελώνας και ελαιώνας και παν ξύλον βρώσιμον εις πλήθος· και εφάγοσαν και ενεπλήσθησαν και ελιπάνθησαν και ετρύφησαν εν αγαθωσύνη σου τη μεγάλη. 26 και ήλλαξαν και απέστησαν από σου και έρριψαν τον νόμον σου οπίσω σώματος αυτών και τους προφήτας σου απέκτειναν, οί διεμαρτύραντο εν αυτοίς επιστρέψαι αυτούς προς σε, και εποίησαν παροργισμούς μεγάλους. 27 και έδωκας αυτούς εν χειρί θλιβόντων αυτούς, και έθλιψαν αυτούς· και ανεβόησαν προς σε εν καιρω θλίψεως αυτών, και συ εξ ουρανού σου ήκουσας και εν οικτιρμοίς σου τοις μεγάλοις έδωκας αυτοίς σωτήρας και έσωσας αυτούς εκ χειρός θλιβόντων αυτούς. 28 και ως ανεπαύσαντο, επέστρεψαν ποιήσαι το πονηρόν ενώπιόν σου· και εγκατέλιπες αυτούς εις χείρας εχθρών αυτών, και κατήρξαν εν αυτοίς· και πάλιν ανεβόησαν προς σε, και συ εξ ουρανού εισήκουσας και ερρύσω αυτούς εν οικτιρμοίς σου πολλοίς. 29 και επεμαρτύρω αυτοίς επιστρέψαι αυτούς εις τον νόμον σου, και ουκ ήκουσαν, αλλ' εν ταις εντολαίς σου και κρίμασί σου ημάρτοσαν, α ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσεται εν αυτοίς· και έδωκαν νώτον απειθούντα και τράχηλον αυτών εσκλήρυναν και ουκ ήκουσαν. 30 και είλκυσας επ' αυτούς έτη πολλά και επεμαρτύρω αυτοίς εν πνεύματί σου εν χειρί προφητών σου· και ουκ ηνωτίσαντο, και έδωκας αυτούς εν χειρί λαών της γης. 31 και συ εν οικτιρμοίς σου τοις πολλοίς ουκ εποίησας αυτούς συντέλειαν και ουκ εγκατέλιπες αυτούς, ότι ισχυρός ει και ελεήμων και οικτίρμων. 32 και νυν, ο Θεός ημών ο ισχυρός, ο μέγας, ο κραταιός και ο φοβερός, φυλάσσων την διαθήκην σου και το έλεός σου, μη ολιγωθήτω ενώπιόν σου πας ο μόχθος, ος εύρεν ημάς και τους βασιλείς ημών και τους άρχοντας ημών και τους ιερείς ημών και τους προφήτας ημών και τους πατέρας ημών και εν παντί τω λαω σου από ημερών βασιλέων Ασσούρ και έως της ημέρας ταύτης. 33 και συ δίκαιος επί πάσι τοις ερχομένοις εφ' ημάς, ότι αλήθειαν εποίησας, και ημείς εξημάρτομεν, 34 και οι βασιλείς ημών και οι άρχοντες ημών και οι ιερείς ημών και οι πατέρες ημών ουκ εποίησαν τον νόμον σου και ου προσέσχον των εντολών σου και τα μαρτύριά σου, α διεμαρτύρω αυτοίς. 35 και αυτοί εν βασιλεία σου και εν αγαθωσύνη σου τη πολλή, ή έδωκας αυτοίς, και εν τη γη τη πλατεία και λιπαρά, ή έδωκας ενώπιον αυτών, ουκ εδούλευσάν σοι και ουκ απέστρεψαν από επιτηδευμάτων αυτών των πονηρών. 36 ιδού σήμερόν εσμεν δούλοι, και η γη, ην έδωκας τοις πατράσιν ημών φαγείν τον καρπόν αυτής και τα αγαθά αυτής, ιδού εσμεν δούλοι επ' αυτής, 37 και οι καρποί αυτής πολλοί τοις βασιλεύσιν, οίς έδωκας εφ' ημάς εν αμαρτίαις ημών, και επί τα σώματα ημών εξουσιάζουσι και εν κτήνεσιν ημών ως αρεστόν αυτοίς, και εν θλίψει μεγάλη εσμέν. 38 και εν πάσι τούτοις ημείς διατιθέμεθα πίστιν και γράφομεν, και επισφραγίζουσιν άρχοντες ημών, Λευίται ημών, ιερείς ημών.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

 1 ΚΑΙ επί των σφραγιζόντων Νεεμίας Αρτασασθά υιος Αχαλία και Σεδεκίας 2 υιος Αραία και Αζαρία και Ιερμία, 3 Φασούρ, Αμαρία, Μελχία, 4 Αττούς, Σεβανί, Μαλούχ, 5 Ιράμ, Μεραμώθ, Αβδία, 6 Δανιήλ, Γανναθών, Βαρούχ, 7 Μεσουλάμ, Αβία, Μιαμίν, 8 Μααζία, Βελγαϊ, Σαμαϊα, ούτοι ιερείς· 9 και οι Λευίται Ιησούς υιος Αζανία, Βαναίου από υιών ‘Ηναδάδ, Καδμιήλ 10 και οι αδελφοί αυτού, Σαβανία, ‘Ωδουϊα, Καλιτάν, Φελία, Ανάν, 11 Μιχά, Ροώβ, Ασεβίας, 12 Ζακχώρ, Σαραβία, Σεβανία, 13 ‘Ωδούμ, υιοί Βανουναϊ· 14 άρχοντες του λαού Φόρος, Φαάθ, Μωάβ, ‘Ηλάμ, Ζαθουϊα, υιοί Βανί, 15 Ασγάδ, Βηβαϊ, 16 Αδανία, Βαγοϊ, ‘Ηδίν, 17 Ατήρ, Εζεκία, Αζούρ, 18 ‘Ωδουϊα, ‘Ησάμ, Βησί, 19 Αρίφ, Αναθώθ, Νωβαϊ, 20 Μεγαφής, Μεσουλάμ, ‘Ηζίρ, 21 Μεσωζεβήλ, Σαδούκ, Ιεδδούα, 22 Φαλτία, Ανάν, Αναϊα, 23 ‘Ωσηέ, Ανανία, Ασούβ, 24 Αλωής, Φαλαϊ, Σωβήκ, 25 Ρεούμ, Εσσαβανά, Μαασία, 26 και Αϊα, Αινάν, ‘Ηνάμ, 27 Μαλούχ, ‘Ηράμ, Βαανά. 28 και οι κατάλοιποι του λαού, οι ιερείς, οι Λευίται, οι πυλωροί, οι άδοντες, οι ναθινίμ και πας ο προσπορευόμενος από λαών της γης προς νόμον του Θεού, γυναίκες αυτών, υιοί αυτών, θυγατέρες αυτών, πας ο ειδώς και συνίων, 29 ενίσχυον επί τους αδελφούς αυτών και κατηράσαντο αυτούς και εισήλθοσαν εν αρά και εν όρκω του πορεύεσθαι εν νόμω του Θεού, ος εδόθη εν χειρί Μωυσή δούλου του Θεού, φυλάσσεσθαι και ποιείν πάσας τας εντολάς Κυρίου και τα κρίματα αυτού και τα προστάγματα αυτού 30 και του μη δούναι θυγατέρας ημών τοις λαοίς της γης, και τας θυγατέρας αυτών ου ληψόμεθα τοις υιοίς ημών. 31 και λαοί της γης οι φέροντες τους αγορασμούς και πάσαν πράσιν εν ημέρα του σαββάτου αποδόσθαι, ουκ αγορώμεν παρ' αυτών εν σαββάτω και εν ημέρα αγία. και ανήσομεν το έτος το έβδομον και απαίτησιν πάσης χειρός. 32 και στήσομεν εφ' ημάς εντολάς δούναι εφ' ημάς τρίτον του διδράχμου κατ' ενιαυτόν εις δουλείαν οίκου του Θεού ημών 33 εις άρτους του προσώπου και θυσίαν του ενδελεχισμού και εις ολοκαύτωμα του ενδελεχισμού των σαββάτων, των νουμηνιών, εις τας εορτάς και εις τα άγια, και τα περί αμαρτίας εξιλάσασθαι περί Ισραήλ, και εις έργα οίκου του Θεού ημών. 34 και κλήρους εβάλομεν περί κλήρου ξυλοφορίας, οι ιερείς και οι Λευίται και ο λαός, ενέγκαι εις οίκον Θεού ημών, εις οίκον πατριών ημών, εις καιρούς από χρόνων, ενιαυτόν κατ' ενιαυτόν, εκκαύσαι επί το θυσιαστήριον Κυρίου Θεού ημών, ως γέγραπται εν τω νόμω, 35 και ενέγκαι τα πρωτογεννήματα της γης ημών και πρωτογεννήματα καρπού παντός ξύλου ενιαυτόν κατ' ενιαυτόν εις οίκον Κυρίου 36 και τα πρωτότοκα υιών ημών και κτηνών ημών, ως γέγραπται εν τω νόμω, και τα πρωτότοκα των βοών ημών και ποιμνίων ημών ενέγκαι εις οίκον Θεού ημών τοις ιερεύσι τοις λειτουργούσιν εν οίκω Θεού ημών. 37 και την απαρχήν σίτων ημών και τον καρπόν παντός ξύλου, οίνου και ελαίου οίσομεν τοις ιερεύσιν εις το γαζοφυλάκιον οίκου του Θεού· και δεκάτην γης ημών τοις Λευίταις. και αυτοί οι Λευίται δεκατούντες εν πάσαις πόλεσι δουλείας ημών· 38 και έσται ο ιερεύς υιος Ααρών μετά του Λευίτου εν τη δεκάτη του Λευίτου, και οι Λευίται ανοίσουσι την δεκάτην της δεκάτης εις οίκον Θεού ημών εις τα γαζοφυλάκια εις οίκον Θεού· 39 ότι εις τους θησαυρούς εισοίσουσιν οι υιοί Ισραήλ και οι υιοί του Λευί τας απαρχάς του σίτου και του οίνου και του ελαίου, και εκεί σκεύη τα άγια, και οι ιερείς και οι λειτουργοί και οι πυλωροί και οι άδοντες, και ουκ εγκαταλείψομεν τον οίκον του Θεού ημών.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ

 1 ΚΑΙ εκάθισαν οι άρχοντες του λαού εν Ιερουσαλήμ, και οι κατάλοιποι του λαού εβάλοσαν κλήρους ενέγκαι ένα από των δέκα καθίσαι εν Ιερουσαλήμ πόλει τη αγία και εννέα μέρη εν ταις πόλεσι. 2 και ευλόγησεν ο λαός τους πάντας άνδρας τους εκουσιαζομένους καθίσαι εν Ιερουσαλήμ· 3 και ούτοι οι άρχοντες της χώρας, οί εκάθισαν εν Ιερουσαλήμ και εν πόλεσιν Ιούδα· εκάθισαν ανήρ εν κατασχέσει αυτού, εν πόλεσιν αυτών Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λευίται και οι ναθιναίοι και οι υιοί δούλων Σαλωμών· 4 και εν Ιερουσαλήμ εκάθισαν από υιών Ιούδα και από υιών Βενιαμίν. από υιών Ιούδα· Αθαϊα υιος Αζία, υιος Ζαχαρία, υιος Σαμαρία, υιος Σαφατία, υιος Μαλελεήλ και από των υιών Φαρές, 5 και Μαασία υιος Βαρούχ, υιος Χαλαζά, υιος ‘Οζία, υιος Αδαϊα, υιος Ιωαρίβ, υιος Ζαχαρίου, υιος του Σηλωνί· 6 πάντες υιοί Φαρές οι καθήμενοι εν Ιερουσαλήμ τετρακόσιοι εξηκονταοκτώ άνδρες δυνάμεως. 7 και ούτοι υιοί Βενιαμίν· Σηλώ υιος Μεσουλάμ, υιος Ιωάδ, υιος Φαδαϊα, υιος Κωλεϊα, υιος Μαασίου, υιος Εθιήλ, υιος Ιεσία, 8 και οπίσω αυτού Γηβέ, Σηλί, εννακόσιοι εικοσιοκτώ. 9 και Ιωήλ υιος Ζεχρί επίσκοπος επ' αυτούς, και Ιούδα υιος Ασανά από της πόλεως δεύτερος· 10 από των ιερέων· και Ιαδία υιος Ιωρίβ, Ιαχίν, 11 Σαραία υιος Ελχία, υιος Μεσουλάμ, υιος Σαδδούκ, υιος Μαριώθ, υιος Αιτώθ απέναντι οίκου του Θεού. 12 και αδελφοί αυτών ποιούντες το έργον του οίκου οκτακόσιοι εικοσιδύο. και Αδαϊα υιος Ιεροάμ, υιού Φαλαλία, υιού Αμασί, υιος Ζαχαρία, υιος Φασσούρ, υιος Μελχία, 13 και αδελφοί αυτού, άρχοντες πατριών διακόσιοι τεσσαρακονταδύο. και Αμασία υιος Εσδριήλ, υιού Μεσαριμίθ, υιού Εμμήρ, 14 και αδελφοί αυτού δυνατοί παρατάξεως εκατόν εικοσιοκτώ· και επίσκοπος Βαδιήλ υιος των μεγάλων. 15 και από των Λευιτών Σαμαϊα υιος Εσρικάμ, 17 Ματθανίας υιος Μιχά και Ιωβήβ υιος Σαμουϊ, 18 διακόσιοι ογδοηκοντατέσσαρες. 19 και οι πυλωροί Ακούβ, Τελαμίν, και οι αδελφοί αυτών, εκατόν εβδομηκονταδύο. 22 και επίσκοπος Λευιτών υιος Βανί, υιος Οζί, υιος Ασαβία, υιος Μιχά. από υιών Ασάφ των αδόντων απέναντι έργου οίκου του Θεού· 23 ότι εντολή του βασιλέως εις αυτούς. 24 και Φαθαϊα υιος Βασηζά προς χείρα του βασιλέως εις παν χρήμα τω λαω. 25 και προς τας επαύλεις εν αγρω αυτών. και από υιών Ιούδα εκάθισαν εν Καριαθαρβόκ 26 και εν Ιησού 27 και εν Βηρσαβεέ, και επαύλεις αυτών, 30 Λαχίς και αγροί αυτής· και παρενεβάλοσαν εν Βηρσαβεέ. 31 και οι υιοί Βενιαμίν από Γαβαά Μαχμάς. 36 και από των Λευιτών μερίδες Ιούδα τω Βενιαμίν.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ

 1 ΚΑΙ ούτοι οι ιερείς και οι Λευίται οι αναβάντες μετά Ζοροβάβελ υιού Σαλαθιήλ και Ιησού· Σαραϊα, Ιερεμία, Έσδρα, 2 Αμαρία, Μαλούχ, 3 Σεχενία· 7 ούτοι οι άρχοντες των ιερέων και αδελφοί αυτών εν ημέραις Ιησού. 8 και οι Λευίται, Ιησού, Βανουϊ, Καδμιήλ, Σαραβία, Ιωδαέ, Ματθανία, επί των χειρών αυτός και οι αδελφοί αυτών εις τας εφημερίας. 10 και Ιησούς εγέννησε τον Ιωακίμ, και Ιωακίμ εγέννησε τον Ελιασίβ, και Ελιασίβ τον Ιωδαέ, 11 και Ιωδαέ εγέννησε τον Ιωνάθαν, και Ιωνάθαν εγέννησε τον Ιαδού. 12 και εν ημέραις Ιωακίμ αδελφοί αυτού οι ιερείς και οι άρχοντες των πατριών· τω Σαραϊα Αμαρία, τω Ιερεμία Ανανία, 13 τω Έσδρα Μεσουλάμ, τω Αμαρία Ιωανάν, 14 τω Αμαλούχ Ιωνάθαν, τω Σεχενία Ιωσήφ, 15 τω Αρέ Μαννάς, τω Μαριώθ Ελκαϊ, 16 τω Αδαδαϊ Ζαχαρία, τω Γαναθώθ Μοσολάμ, 17 τω Αβιά Ζεχρί, τω Μιαμίν Μααδαί τω Φελετί, 18 τω Βαλγάς Σαμουέ, τω Σεμία Ιωνάθαν, 19 τω Ιωαρίβ Ματθαναϊ, τω Εδίω Οζί, 20 τω Σαλαϊ Καλλαϊ, τω Αμέκ Αβέδ, 21 τω Ελκία Ασαβίας, τω Ιεδεϊού Ναθαναήλ. 22 οι Λευίται εν ημέραις Ελιασίβ, Ιωαδά και Ιωά και Ιωανάν και Ιδούα, γεγραμμένοι άρχοντες των πατριών, και οι ιερείς εν βασιλεία Δαρείου του Πέρσου· 23 υιοί δε Λευί άρχοντες των πατριών γεγραμμένοι επί βιβλίω λόγων των ημερών και έως ημερών Ιωανάν υιού Ελισουέ. 24 και οι άρχοντες των Λευιτών Ασαβία και Σαραβία και Ιησού και υιοί Καδμιήλ και οι αδελφοί αυτών κατεναντίον αυτών εις ύμνον αινείν εν εντολή Δαυίδ ανθρώπου του Θεού εφημερία προς εφημερίαν 25 εν τω συναγαγείν με τους πυλωρούς 26 εν ημέραις Ιωακίμ υιού Ιησού, υιού Ιωσεδέκ και εν ημέραις Νεεμία, και Έσδρας ο ιερεύς και γραμματεύς.

 27 Και εν εγκαινίοις τείχους Ιερουσαλήμ εζήτησαν τους Λευίτας εν τοις τόποις αυτών του ενέγκαι αυτούς εις Ιερουσαλήμ ποιήσαι εγκαίνια και ευφροσύνην εν Θωδαθά και εν ωδαίς, κυμβαλίζοντες και ψαλτήρια και κινύραι. 28 και συνήχθησαν οι υιοί των αδόντων και από της περιχώρου κυκλόθεν εις Ιερουσαλήμ και από επαύλεων 29 και από αγρών· ότι επαύλεις ωκοδόμησαν εαυτοίς οι άδοντες εν Ιερουσαλήμ. 30 και εκαθαρίσθησαν οι ιερείς και οι Λευίται, και εκαθάρισαν τον λαόν και τους πυλωρούς και το τείχος. 31 και ανήνεγκα τους άρχοντας Ιούδα επάνω του τείχους και έστησα δύο περί αινέσεως μεγάλους, και διήλθον εκ δεξιών επάνω του τείχους της κοπρίας, 32 και επορεύθη οπίσω αυτών ‘Ωσαϊα και ήμισυ αρχόντων Ιούδα 33 και Αζαρίας και Έσδρας και Μεσολλάμ, 34 και Ιούδα και Βενιαμίν και Σαμαϊας και Ιερεμία 35 και από των υιών των ιερέων εν σάλπιγξι Ζαχαρίας υιος Ιωνάθαν, υιος Σαμαϊα, υιος Ματθανία, υιος Μιχαία, υιος Ζακχούρ, υιος Ασάφ· 36 και αδελφοί αυτού Σαμαϊα και Οζιήλ, Γελώλ, Ιαμά, Αϊα, Ναθαναήλ και Ιούδα, Ανανί, του αινείν εν ωδαίς Δαυίδ ανθρώπου Θεού, και Έσδρας ο γραμματεύς έμπροσθεν αυτών· 37 επί πύλης του αίν κατέναντι αυτών ανέβησαν επί κλίμακας πόλεως Δαυίδ εν αναβάσει του τείχους επάνωθεν του οίκου Δαυίδ και έως της πύλης του ύδατος κατά ανατολάς. 38 και περί αινέσεως η δευτέρα επορεύετο συναντώσα αυτοίς, και το ήμισυ του λαού επάνω του τείχους υπεράνω του πύργου των θεννουρίμ και έως του τείχους του πλατέος 39 και υπεράνω της πύλης Εφραίμ και επί την πύλην ιχθυράν και πύργω Αναμεήλ και έως πύλης της προβατικής και έστησαν εν πύλη της φυλακής. 40 και έστησαν αι δύο της αινέσεως εν οίκω του Θεού, και εγώ και το ήμισυ των στρατηγών μετ' εμού 41 και οι ιερείς Ελιακίμ, Μαασίας, Βενιαμίν, Μιχαίας, Ελιωηναί, Ζαχαρίας, Ανανίας εν σάλπιγξι και Μαασίας και Σεμεϊας και Ελεάζαρ και Οζί και Ιωανάθ και Μελχίας και Αιλάμ και Εζούρ, 42 και ηκούσθησαν οι άδοντες και επεσκέπησαν. 43 και έθυσαν εν τη ημέρα εκείνη θυσιάσματα μεγάλα και ηυφράνθησαν, ότι ο Θεός ηύφρανεν αυτούς μεγάλως. και αι γυναίκες αυτών και τα τέκνα αυτών ηυφράνθησαν, και ηκούσθη η ευφροσύνη εν Ιερουσαλήμ από μακρόθεν.

 44 Και κατέστησαν εν τη ημέρα εκείνη άνδρας επί των γαζοφυλακίων, τοις θυσαυροίς, ταις απαρχαίς και ταις δεκάταις και τοις συνηγμένοις εν αυτοίς άρχουσι των πόλεων, μερίδας τοις ιερεύσι και τοις Λευίταις, ότι ευφροσύνη ην εν Ιούδα επί τους ιερείς και επί τους Λευίτας τους εστώτας. 45 και εφύλαξαν φυλακάς Θεού αυτών και φυλακάς του καθαρισμού και τους άδοντας και τους πυλωρούς, ως εντολαί Δαυίδ και Σαλωμών υιού αυτού. 46 ότι εν ημέραις Δαυίδ Ασάφ απ' αρχής πρώτος των αδόντων και ύμνον και αίνεσιν τω Θεω. 47 και πας Ισραήλ εν ημέραις Ζοροβάβελ και εν ταις ημέραις Νεεμίου διδόντες μερίδας των αδόντων και των πυλωρών, λόγον ημέρας εν ημέρα αυτού, και αγιάζοντες τοις Λευίταις, και οι Λευίται αγιάζοντες τοις υιοίς Ααρών.

 ΝΕΕΜΙΑΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ

 1 Εν τη ημέρα εκείνη ανεγνώσθη εν βιβλίω Μωυσή εν ωσί του λαού και ευρέθη γεγραμμένον εν αυτω, όπως μη εισέλθωσιν Αμμανίται και Μωαβίται εν εκκλησία Θεού έως αιώνος, 2 ότι ου συνήντησαν τοις υιοίς Ισραήλ εν άρτω και ύδατι και εμισθώσαντο επ' αυτόν τον Βαλαάμ καταράσασθαι, και επέστρεψεν ο Θεός ημών την κατάραν εις ευλογίαν. 3 και εγένετο ως ήκουσαν τον νόμον, και εχωρίσθησαν πας επίμικτος εν Ισραήλ. 4 και προ τούτου Ελιασίβ ο ιερεύς οικών εν γαζοφυλακίω οίκου Θεού ημών εγγίων Τωβία 5 και εποίησεν εαυτω γαζοφυλάκιον μέγα, και εκεί ήσαν πρότερον διδόντες την μαναάν και τον λίβανον και τα σκεύη και την δεκάτην του σίτου και του οίνου και του ελαίου, εντολήν των Λευιτών και των αδόντων και των πυλωρών και απαρχάς των ιερέων. 6 και εν παντί τούτω ουκ ήμην εν Ιερουσαλήμ· ότι εν έτει τριακοστω και δευτέρω του Αρθασασθά βασιλέως Βαβυλώνος ήλθον προς τον βασιλέα. και μετά το τέλος των ημερών ητησάμην παρά του βασιλέως 7 και ήλθον εις Ιερουσαλήμ. και συνήκα εν τη πονηρία, ή εποίησεν Ελιασίβ τω Τωβία, ποιήσαι αυτω γαζοφυλάκιον εν αυλή οίκου του Θεού. 8 και πονηρόν μοι εφάνη σφόδρα, και έρριψα πάντα τα σκεύη οίκου Τωβία έξω από του γαζοφυλακίου· 9 και είπα και εκαθάρισαν τα γαζοφυλάκια, και επέστρεψα εκεί σκεύη οίκου του Θεού, την μαναάν και τον λίβανον. 10 και έγνων ότι μερίδες των Λευιτών ουκ εδόθησαν, και εφύγοσαν ανήρ εις αγρόν αυτού, οι Λευίται και οι άδοντες ποιούντες το έργον. 11 και εμαχεσάμην τοις στρατηγοίς και είπα· διατί εγκατελείφθη ο οίκος του Θεού; και συνήγαγον αυτούς και έστησα αυτούς επί τη στάσει αυτών. 12 και πας Ιούδα ήνεγκαν δεκάτην του πυρού και του οίνου και του ελαίου εις τους θησαυρούς 13 επί χείρα Σελεμία του ιερέως και Σαδδούκ του γραμματέως και Φαδαϊα από των Λευιτών, και επί χείρα αυτών Ανάν υιος Ζακχούρ, υιος Ματθανίου, ότι πιστοί ελογίσθησαν επ' αυτούς μερίζειν τοις αδελφοίς αυτών. 14 μνήσθητί μου, ο Θεός, εν ταύτη, και μη εξαλειφθήτω έλεός μου, ό εποίησα εν οίκω Κυρίου του Θεού.

 15 Εν ταις ημέραις εκείναις είδον εν Ιούδα πατούντας ληνούς εν τω σαββάτω και φέροντας δράγματα και επιγεμίζοντας επί τους όνους και οίνον και σταφυλήν και σύκα και παν βάσταγμα και φέροντας εις Ιερουσαλήμ εν ημέρα του σαββάτου· και επεμαρτυράμην εν ημέρα πράσεως αυτών. 16 και εκάθισαν εν αυτη φέροντες ιχθύν και πάσαν πράσιν πωλούντες εν τω σαββάτω τοις υιοίς Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ. 17 και εμαχεσάμην τοις υιοίς Ιούδα τοις ελευθέροις και είπα αυτοίς· τις ο λόγος ούτος ο πονηρός, ον υμείς ποιείτε, και βεβηλούτε την ημέραν του σαββάτου; 18 ουχί ούτως εποίησαν οι πατέρες υμών, και ήνεγκεν επ' αυτούς ο Θεός ημών και εφ' ημάς πάντα τα κακά ταύτα και επί την πόλιν ταύτην; και υμείς προστίθετε οργήν επί Ισραήλ βεβηλώσαι το σάββατον; 19 και εγένετο ηνίκα κατέστησαν πύλαι εν Ιερουσαλήμ προ του σαββάτου, και είπα και έκλεισαν τας πύλας, και είπα ωστε μη ανοιγήναι αυτάς έως οπίσω του σαββάτου· και εκ των παιδαρίων μου έστησα επί τας πύλας, ωστε μη αίρειν βαστάγματα εν ημέρα του σαββάτου. 20 και ηυλίσθησαν πάντες και εποίησαν πράσιν έξω Ιερουσαλήμ άπαξ και δις. 21 και επεμαρτυράμην εν αυτοίς και είπα προς αυτούς· διατί υμείς αυλίζεσθε απέναντι του τείχους; εάν δευτερώσητε, εκτενώ χείρά μου εν υμίν. από του καιρού εκείνου ουκ ήλθοσαν εν σαββάτω. 22 και είπα τοις Λευίταις, οί ήσαν καθαριζόμενοι, και ερχόμενοι φυλάσσοντες τας πύλας, αγιάζειν την ημέραν του σαββάτου. προς ταύτα μνήσθητί μου, ο Θεός, και φείσαί μου κατά το πλήθος του ελέους σου.

 23 Και εν ταις ημέραις εκείναις είδον τους Ιουδαίους, οί εκάθισαν γυναίκας Αζωτίας, Αμμανίτιδας, Μωαβίτιδας 24 και οι υιοί αυτών ήμισυ λαλούντες Αζωτιστί και ουκ εισίν επιγινώσκοντες λαλείν Ιουδαϊστί, 25 και εμαχεσάμην μετ' αυτών και κατηρασάμην αυτούς και επάταξα εν αυτοίς άνδρας και εμαδάρωσα αυτούς και ωρκισα αυτούς εν τω Θεω· εάν δώτε τας θυγατέρας υμών τοις υιοίς αυτών, και εάν λάβητε από των θυγατέρων αυτών τοις υιοίς υμών. 26 ουχ ούτως ήμαρτε Σαλωμών βασιλεύς Ισραήλ; και εν έθνεσι πολλοίς ουκ ην βασιλεύς όμοιος αυτω· και αγαπώμενος τω Θεω ην, και έδωκεν αυτόν ο Θεός εις βασιλέα επί πάντα Ισραήλ· και τούτον εξέκλιναν αι γυναίκες αι αλλότριαι. 27 και υμών μη ακουσώμεθα ποιήσαι την πάσαν πονηρίαν ταύτην ασυνθετήσαι εν τω Θεω ημών καθίσαι γυναίκας αλλοτρίας; 28 και από υιών Ιωαδά του Ελισούβ του ιερέως του μεγάλου νυμφίου του Σαναβαλλάτ του Ουρανίτου και εξέβρασα αυτόν απ' εμού. 29 μνήσθητι αυτοίς, ο Θεός, επί αγχιστεία της ιερατείας και διαθήκη της ιερατείας και τους Λευίτας. 30 και εκαθάρισα αυτούς από πάσης αλλοτριώσεως και έστησα εφημερίας τοις ιερεύσι και τοις Λευίταις, ανήρ ως το έργον αυτού, 31 και το δώρον των ξυλοφόρων εν καιροίς από χρόνων και εν τοις βακχουρίοις. μνήσθητί μου ο Θεός ημών εις αγαθωσύνην.


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.