Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Τί εἶναι καὶ τί δὲν εἶναι σταυρὸς στὴν οἰκογένεια

π . Β ασιλείου Θερμοῦ

Ἐρ ώ τηση:  Πιστεύετε ὅτι  χρειάζεται   κάποιος νὰ σταυρωθεῖ, νὰ σταυρώνεται καθημερινὰ μέσα στὸ γάμο, μέσα στὴν κοινωνία, μέσα στὴν ἱστορία περιμένοντας  τὴν ἀνάστασή του ἢ πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς, στὴ μετὰ θάνατον ζωή;
Ἀπάντηση:  Ἐγὼ θὰ ἤθελα νὰ μεταθέσω λίγο τὸ κέντρο βάρους τῆς ἐνδιαφέρουσας ἐρωτή - σεώς σας, ἀπὸ τὸ πότε ἔρχεται ἡ ἀνάσταση στὸ πῶς  νοοῦμε τὴ  Σταύρωση.  Θὰ  πάω  πιὸ  πρίν, διότι ἡ ἐμπειρία μου εἶναι ὅτι γίνεται πολὺ κακὴ χρήση  τῆς ἔννοιας καὶ τοῦ ὅρου  τῆς Σταυρώσε- ως καὶ τοῦ Σταυροῦ  μέσα στὶς οἰκογένειες.
Ἂς   μὴ  ξεχνᾶμε  ἀπὸ  ποῦ  δανειστήκαμε αὐτὴ τὴ λέξη, τὴ δανειστήκαμε ἀπὸ τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ,  ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ πρότυπο τοῦ πάθους καὶ τοῦ πόνου ἑνὸς ἀπολύτως ἀναμάρτη- του, δηλαδὴ ἀπολύτως ἀναίτιου γι’ αὐτὸ ποὺ τοῦ συνέβαινε.  Θεωρῶ λοιπὸν ὅτι μπορεῖ  νὰ χρησι- μοποιεῖ τὸν ὄρο Σταυρὸς κάποιος γιὰ μιὰ κατά- σταση καὶ νὰ πεῖ «εἶναι ὁ Σταυρὸς μου» ὅταν ὁ ἴδιος εἶναι ἀπολύτως  ἀμέτοχος  καὶ  ἀναίτιος σ’ αὐτὸ ποὺ τοῦ συμβαίνει. Τὸ  νὰ πεθάνει ξαφνικὰ ὁ σύντροφος  εἶναι σταυρός,    ὅταν ἀρρωστήσει βαριά, πράγμα ποὺ θὰ ἐπιβαρύνει καὶ τὸν ἄλλο ἐπίσης, εἶναι σταυρὸς γιὰ τὸν ἄλλον ἢ ἀντίστοι- χες  καταστάσεις μὲ  τὰ  παιδιὰ  κ.τ.λ.    μὲ  τὴν προσωπική μας ὑγεία  ἢ ἕνα ἄλλο θέμα σοβαρό τῆς ζωῆς μας.  Τὸ  νὰ ὀνομάζουμε ὅμως σταυρό, ὅπως συμβαίνει συνήθως, μιὰ κατάσταση κακῆς συμπεριφορᾶς  τοῦ συζύγου ἢ  τῆς συζύγου στὴν ὁποία ἐγὼ ἔχω τὸ 50 ἢ 60 ἢ 70%, συμμετέχω σ’ αὐτὴ καὶ ὑποδαυλίζω αὐτὴ τὴν κατάσταση, αὐτὸ ὄχι ἁπλῶς εἶναι λάθος ἀλλὰ εἶναι καὶ βεβήλωση τῆς ἔννοιας τοῦ Σταυροῦ.


  πείρα  στὶς σ χέσεις  τῶν ζευγαριῶν  δείχνει  ὅτι εἴμαστε σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ ὑπαίτιοι γιὰ τὴν κακὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἄλλου, χωρὶς  νὰ τὸ  καταλαβαίνουμε.  Εἶναι  αὐτὸ ποὺ  εἶπα  πρὶν γιὰ  τὴν  κρίση  στὸ γάμο,  ὅπου    ἄλλος  γίνε- ται ὁ ἐχθρός  μας  καὶ  τοῦ τὰ  φορτώνουμε  ὅλα.
«Αὐτός εἶναι ἔτσι, καλὰ  ἔχω κι ἐγὼ κάτι λίγο, ἀλλὰ  αὐτὸς ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι προβληματικός, εἶναι καὶ ἀπὸ τὸ χαρακτήρα  του»  καὶ μπορεῖ ἡ δική μου τάση νὰ εἶναι τέτοια ποὺ νὰ τὸν ἐξορ γίζει τὸν ἄλλο, νὰ τὸν πνίγει, νὰ τὸν φέρνει  σὲ ἀδιέξοδα καὶ ἀντιδρᾶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔμαθε νὰ ἀντιδρᾶ, μὲ φωνές, μὲ θυμό, μὲ βρισιὲς κ.τ.λ.

Λοιπόν, εἶναι μεγάλο  τὸ θέμα γιὰ  νὰ  τὸ ἀναλύσουμε τώρα μὲ παραδείγματα, πῶς μπορεῖ ἐμεῖς νὰ συντελοῦμε στὴν κατάσταση τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ ἁπλῶς τὸ λέω γιὰ νὰ τὸ κρατήσουμε. Μὴν εἴμαστε εὔκολοι νὰ  ὀνομάζουμε κάτι  Σταυρό. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἀφαιρέσουμε μερικὲς τέ- τοιες περιπτώσεις, δὲν μιλᾶμε συνακόλουθα γιὰ Ἀνάσταση, ἢ μιλᾶμε ἀλλὰ, ἂν μεταθέσουμε ἐκεῖ τὴν ἔννοια τοῦ Σταυροῦ,  τότε ξέρετε ποιὸς εἶναι ὁ Σταυρός μας; Ὁ  Σταυρὸς μας εἶναι νὰ μπορέ- σουμε νὰ ἀνακαλύψουμε ἐμεῖς τί μᾶς συμβαίνει, ὁ  Σταυρὸς  εἶναι νὰ  διορθώσουμε  ἐμεῖς τὸ  χα- ρακτήρα μας.  Ἐκεῖ  ταιριάζει μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Σταυροῦ περισσότερο  γιατί τὸν χαρακτήρα μας δὲν τὸν δημιουργήσαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ  τότε ὅμως ἀλλάζει τὸ κέντρο βάρους καὶ δὲν λέμε «ὁ Σταυ ρός μου εἶναι ὁ σύντροφός μου», λέμε «ὁ Σταυρός μου εἶμαι ἐγώ,  μ’  αὐτὰ ποὺ ἔχω,  τὰ κουσούρια ποὺ ἔχω».

Οἱ ἅγιοι αὐτὸ τὸ φρόνημα εἶχαν. Οἱ ἅγιοι εἶχαν  τὴ νοοτροπία ὅτι ζοῦν μέσα στὸν παράδει- σο καὶ ὅτι μόνο αὐτοὶ εἶναι τὸ πρόβλημα, μόνο αὐτοὶ ἔχουνε πάνω τους ἁμαρτίες καὶ πάθη. Ἀπέχουμε ἐμεῖς ἀπ’ αὐτό, ἀλλὰ τουλάχιστον ἂς μὴν χρησιμοποιοῦμε  τὴ λέξη Σταυρὸς  σ’  αὐτὲς τὶς περιπτώσεις. Ἐὰν δοῦμε σὰν Σταυρὸ αὐτὰ τὰ ζητήματα τότε θὰ ἀκολουθήσει Ἀνάσταση ὁπωσ- δήποτε καὶ ἡ Ἀνάσταση μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει τὴ μορφὴ  μιᾶς θεαματικῆς ἀλλαγῆς στὸ χαρακτή- ρα ἢ στὶς σ χέσεις τοῦ ζευγαριοῦ, ποὺ καμιὰ φορὰ τὴν ἔχει κι αὐτὴ τὴ μορφή, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὴ    ἤρεμη  καὶ  διαρκῆς  γλυκιὰ  παρηγοριὰ καὶ βοήθεια καὶ στήριξη  ποὺ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ στέλνει.

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.