Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΑ 128 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εις το διαδίκτυον υπάρχουν αμέτρητες ίστοσελίδες άπο επισήμους φορείς ή ιδιώτες πού άνήκουν εις την όρθόδοξον χριστιανικήν έκκλησίαν, στίς όποιες ίστοσελίδες παρουσιάζονται ποικίλα στοιχεία άπο τήν όρθόδοξον θεολογίαν, τήν λατρείαν, τον πολιτισμον και λοιπά. προ όλίγων έτών κάποιος άνεζήτει εις το διαδίκτυον να ευρη το περίφημον συνοδικον της όρθοδοξίας, δια το όποιον όλοι σχεδον οί όρθόδοξοι έχουν άκούσει, άλλα έλάχιστοι το γνωρίζουν και άκόμη όλιγώτεροι έχουν άναγνώσει πληρες το κείμενόν του. αν ένθυμοΰμαι καλώς, ό έρευνητής έκεΐνος διεπίστωσε ότι υπάρχει το συνοδικον της όρθοδοξίας είς άγγλικήν μετάφρασιν, ίσως κα1 είς άλλες γλώσσες, άλλα είς το πρωτότυπον έλληνικον κείμενόν του δεν υπηρχε σε καμμίαν ίστοσελίδα· παρεπονεΐτο δε δι' αύτήν τήν έλλειψιν κα1 έζητοΰσε άπο όσους διατηροΰν χριστιανικήν ίστοσελίδα να άναρτήσουν το περίφημον συνοδικον είς κοινήν θέαν.


'Ομολογώ ότι τότε έσυνειδητοποίησα και έγώ ότι δεν είναι σωστον αύτο το σπουδαΐον δογματικον κείμενον της έκκλησίας να άπουσιάζη έκ τοΰ παγκοσμίου διαδικτυακοΰ χώρου και ηθέλησα να άποπειραθώ να άναπληρώσω το κενόν. σήμερον λοιπον δημοσιεύω έδώ το συνοδικον της όρθοδοξίας, άφοΰ πρώτον ηλεγξα δι' αλλην μίαν φοραν κα1 διεπίστωσα ότι άκόμη είς το διαδίκτυον υφίσταται το κενόν. αν πάντως έχη ηδη άναρτηθη κάπου άλλοΰ κα1 απλώς έγώ το άγνοώ ή δέν κατώρθωσα να το ευρω διαδικτυακώς, αύτο θα είναι εύχάριστον δι' έμέ κα1 έπωφελές δια τήν έκκλησίαν.

Εύχαριστώ έκ βαθέων όσους συνεργάστηκαν μαζί μου είς τον σκοπον αύ-τόν, διότι και πάλιν όμολογώ ότι μόνος μου δέν θα κατώρθωνα να έτοιμάσω το κείμενον προς δημοσίευσιν. οί κυριώτεροι συνεργάτες μου ήσαν δύο, έκ τών όποίων ό ένας είναι ό κύριος Χρ. Κονταξης, μέλος τών «διαλόγων», μέ νομικές σπουδές, έκλεκτος ίεροψάλτης και πρόθυμος συνεργάτης, είς τον όποιον ίδιαιτέρως πρέπουν εύχαριστίες, διότι έσυμπλήρωσεν ένα έκτενές τμημα τοΰ κειμένου και ύπεβλήθη είς τον κόπον της διορθώσεως όλοκλήρου τοΰ συνοδικοΰ. χωρίς τήν άμέριστον συνεισφοράν του ή έκ μέρους μου άνάρτησις τοΰ παρόντος κειμένου θα καθυστεροΰσεν έπ1 πολύ άκόμη.

Το κείμενον πού προσφέρεται είναι το «Συνοδικον της 'Ορθοδοξίας», πού έκδίδεται είς το λειτουργικον βιβλίον τοΰ Τριωδίου. αν και έκεΐ υπάρχει σχετική πρόβλεψις να άναγινώσκεται όλόκληρον το συνοδικον κατα τήν μεγάλην τεσσαρακοστήν είς τήν κυριακήν της όρθοδοξίας, έντούτοις αύτο δέν τηρείται τούλάχιστον κατα τούς τελευταίους αίώνες. μάλιστα υπάρχει έδώ κα1 κάποιο παράδοξον άπο πλευράς τυπικοΰ, άλλα αύτο είναι αλλο θέμα. δέν πρόκειται πάντως περί ένος απλοΰ άντιγράφου έκ τοΰ Τριωδίου, άλλα έπεξεργάστηκα το τελικον κείμενον ώς έξης·

1) έγένετο άρίθμησις όλων τών παραγράφων τοΰ Συνοδικοΰ (128 έν συνόλω)·

2) είχα ϋπόψει μου διαφόρους έκδόσεις κειμένου και λειτουργικάς, τας όποίας συνέκρινα·

3) τις έτερες γραφές και αλλες διαφορές έθεσα είς υποσημειώσεις-

4) λέξεις έλλείπουσαι έκ διαφόρων έκδόσεων ή αλλως πως άμφιβαλλόμεναι έσημάνθησαν δι' άγκύλης ([...])·

5) ώρισμένα βιβλικα χωρία ή κατα λέξιν ρήσεις τινας έθεσα έντος είσαγω-γικών-

6) συνεπλήρωσα ώρισμένους υποτίτλους έπι το σαφέστερον και άκριβέστε-ρον, διότι το σημερινον συνοδικον άπηρτίσθη έκ παραγράφων πού προσετί-θεντο είς το άρχικον κείμενον κατα τήν πάροδον τών αιώνων

7) μέ έρυθρον χρώμα έσημάνθησαν οί υπότιτλοι, δευτερεύοντα τινα στοιχεία, και ώρισμέναι λέξεις άνήκουσαι περισσότερον είς τας λειτουργικας διατάξεις τοΰ Τριωδίου παρα είς το καθ' αυτο σώμα τοΰ κειμένου.
Διευκρινίζω ότι το κείμενον πού προσφέρεται δέν είναι κριτικόν, αν και κατα το τελικον στάδιον έτοιμασίας συνέκρινα διάφορες έκδόσεις, όσες είχα υπόψει μου, είτε όλου τοΰ συνοδικοΰ είτε ώρισμένων μόνον τμημάτων του, τα όποια είχαν δημοσιευθη σέ κριτικήν έκδοσιν αλλων έργασιών, οχι τοΰ συνοδικοΰ. έκτος άπο το βιβλίον τοΰ Τριωδίου το συνοδικον υπάρχει και είς αλλες έκδόσεις και σέ χειρόγραφα φυσικά. έκεΐ διαπιστώνομεν ότι υπάρχουν διάφορες παραλλαγές τοΰ κειμένου, και περισσότερες μάλιστα παράγραφοι, πραγμα φυσικον αλλωστε δια το έν λόγω κείμενον. προς το παρον δίδομεν μόνον το κείμενον τοΰ Τριωδίου, και άργότερον ίσως να δημοσιεύσωμεν και αλλα τμήματα τοΰ συνοδικοΰ, πού σήμερον δέν υπάρχουν είς το κείμενον τών έντύπων λειτουργικών βιβλίων μας.

'
Ελπίζω και ή παροΰσα προσφορα της «Συμβολης» να άποβή χρήσιμος είς τούς όρθοδόξους άδελφούς και να γίνη εύμενώς δεκτή όπως συνέβη και μέ τήν αλλην προσφοραν της ίστοσελίδος μας, τούς προλόγους όλων τών προσομοίων είς όλους τούς ηχους

Διονύσιος Ανατολικιώτης


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.