Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Κριτήριον της παραγματικής αγάπης
ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ


Πώς φαίνεται ό άγαπών τόν άδελφόν κατά τήν έντολήν τοΰ Κυρίου καί πώς έλέγχεται ό μή οΰτως άγαπών; Τής άγάπης έξαίρετα δύο ταΰτα - τό λυπεΐσθαι μέν καί άγωνιάν έφ' οΐς βλάπτεται ό άγαπώμενος- χαίρειν δέ καί άγωνίζεσθαι ύπέρ τής ώφελείας αύ¬τοΰ- Μακάριος ούν ό πενθών έπί τώ άμαρτάνοντι, ού ό κίνδυνος φοβερός- καί χαίρων ύπέρ τοΰ κατορθοΰντος, ού τό κέρδος άσύγ- κριτον, καθώς γέγραπται. Μαρτυρεί δέ καί Παΰλος ό άπόστολος λέγων «Έάν πάσχη έν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη» κα¬τά λόγον πάντως τής έν Χριστώ άγάπης- Καί «έάν δοξάζηται έν μέλος», κατά σκοπόν δηλονότι τής πρός Θεόν εύαρεστήσεως, «συγχαίρει πάντα τά μέλη» (Α' Κορ. ιβ' 26). Ό δέ μή οΰτως συνδιατιθέμενος φανερός έστι μή άγαπών τόν άδελφόν.
 Μέγας Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ J.P.MIGNE

http://www.paterikiorthodoxia.com/2012/06/765.html

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.