Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΝαούμΝΑΟΥΜ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

 1 ΛΗΜΜΑ Νινευή, βιβλίον οράσεως Ναούμ του Ελκεσαίου. 2 Θεός ζηλωτής και εκδικών Κύριος, εκδικών Κύριος μετά θυμού, εκδικών Κύριος τους υπεναντίους αυτού, και εξαίρων αυτός τους εχθρούς αυτού. 3 Κύριος μακρόθυμος, και μεγάλη η ισχύς αυτού, και αθωον ουκ αθωώσει Κύριος. εν συντελεία και εν συσσεισμω η οδός αυτού, και νεφέλαι κονιορτός ποδών αυτού. 4 απειλών θαλάσση και ξηραίνων αυτήν και πάντας τους ποταμούς εξερημών· ωλιγώθη η Βασανίτις και ο Κάρμηλος, και τα εξανθούντα του Λιβάνου εξέλιπε. 5 τα όρη εσείσθησαν απ ‘ αυτού, και οι βουνοί εσαλεύθησαν· και ανεστάλη η γη από προσώπου αυτού η σύμπασα και πάντες οι κατοικούντες εν αυτη. 6 από προσώπου οργής αυτού τις υποστήσεται; και τις αντιστήσεται εν οργή θυμού αυτού; ο θυμός αυτού τήκει αρχάς, και αι πέτραι διεθρύβησαν απ ‘ αυτού
. 7 χρηστός Κύριος τοις υπομένουσιν αυτόν εν ημέρα θλίψεως και γινώσκων τους ευλαβουμένους αυτόν· 8 και εν κατακλυσμω πορείας συντέλειαν ποιήσεται τους επεγειρομένους, και τους εχθρούς αυτού διώξεται σκότος. 9 τι λογίζεσθε επί τον Κύριον; συντέλειαν αυτός ποιήσεται, ουκ εκδικήσει δις επί το αυτό εν θλίψει· 10 ότι έως θεμελίου αυτού χερσωθήσεται και ως σμίλαξ περιπλεκομένη βρωθήσεται και ως καλάμη ξηρασίας μεστή. 11 εκ σου εξελεύσεται λογισμός κατά του Κυρίου πονηρά βουλευόμενος εναντία. 12 τάδε λέγει Κύριος κατάρχων υδάτων πολλών· και ούτως διασταλήσονται, και η ακοή σου ουκ ενακουσθήσεται έτι. 13 και νυν συντρίψω την ράβδον αυτού από σου και τους δεσμούς σου διαρρήξω· 14 και εντελείται περί σου Κύριος, ου σπαρήσεται εκ του ονόματός σου έτι· εξ οίκου Θεού σου εξολοθρεύσω τα γλυπτά και χωνευτά· θήσομαι ταφήν σου, ότι ταχείς.

 ΝΑΟΥΜ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

 1 ΙΔΟΥ επί τα όρη οι πόδες ευαγγελιζομένου και απαγγέλλοντος ειρήνην· εόρταζε, Ιούδα, τας εορτάς σου, απόδος τας ευχάς σου, διότι ου μη προσθήσωσιν έτι του διελθείν δια σου εις παλαίωσιν. - Συντετέλεσται, εξήρται. 2 ανέβη εμφυσών εις πρόσωπόν σου εξαιρούμενος εκ θλίψεως· σκόπευσον οδόν, κράτησον οσφύος, άνδρισαι τη ισχύϊ σφόδρα, 3 διότι απέστρεψε Κύριος την ύβριν Ιακώβ, καθώς ύβριν του Ισραήλ, διότι εκτινάσσοντες εξετίναξαν αυτούς και τα κλήματα αυτών, διέφθειραν 4 όπλα δυναστείας αυτών εξ ανθρώπων, άνδρας δυνατούς εμπαίζοντας εν πυρί· αι ηνίαι των αρμάτων αυτών εν ημέρα ετοιμασίας αυτού, και οι ιππείς θορυβηθήσονται 5 εν ταις οδοίς, και συγχυθήσονται τα άρματα και συμπλακήσονται εν ταις πλατείαις· η όρασις αυτών ως λαμπάδες πυρός και ως αστραπαί διατρέχουσαι. 6 και μνησθήσονται οι μεγιστάνες αυτών και φεύξονται ημέρας και ασθενήσουσιν εν τη πορεία αυτών και σπεύσουσιν επί τα τείχη αυτής και ετοιμάσουσι τας προφυλακάς αυτών. 7 πύλαι των ποταμών διηνοίχθησαν, και τα βασίλεια διέπεσε, 8 και η υπόστασις απεκαλύφθη, και αύτη ανέβαινε, και αι δούλαι αυτής ήγοντο καθώς περιστεραί φθεγγόμεναι εν καρδίαις αυτών. 9 και Νινευή, ως κολυμβήθρα ύδατος τα ύδατα αυτής, και αυτοί φεύγοντες ουκ έστησαν, και ουκ ην ο επιβλέπων. 10 διήρπαζον το αργύριον, διήρπαζον το χρυσίον, και ουκ ην πέρας του κόσμου αυτής· βεβάρυνται υπέρ πάντα τα σκεύη τα επιθυμητά αυτής. 11 εκτιναγμός και ανατιναγμός και εκβρασμός και καρδίας θραυσμός και υπόλυσις γονάτων και ωδίνες επί πάσαν οσφύν, και το πρόσωπον πάντων ως πρόσκαυμα χύτρας. 12 που εστι το κατοικητήριον των λεόντων και η νομή η ούσα τοις σκύμνοις, ου επορεύθη λέων του εισελθείν εκεί, σκύμνος λέοντος και ουκ ην ο εκφοβών; 13 λέων ήρπασε τα ικανά τοις σκύμνοις αυτού και απέπνιξε τοις λέουσιν αυτού και έπλησε θήρας νοσσιάν αυτού και το κατοικητήριον αυτού αρπαγής. 14 ιδού εγώ επί σε, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, και εκκαύσω εν καπνω πλήθός σου, και τους λέοντάς σου καταφάγεται ρομφαία, και εξολοθρεύσω εκ της γης την θήραν σου, και ου μη ακουσθή ουκέτι τα έργα σου.

 ΝΑΟΥΜ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

 1 Ω πόλις αιμάτων, όλη ψευδής, αδικίας πλήρης, ου ψηλαφηθήσεται θήρα. 2 φωνή μαστίγων και φωνή σεισμού τροχών και ίππου διώκοντος και άρματος αναβράσσοντος 3 και ιππέως αναβαίνοντος και στιλβούσης ρομφαίας και εξαστραπτόντων όπλων και πλήθους τραυματιών και βαρείας πτώσεως· και ουκ ην πέρας τοις έθνεσιν αυτής, και ασθενήσουσιν εν τοις σώμασιν αυτών από πλήθους πορνείας. 4 πόρνη καλή και επίχαρις ηγουμένη φαρμάκων, η πωλούσα έθνη εν τη πορνεία αυτής και λαούς εν τοις φαρμάκοις αυτής. 5 ιδού εγώ επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, και αποκαλύψω τα οπίσω σου επί το πρόσωπόν σου και δείξω έθνεσι την αισχύνην σου και βασιλείαις την ατιμίαν σου. 6 και επιρρίψω επί σε βδελυγμόν κατά τας ακαθαρσίας σου και θήσομαί σε εις παράδειγμα, 7 και έσται πας ο ορών σε καταβήσεται από σου και ερεί· δειλαία Νινευή· τις στενάξει αυτήν; πόθεν ζητήσω παράκλησιν αυτη; 8 ετοίμασαι μερίδα, άρμοσαι χορδήν, ετοίμασαι μερίδα, Αμμών η κατοικούσα εν ποταμοίς, ύδωρ κύκλω αυτής, ης η αρχή θάλασσα και ύδωρ τα τείχη αυτής, 9 και Αιθιοπία ισχύς αυτής και Αίγυπτος, και ουκ έστη πέρας της φυγής, και Λίβυες εγένοντο βοηθοί αυτής. 10 και αυτή εις μετοικεσίαν πορεύσεται αιχμάλωτος, και τα νήπια αυτής εδαφιούσιν επ ‘ αρχάς πασών των οδών αυτής, και επί πάντα τα ένδοξα αυτής βαλούσι κλήρους, και πάντες οι μεγιστάνες αυτής δεθήσονται χειροπέδαις. 11 και συ μεθυσθήση και έση υπερεωραμένη, και συ ζητήσεις σεαυτη στάσιν εξ εχθρών. 12 πάντα τα οχυρώματά σου συκαί σκοπούς έχουσαι· εάν σαλευθώσι, και πεσούνται εις στόμα έσθοντος. 13 ιδού ο λαός σου ως γυναίκες εν σοί· τοις εχθροίς σου ανοιγόμεναι ανοιχθήσονται πύλαι της γης σου, και καταφάγεται πυρ τους μοχλούς σου. 14 ύδωρ περιοχής επίσπασαι σεαυτη και κατακράτησον των οχυρωμάτων σου, έμβηθι εις πηλόν και συμπατήθητι εν αχύροις, κατακράτησον υπέρ πλίνθον· 15 εκεί καταφάγεταί σε πυρ, εξολοθρεύσει σε ρομφαία, καταφάγεταί σε ως ακρίς, και βαρυνθήση ως βρούχος. 16 επλήθυνας τας εμπορίας σου υπέρ τα άστρα του ουρανού· βρούχος ωρμησε και εξεπετάσθη. 17 εξήλατο ως αττέλεβος ο σύμμεικτός σου, ως ακρίς επιβεβηκυία επί φραγμόν εν ημέρα πάγους· ο ήλιος ανέτειλε, και αφήλατο, και ουκ έγνω τον τόπον αυτής· ουαί αυτοίς. 18 ενύσταξαν οι ποιμένες σου, βασιλεύς Ασσύριος εκοίμισε τους δυνάστας σου· απήρεν ο λαός σου επί τα όρη, και ουκ ην ο εκδεχόμενος. 19 ουκ έστιν ίασις τη συντριβή σου, εφλέγμανεν η πληγή σου· πάντες οι ακούοντες την αγγελίαν σου κροτήσουσι χείρας επί σε· διότι επί τίνα ουκ επήλθεν η κακία σου διαπαντός;
Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.