Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων ΜΕΡΟΣ Γ'
ΜΕΡΟΣ Γ'
γ. Μου έρχονται δάκρυα, όταν ακούω από την Εκκλησία μας μερικούς να λένε, «μήπως λέγονται αυτά στις θείες Γραφές;». Και αυτό όχι μόνο από λαϊκούς, αλλά και από αυτούς που νομίζουν ότι είναι ποιμένες και κατέχουν τις θέσεις των προφητών και των αποστόλων, όχι όμως και τους τρόπους. Προς αυτούς είναι ευκαιρία να ειπωθεί, Αλίμονο σας, οδηγοί τυφλοί και αμαθείς και αστήρικτοι' εσείς που φροντίζετε τον ιματισμό σας, αλλά όχι την μόρφωση' εσείς που εγκαταλείψατε την διακονία του λόγου και διακονείτε την κοιλία' «'Ων ό Θεος η κοιλία, καί η δόξα έν τη αισχύνη» (Φιλ. 3.18). Εσείς που καταχράστε το γάλα, το μαλλί και το κρέας της ποίμνης, χωρίς να φροντίζετε για τα πρόβατα. Πως θα ξεφύγετε την τιμωρία, όταν αμελείτε τόσο μεγάλη σωτηρία;
Εγώ παρασυρθείς από την ομιλία, θα παρουσιάσω περισσότερες μαρτυρίες, αποδεικνύοντας μέσα από την Αγία Γραφή, από τα Ευαγγέλια και τους προφήτες και τους αποστόλους, με τη χάρη του Χριστού, πως κλείνει τα στόματα αυτών που λαλούν άδικα, για να φωτισθεί η καρδιά αυτών που επιθυμούν το λόγο του Θεού.


Από πού αλλού να ξεκινήσουμε, παρά από αυτόν που είπε, «'Εγώ ειμι η αρχη καί το τέλος» (Αποκ. 22.13); Ας γνωρίσει καθένας τον νου του και τη σκέψη του, αφού αποθέσει κάθε βιοτική μέριμνα. Είπε ο Κύριος, «Βλέπετε, μη πλανηθητε. Πολλοί γαρ έπί τώ όνόματί μου έλεύσονται λέγοντες, ότι Εγώ ειμι ό Χριστός· καί πολλούς πλανήσουσι» (Λουκ. 21.8). Και πάλι, «Προσέχετε έαυτοΐς απο τών ψευδοπροφητών, ο'ι'τινες έρχονται
προς ύμας έν έν δύμασι προβάτων, εσωθεν δέ είσι λύκοι άρπαγες· άλλ' άπο των καρπων αύτων έπιγνώσεσθε αύτούς» (Ματθ. 7.15), λέει' δηλαδή από τα λόγια, από την ψευδοπροφητεία, από την υποκρισία τους, από την κακοδοξία τους, από την βλασφημία τους θα τους καταλάβετε.
«Ού γάρ δύναται δένδρον σαπρον ποιεΐν καρπούς καλούς. Παν γάρ δένδρον έκ του ίδίου καρπου έπιγινώσκεται» (Ματθ. 7.18-19). Έτσι κι εσείς αυτούς θα τους καταλάβετε από τους καρπούς τους. Όταν πια τους αναγνωρίσετε, μην τους λαμβάνετε στην οικία, μην τους τιμήσετε, μη ζητήσετε από αυτούς λόγο διδασκαλίας, μην βάλετε τους μαργαρίτες σας μπροστά τους, αλλά προσέχετε από την ζύμη τους, δηλαδή από την αίρεσή τους.
Κανείς σας να μην κακιώσει και να μη βαρυγκωμήσει με αυτά που λέω, διότι μιλάει ο Θεός. Ακούστε εσείς οι ποιμένες, την φωνή του Αρχιποιμένος'ακούστε πως αποκαλύπτει και καταδεικνύει τους κρυφούς λύκους' ακούστε και φροντίστε τον εαυτό σας και όλο το ποίμνιο. «Βλέπετε τούς κύνας» (Φιλ. 3.2), «βλέπετε τούς κλέπτας». «Ό γάρ μη είσερχόμενος διά της θύρας είς την αύλην των προβάτων, άλλ' άναβαίνων άλλαχόθεν, κλέπτης έστι και ληστής» (Ιωάν. 10.1). Και πάλι για τα ίδια λέγει, «Ό μη ων μετ' έμοΰ, κατ' έμου έστι» (Ματθ.12.30). Και πάλι προς αυτούς έλεγε, «Υμεΐς έκ του πατρός του διαβόλου έστέ» (Ιωαν. 8.44). «Ούαι ύμΐν, ότι κλείετε την βασιλείαν των ούρανων' ύμεΐς γάρ ούκ είσέρχεσθε, ούδέ τούς είσερχομένους άφίετε είσελθεΐν» (Ματθ. 23.14). Και αλλού πάλι, «Υμεΐς ούκ εστε έκ των προβάτων των έμων» (Ιωαν. 10.26).
Βλέπεις πως παντού ο Δεσπότης στηλιτεύει και καταδεικνύει τους ασεβείς, για να μην πλανηθούμε; Ώ της ανεκφράστου συγκαταβάσεως, ώ της πέρα από κάθε σύλληψη αγαθότητος! Τι ν' ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα αυτά; Τι θ' απολογηθούμε στον Αρχιποιμένα; Ώ ποιμένες, συνάδελφοι ποιμένες! Ορίστε λίγα από τα πολλά. Κοιτάξτε πως παντού ο Δεσπότης στο Ευαγγέλιο βοά για την δική μας ασφάλεια, «Βλέπετε, γρηγορείτε, προσέχετε, σπουδάσατε, άγωνίσασθε»! Και όχι μόνο στα Ευαγγέλια βοά, αλλά και δια μέσω των θεοφόρων προφητών, και των θεολόγων μαθητών λέει τα ίδια.
Σε όλα αυτά μιλά σύμφωνα με το θεϊκό θέλημά Του και μου το μαρτυρεί ο Παύλος, όταν λέει, «Του έν έμοι λαλουντος Χριστου» (Β' Κορ. 13.3). Ας φέρουμε τώρα ανάμεσά μας τους θεολόγους, και ας ακούσουμε από αυτούς τι μας παραγγέλλουν για τους αιρετικούς. Πες μας, μακάριε Πέτρο, εσένα που σε μακάρισε ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, πες μας για τους πλάνους και αυτούς που μέλλει να πλανήσουν την ποίμνη του Χριστού, την οποία σου παρέδωσε και στην εμπιστεύθηκε ο αρχιποιμένας και επίσκοπος των ψυχών μας. Πες όσα σου χορήγησε το Πνεύμα το Άγιο και στήριξε την ποίμνη σου. Δείξε μας τους κρυφούς λύκους, όπως ο διδάσκαλός σου Χριστός, ο Κύριος.
Ο Πέτρος είπε, «Τουτο πρωτον γινώσκετε, ότι έλεύσονται έπ' έσχάτων των ήμερων έμπαΐκται, κατά τάς ίδίας έπιθυμίας πορευόμενοι» (Β' Πετρ. 3.3). Και πάλι λέγει, «Και έν ύμΐν εσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις άπωλείας, και τον άγοράσαντα αύτούς Δεσπότην άρνούμενοι. Και πολλοι έξακολουθήσουσιν αύτων ταΐς άσελγείαις· οίς το κρίμα ούκ άργεΐ, και ή άπώλεια αύτων ού νυστάζει· κατάρας τέκνα, καταλείποντες την εύθεΐαν όδόν» (Β' Πετρ. 2.1-2). Αυτά ελάλησε ο Πέτρος, ο πραγματικά μακάριος, Πέτρος της πίστεως η πέτρα, πάνω στην οποία ο Χριστός οικοδόμησε την Εκκλησία, αυτός που κατέχει τα κλειδιά του παραδείσου. Ο Πέτρος που περπάτησε πάνω στα κύματα, ο θερμός εραστής του Δεσπότη Χριστού, αυτός που έρριψε τον Σίμωνα τον Μάγο στη Ρώμη, ο κορυφαίος και πρωτοστάτης τον πρώτο ληστή και μαθητή του διαβόλου (σ.μ. εννοεί τον Σίμωνα).
Βλέπεις πως μιλά ο Χριστός μέσα από όλα αυτά; Διότι και στα Ευαγγέλια είπε τα ίδια σ' αυτούς, ότι «Υμεΐς έκ του πατρος ύμων του διαβόλου έστέ» (Ιωάν. 8.44). Γνώρισα πολλούς που λένε, «και αυτούς ο Θεός τους έπλασε» (διότι λένε ότι χωρίς τον Θεό δεν έγινε τίποτα), χωρίς να καταλαβαίνουν ούτε τι λένε, ούτε για ποιο πράγμα βεβαιώνουν. Συμφωνώ κι εγώ ότι ο Θεός έκτισε, αλλά έκτισε πάνω σε έργα αγαθά, ώστε πάνω σ' αυτά να ακολουθήσουμε και να γίνουμε τέκνα Θεού δια της ορθής πίστεως. (PG 59.556-7)


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.