Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

49.211 Εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ, καὶ εἰς τὴν τοῦ βασιλέως διαλλαγὴν πρὸς τὴν πόλιν· ,Ὁμιλία κα
49.211 Εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ, καὶ εἰς τὴν τοῦ βασιλέως διαλλαγὴν πρὸς τὴν πόλιν· καὶ πρὸς τοὺς πλημμελήσαντας εἰς τὴν τῶν ἀνδριάντων καταστροφήν. Ὁμιλία καʹ.

αʹ. Ἀπὸ τῆς ῥήσεως, ἀφ' ἧς ἀεὶ παρὰ τὸν καιρὸν τῶν  κινδύνων  πρὸς τὴν ὑμετέραν  εἰώθειν  ἀγάπην  προοιμιάζεσθαι,  ἀπὸ  τῆς  αὐτῆς  ταύτης  καὶ  σήμερον ἄρξομαι τοῦ πρὸς ὑμᾶς λόγου, καὶ ἐρῶ μεθ' ὑμῶν· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς, ὁ τὴν ἱερὰν ταύτην  ἑορτὴν  μετὰ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης πολλῆς  καταξιώσας ἡμᾶς ἐπιτελέσαι σήμερον, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποδοὺς τῷ σώματι, καὶ τὸν ποιμένα τοῖς προβάτοις, καὶ τὸν διδάσκαλον τοῖς μαθηταῖς, τὸν στρατηγὸν τοῖς στρατιώταις, τὸν ἀρχιερέα τοῖς ἱερεῦσιν· εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν. Ἡμῖν μὲν γὰρ ἀρκοῦν εἶναι  ἐδόκει τὸ τῶν  ἐπικειμένων  τέως ἀπαλλαγῆναι  κακῶν, καὶ ὑπὲρ τούτου πᾶσαν ἐποιούμεθα τὴν ἱκετηρίαν· ὁ δὲ φιλάνθρωπος Θεὸς, καὶ τῇ δόσει τὰς αἰτήσεις ἡμῶν  ἀεὶ νικῶν  μετὰ πολλῆς  τῆς ὑπερβολῆς, καὶ τὸν  πατέρα ἡμῖν θᾶττον ἐλπίδος ἁπάσης ἀπέδωκε. Τίς γὰρ ἂν προσεδόκησεν, ὅτι ἐν οὕτως ὀλίγαις ἡμέραις καὶ ἀπελεύσεται, καὶ διαλέξεται τῷ βασιλεῖ, καὶ λύσει τὰ δεινὰ, καὶ πάλιν ἐπανήξει πρὸς ἡμᾶς οὕτω ταχέως, ὡς καὶ τὸ Πάσχα τὸ ἱερὸν δυνηθῆναι φθάσαι καὶ μεθ' ἡμῶν ἐπιτελέσαι; Ἀλλ' ἰδοὺ, γέγονε τὸ ἀπροσδόκητον τοῦτο, καὶ τὸν πατέρα ἀπειλήφαμεν,   καὶ  μείζονα   καρπούμεθα  τὴν   ἡδονὴν,   τῷ   παρ'  ἐλπίδα   αὐτὸν ἀπολαβεῖν νῦν. Ὑπὲρ δὴ τούτων ἁπάντων εὐχαριστῶμεν τῷ φιλανθρώπῳ  Θεῷ, καὶ θαυμάζωμεν  αὐτοῦ τὴν δύναμιν  καὶ τὴν

φιλανθρωπίαν,  καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν κηδεμονίαν  τὴν  ὑπὲρ τῆς πόλεως  γεγενημένην.  Ὁ μὲν γὰρ διάβολος, καταδῦσαι πᾶσαν αὐτὴν ἐπεχείρησε διὰ τῶν  τολμηθέντων·  ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὴν πόλιν  καὶ τὸν ἱερέα καὶ τὸν βασιλέα διὰ ταύτης ἐκόσμησε τῆς συμφορᾶς, καὶ λαμπροτέρους πάντας ἀπέφηνεν.  Ἡ πόλις  μὲν γὰρ ηὐδοκίμησεν, ὅτι κινδύνου  τοιούτου  καταλαβόντος, παραδραμοῦσα πάντας τοὺς ἐν δυναστείαις, τοὺς πλοῦτον πολὺν περιβεβλημένους, τοὺς μεγάλην παρὰ βασιλεῖ δύναμιν ἔχοντας, ἐπὶ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν ἱερέα τοῦ Θεοῦ κατέφυγε,  καὶ  μετὰ  πολλῆς  τῆς  πίστεως  τῆς  ἄνωθεν  ἑαυτὴν  ἐξεκρέμασεν ἐλπίδος.   Πολλῶν   γοῦν   μετὰ   τὴν   ἀποδημίαν   τοῦ   κοινοῦ   πατέρος   τοὺς   τὸ δεσμωτήριον οἰκοῦντας θορυβούντων, καὶ λεγόντων, ὡς Οὐ καθυφίησι τῆς ὀργῆς ὁ βασιλεὺς, 49.212 ἀλλὰ παροξύνεται μειζόνως, καὶ περὶ κατασκαφῆς ὁλοκλήρου τῆς πόλεως βουλεύεται, καὶ ἕτερα πολλῷ πλείονα τούτων θρυλλούντων,  οἱ δεδεμένοι τότε οὐδὲν  ἐγίνοντο  ἐκ τῆς φήμης  ταύτης  δειλότεροι,  ἀλλ' ἡμῶν  λεγόντων,  ὡς Ψευδῆ ταῦτα καὶ διαβόλου μαγγανείας ἐστὶν ἔργα, βουλομένου καταβαλεῖν ὑμῶν τὰ φρονήματα, Οὐδὲν δεόμεθα τῆς διὰ λόγων παρακλήσεως, πρὸς ἡμᾶς ἔλεγον· ἴσμεν γὰρ οὗ τὴν  ἀρχὴν  κατεφύγομεν,  καὶ ποίας  ἐλπίδος  ἑαυτοὺς  ἐξεκρεμάσαμεν· τῆς ἱερᾶς ἀγκύρας τὴν σωτηρίαν ἡμῶν ἐξηρτήσαμεν· οὐκ ἀνθρώπῳ ταύτην ἐνεπιστεύσαμεν, ἀλλὰ τῷ παντοδυνάμῳ Θεῷ. ∆ιὸ δὴ καὶ θαῤῥοῦμεν χρηστὸν ἔσεσθαι τὸ τέλος πάντως· οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τὴν ἐλπίδα ταύτην καταισχυνθῆναί  ποτε. Τοῦτο  ἀντὶ  πόσων  στεφάνων,  ἀντὶ  πόσων  ἐγκωμίων   ἀρκέσει τῇ  πόλει;  πόσην ἐπισπάσεται τοῦ Θεοῦ τὴν εὔνοιαν, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς πράγμασιν; Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τῆς τυχούσης ψυχῆς, ἐν τῇ τῶν πειρασμῶν ἐπαγωγῇ νήφειν, καὶ πρὸς τὸν Θεὸν βλέπειν, καὶ πάντων καταγελάσασαν τῶν ἀνθρωπίνων,  πρὸς ἐκείνην κεχηνέναι τὴν συμμαχίαν. Ἡ μὲν οὖν πόλις οὕτως εὐδοκίμησεν· ὁ δὲ ἱερεὺς πάλιν οὐχ ἧττον ἤπερ ἡ πόλις·  τὴν  γὰρ  ἑαυτοῦ  ψυχὴν   ὑπὲρ  πάντων   ἔδωκε,  καὶ  πολλῶν   ὄντων   τῶν κωλυόντων,  τοῦ χειμῶνος, τῆς ἡλικίας, τῆς ἑορτῆς, καὶ οὐκ ἔλαττον τῆς ἀδελφῆς πρὸς ἐσχάτας οὔσης ἀναπνοὰς, ἁπάντων ὑψηλότερος ἐγένετο τῶν κωλυμάτων,  καὶ οὐκ εἶπε πρὸς ἑαυτόν· Τί τοῦτο; ἡ μόνη περιλειφθεῖσα ἡμῖν ἀδελφὴ, καὶ μετ' ἐμοῦ τὸν  ζυγὸν  ἕλκουσα  τοῦ  Χριστοῦ, καὶ  τοσοῦτόν  μοι  συνοικήσασα χρόνον,  πρὸς ἐσχάτας ἐστὶ νῦν ἀναπνοάς· ἡμεῖς δὲ αὐτὴν καταλείψαντες  ἀπελευσόμεθα, καὶ οὐκ ὀψόμεθα  ἐκπνέουσαν  καὶ  τὰς  τελευταίας  ἀφεῖσαν  φωνάς;  Ἀλλ'  αὐτὴ  μὲν  καθ' ἑκάστην ηὔχετο τὴν ἡμέραν ἡμᾶς καὶ ὀφθαλμοὺς καθελεῖν καὶ στόμα συνελεῖν καὶ περιστεῖλαι, καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ πρὸς τὸν τάφον ἐπιμελήσασθαι· νυνὶ δὲ καθάπερ ἔρημός τις καὶ ἀπροστάτευτος οὐδενὸς ἐπιτεύξεται τούτων παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ, παρ' οὗ μάλιστα ἐπεθύμει τυχεῖν, ἀλλ' ἀφιεῖσα τὴν ψυχὴν, οὐκ ὄψεται τὸν πάντων αὐτῇ ποθεινότερον;  καὶ πόσων οὐκ ἔσται θανάτων  αὐτῇ τοῦτο βαρύτερον; Εἰ γὰρ καὶ πόῤῥωθεν ἀφεστήκει, οὐκ ἔδει δραμεῖν καὶ πάντα ποιῆσαι καὶ παθεῖν, ὥστε ταύτην αὐτῇ παρασχεῖν τὴν χάριν; νῦν δὲ πλησίον ὢν ἐγκαταλείψω, καὶ ἀφεὶς ἀπελεύσομαι; καὶ πῶς οἴσει τὰς μετὰ ταῦτα ἡμέρας; Ἀλλ' οὐδὲν τούτων οὐ μόνον οὐκ εἶπεν, ἀλλ' οὐδὲ ἐν 49.213 ενόησεν, ἀλλὰ καὶ πάσης συγγενείας τὸν τοῦ Θεοῦ προτιμήσας φόβον, ἔγνω τοῦτο καλῶς, ὅτι καθάπερ τὸν κυβερνήτην οἱ χειμῶνες, καὶ τὸν στρατηγὸν οἱ κίνδυνοι, οὕτω καὶ τὸν ἱερέα ὁ πειρασμὸς ποιεῖ φαίνεσθαι. Πάντες, φησὶ, πρὸς ἡμᾶς κεχήνασι  καὶ  Ἰουδαῖοι  καὶ  Ἕλληνες·  μὴ  καταισχύνωμεν  αὐτῶν  τὰς  περὶ  ἡμῶν ἐλπίδας, μηδὲ τοσοῦτον περιίδωμεν ναυάγιον, ἀλλὰ τὰ καθ' ἡμᾶς ἐπιτρέψαντες τῷ Θεῷ πάντα, καὶ τὴν ψυχὴν  αὐτὴν ἐκδῶμεν. Καὶ σκόπει ἱερέως μεγαλοψυχίαν,  καὶ Θεοῦ φιλανθρωπίαν·  ὧν ὑπερεῖδεν ἁπάντων, τούτων ἀπήλαυσεν ἁπάντων, ἵνα καὶ

τῆς  προθυμίας  τὸν  μισθὸν λάβῃ, καὶ διὰ τῆς  ἀπολαύσεως  τῆς  παρὰ προσδοκίαν μείζονος ἐπιτύχῃ τῆς ἡδονῆς. Εἵλετο τὴν ἑορτὴν ἐπὶ τῆς ἀλλοτρίας καὶ πόῤῥω τῶν οἰκείων ἐπιτελέσαι διὰ τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν· ὁ δὲ Θεὸς πρὸ τοῦ Πάσχα ἡμῖν αὐτὸν  ἀπέδωκεν,  ὥστε  κοινὴν   μεθ'  ὑμῶν   τὴν  ἑορτὴν  ἀγαγεῖν,   ἵνα  καὶ  τῆς προαιρέσεως ἔχῃ τὸν μισθὸν, καὶ τῆς εὐφροσύνης ἀπολαύσῃ μείζονος. Οὐκ ἔδεισε τὴν ὥραν τοῦ ἔτους, καὶ θέρος παρὰ πάντα γέγονε τῆς ἀποδημίας τὸν καιρόν· οὐχ ὑπελογίσατο  τὴν  ἡλικίαν,  καὶ  καθάπερ  νέος  καὶ  σφριγῶν,  οὕτω  μετ'  εὐκολίας διέδραμε τὴν μακρὰν ταύτην ὁδόν· οὐκ ἐνενόησε τὴν τελευτὴν  τῆς ἀδελφῆς, οὐδὲ κατεμαλάχθη·  καὶ ἐπανελθὼν  ζῶσαν αὐτὴν κατείληφε,  καὶ πάντων,  ὧν ὑπερεῖδε, πάντων ἐπέτυχε.
βʹ. Καὶ ὁ μὲν ἱερεὺς οὕτως εὐδόκιμος γέγονε παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις· τὸν βασιλέα δὲ τοῦ διαδήματος λαμπρότερον τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἐκόσμησε. Πρῶτον μὲν ὅτι
δῆλον ἐγένετο τότε, ὅτι ἅπερ οὐδενὶ ἑτέρῳ, ταῦτα χαριεῖται τοῖς ἱερεῦσιν· ἔπειτα, ὅτι
καὶ μετὰ πολλοῦ  τοῦ τάχους  τὴν  χάριν  ἔδωκε, καὶ τὴν  ὀργὴν  ἔλυσεν. Ἀλλ' ἵνα σαφέστερον καὶ τοῦ βασιλέως τὴν μεγαλοψυχίαν,  καὶ τοῦ ἱερέως τὴν σοφίαν, καὶ πρὸ τούτων  ἀμφοτέρων  τοῦ Θεοῦ μάθητε τὴν φιλανθρωπίαν,  δότε μοι μικρὰ τῆς ἐκεῖ γεγενημένης  δημηγορίας διηγήσασθαι πρὸς ὑμᾶς. Ἐρῶ δὲ ἃ παρά τινος  τῶν ἔνδον  ἑστώτων  ἔμαθον· ὁ μὲν γὰρ πατὴρ οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα εἶπε πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν Παύλου μεγαλοψυχίαν  μιμούμενος, ἀεὶ τὰ οἰκεῖα κρύπτει κατορθώματα, καὶ πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας  πανταχοῦ, τί πρὸς τὸν βασιλέα εἶπε, καὶ πῶς ἔπεισε, καὶ πῶς αὐτοῦ τὴν ὀργὴν ἐξέβαλεν ἅπασαν, ταῦτα ἔλεγε τὰ ῥήματα· Οὐδὲν ἡμεῖς εἰς τὸ πρᾶγμα  εἰσηνέγκαμεν,  ἀλλ' αὐτὸς  ὁ βασιλεὺς, τοῦ  Θεοῦ μαλάξαντος  αὐτοῦ  τὴν καρδίαν, καὶ πρὸ τῶν ἡμετέρων ῥημάτων πᾶσαν ἀφῆκε τὴν ὀργὴν, καὶ τὸν θυμὸν ἔλυσε, καὶ περὶ τῶν γεγενημένων  διαλεγόμενος, ὡς ἑτέρου τινὸς ὑβρισθέντος, οὕτω τὰ συμβάντα ἅπαντα χωρὶς ὀργῆς διηγεῖτο. Ἀλλ' ἅπερ οὗτος ἀπέκρυψεν ἀπὸ ταπεινοφροσύνης,  ταῦτα ὁ Θεὸς εἰς μέσον ἐξήνεγκε. Τίνα δέ ἐστι ταῦτα; Μικρὸν ἀνωτέρω  τὸν  λόγον  ἀγαγὼν  ὑμῖν  διηγήσομαι.  Ἐπειδὴ  γὰρ  ἐξῆλθε  τῆς  πόλεως πάντας ἐν τοσαύτῃ καταλιπὼν ἀθυμίᾳ, πολλῷ δεινότερα ἡμῶν ἔπασχε τῶν ἐν αὐτοῖς ὄντων τοῖς δεινοῖς. Πρῶτον μὲν γὰρ συγγενόμενος κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν τοῖς ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν τῶν γεγενημένων  παρὰ τοῦ βασιλέως πεμφθεῖσι, καὶ μαθὼν παρ' ἐκείνων, ἐφ' οἷς ἦσαν ἀπεσταλμένοι, καὶ τὰ καταληψόμενα τὴν πόλιν ἀναλογιζόμενος δεινὰ, τοὺς θορύβους, τὰς ταραχὰς, τὴν φυγὴν, τὸν φόβον, τὴν ἀγωνίαν, τοὺς κινδύνους, πηγὰς  ἠφίει  δακρύων, τῶν  σπλάγχνων  αὐτῷ  διακοπτομένων·  τοῖς  γὰρ πατράσιν ἔθος πολλῷ μεῖζον 49.214 ἀλγεῖν, ὅταν μηδὲ παρεῖναι δύνωνται  κακουμένοις τοῖς ἑαυτῶν παισίν. Ὃ δὴ καὶ ὁ φιλοστοργότατος οὗτος ἔπασχεν, οὐ τὰ καταληψόμενα ἡμᾶς δεινὰ θρηνῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ πόῤῥω ταῦτα πασχόντων ἡμῶν εἶναι· πλὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ἐγίνετο σωτηρίας. Ἐπειδὴ γὰρ ἔμαθε ταῦτα παρ' ἐκείνων, θερμοτέρας ἠφίει πηγὰς δακρύων, καὶ μετὰ πλείονος δεήσεως πρὸς Θεὸν κατέφευγε, καὶ τὰς νύκτας  ἄϋπνος διῆγε παρακαλῶν,  καὶ τῇ πόλει παραγενέσθαι ταῦτα πασχούσῃ, καὶ τοῦ βασιλέως πραοτέραν ποιῆσαι τὴν διάνοιαν. Ὡς δὲ ἐπέβη τῆς μεγάλης πόλεως  ἐκείνης, καὶ εἰς τὰς βασιλικὰς εἰσῆλθεν αὐλὰς, εἱστήκει τοῦ βασιλέως  πόῤῥωθεν,  ἄφωνος,  δακρύων,  κάτω  κύπτων,  ἐγκαλυπτόμενος,  ὥσπερ αὐτὸς ὢν ὁ πάντα ἐργασάμενος ἐκεῖνα. Ἐποίει δὲ τοῦτο, τῷ σχήματι, τῷ βλέμματι, τοῖς θρήνοις πρότερον ἐπισπάσασθαι βουλόμενος αὐτὸν εἰς ἔλεον, καὶ τότε ἄρξασθαι τῆς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπολογίας· μία γὰρ τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἀπολείπεται  συγγνώμη, τὸ σιγᾷν καὶ μηδὲν ὑπὲρ τῶν γεγενημένων  φθέγγεσθαι. Ἐβούλετο γὰρ δὴ πάθος τὸ μὲν ἐξενεγκεῖν, τὸ δὲ εἰσενεγκεῖν, ἐκβαλεῖν μὲν τὸν θυμὸν, εἰσαγαγεῖν δὲ ἀθυμίαν, ἵνα οὕτω προοδοποιήσῃ τοῖς τῆς ἀπολογίας ῥήμασιν· ὅπερ οὖν καὶ ἐγένετο. Καὶ καθάπερ Μωϋσῆς εἰς τὸ ὄρος ἀναβὰς, τοῦ λαοῦ προσκεκρουκότος, ἄφωνος  εἱστήκει αὐτὸς,

ἕως ὁ Θεὸς αὐτὸν  ἐξεκαλέσατο εἰπὼν,  Ἄφες με, καὶ ἐξαλείψω  τὸν λαὸν τοῦτον· οὕτω  καὶ  οὗτος  ἐποίησεν.  Ἰδὼν  τοίνυν  αὐτὸν  ὁ βασιλεὺς δακρύοντα  καὶ  κάτω κύπτοντα,  προσῆλθεν αὐτὸς, καὶ ὅπερ ἔπαθε διὰ τῶν  δακρύων τοῦ ἱερέως, τοῦτο ἐδείκνυ διὰ τῶν ῥημάτων τῶν πρὸς αὐτόν· οὐ γὰρ θυμουμένου οὐδὲ ἀγανακτοῦντος ἦσαν οἱ λόγοι, ἀλλ' ἀλγοῦντος· οὐκ ὀργιζομένου, ἀλλ' ἀθυμοῦντος καὶ περιοδυνίᾳ κατεχομένου  μᾶλλον·  καὶ  ὅτι  τοῦτό  ἐστιν  ἀληθὲς,  αὐτὰ  τὰ  ῥήματα ἀκούσαντες εἴσεσθε. Οὐ γὰρ εἶπε· Τί ποτε τοῦτό ἐστιν; ὑπὲρ ἀνθρώπων  μιαρῶν καὶ παμμιάρων, καὶ οὓς οὔτε ζῇν ἔδει, πρεσβείαν ἥκεις κομίζων, τῶν τυράννων, τῶν νεωτεροποιῶν τῶν πάσης ἀξίων κολάσεως; Ἀλλὰ πάντα ταῦτα ἀφεὶς τὰ ῥήματα, ἀπολογίαν συνέθηκεν ἐντροπῆς γέμουσαν καὶ βαρύτητος, καὶ τὰς ἑαυτοῦ κατέλεγεν εὐεργεσίας, ὅσας παρὰ πάντα  τὸν καιρὸν τῆς βασιλείας τὴν πόλιν  ἡμῶν  εὐηργέτησε, καὶ ἐφ' ἑκάστῳ ἔλεγεν· Ταῦτά με ἀντ' ἐκείνων  παθεῖν ἔδει; ποίων ἀδικημάτων  με ταύτην ἐπράξαντο δίκην; Τί μικρὸν ἢ μέγα ἐγκαλεῖν ἔχοντες, οὐκ εἰς ἐμὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἀπελθόντας  ἐνύβρισαν; οὐκ ἤρκει τὸν θυμὸν στῆναι μέχρι τῶν  ζώντων; ἀλλ' εἰ μὴ καὶ τοὺς ταφέντας καθυβρίσαιεν, οὐδὲν ἐνόμισαν νεανικὸν ποιεῖν. Ἠδικήκαμεν ἡμεῖς, ὡς αὐτοὶ νομίζουσι· οὐκοῦν  τῶν  νεκρῶν  φείσασθαι ἔδει τῶν οὐδὲν ἠδικηκότων· οὐ γὰρ δὴ κἀκείνοις ταῦτα ἐγκαλεῖν εἶχον. Οὐχὶ ταύτην πάντων προὔθηκα τὴν πόλιν ἀεὶ, καὶ τῆς ἐνεγκούσης ποθεινοτέραν εἶναι ἐνόμιζον, καὶ εὐχῆς μοι διηνεκοῦς ἔργον ἦν, τὴν πόλιν ἐκείνην ἰδεῖν, καὶ τοῦτον ἐποιούμην ὅρκον πρὸς πάντας;
γʹ. Ἐνταῦθα πικρὸν ἀνοιμώξας ὁ ἱερεὺς, καὶ θερμότερα ἀφεὶς δάκρυα, οὐκέτι λοιπὸν  ἐσίγα·  ἑώρα  γὰρ  τὴν  τοῦ  βασιλέως  ἀπολογίαν   μείζονα  ποιοῦσαν  τὴν
κατηγορίαν ἡμῶν· ἀλλὰ στενάξας κάτωθεν βαρὺ καὶ πικρὸν, Ὁμολογοῦμεν, φησὶν, ὦ βασιλεῦ, καὶ οὐκ ἂν ἀρνηθείημεν τὸν ἔρωτα τοῦτον, ὃν περὶ τὴν πατρίδα ἐπεδείξω τὴν  ἡμετέραν,  καὶ  διὰ  τοῦτο  μάλιστα  θρηνοῦμεν,  ὅτι  τὴν  οὕτω  φιλουμένην
ἐβάσκηναν δαίμονες, καὶ περὶ τὸν 49.215 εὐεργέτην ἀγνώμονες  ἐφάνημεν, καὶ τὸν σφοδρὸν ἡμῶν παρωξύναμεν ἐραστήν. Κἂν κατασκάψῃς, κἂν ἐμπρήσῃς, κἂν ἀποκτείνῃς,  κἂν ὁτιοῦν  ἕτερον πράξῃς, οὐδέπω τὴν ἀξίαν ἡμᾶς ἀπῄτησας δίκην·
φθάσαντες γὰρ ἡμεῖς ἑαυτοὺς μυρίων θανάτων χαλεπώτερα διεθήκαμεν. Τί γὰρ ἂν γένοιτο πικρότερον, ἀλλ' ἢ ὅταν τὸν εὐεργέτην καὶ οὕτω φιλοῦντα φανῶμεν ἀδίκως παροξύναντες,  καὶ  τοῦτο  πᾶσα  ἡ  οἰκουμένη  μανθάνῃ,  καὶ  τὴν  ἐσχάτην  ἡμῶν
ἀγνωμοσύνην     καταγινώσκῃ;   Εἰ   βάρβαροι   τὴν   πόλιν    ἡμῶν   καταδραμόντες κατέσκαψαν  τὰ  τείχη,  καὶ  τὰς  οἰκίας  ἐνέπρησαν,  καὶ  λαβόντες  αἰχμαλώτους ἀπῆλθον,   ἔλαττον   ἦν  τὸ  δεινόν.  Τί  δήποτε;   Ὅτι  σοῦ  ζῶντος,  καὶ  τοσαύτην
ἐπιδεικνυμένου περὶ ἡμᾶς εὔνοιαν, ἐλπὶς ἦν ἐκεῖνα πάντα λυθήσεσθαι τὰ δεινὰ, καὶ πάλιν ἡμᾶς ἐπὶ τὸ πρότερον ἐπανήξειν  σχῆμα, καὶ λαμπροτέραν ἀπολήψεσθαι τὴν
ἐλευθερίαν· νῦν  δὲ, τῆς σῆς εὐνοίας  ἀφῃρημένης  καὶ τοῦ φίλτρου  σβεσθέντος, ὃ παντὸς τείχους ἦν ἡμῖν ἀσφαλέστερον, πρὸς τίνα λοιπὸν καταφευξόμεθα; ποῦ δυνησόμεθα  ἰδεῖν   ἑτέρωσε,  τὸν  γλυκὺν   οὕτω  δεσπότην  καὶ  πατέρα  προσηνῆ
παροργίσαντες; Ὥστε δοκοῦσι μὲν ἀφόρητα πεποιηκέναι· ἔπαθον δὲ πάντων δεινότερα,  πρὸς  οὐδένα  ἀνθρώπων   ἀντιβλέψαι   τολμῶντες,   οὐδὲ  αὐτὸν   ἰδεῖν δυνάμενοι     τὸν     ἥλιον     ἐλευθέροις     ὀφθαλμοῖς,     τῆς    αἰσχύνης     πανταχοῦ
καταστελλούσης τὰ βλέφαρα καὶ ἐγκαλύπτεσθαι καταναγκαζούσης· τῆς παῤῥησίας οὖν αὐτοῖς ἀνῃρημένης, πάντων  αἰχμαλώτων  ἀθλιώτερον  διάκεινται  νῦν, καὶ τὴν ἐσχάτην ὑπομένουσιν ἀτιμίαν, καὶ τὸ μέγεθος τῶν κακῶν ἐννοοῦντες, καὶ εἰς ὅσον
ἀπεσκίρτησαν ὕβρεως, οὐδὲ ἀναπνεῖν  δύνανται  τοῦ  δοκοῦντος  ὑβρίσθαι σφοδροτέρους τοὺς τὴν οἰκουμένην οἰκοῦντας ἅπαντας ἀνθρώπους ἐπισπασάμενοι κατηγόρους. Ἀλλ' ἐὰν θέλῃς, ὦ βασιλεῦ, ἔστιν ἴασις τῷ τραύματι, καὶ φάρμακον τοῖς
τοσούτοις κακοῖς. Πολλάκις καὶ ἐπὶ ἰδιωτῶν  τοῦτο γέγονε· τὰ μεγάλα καὶ ἀφόρητα

προσκρούσματα μεγάλης  διαθέσεως  γέγονεν  ὑπόθεσις· οὕτω  καὶ ἐπὶ  τῆς  φύσεως συνέβη  τῆς  ἡμετέρας.  Ὅτε  γὰρ  τὸν  ἄνθρωπον   ἐποίησεν  ὁ  Θεὸς  καὶ  εἰς  τὸν παράδεισον εἰσήγαγε καὶ πολλῆς ἠξίωσε τιμῆς, οὐ φέρων τὴν τοσαύτην εὐημερίαν ὁ διάβολος ἐβάσκηνέν τε αὐτῷ καὶ τῆς δοθείσης ἐξέβαλε προεδρίας. Ἀλλ' ὁ Θεὸς οὐ μόνον αὐτὸν οὐ κατέλιπεν,  ἀλλὰ καὶ ἀντὶ παραδείσου τὸν οὐρανὸν ἡμῖν ἀνέῳξε, τούτῳ  τε αὐτῷ  τήν  τε οἰκείαν  φιλανθρωπίαν ἐπιδεικνύμενος,  καὶ τὸν  διάβολον μειζόνως κολάζων. Τοῦτο καὶ σὺ ποίησον· πάντα ἐκίνησαν οἱ δαίμονες νῦν, ὥστε τὴν  πασῶν σοι φιλτάτην  πόλιν  ἀποῤῥῆξαί σου τῆς εὐνοίας· τοῦτο τοίνυν  εἰδὼς, δίκην μὲν ἣν θέλεις ἀπαίτησον, τῆς δὲ φιλίας μὴ ἐκβάλῃς ἡμᾶς τῆς προτέρας. Ἀλλ' εἰ δεῖ τι καὶ θαυμαστὸν εἰπεῖν, μείζονα ἡμῖν ἐπίδειξαι τὴν εὔνοιαν νῦν, καὶ πάλιν εἰς τὰς πρώτας τῶν φιλουμένων  αὐτὴν ἔγγραψον, εἴ γε βούλει τοὺς ταῦτα κατασκευάσαντας ἀμύνασθαι δαίμονας. Ἂν μὲν γὰρ καθέλῃς καὶ κατασκάψῃς καὶ ἀφανίσῃς, ἅπερ ἐκεῖνοι πάλαι ἐβούλοντο, ταῦτα ἐργάσῃ· ἂν δὲ ἀφῇς τὴν ὀργὴν καὶ πάλιν  ὁμολογήσῃς φιλεῖν  αὐτὴν ὥσπερ πρότερον ἐφίλεις.  καιρίαν αὐτοῖς ἔδωκας τὴν πληγὴν,  καὶ τὴν ἐσχάτην αὐτοὺς ἀπῄτησας δίκην, δείξας ὡς οὐ μόνον αὐτοῖς οὐδὲν πλέον γέγονεν ἀπὸ τῆς ἐπιβουλῆς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐναντία αὐτοῖς ἅπαντα ἀπέβη, ἤπερ ἐβούλοντο. ∆ίκαιος δ' ἂν εἴης ταῦτα ποιῆσαι καὶ ἐλεῆσαι πόλιν, ᾗ διὰ τὴν σὴν ἐφθόνησαν φιλίαν  οἱ δαίμονες· εἰ γὰρ μὴ σφόδρα αὐτὴν οὕτως ἠγάπησας, οὐκ ἂν αὐτὴν  οὐδὲ  ἐκεῖνοι  τοσοῦτον  ἐβάσκηναν  ἄν.  Ὥστε 49.216 εἰ  καὶ  θαυμαστὸν  τὸ λεγόμενον,  ἀλλ' ὅμως ἐστὶν ἀληθὲς, ὅτι διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν φιλίαν  ταῦτα ἔπαθε. Πόσων ἐμπρησμῶν, πόσης καταστροφῆς τὰ ῥήματα ταῦτα πικρότερα, ἅπερ ἀπολογούμενος ἔλεγες; Νῦν ὑβρίσθαι φὴς, καὶ πεπονθέναι  οἷα μηδεὶς πώποτε τῶν προτέρων  βασιλέων· ἀλλ' ἐὰν  θέλῃς, ὦ φιλανθρωπότατε  καὶ φιλοσοφώτατε  καὶ πολλῆς  εὐσεβείας γέμων, τοῦ διαδήματος τούτου μείζονά σοι καὶ λαμπρότερον  ἡ ὕβρις αὕτη περιθήσει στέφανον. Τοῦτο μὲν γὰρ τὸ διάδημά ἐστι καὶ μὲν τῆς σῆς ἀρετῆς ἀπόδειξις· ἔστι δὲ καὶ τῆς τοῦ δεδωκότος φιλοτιμίας τεκμήριον· ὁ δὲ ἀπὸ τῆς φιλανθρωπίας σοι ταύτης πλεκόμενος στέφανος σὸν μόνον ἔσται κατόρθωμα καὶ τῆς φιλοσοφίας  τῆς σῆς· καὶ οὐχ οὕτω σε θαυμάσονται πάντες  διὰ τοὺς λίθους  τοὺς τιμίους τούτους, ὡς ἐπαινέσονται διὰ τὴν ὑπεροψίαν τὴν κατὰ τῆς ὀργῆς. Καθεῖλόν σου τοὺς ἀνδριάντας;  ἀλλ' ἔξεστί σοι λαμπροτέρους ἀναστῆσαι ἐκείνων.  Ἂν  γὰρ ἀφῇς  τοῖς  ἠδικηκόσι  τὰ  ἐγκλήματα,  καὶ  μηδεμίαν  ἀπαιτήσῃς  δίκην  αὐτοὺς,  οὐ χαλκοῦν σε ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἀναστήσουσιν, οὐδὲ χρυσοῦν, οὐδὲ λιθοκόλλητον, ἀλλὰ τὴν  πάσης  ὕλης  τιμιωτέραν  στήλην,  φιλανθρωπίαν  καὶ  ἐλεημοσύνην ἀναβεβλημένον.  Οὕτως ἐπὶ τῆς διανοίας ἕκαστος ἀναστήσουσί σε τῆς ἑαυτῶν, καὶ τοσούτους   ἕξεις   ἀνδριάντας,   ὅσοι  τὴν   οἰκουμένην   οἰκοῦσιν   ἄνθρωποι,   καὶ οἰκήσουσιν. Οὐ γὰρ ἡμεῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ μεθ' ἡμᾶς, καὶ οἱ μετ' ἐκείνους ἅπαντες ταῦτα  ἀκούσονται·  καὶ  καθάπερ  εὖ  παθόντες  αὐτοὶ,  οὕτω  σε θαυμάσονται  καὶ φιλήσουσι. Καὶ ὅτι ταῦτα οὐ κολακεύων λέγω, ἀλλ' οὕτως ἔσται πάντως, ἐρῶ σοι παλαιόν τινα λόγον, ἵνα μάθῃς, ὅτι οὐχ οὕτω στρατόπεδα καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ ὑπηκόων πλῆθος καὶ τὰ ἄλλα δὴ τὰ τοιαῦτα λαμπροὺς ποιεῖν τοὺς βασιλεῖς εἴωθεν, ὡς φιλοσοφία ψυχῆς καὶ ἡμερότης. Ὁ μακάριος λέγεται Κωνσταντῖνος, τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καταλευσθείσης ποτὲ, παροξυνόντων αὐτὸν πολλῶν ἐπεξελθεῖν τοῖς ὑβρικόσι καὶ δίκην ἀπαιτῆσαι, καὶ λεγόντων, ὅτι πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ὄψιν ἔτρωσαν τοὺς λίθους ἐξακοντίζοντες, ψηλαφήσας τῇ χειρὶ τὸ πρόσωπον, καὶ ἠρέμα μειδιάσας, εἶπεν, ὅτι Οὐδαμοῦ πληγὴν  ἐπὶ τοῦ μετώπου  γεγενημένην  ὁρῶ, ἀλλ' ὑγιὴς  μὲν  ἡ κεφαλὴ, ὑγιὴς δὲ ἡ ὄψις ἅπασα, κἀκείνους ἐρυθριάσαντας καὶ αἰσχυνθέντας  ἀποστῆναι τῆς ἀδίκου  ταύτης  συμβουλῆς. Καὶ τὸ  ῥῆμα τοῦτο  μέχρι  νῦν  ᾄδουσιν  ἅπαντες,  καὶ τοσοῦτος χρόνος οὐκ ἐμάρανεν, οὐκ ἔσβεσε τῆς φιλοσοφίας  ταύτης τὴν  μνήμην. Πόσων οὐκ  ἂν  εἴη  τοῦτο  τροπαίων  λαμπρότερον;  Πολλὰς  καὶ  μεγάλας  πόλεις

ἐκεῖνος ἀνέστησε, καὶ πολλοὺς βαρβάρους ἐνίκησεν, ἀλλ' οὐδενὸς ἐκείνων μεμνήμεθα· τὸ δὲ ῥῆμα τοῦτο μέχρι τῆς σήμερον ᾄδεται, καὶ οἱ μεθ' ἡμᾶς αὐτὸ καὶ οἱ μετ'  ἐκείνους  ἀκούσονται  πάντες.  Καὶ οὐ  τοῦτο  μόνον  ἐστὶ  τὸ  θαυμαστὸν,  ὅτι ἀκούσονται, ἀλλ' ὅτι καὶ μετ' ἐπαίνων  καὶ εὐφημίας οἵ τε λέγοντες λέγουσιν, οἵ τε ἀκούοντες δέχονται· καὶ οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, ὃς ἀνέξεται σιγῆσαι τοῦτο ἀκούσας, ἀλλ' ὁμοῦ τε ἀνέκραξε, καὶ τὸν εἰρηκότα ἐπῄνεσε, καὶ μυρία αὐτῷ καὶ ἀπελθόντι γίνεσθαι ηὔξατο ἀγαθά. Εἰ δὲ παρὰ ἀνθρώποις τοσαύτης ἀπήλαυσε δόξης δι' ἐκεῖνο τὸ ῥῆμα, πόσων  ἀπολαύσεται  παρὰ  τῷ  φιλανθρώπῳ   Θεῷ στεφάνων;  Καὶ τί  χρὴ  λέγειν Κωνσταντῖνον  καὶ τὰ ἀλλότρια  παραδείγματα,  δέον  οἴκοθέν  σε καὶ ἐκ τῶν  σῶν παρακα  49.217 λεῖν  κατορθωμάτων;  Μέμνησαι  πρώην,  ὅτε  τῆς  ἑορτῆς  ταύτης καταλαβούσης ἐπιστολὴν  ἔπεμψας πανταχοῦ  τῆς οἰκουμένης  κελεύουσαν τοὺς τὸ δεσμωτήριον οἰκοῦντας ἀφεῖναι, καὶ συγχωρεῖν αὐτοῖς τὰ ἐγκλήματα, καὶ ὡς οὐκ ἀρκούντων ἐκείνων δεῖξαί σου τὴν φιλανθρωπίαν,  ἔλεγες διὰ τῶν γραμμάτων, ὅτι Εἴθε μοι δυνατὸν  ἦν  καὶ τοὺς ἀπελθόντας  καλέσαι καὶ ἀναστῆσαι καὶ πρὸς τὴν προτέραν ἀναγαγεῖν  ζωήν! Τούτων  ἀναμνήσθητι  τῶν  ῥημάτων  νῦν·  ἰδοὺ καιρὸς τοὺς ἀπελθόντας καλέσαι καὶ ἀναστῆσαι, καὶ πρὸς τὴν προτέραν ἐπαναγαγεῖν ζωήν. Καὶ οὗτοι γὰρ ἤδη τεθνήκασι, καὶ πρὶν ἢ τὴν ψῆφον ἐξενεχθῆναι, καὶ παρ' αὐτὰς ἡ πόλις  ἐσκήνωται  τὰς τοῦ ᾅδου πύλας  νῦν.  Ἀνάστησον οὖν αὐτὴν  ἐκεῖθεν  χωρὶς χρημάτων, χωρὶς δαπάνης. χωρὶς χρόνου καὶ πόνου τινός. Ἀρκεῖ γάρ σοι φθέγξασθαι μόνον, καὶ ἀναστῆσαι τὴν πόλιν τὴν ἐν σκότῳ κειμένην. Νῦν δὸς αὐτὴν καλεῖσθαι λοιπὸν ἀπὸ τῆς σῆς φιλανθρωπίας·  οὐδὲ γὰρ τοσαύτην εἴσεται χάριν τῷ παρὰ τὴν ἀρχὴν αὐτὴν οἰκίσαντι, ὅσην τῇ ψήφῳ τῇ σῇ· καὶ μάλα εἰκότως. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἀρχὴν αὐτῇ δοὺς ἀπῆλθε, σὺ δὲ αὐξηθεῖσαν καὶ γενομένην  μεγάλην, καὶ μετὰ τὴν πολλὴν  ταύτην εὐημερίαν κατενεχθεῖσαν  ἀναστήσεις. Οὐκ ἦν οὕτω θαυμαστὸν, εἰ πολεμίων αὐτὴν ἑλόντων, καὶ βαρβάρων καταδραμόντων, ἀπήλλαξας τοῦ κινδύνου, ὡς ἔστι θαυμαστὸν τὸ φείσασθαι νῦν· ἐκεῖνο μὲν γὰρ πολλοὶ  πολλάκις  βασιλέων ἐποίησαν· τοῦτο δὲ σὺ μόνος ἐργάσῃ, καὶ πρῶτος παρὰ προσδοκίαν ἅπασαν. Κἀκεῖνο μὲν οὖν οὐδὲν θαυμαστὸν οὐδὲ παράδοξον, ἀλλὰ τῶν ἀεὶ συμβαινόντων ἐστὶ, τὸ τῶν ὑπηκόων προΐστασθαι, τὸ δὲ τοσαῦτα παθόντα καὶ τοιαῦτα ἀφεῖναι τὴν ὀργὴν, τοῦτο πᾶσαν ἀνθρωπίνην  ὑπερβαίνει φύσιν. Ἐννόησον ὅτι νῦν  οὐ περὶ τῆς πόλεώς  σοι βουλευτέον μόνον ἐστὶν ἐκείνης, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς δόξης τῆς σῆς· μᾶλλον δὲ καὶ περὶ  τοῦ  Χριστιανισμοῦ  παντός.  Νῦν  καὶ  Ἰουδαῖοι  καὶ  Ἕλληνες,καὶ  πᾶσα  ἡ οἰκουμένη,  καὶ  βάρβαροι  καὶ  γὰρ  κἀκεῖνοι  ταῦτα  ἤκουσαν  πρὸς  σὲ κεχήνασιν ἀναμένοντες ἰδεῖν, οἵαν οἴσεις κατὰ τῶν γεγενημένων  τὴν ψῆφον· κἂν μὲν φιλάνθρωπον  ἐξενέγκῃς καὶ ἥμερον, ἐπαινέσονται τὸ δόγμα πάντες, καὶ δοξάσουσι τὸν Θεὸν, καὶ πρὸς ἀλλήλους  ἐροῦσι· Βαβαὶ, πόση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ δύναμις! ἄνθρωπον  οὐδένα ἔχοντα ὁμότιμον ἐπὶ τῆς γῆς, κύριον ὄντα ἀπολέσαι πάντα καὶ διαφθεῖραι, κατέσχε καὶ ἐχαλίνωσε, καὶ φιλοσοφεῖν ἐπαίδευσε φιλοσοφίαν, ἣν οὐδ' ἂν  ἰδιώτης  ἄνθρωπος  ἐπεδείξατο·  ὄντως  μέγας  ὁ  τῶν  Χριστιανῶν  Θεὸς, ὃς  ἐξ ἀνθρώπων  ἀγγέλους ποιεῖ καὶ πάσης ἀνάγκης φυσικῆς ἀνωτέρους καθίστησιν. Μὴ γὰρ δὴ τὸν περιττὸν  ἐκεῖνον  δείσῃς φόβον, μηδὲ ἀνάσχῃ λεγόντων  τινῶν,  ὡς αἱ λοιπαὶ χείρους ἔσονται πόλεις καὶ καταφρονήσουσι μᾶλλον, ταύτης μὴ κολασθείσης. Εἰ μὲν γὰρ ἀδυνάτως εἶχες ἐπεξελθεῖν, καὶ βίᾳ σου περιεγένοντο ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἰσοστάσιος ἦν ἡ δύναμις, εἰκότως ταῦτα ὑποπτεύειν ἐχρῆν· εἰ δὲ κατεπτήχασι καὶ προαπέθανον τῷ δέει, καὶ πρὸς τοὺς πόδας ἔδραμον τοὺς σοὺς δι' ἐμοῦ, καὶ οὐδὲν ἕτερον καθ' ἑκάστην προσδοκῶσι τὴν ἡμέραν, ἢ τὸ βάραθρον, καὶ λιτὰς ποιοῦνται κοινὰς, εἰς τὸν οὐρανὸν βλέποντες, καὶ τὸν Θεὸν παρακαλοῦντες ἐλθεῖν καὶ συνεφάψασθαι τῆς αὐτῆς ἡμῖν πρεσβείας, καὶ καθάπερ οἱ πρὸς τὰς ἐσχάτας ὄντες ἀναπνοὰς, περὶ τῶν οἰκείων ἕκαστος ἐπέσκηψε τῶν ἑαυτοῦ, πῶς οὐ περιττὸν τοῦτο

τὸ δέος; Οὐκ ἂν, εἰ σφαγῆναι ἐκελεύσθησαν, τοσαῦτα ἂν ἔπαθον, ὅσα πάσχουσι νῦν ἡμέραις τοσαύταις φόβῳ καὶ τρόμῳ συζῶντες, καὶ ἑσπέρας καταλαβούσης οὐ προσδοκῶντες ὄψεσθαι τὴν  ἕω, καὶ ἡμέρας γενομένης  49.218 οὐκ ἐλπίζουσιν  εἰς ἑσπέραν ἀφίξεσθαι. Πολλοὶ καὶ θηρίοις ἐνέπεσον τὰς ἐρήμους διώκοντες, καὶ πρὸς τὰς ἀβάτους μετοικισθέντες, οὐκ ἄνδρες μόνον, ἀλλὰ καὶ παιδία μικρὰ, καὶ γυναῖκες ἐλεύθεραι καὶ εὐσχήμονες πολλὰς νύκτας καὶ ἡμέρας ἐν σπηλαίοις καὶ φάραγξι καὶ ταῖς ὀπαῖς κατακρυπτόμεναι τῆς ἐρήμου. Καὶ καινὸς αἰχμαλωσίας κατέχει τὴν πόλιν τρόπος· τῶν γὰρ οἰκοδομημάτων καὶ τῶν τοιχῶν ἑστηκότων χαλεπώτερα τῶν ἐμπρησθεισῶν πάσχουσι πόλεων· οὐδενὸς βαρβάρου παρόντος, οὐδὲ πολεμίου φαινομένου  ἀθλιώτερον  τῶν  ἁλόντων  διάκεινται,  καὶ φύλλον  κινούμενον  μόνον πάντας  αὐτοὺς ἀποσοβεῖ καθ' ἑκάστην ἡμέραν. Καὶ ταῦτα ἴσασιν ἅπαντες· καὶ εἰ κατασκαφεῖσαν αὐτὴν εἶδον, οὐκ ἂν οὕτως ἐσωφρονίσθησαν, ὡς νῦν ταύτας αὐτῆς ἀκούοντες τὰς συμφοράς. Μὴ τοίνυν  τοῦτο νομίσῃς, ὡς χείρους ἔσονται αἱ λοιπαὶ πόλεις. Οὐκ ἂν, εἰ κατέσκαψας τὰς ἄλλας πόλεις, οὕτως αὐτὰς ἐσωφρόνισας, ὡς νῦν διὰ τῆς ἀδήλου τῶν ἐσομένων προσδοκίας σφοδρότερον πάσης κολάσεως παιδεύσας αὐτούς. Καὶ μὴ περαιτέρω προενέγκῃς αὐτοῖς τὰς συμφορὰς, ἀλλ' ἄφες ἀναπνεῦσαι λοιπόν.   Τὸ  μὲν   γὰρ   κολάσαι   τοὺς   ὑπευθύνους   καὶ   δίκην   ἀπαιτῆσαι   τῶν πεπραγμένων,  ῥᾴδιον πάντως  καὶ εὔκολον· τὸ δὲ φείσασθαι τῶν  ὑβρικότων,  καὶ συγγνώμην δοῦναι τοῖς ἀσύγγνωστα ἡμαρτηκόσιν, ἑνός που καὶ δευτέρου μόλις ἐστὶ, καὶ μάλιστα ὅταν βασιλεὺς ὁ ὑβρισμένος ᾖ· καὶ τὸ φόβῳ δὲ ὑποτάξαι πόλιν εὔκολον, τὸ  δὲ  πάντας  ἐραστὰς καταστῆσαι καὶ  μετ'  εὐνοίας  πεῖσαι  διακεῖσθαι  περὶ  τὴν βασιλείαν  τὴν  σὴν, καὶ  μὴ  μόνον  κοινὰς,  ἀλλὰ  καὶ  ἰδίας  ὑπὲρ  τῆς  σῆς ἀρχῆς ποιεῖσθαι  εὐχὰς,  δυσκατόρθωτον·  κἂν  μυρία  τις  ἀναλώσῃ  χρήματα,  κἂν  μυρία κινήσῃ στρατόπεδα, κἂν ὁτιοῦν ἐργάσηται, οὐκ εὐκόλως τοσούτων ἀνθρώπων διάθεσιν πρὸς ἑαυτὸν ἐπισπάσασθαι δυνήσεται, ὃ νῦν ῥᾴδιον ἔσται καὶ εὔκολον. Οἵ τε γὰρ εὐεργετηθέντες, οἵ τε ἀκούσαντες ὁμοίως τοῖς εὐεργετηθεῖσι περὶ σὲ διακείσονται. Πόσων ἂν ἐπρίω χρημάτων, πόσων ἂν ἐπρίω πόνων ἐν βραχείᾳ καιροῦ ῥοπῇ  τὴν  οἰκουμένην   ἅπασαν  ἀνακτήσασθαι,  καὶ  πεῖσαι  τούς  τε  νῦν   ὄντας ἀνθρώπους τούς τε ἐσομένους ἅπαντας ὅσα τοῖς αὐτῶν εὔχονται παισὶ, τοσαῦτα καὶ τῇ σῇ κεφαλῇ! Εἰ δὲ παρὰ ἀνθρώπων ταῦτα, ἐννόησον ὅσον παρὰ τοῦ Θεοῦ λήψῃ τὸν μισθὸν, οὐχὶ  τῶν  νῦν  γινομένων  μόνον,  ἀλλὰ  καὶ τῶν  μετὰ ταῦτα  παρ' ἑτέρων κατορθουμένων. Εἰ γάρ ποτε συμβαίη γενέσθαι τοιοῦτον, οἷον δὴ γέγονε νῦν, ὃ μὴ γένοιτο,  καί  τινες  τῶν  ὑβρισμένων  βουλεύσωνται  ἐπεξελθεῖν  τοῖς  ὑβρικόσιν, ἡ πραότης   ἡ  σὴ  καὶ   ἡ  φιλοσοφία   ἀντὶ   πάσης  ἔσται  διδασκαλίας   αὐτοῖς   καὶ παραινέσεως,  καὶ  ἐρυθριάσουσι καὶ  καταισχυνθήσονται  τοιοῦτον  ἔχοντες φιλοσοφίας  παράδειγμα,  ἐλάττους  φανῆναι.  Ὥστε τῶν  μετὰ  ταῦτα  πάντων  ἔσῃ διδάσκαλος, καὶ τὰ νικητήρια  κατ' αὐτῶν  ἕξεις, κἂν εἰς αὐτὴν  τὴν  κορυφὴν  τῆς φιλοσοφίας  φθάσωσιν.  Οὐ γάρ  ἐστιν  ἴσον  αὐτὸν  κατάρξαι  τοσαύτης  πραότητος πρῶτον, καὶ πρὸς ἑτέρους βλέποντα μιμήσασθαι τὰ παρ' ἐκείνων κατορθωθέντα. ∆ιὰ τοῦτο ὅσην ἂν οἱ μετὰ σὲ φιλανθρωπίαν καὶ ἡμερότητα ἐπιδείξωνται, σὺ λήψῃ τὸν μισθὸν μετ' ἐκείνων·  ὁ γὰρ τὴν  ῥίζαν παρασχὼν, οὗτος ἂν εἴη καὶ τῶν  καρπῶν αἴτιος.  ∆ιὰ  τοῦτο  μετὰ  σοῦ  μὲν  οὐδεὶς  δύναται   μερίζεσθαι  νῦν   τὸν  ἐπὶ  τῇ φιλανθρωπίᾳ  μισθόν· σὸν γὰρ τὸ κατόρθωμα γέγονε μόνον· σὺ δὲ μετὰ πάντων τῶν μετὰ ταῦτα, εἴ τινές ποτε τοιοῦτοι φανεῖεν, ἐξ ἴσης δυνήσῃ μετ' αὐτῶν διανείμασθαι τὸ κατόρθωμα, καὶ τοσαύτην ἀπενέγκασθαι μοῖραν, ὅσην ἐπὶ τοῖς μαθηταῖς οἱ διδάσκαλοι· κἂν μηδεὶς γένηται  τοιοῦ 49.219 τος, πάλιν σοι τὰ τῶν ἐγκωμίων  καὶ τῶν ἐπαίνων  καθ' ἑκάστην ἐπιδίδωσι τὴν γενεάν. Ἐννόησον γὰρ ἡλίκον ἐστὶ τοὺς μετὰ ταῦτα πάντας ἀκούειν, ὅτι πόλεως οὕτω μεγάλης καὶ ὑπευθύνου κολάσει καὶ τιμωρίᾳ γενομένης, πεφρικότων ἁπάντων, καὶ δεδοικότων στρατηγῶν καὶ ὑπάρχων

καὶ δικαστῶν, καὶ οὐδὲ φωνὴν  ῥῆξαι τολμώντων  ὑπὲρ τῶν  ἀθλίων  ἐκείνων,  εἷς παρελθὼν  πρεσβύτης τοῦ  Θεοῦ τὴν  ἱερωσύνην  ἐγκεχειρισμένος  ἀπὸ  τῆς  ὄψεως μόνης αὐτῆς, καὶ ψιλῆς τῆς συντυχίας ἐνέτρεψε τὸν κρατοῦντα· καὶ ὃ μηδενὶ τῶν ὑπ' αὐτὸν ἐχαρίσατο, ἑνὶ γέροντι τοῦτο ἔδωκε τοὺς τοῦ Θεοῦ νόμους αἰδεσθείς. Καὶ γὰρ καὶ τούτῳ  αὐτῷ  οὐ μικρῶς σε, ὦ βασιλεῦ, τετίμηκεν  ἡ πόλις, ἐμὲ πρὸς τὴν πρεσβείαν ταύτην ἀποστείλασα· ψῆφον γὰρ ἀρίστην ἐξήνεγκαν περὶ σοῦ καὶ καλλίστην,  ὅτι  τῆς  ἀρχῆς  ἁπάσης  τῆς  ὑπὸ  σὲ κειμένης,  τοῦ  Θεοῦ τοὺς  ἱερέας προτιμᾷς, κἂν εὐτελεῖς ὄντες τύχωσιν. Οὐ παρ' ἐκείνων δὲ ἥκω νῦν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸ ἐκείνων  παρὰ τοῦ κοινοῦ  τῶν  ἀγγέλων  ἀπέσταλμαι ∆εσπότου, ταῦτα  εἰπεῖν πρὸς τὴν ἡμερωτάτην σου καὶ πραοτάτην ψυχὴν, ὅτι Ἂν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ ὀφειλήματα  αὐτῶν,  καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν  ὁ οὐράνιος ἀφήσει ὑμῖν  τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ἀναμνήσθητι τοίνυν  τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καθ'  ἣν ἅπαντες  δίκην  δώσομεν περὶ τῶν πεπραγμένων· ἐννόησον, ὅτι εἰ καί τί σοι ἡμάρτηται, πάντα ἀπονίψασθαι δυνήσῃ τὰ πλημμελήματα  διὰ τῆς ψήφου  καὶ τῆς γνώμης  ταύτης, χωρὶς  πόνων, χωρὶς  ἱδρώτων.  Ἄλλοι  μὲν  οὖν  πρεσβευόμενοι χρυσίον  καὶ  ἀργύριον  καὶ  ἕτερα τοιαῦτα δῶρα κομίζουσιν· ἐγὼ δὲ μετὰ τῶν ἱερῶν πρὸς τὴν σὴν βασιλείαν ἀφῖγμαι νόμων, καὶ ἀντὶ δώρων ἁπάντων  τούτους προτείνω· καὶ παρακαλῶ σε μιμήσασθαί σου τὸν ∆εσπότην, ὃς καθ' ἡμέραν παρ' ἡμῶν ὑβριζόμενος, οὐ διαλιμπάνει  τὰ παρ' ἑαυτοῦ χορηγῶν  ἅπασι· καὶ μὴ καταισχύνῃς  ἡμῶν τὰς ἐλπίδας, μηδὲ ἐλέγξῃς τὰς ὑποσχέσεις. Καὶ γὰρ καὶ τοῦτό σε μετὰ τῶν  ἄλλων  εἰδέναι  βούλομαι, ὅτι εἰ μὲν βουληθείης καταλλαγῆναι  καὶ τῆς προτέρας εὐνοίας μεταδοῦναι τῇ πόλει, καὶ τὴν ὀργὴν ἀφεῖναι τὴν δικαίαν ταύτην, μετὰ πολλῆς ἀπελεύσομαι τῆς παῤῥησίας· εἰ δὲ ἐκβάλοις τὴν πόλιν τῆς διανοίας τῆς σῆς, οὐ μόνον οὐκ ἐπιβήσομαι, οὐδὲ ὄψομαι αὐτῆς  τὸ  ἔδαφος,  ἀλλὰ  καὶ  ἀρνήσομαι  αὐτὴν  καθάπαξ  λοιπὸν,  καὶ  εἰς  ἑτέραν ἐμαυτὸν ἐγγράψω πόλιν. Μὴ γάρ μοι γένοιτο πατρίδα ἐπιγράψασθαί ποτε ἐκείνην, πρὸς ἢν ὁ φιλανθρωπότατος  σὺ καὶ πάντων  ἀνθρώπων  ἡμερώτατος οὐκ ἂν ἕλοιο σπείσασθαι καὶ καταλλαγῆναι.
δʹ. Ταῦτα καὶ πλείονα τούτων εἰπὼν, οὕτω τὸν βασιλέα συνέχεεν, ὡς ταυτὸ γενέσθαι, ὅπερ ἐπὶ τοῦ Ἰωσὴφ συνέβη γενέσθαι ποτέ. Καθάπερ γὰρ ἐκεῖνος τότε τοὺς
ἀδελφοὺς ἰδὼν ἐβούλετο μὲν δακρύειν, ἔστεγε δὲ τὸ πάθος, ὥστε μὴ διαφθεῖραι τὴν ὑπόκρισιν· οὕτω δὴ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐδάκρυε μὲν κατὰ διάνοιαν, οὐκ ἐδείκνυτο δὲ διὰ
τοὺς παρόντας ἅπαντας· οὐ μὴν ἴσχυσεν εἰς τέλος κρύψαι τὸ πάθος, ἀλλὰ καὶ ἄκων ἠλέγχετο. Μετὰ γὰρ τὴν δημηγορίαν ταύτην οὐκ ἐδεήθη ῥημάτων δευτέρων, ἀλλ' ἓν μόνον ἐφθέγξατο ῥῆμα, ὃ τοῦ διαδήματος αὐτὸν πολλῷ μειζόνως ἐκόσμησε. Τί δὲ
τοῦτό ἐστιν; Καὶ τί θαυμαστὸν καὶ μέγα φησὶν, εἰ τοῖς  ὑβρικόσιν ἀφήσομεν τὴν ὀργὴν ἀνθρώποις οὖσιν ἄνθρωποι καὶ αὐτοὶ τυγχάνοντες, ὅπου γε ὁ τῆς οἰκουμένης
∆εσπότης  ἐπὶ   γῆς   ἐλθὼν   καὶ   δι'   ἡμᾶς   γενόμενος   δοῦλος,   καὶ   παρὰ   τῶν εὐεργετηθέντων  σταυρωθεὶς ὑπὲρ τῶν σταυρωσάντων αὐτὸν παρεκάλει τὸν Πατέρα, λέγων, Ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ 49.220 οἴδασι τί ποιοῦσι; τί τοίνυν θαυμαστὸν, εἰ τοῖς
ὁμοδούλοις καὶ ἡμεῖς ἀφήσομεν; Καὶ ὅτι ταῦτα τὰ ῥήματα οὐχ ὑπόκρισις ἦν, ἔδειξε μὲν καὶ τὰ γεγενημένα ἅπαντα, οὐκ ἔλαττον δὲ τούτων καὶ τοῦτο, ὃ μέλλω νῦν ἐρεῖν αὐτὸν  γὰρ  τὸν  ἱερέα  τοῦτον  βουλόμενον   ἐκεῖ  κοινῇ  μετ'  αὐτοῦ  τὴν  ἑορτὴν
ἐπιτελέσαι  ταύτην,  ἄκοντα  κατηνάγκασε  κατεπειχθῆναι   καὶ  σπεῦσαι,  καὶ  τοῖς πολίταις  φανῆναι.  Οἶδα, φησὶν,  ὅτι  νῦν  αὐτῶν  εἰσιν  αἱ ψυχαὶ  δεδονημέναι,  καὶ πολλὰ τῆς συμφορᾶς τὰ λείψανα· ἄπελθε, παρακάλεσον· ἂν ἴδωσι τὸν κυβερνήτην,
οὐδὲ τοῦ παρελθόντος μεμνήσονται χειμῶνος, ἀλλὰ καὶ τὴν μνήμην αὐτὴν ἐξαλείψουσι τῶν λυπηρῶν ἅπασαν. Ὡς δὲ ἐπέκειτο ὁ ἱερεὺς, ἀξιῶν τὸν υἱὸν πέμψαι τὸν  ἑαυτοῦ, βουλόμενος  ἐκεῖνος  δεῖξαι σαφῶς, ὡς  πᾶσαν καθόλου  τῆς  διανοίας
ἐξήλειψε  τὴν ὀργὴν, Εὔξασθε, φησὶ, ταῦτα ἀναιρεθῆναι  τὰ κωλύματα,  σβεσθῆναι

τοὺς  πολέμους  τούτους,  καὶ  αὐτὸς  ἀφίξομαι  πάντως.   Τί  τῆς  ψυχῆς   ἐκείνης ἡμερώτερον γένοιτ' ἄν; Αἰσχυνέσθωσαν Ἕλληνες λοιπόν· μᾶλλον δὲ μὴ αἰσχυνέσθωσαν, ἀλλὰ παιδευέσθωσαν, καὶ τὴν οἰκείαν ἀφέντες πλάνην ἐπανίτωσαν ἐπὶ τὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ δύναμιν, ἀπὸ τοῦ βασιλέως, ἀπὸ τοῦ ἱερέως μαθόντες τὴν παρ' ἡμῖν φιλοσοφίαν. Οὐδὲ γὰρ μέχρι τούτων ἔστη τότε ὁ θεοφιλέστατος βασιλεὺς, ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ τῆς πόλεως ἐξήλασεν ὁ ἱερεὺς καὶ διέβη τὴν θάλασσαν, ἔπεμψε καὶ ἐκεῖ τινας περιεργαζόμενος καὶ πολυπραγμονῶν,  μή ποτε τρίβῃ τὸν χρόνον, καὶ τῇ πόλει τὴν ἡδονὴν ἐξ ἡμισείας ποιῇ, ἔξω τὴν ἑορτὴν ἐπιτελῶν.  Ποῖος πατὴρ ἥμερος τοσαύτην  ἂν  ὑπὲρ  τῶν  ὑβρικότων  ἐποιήσατο σπουδήν; Εἴπω τι  καὶ  ἕτερον  τοῦ δικαίου ἐγκώμιον. Ταῦτα γὰρ ἀνύσας, οὐκ ἔσπευσεν, ὡς ἂν εἴ τις ἕτερος δόξης ἐρῶν, αὐτὸς τὰ γράμματα τὶ λύοντα  τὴν  κατήφειαν  ἡμῖν  ἐκείνην  κομίσαι· ἀλλ' ἐπειδὴ σχολαιότερον   ἐβάδιζεν,   ἕτερόν   τινα   τῶν   ἵππους   ἐλαύνειν   εἰδότων   ἠξίωσε προλαβεῖν, καὶ κομίσαι τῇ πόλει τὰ εὐαγγέλια ὥστε μὴ τῇ μελλήσει τῆς ἐπανόδου τῆς ἑαυτοῦ τὴν ἀθυμίαν ἐπιταθῆναι.  Τὸ γὰρ σπουδαζόμενον αὐτῷ μόνον ἦν, οὐχ ὅπως αὐτὸς ἔλθοι φέρων τὰ χρηστὰ ταῦτα καὶ πολλῆς ἡδονῆς γέμοντα, ἀλλ' ὅπως ταχέως ἡ πατρὶς ἡμῖν ἀναπνεύσειεν. Ὅπερ οὖν τότε ἐποιήσατε στεφανώσαντες τὴν ἀγορὰν, καὶ λύχνους  ἅψαντες, καὶ στιβάδας πρὸ τῶν ἐργαστηρίων συνθέντες, καὶ ὥσπερ ἄρτι τῆς πόλεως τεχθείσης, οὕτω πανηγυρίσαντες· τοῦτο ἑτέρως διὰ παντὸς ποιεῖτε τοῦ χρόνου, μὴ τοῖς ἄνθεσιν, ἀλλ' ἀρετῇ στεφανούμενοι, τὸ φῶς τὸ ἀπὸ τῶν ἔργων ἅπτοντες κατὰ τὴν ψυχὴν τὴν ὑμετέραν, εὐφροσύνην εὐφραινόμενοι πνευματικὴν,  καὶ  τῷ  Θεῷ διηνεκῶς  ὑπὲρ  τούτων  ἁπάντων  εὐχαριστοῦντες  μὴ διαλείπωμεν,  μηδ'  ὅτι  μόνον  ἔλυσε  τὰ  δεινὰ,  ἀλλ'  ὅτι  καὶ  συνεχώρησεν  αὐτὰ γενέσθαι, καὶ πολλὴν αὐτῷ χάριν ὁμολογῶμεν· δι' ἀμφοτέρων γὰρ ἡμῖν τὴν πόλιν ἐκόσμησε. Ταῦτα δὲ πάντα  κατὰ τὸ προφητικὸν  λόγιον  ἀναγγείλατε  τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, κἀκεῖνοι πάλιν εἰς γενεὰν ἑτέραν, ἵνα ἅπαντες οἱ μέχρι τῆς συντελείας γινόμενοι τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν  τὴν ἐπὶ τῇ πόλει γεγενημένην  μαθόντες, μακαρίζωσι μὲν ἡμᾶς τοὺς τοσαύτης ἀπολαύσαντας εὐνοίας,  θαυμάζωσι δὲ ἡμῶν  τὸν  δεσπότην τὸν  οὕτω  καταπίπτουσαν  τὴν  πόλιν ἀναστήσαντα,  κερδάνωσι  δὲ  καὶ  αὐτοὶ,  διὰ  πάντων   τῶν   γεγενημένων   πρὸς εὐλάβειαν   συνωθούμενοι.   Οὐ  γὰρ  δὴ  μόνον   ἡμᾶς,  εἰ  μνημονεύοιμεν   αὐτῶν διηνεκῶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεθ' ἡμᾶς γινομένους, τὰ μέγιστα τῶν συμβάντων ἡμῖν ἡ ἱστορία 49.221 ὠφελῆσαι δυνήσεται. Ἅπερ οὖν ἅπαντα λογιζόμενοι, μὴ μόνον ἐν τῇ λύσει τῶν  δεινῶν,  ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ συγχωρήσει τῶν  δεινῶν  εὐχαριστῶμεν  ἀεὶ τῷ φιλανθρώπῳ  Θεῷ, ἀπό τε τῶν θείων Γραφῶν, ἀπό τε τῶν ἡμῖν συμβάντων αὐτὸ δὴ τοῦτο μαθόντες, ὡς ἅπαντα ἀεὶ πρὸς τὸ δέον 49.222 ἡμῖν οἰκονομεῖ μετὰ τῆς αὐτῷ πρεπούσης  φιλανθρωπίας·   ἧς  γένοιτο   διηνεκῶς   ἡμᾶς  ἀπολαύοντας,   καὶ  τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.  
Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.