Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΛΟΓΟΣ ΛΖʹ. Περὶ σιωπῆς καὶ ἀποῤῥήτων.ΛΟΓΟΣ ΛΖʹ. Περὶ σιωπῆς καὶ ἀποῤῥήτων.
Λόγος  ἁπλῶς   προσενεχθεὶς   ὁλοκλήρους   ἀνέτρεψεν   οἰκίας,  καὶ  ψυχὰς ἀπώλεσε καὶ κατέδυσε. Καὶ τῶν μὲν χρημάτων  τὴν ζημίαν διορθοῦσθαι πάλιν ἔνι· λόγον  δὲ  ἐκπηδήσαντα  ἅπαξ, ἀνακτῆσαι  πάλιν  οὐκ  ἔνι.  Ἤκουσας λόγον,  φησὶ, συναποθανέτω  σοι.  Σβέσον αὐτὸν,  κατάχωσον,  μὴ  συγχωρήσῃς  ἐξελθεῖν,  μηδὲ κινηθῆναι  παράπαν. Ἀπόκτεινον τὸ λεχθὲν, λήθῃ παράδος, ἵνα τοῖς μὴ ἀκούσασιν ὅμοιος γένῃ. Οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων  ἐπειδὰν εἴπωσί τι τῶν ἀποῤῥήτων, παρακαλοῦσι  τὸν  ἀκούοντα,  καὶ  ὁρκοῦσι μηδενὶ  λοιπὸν  εἰπεῖν  ἑτέρῳ·  αὐτόθεν δηλοῦντες,  ὅτι πρᾶγμα ἄξιον κατηγορίας ἐποίησαν. Εἰ γὰρ ἐκεῖνον  μηδενὶ  εἰπεῖν ἑτέρῳ παρακαλεῖς, πολλῷ μᾶλλον σὲ πρότερον τούτων ταῦτα εἰπεῖν οὐκ ἐχρῆν. Εἰ γὰρ  βούλει  μὴ  ἐξενεχθῆναι   τὸν  λόγον  εἰς  ἕτερον,  μηδὲ  αὐτὸς  εἴπῃς·  ὅτε  δὲ προέδωκας   ἑτέρῳ   τοῦ   λόγου   τὴν   φυλακὴν,    περιττὰ   ποιεῖς   καὶ   ἀνόνηταπαραγγέλλων  καὶ ὁρκῶν  ὑπὲρ τῆς  τῶν  εἰρημένων  φυλακῆς.  Ἀλλ'  ἡδὺ τὸ
κατηγορεῖν; Ἡδὺ μὲν οὖν τὸ μὴ λέγειν κακῶς. Ὁ μὲν γὰρ λέγων κακῶς ἐναγώνιος λοιπόν  ἐστι, ὑποπτεύει  καὶ δέδοικε, μετανοεῖ  καὶ κατεσθίει τὴν ἑαυτοῦ γλῶτταν, δεδοικὼς καὶ τρέμων, μήποτε εἰς ἑτέρους ἐξενεχθὲν  τὸ ῥῆμα, μέγαν ἐπαγάγῃ τὸν κίνδυνον· ὁ δὲ παρ' ἑαυτῷ κατέχων ἐν ἀσφαλείᾳ πολλῇ, μετὰ πολλῆς βιώσεται τῆς ἡδονῆς.  Οὐ γάρ ἐστιν ἄνθρωπον  τοὺς ἀλλοτρίους  πολυπραγμονοῦντα  βίους, τῆς οἰκείας ἐπιμεληθῆναί  ποτε ζωῆς. Τῆς γὰρ σπουδῆς αὐτῷ πάσης εἰς τὴν τῶν ἑτέρων πολυπραγμοσύνην  ἀναλισκομένης,  ἀνάγκη  τὰ  αὐτοῦ  ἁπλῶς  κεῖσθαι καὶ ἠμελημένως. Ὁ δὲ καὶ πικρῶς τὰ ἀλλότρια ἐξετάζων πράγματα, ἐν τοῖς καθ' ἑαυτὸν πλημμελήμασιν οὐδεμιᾶς ἀπολαύσεται συγγνώμης ποτέ. Οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν πεπλημμελημένων  ἡμῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς περὶ ἑτέρων οἴσει τὴν ψῆφον ὁ Θεός. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.