Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

АЛЕКСАНДАР ШМЕМАН ВОДОМ И ДУХОМ JEDNA REY O BIBLIOTECI  HILANDARSKI PREVODI
Kao mesto u kome se  blagosixa i slavi Gospod  i koje  je i  samo  blagosloveno  i proslavxeno Qime, Hilandar je vekovima, od svoga postanka do danawqih  vremena, bio svetilnik  svome narodu i to ne samo ùivotom svojih monaha, nego i  pisano m i prevo$enom  reyju jevan$elske blagovesti  i  poruke, ohrabrujuçe i  podstiyuçe lekti- re, kadre da udahne  preobraùavajuçi i preporodni duh pokajaqa. Da je prevodilayka delatnost bila od posebnog znayaja u manastiru  Hilandaru, uverava  nas i  sam  Sveti Sava sopstvenim radom na prevo$equ  vizantijskih  kanona, na yemu je kasnije ute- mexena i  nawa Crkva i  nawa sredqevekovna  Drùava.  Tom utemexivaykom poyetku sledili su zatim mnogi hilandarski prevodioci svetootayke  kqiùevnosti,   znani i bezimeni,  od kojih je najpozna tiji  starac  Isaija  sa  svojim  prevodom inaye  veoma tewko prevodivog  Svetog Dionisija  Areopagita.

Buduçi pustiqski  univerzitet koji je ra$ao plodove  svetitexstva  a ne pred- stavnike  yovekougodniyke  mudrosti, Hilandar nastavxa  svoju  vekovnu  tradiciju u vremenu bremenitom  udaxenowçu  od  Boga, ali  i   zrelom  za  povratak  na  bistre izvore  jedinoosmiwxavajuçeg  ùivota po  Bogu, zasnovanog  na  veri   u  vaskrslog  i yovekoxubivom lepotom  predivnog  Hrista  Bogoyoveka. Namera,  dakle,  ove nawe edicije je  (kao  i   kod  nawih prethodnika i   bogoxubivih otaca)  da,  pruùajuçi yitaocu reyi veynog ùivota iz  usta  svetitexa  i  ugodnika  Boùijih, te bogoslova i drugih poslenika  duhovne qive,  omoguçimo da  se  plodovi   duhovne   zrelosti   i vrlinoxubxa  i  danas donose, da  se  izgra$uje istinski  i  bogoliki  yovek,  onakav kakvim ga Bog ùeli i kakvome se xudi raduju. Takvi xudi su za yoveyanstvo nasuwna potreba   jer   su   so   zemxi  i   qima   se   ona  opire  truleùnosti   i    pogubnosti  bogozaborava i utonulosti  u zemaxskost ovoga sveta.
Premda svesni  svoje nemoçi  i oskudnost i u umeçu i  spremi,  no u isto  vreme  i  svoje  obaveze  i  pozvanosti,    mi   kreçemo  sa  objavxivaqem  novih hilandarskih prevoda u nadi na  Boùiju pomoç i  zastupniwtvo   Presvete  Bogorodice, Svetogorske i  Hilandarske  Igumanije,  oyekujuçi  ujedno da çe nam se  i  drugi poslenici  slova pridruùiti u nawem naporu.
Svetozarni  put liyne  svetosti   prepodobnog  Simeona  starca   (koji   je  u dubokoj  starosti  bio  dovoxno  mlad   da   u  sebi   porodi  ùexu  za   jevan$elskim savrwenstvom)  i   rodoxubiva usmerenost   Svetitexa  Save  (koji   je   u   plamenu bogoyeùqe i omixenu pustiqu  bio spreman  da  ùrtvuje  da  bi u rodu svome  porodio hristoxubivost)  i  nama su,  dakle,   bili  pouka,   nadahnuçe i   potpora.  Qihove molitve  neka  i  nas  ukrepe  na ovom »delu  xubavi«,  a  yitaocu  neka  daju  radost duhovnog preporoda   i   snaùni  oseçaj  iskonske  sveùine   sveoùivxavajuçeg  Duha Boùijeg, kojim su oni tako bogato bili nadahnuti
Iguman manastira Hilandara arhimandrit  Mojsije
Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.