Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 48
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 48

Ιεζ. 48,1                      Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν φυλῶν· ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς πρὸς βοῤῥᾶν κατὰ τὸ μέρος τῆς καταβάσεως τοῦ περισχίζοντος ἐπὶ τὴν εἴσοδον τῆς Ἠμὰθ αὐλῆς τοῦ Αἰνάν, ὅριον Δαμασκοῦ πρὸς βοῤῥᾶν κατὰ μέρος Ἠμὰθ αὐλῆς, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἕως πρὸς θάλασσαν Δάν, μία.
Ιεζ. 48,1                      Αυτά είναι τα ονόματα των φυλών και το μερίδιον εκάστης· Αυτό το βόρειον άκρον, από το μέρος του κατερχομένου και διασχίζοντος μέχρι της εισόδου της Ημάθ, της τοποθεσίας Αινάν, του βορείου αυτού συνόρου της Δαμασκού, στο μέρος της περιοχής Ημάθ, από ανατολών μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης προς δυσμάς, θα είναι μία μερίς δια την φυλήν Δαν.
Ιεζ. 48,2                      καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τοῦ Δὰν τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἀσσήρ, μία.
Ιεζ. 48,2                      Από τα νότια σύνορα της φυλής Δαν, από ανατολάς έως δυσμάς εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, θα είναι άλλη μερίς δια την φυλήν Ασσήρ.
Ιεζ. 48,3                      καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἀσσὴρ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Νεφθαλίμ, μία.
Ιεζ. 48,3                      Από τα νότια σύνορα της φυλής Ασσήρ, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της Μεσογείου Θαλάσσης, θα είναι άλλη μερίς δια την φυλήν Νεφθαλίμ.
Ιεζ. 48,4                      καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Νεφθαλὶμ ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Μανασσῆ, μία.
Ιεζ. 48,4                      Από τα νότια όρια της Νεφθαλίμ, από ανατολάς έως εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, θα είναι μία μερίς δια την φυλήν Μανασσή.
Ιεζ. 48,5                      καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Μανασσῆ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἐφραίμ, μία.
Ιεζ. 48,5                      Από τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή, από ανατολών έως δυσμάς εις την Μεσόγειον Θαλασσαν, μία μερίς δια την φυλήν Εφραίμ.
Ιεζ. 48,6                      καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἐφραὶμ ἀπό τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ῥουβήν, μία.

Ιεζ. 48,6                      Από τα νότια σύνορα της φυλής Εφραίμ, από ανατολών μέχρι δυσμών εις θάλασσαν Μεσόγειον, άλλη μερίς δια την φυλήν Ρουβήν.
Ιεζ. 48,7                      καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ῥουβὴν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἰούδα, μία.
Ιεζ. 48,7                      Από τα νότια σύνορα της φυλής Ρουβήν, αυτό ανατολικά μέχρι δυτικά όρια, άλλη μερίς δια την φυλήν Ιούδα.
Ιεζ. 48,8                      καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἰούδα ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες εὖρος καὶ μῆκος καθὼς μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν, καὶ ἔσται τὸ ἅγιον ἐν μέσῳ αὐτῶν·
Ιεζ. 48,8                      Συνορα με την περιοχήν της φυλής Ιούδα, από το ανατολικόν αυτής όριον μέχρι του δυτικού θα είναι ο κλήρος, τον οποίον θα διαχωρίσετε. Αυτός ο κλήρος θα έχη πλάτος είκοσι πέντε χιλιάδες και μήκος ίσον προς μίαν εκάστην από τας άλλας μερίδας, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της χώρας. Εν τω μέσω της περιοχής αυτής θα υπάρχη ο Ιερός χώρος του ναού
Ιεζ. 48,9                      ἀπαρχή, ἣν ἀφοριοῦσι τῷ Κυρίῳ, μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ εὗρος εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες.
Ιεζ. 48,9                      Η μερίς, την οποίαν θα ξεχωρίσουν και θα αφιερώσουν στον Κυριον, θα έχη μήκος είκοσι πέντε χιλιάδας και πλάτος είκοσι πέντε χιλιάδας πήχεις.
Ιεζ. 48,10                    τούτων ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων· τοῖς ἱερεῦσι, πρὸς βοῤῥᾶν πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ πρὸς θάλασσαν πλάτος δέκα χιλιάδες καὶ πρὸς ἀνατολὰς πλάτος δέκα χιλιάδες καὶ πρὸς νότον μῆκος εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες, καὶ τὸ ὄρος τῶν ἁγίων ἔσται ἐν μέσῳ αὐτοῦ·
Ιεζ. 48,10                    Αυτή θα είναι η μερίς των αγίων. Εις τους ιερείς θα δοθή περιοχή, η οποία κατά το βόρειον μέρος θα έχη μήκος είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις, προς δυσμάς δέκα χιλιάδες πλάτος, προς ανατολάς δέκα χιλιάδες και προς νότον είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις. Το όρος του αγίου ναού θα είναι στο μέσον της περιοχής αυτής.
Ιεζ. 48,11                    τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἡγιασμένοις, υἱοῖς Σαδδούκ, τοῖς φυλάσσουσι τὰς φυλακὰς τοῦ οἴκου, οἵτινες οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλανήσει υἱῶν Ἰσραήλ, ὃν τρόπον ἐπλανήθησαν οἱ Λευῖται,
Ιεζ. 48,11                    Εις τους ιερείς, τους καθιερωμένους από τους απογόνους Σαδδούκ, ο οποίοι έχουν αναλάβει ως υπηρεσίαν των την φύλαξιν του ναού και οι οποίοι εις εποχήν, που οι Ισραηλίται μαζή με του Λευΐτας απεστάτησαν από τον Θεόν, αυτοί δεν απεπλανήθησαν εις δρόμους αποστασίας,
Ιεζ. 48,12                    καὶ ἔσται αὐτοῖς ἡ ἀπαρχὴ δεδομένη ἐκ τῶν ἀπαρχῶν τῆς γῆς, ἅγιον ἁγίων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Λευιτῶν.
Ιεζ. 48,12                    εις αυτούς εδόθη η εκλεκτή αυτή μερίς από τας άλλας εκλεκτά μερίδας της χώρας. Το αγιώτατον αυτό τμήμα αποτελεί το μερίδιον αυτών των Λευϊτών.
Ιεζ. 48,13                    τοῖς δὲ Λευίταις τὰ ἐχόμενα τῶν ὁρίων τῶν ἱερέων, μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες, καὶ εὗρος δέκα χιλιάδες. πᾶν τὸ μῆκος πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ εὖρος εἴκοσι χιλιάδες.
Ιεζ. 48,13                    Εις δε τους Λευΐτας εδόθη περιοχή συνορεύουσα με εκείνην των ιερέων. Το μήκος αυτής είναι είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις και το πλάτος δέκα χιλιάδες. Ολη δε η περιοχή η δοθείσα εκ τους ιερείς και τους Λευΐτας ήτο μήκου μεν είκοσι πέντε χιλιάδων και πλάτους είκοσι χιλιάδων πήχεων.
Ιεζ. 48,14                    οὐ πραθήσεται ἐξ αὐτοῦ οὐδὲ καταμετρηθήσεται, οὐδὲ ἀφαιρεθήσεται τὰ πρωτογεννήματα τῆς γῆς, ὅτι ἅγιόν ἐστι τῷ Κυρίῳ.
Ιεζ. 48,14                    Από την περιοχήν αυτήν τίποτε δεν θα πωλήται, ούτε θα καταμετρήται προς ανταλλαγήν, ούτε και τα πρωτογεννήματα της χώρας αυτής θα αφαιρεθούν, διότι ο τόπος αυτό είναι αφιερωμένος στον Κυριον.
Ιεζ. 48,15                    τὰς δὲ πέντε χιλιάδας τὰς περισσὰς ἐπὶ τῷ πλάτει ἐπὶ ταῖς πέντε, καὶ εἴκοσι χιλιάσι, προτείχισμα ἔσται τῇ πόλει εἰς τὴν κατοικίαν καὶ εἰς διάστημα αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἡ πόλις ἐν μέσῳ αὐτοῦ.
Ιεζ. 48,15                    Αι δε πλεονάζουσαι κατά πλάτος πέντε χιλιάδες πήχεις από τας είκοσι πέντε χιλιάδας της χώρας, θα χρησιμοποιηθούν (ως είδός προτειχίσματος) δια οικήματα της πόλεως Ιερουσαλήμ εις κατοικίας και ως ελεύθερος χώρος της πόλεως. Η πόλις θα είναι εν μέσω της περιοχής αυτής.
Ιεζ. 48,16                    καὶ ταῦτα τὰ μέτρα αὐτῆς· ἀπὸ τῶν πρὸς βοῤῥᾶν πεντακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς νότον πεντακόσιοι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολάς πεντακόσιοι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς θάλασσαν τετρακισχιλίους πεντακόσιους.
Ιεζ. 48,16                    Αυταί δε θα είναι αι διαστάσεις της πόλεως· προς βορράν τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις, προς νότοι τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι, προς ανάτολάς τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι κι προς δυσμάς τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις.
Ιεζ. 48,17                    καὶ ἔσται διάστημα τῇ πόλει πρὸς βοῤῥᾶν διακόσιοι πεντήκοντα καὶ πρὸς νότον διακόσιοι καὶ πεντήκοντα καὶ πρὸς ἀνατολὰς διακόσιοι πεντήκοντα καὶ πρὸς θάλασσαν διακόσιοι πεντήκοντα.
Ιεζ. 48,17                    Θα υπάρχη δε ελεύθερος χώρος προς βορράν της πόλεως διακόσιοι πεντήκοντα πήχεις, προς νότον διακόσιοι πεντήκοντα, προς ανατολάς διακόσιοι πεντήκοντα και προς δυσμάς διακόσιοι πεντήκοντα πήχεις.
Ιεζ. 48,18                    καὶ τὸ περισσὸν τοῦ μήκους τὸ ἐχόμενον τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων δέκα χιλιάδες πρὸς ἀνατολὰς καὶ δέκα χιλιάδες πρὸς θάλασσαν· καὶ ἔσονται αἱ ἀπαρχαὶ τοῦ ἁγίου καὶ ἔσται τὰ γεννήματα αὐτῆς εἰς ἄρτους τοῖς ἐργαζομένοις τὴν πόλιν·
Ιεζ. 48,18                    Η πλεονάζουσα περιοχή κατά μήκος της ιεράς μερίδος δέκα χιλιάδες πήχεις προς ανατολάς και δέκα χιλιάδες πήχεις προς δυσμάς προορίζονται δια την γεωργίαν. Από τα προϊόντα αυτής θα κατασκευάζονται άρτοι δια τους εργαζομένους εις την πόλιν.
Ιεζ. 48,19                    οἱ δὲ ἐργαζόμενοι τὴν πόλιν ἐργῶνται αὐτὴν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.
Ιεζ. 48,19                    Οι εργάται, οι οποίοι θα εργάζωνται δια την πόλιν, θα λαμβάνωνται από όλας τας φυλάς του Ισραήλ.
Ιεζ. 48,20                    πᾶσα ἡ ἀπαρχὴ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας· τετράγωνον ἀφοριεῖτε αὐτοῦ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ἁγίου ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως.
Ιεζ. 48,20                    Ετσι δε η ιερά μερίς θα είναι τετράγωνος έκτασις μήκους και πλάτους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων. Από αυτήν την έκτασιν θα ξεχωρίσετε τετράγωνον τμήμα, από την έκτασιν δηλαδή της πόλεως δια την περιοχήν του ναού.
Ιεζ. 48,21                    τὸ δὲ περισσὸν τῷ ἀφηγουμένῳ ἐκ τούτου καὶ ἐκ τούτου ἀπὸ τῶν ἀπαρχῶν τοῦ ἁγίου καὶ εἰς τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας μῆκος ἕως τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς θάλασσαν ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἕως τῶν ὁρίων τῶν πρὸς θάλασσαν ἐχόμενα τῶν μερίδων τοῦ ἀφηγουμένου· καὶ ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων καὶ τὸ ἁγίασμα τοῦ οἴκου ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Ιεζ. 48,21                    Η υπόλοιπος έκτασις θα είναι δια τον άρχοντα. Αυτή θα εκτείνεται ένθεν και ένθεν της ιεράς μερίδος και της μερίδος της πόλεως. Η μερίς αυτή θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων μήκους μέχρι των ανατολικών ορίων και είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις προς δυσμάς μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης. Αυτή θα είναι η μερίς του άρχοντος. Η ιερά μερίς και ο ναός θα ευρίσκεται εν τω μέσω αυτής της περιοχής.
Ιεζ. 48,22                    καὶ ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῶν Λευιτῶν καὶ ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως ἐν μέσῳ τῶν ἀφηγουμένων ἔσται· ἀναμέσον τῶν ὁρίων Ἰούδα καὶ ἀναμέσον τῶν ὁρίων Βενιαμὶν τῶν ἀφηγουμένων ἔσται. -
Ιεζ. 48,22                    Η περιοχή των Λευιτών και η περιοχή της πόλεως θα ευρίσκονται εν μέσω του εκάστοτε άρχοντος. Η δε μερίς του εκάστοτε άρχοντος θα είναι μεταξύ της φυλής του Ιούδα και της φυλής του Βενιαμίν.
Ιεζ. 48,23                    Καὶ τὸ περισσὸν τῶν φυλῶν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Βενιαμίν, μία.
Ιεζ. 48,23                    Και το περισσεύον από τας φυλάς θα είναι νοτίως της φυλής του Ιούδα από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της χώρας, μία μερίς δια την φυλήν του Βενιαμίν.
Ιεζ. 48,24                    καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Βενιαμὶν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Συμεών, μία.
Ιεζ. 48,24                    Από τα νότια όρια της φυλής Βενιαμίν, από ανατολών μέχρι δυσμών, άλλη μερίς δια την φυλήν Συμεών.
Ιεζ. 48,25                    καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Συμεὼν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἰσσάχαρ, μία.
Ιεζ. 48,25                    Από τα νότια σύνορα της φυλής Συμεών, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της χώρας, θα είναι μία μερίς δια την φυλήν Ισσάχαρ.
Ιεζ. 48,26                    καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ἰσσάχαρ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ζαβουλών, μία.
Ιεζ. 48,26                    Από τα νότια όρια της φυλής Ισσάχαρ, από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά σύνορα της χώρας, ετέρα μερίς δια την φυλήν του Ζαβουλών.
Ιεζ. 48,27                    καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ζαβουλὼν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Γάδ, μία.
Ιεζ. 48,27                    Από τα νότια σύνορα της φυλής Ζαβουλών, από τα ανατολικά έως τα δυτικά όρια της χώρας, άλλη μερίς δια την φυλήν του Γαδ.
Ιεζ. 48,28                    καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Γὰδ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς λίβα καὶ ἔσται τὰ ὅρια αὐτοῦ ἀπὸ Θαιμὰν καὶ ὕδατος Μαριμὼθ Κάδης κληρονομίας ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης.
Ιεζ. 48,28                    Από δε τα νότια σύνορα της φυλής Γαδ, από τα ανατολικά όρια της χώρας μέχρι των νοτιοδυτικών συνόρων από Θαιμάν και των υδάτων Μαριμώθ Καδης, η κληρονομία φθάνει έως την Μεσόγειον Θαλασσαν.
Ιεζ. 48,29                    αὕτη ἡ γῆ, ἣν βαλεῖτε ἐν κλήρῳ ταῖς φυλαῖς τοῦ Ἰσραήλ, καὶ οὗτοι οἱ διαμερισμοὶ αὐτῶν, λέγει Κύριος Θεός. -
Ιεζ. 48,29                    Αυτή είναι η χώρα, δια την διανομήν της οποίας εις τας φυλάς του Ισραήλ θα ρίψετε κλήρους. Αυτή είναι η διαίρεσις κατά τας φυλάς αυτών, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 48,30                    Καὶ αὗται αἱ διεκβολαὶ τῆς πόλεως αἱ πρὸς βοῤῥᾶν, τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ.
Ιεζ. 48,30                    Αύται είναι, αι έξοδοι της πόλεως αι προς βορράν· τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις η εκτασις της πλευράς αυτής.
Ιεζ. 48,31                    καὶ αἱ πύλαι τῆς πόλεως ἐπ᾿ ὀνόματι φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ· πύλαι τρεῖς πρὸς βοῤῥᾶν, πύλη Ῥουβὴν μία καὶ πύλη Ἰούδα μία καὶ πύλη Λευΐ μία.
Ιεζ. 48,31                    Αι πύλαι της πόλεως θα είναι επ' ονόματι των φύλων του Ισραήλ. Πυλαι τρεις προς βορράν, μία πύλη του Ρουβήν, μία πύλη του Ιούδα και άλλη πύλη του Λευϊ.
Ιεζ. 48,32                    καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὰς τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι· καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη Ἰωσὴφ μία καὶ πύλη Βενιαμὶν μία καὶ πύλη Δὰν μία.
Ιεζ. 48,32                    Προς ανατολάς η έκτασις είναι πάλιν τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις. Επί της πλευράς αυτής είναι τρεις πύλαι· μία πύλη του Ιωσήφ, μία πύλη του Βενιαμίν, μία πύλη Δαν.
Ιεζ. 48,33                    καὶ τὰ πρὸς νότον τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ· καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη Συμεὼν μία καὶ πύλη Ἰσσάχαρ μία καὶ πύλη Ζαβουλὼν μία.
Ιεζ. 48,33                    Προς νότον η έκτασις είναι τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις. Και εις την πλευράν αυτήν τρεις πύλαι· μία πύλη του Συμεών, μία πύλη του Ισσάχαρ και μία πύλη του Ζαβουλών.
Ιεζ. 48,34                    καὶ τὰ πρὸς θάλασσαν τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ· πύλαι τρεῖς, πύλη Γὰδ μία καὶ πύλη Ἀσσὴρ μία καὶ πύλη Νεφθαλὶμ μία.
Ιεζ. 48,34                    Προς δυσμάς είναι έκτασις τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πήχεων. Τρεις πύλαι εις την πλευράν αυτήν· μία πύλη Γαδ, μία πύλη Ασσήρ και μία πύλη Νεφθαλίμ.
Ιεζ. 48,35                    κύκλωμα δέκα καὶ ὀκτὼ χιλιάδες. καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, ἀφ᾿ ἧς ἂν ἡμέρας γένηται, ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς.
Ιεζ. 48,35                    Η περίμετρος της πόλεως είναι δεκαοκτώ χιλιάδες πήχεις. Το όνομα της πόλεως θα δοθή κατά την ημέραν, κατά την οποίαν αυτή θα ανοικοδομηθή.


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.