Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων ΜΕΡΟΣ Η'ΜΕΡΟΣ Η'

η'. Και μη θαυμάζεις αν οι ποιμένες γίνονται λύκοι, διότι προς τους ποιμένες και τους πρεσβυτέρους απευθυνόμενος ο Παύλος έλεγε, ότι «Εξ ύμών αυτών άναστήσονται άνδρες λαλοΰντες διεστραμμένα» (Πραξ. 20.30). Οπότε κανένας να μην σας πλανήσει, επειδή εξωτερικά έχει αγγελικό σχήμα, ενώ εσωτερικά διαβολικό. Γι' αυτό ο Ιησούς έλεγε, «Βλέπετε, μή τις ύμας πλανήση». Κι εγώ ξανά τα ίδια λέγω' προσέχετε μη σας πλανήσει κανείς, ούτε από μέσα, ούτε από έξω' μήτε επίσκοπος, μήτε πρεσβύτερος, μήτε διάκονος, μήτε αναγνώστης ή οποιοσδήποτε άλλος, εάν λέγει διεστραμμένα' οι οποίοι έρχονται σε σας με ενδυμασία προβάτου, ενώ εσωτερικά είναι λύκοι άρπαγες' οι οποίοι έχουν ευσεβή μορφή, αρνούνται όμως την δύναμή της ευσέβειας.
Εσείς να μην πλανηθήτε, αλλά όπως παραλάβατε από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, έτσι να πορεύεστε' και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Γι αυτά εδώ θα δώσω λόγο και αφού πω λίγα για τα σημεία της συντελείας, θα σταματήσω. Όταν αρχίζω να μιλάω για την συντέλεια με πιάνει φρίκη και δέος. Όλα τα έργα του Κυρίου είναι θαυμάσια, μεγάλα και φοβερά και δοξασμένα' ενώ η συντέλεια και το μυστήριο της δευτέρας αυτού παρουσίας ξεπερνά κάθε λόγο και κατανόηση και έννοια, υπερβαίνει κάθε διήγηση και καταπλήσσει μόνο με το άκουσμα. Με πολύ πόθο κατέβαλαν μεγάλο αγώνα οι μαθητές, για ν' ακούσουν από τον    διδάσκαλο    τα    σημεία    της    συντέλειας.
Όπως ακούσατε πολλές φορές στο Ευαγγέλιο να λέγεται, «Καθημένου του Ίησου έπι του όρους των Ελαιων, προσηλθον αύτω μαθηται αύτου κατ' ίδίαν λέγοντες· Είπέ ήμΐν, τί το σημεΐον της σης παρουσίας, και της συντελείας του αίωνος» (Ματθ. 24.3). Πρόσεξε την σοφία και την σύνεση των μαθητών. Όταν ήθελαν να Τον ρωτήσουν κάτι μεγάλο, δεν έρχονταν όλοι μαζί, αλλά ένας ένας και έλεγαν, «Είπέ ήμΐν. Δέσποτα» και «είπέ    ήμΐν,    άγαθέ».

Πες μας καρδιογνώστα, πες μας εσύ που γνωρίζεις τα έσχατα και τα πρώτα, πες εσύ που γνωρίζεις τα πάντα πριν γίνουν, πες εσύ που δημιούργησες τους αιώνες, πες μας, ποιο είναι το σημάδι της παρουσίας Σου και της συντέλειας του αιώνος; όταν θα έρθεις να κρίνεις τους ζωντανούς και τους νεκρούς όλης της
οικουμένης; όταν θα καταργήσεις κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη; όταν θα κλίνει μπροστά σου το γόνατο των επιγείων και των επουρανίων και των καταχθονίων' πες μας ποιο είναι το σημάδι της παρουσίας σου, ώστε κι εμείς να μπορέσουμε να διδάξουμε στα έθνη την ένδοξή σου παρουσία.
Ο Κύριος τους είπε, «Βλέπετε, μη πλανηθητε· πολλοί γαρ έλεύσονται έπί τώ όνόματί μου, λέγοντες, ότι Εγώ ειμι ό Χριστός. Βλέπετε, μή τις ύμας πλανήση· ότι ό καιρος έγγύς έστι» (Ματθ. 24.4-5). Αυτό που βλέπουμε κι εμείς τώρα με τα μάτια μας το είπε τότε, ότι ο καιρός πλησιάζει και να έφτασε και όλοι το βλέπουμε. Βλέπεις πόσο είναι το ενδιαφέρον του διδασκάλου, ν' αποκαλύψει τους ψευδοδιασκάλους και τους αιρετικούς και να φανερώσει τον κρυμμένο τους δόλο; Γι' αυτό και πριν απαντήσει στην ερώτηση των μαθητών για τα σημεία, αυτούς προέβαλλε ως λύκους της ποίμνης και πρόδρομους του Αντιχρίστου.
Έπειτα προείπε και τα ακόλουθα, πολέμους και ακαταστασίες, έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας' τα οποία, αν και τα βλέπουμε τώρα, δεν καταλαβαίνουμε, ενώ βλέπουμε να συμβαίνουν κατά τόπους πόλεμοι και πείνες και φοβερά και σημεία εκ του ουρανού και τα υπόλοιπα όσα είπε. Δεν καταλαβαίνουμε,    ενώ    βλέπουμε    να    συμβαίνουν    τα    περισσότερα.
Τότε, είπε, «σκανδαλισθήσονται πολλοί, καί αλλήλους παραδώσουσι» (Ματθ. 24.10). Και που δεν υπάρχει προδοσία τώρα; Δεν στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου και αλληλομισούνται; Και αυτό εκπληρώθηκε, όπως βλέπουμε. Δεν στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου, επίσκοποι κατά επισκόπων, πρεσβύτεροι κατά πρεσβυτέρων, διάκονοι κατά διακόνων, αναγνώστες μεταξύ τους, λαϊκοί εναντίων λαϊκών; «Δια γαρ το πληθυνθηναι την ανομίαν, ψυγήσεται η αγάπη τών πολλών» (Ματθ. 24.12). Γι' αυτό παρήγγειλε ο Δεσπότης, «Ερευνατε τας Γραφας» (Ιωαν. 5.39) και δεν θα πλανηθείτε.
Άλλο πάλι σημάδι έθεσε από πριν λέγοντας, «Καί κηρυχθήσεται τουτο το Εύαγγέλιον έν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πασι τοις έθνεσι» (Ματθ. 24.14). Και τότε να προσδοκείς το τέλος. Ανάμενε να δεις το βδέλυγμα της ερημώσεως, τον υιό της απώλειας, για τον οποίο θα γίνει θλίψη πολλή και μεγάλη που παρόμοιά της δεν έγινα εξ αρχής του κόσμου. Και πάλι λέγει, «Εγερθήσονται ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφηται, καί δώσουσι σημεία καί τέρατα, ώστε, ει δυνατον, πλανησαι καί τούς έκλεκτούς» (Ματθ. 24.14).
Δες λοιπόν πως με τα παραπάνω και μ' αυτά προειδοποιεί για τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους και τους ψευδαποστόλους του Αντιχρίστου, του υιού της απώλειας, οι οποίοι δια των ακάθαρτων πνευμάτων προβαλλόμενοι και υπ αυτών υποκινούμενοι, γίνονται οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου και του εχθρού. Με τα δικά τους δόγματα θα εξαπατήσουν και θα προετοιμάσουν λαό κατάλληλο για να υποδεχθεί    τον    υιό    της    απώλειας.
(PG 59.62)

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.