Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Περί τής τηρήσεως όλων τών εντολών του Χριστού - Οσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης - Πρόλογος
ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ολοι οί χριστιανοί χρεωστοϋν νά φυλάττουν όλας τάς έντολάς του Χριστού
Προοίμιον
Καθώς οί στρατιώται καί συγκλητικοί καί δοϋλοι του επιγείου βασιλέως δέν καυχώνται τόσον πώς είναι έστολισμένοι μέ ζώνην καί μανδύαν καί άλλα παράσημα βασιλικά, ουδέ πώς ονομάζονται βασιλικοί άνθρωποι, όσον καυχώνται πώς φυλάττουν άπαρασάλευτα όλα τά τοϋ βασιλέως προστάγματα, τοιουτοτρόπως καί οί Χριστιανοί, οι στρατιώται καί συγκλητικοί καί δούλοι τοΰ έπουρανίου Βασιλέως Χρίστου, δέν πρέπει νά καυχώνται μόνον πώς πιστεύουν εις τόν Χριστόν καί έβαπτίσθησαν εις τόν θάνατόν του, ουδέ πώς ήξιώθησαν νά όνομάζωνται άπό τό όνομα τοϋ Χρίστου, Χριστιανοί, άλλά μάλιστα πρέπει νά καυχώνται, έάν φυλάττουν άπαρασαλεύτους όλας τάς έντολάς καί προσταγάς αυτού τοϋ έπουρανίου Βασιλέως αυτών Χρίστου. Επειδή τί τό όφελος, νά πιστεύουν μεν οι Χριστιανοί εις τόν Χριστόν, έπειτα δέ νά μή φυλάττουν τάς έντολάς τοϋ Χριστοϋ; λέγει γάρ ό θείος Χρυσόστομος «ούδέν ήμΐν όφελος πίστις, τοΰ βίου όντος διεφθαρμένου» (Όμιλία εις τό κατά Ιωάν.)· Τί τό όφελος νά καυχώνται πώς άγαποϋν τόν Χριστόν καί ύστερον νά παραβαίνουν τάς προσταγάς τοϋ Χριστοϋ; Τί τό κέρδος νά όνομάζωνται μόνον διά τοϋ λόγου Χριστιανοί καί έπειτα διά των έργων νά έχουν ζωήν άντιχριστιανικήν; «Ούδέν γάρ ήμΐν όφελος τή των Χριστιανών κεκλήσθαι προσηγορία, μή καί των έργων έπακολουθούντων», λέγει ό θειος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Τά ονόματα μόνον ψιλά δέν ώφελοϋν, άνίσως δέν είναι άκόλουθα καί τά πράγματα" τά δέ πράγματα όταν είναι, αύτά συνιστοϋν καί τά ονόματα.

Ή άγια Γραφή τόσον ή παλαιά, δσον καί ή νέα, άπό των πραγμάτων καί τρόπων των άνθρώπων, συνειθίζει νά θέτη καί τά ονόματα. "Ετσι Αβραάμ ό "Αβραμ ώνομάσθη, διότι έμελε νά γίνει πατήρ έθνών. "Ετσι ό Ισαάκ ώ-νομάσθη γέλως διά τήν χαράν, δπου έπροξένησεν δταν έγεννήθη εις τούς γονείς του. "Ετσι ό Ιακώβ καί οί του Ιακώβ παϊδες, έκ των πραγμάτων καί τρόπων έλαβον τά όνόματα δπου είχον. “Ετσι καί ό Κύριος, Πέτρον ώνόμασε τόν Πέτρον, διά τό στερεόν τής πίστεως. "Ετσι τόν Ιάκωβον καί Ίωάννην ώνόμασε Βοανεργές ήτοι υιούς βροντής, διότι έβρόντησαν εις τόν κόσμον τό κήρυγμα τοϋ Ευαγγελίου καί τήν ύψηλήν θεολογίαν τής άγίας Τριάδος.
Τοιουτοτρόπως καί ο'ι Χριστιανοί δέν πρέπει νά έχουν ψευδές τό μέγα αυτό καί πολύτιμον όνομα άλλά νά βεβαιοΰν τοϋτο μέ τά χριστιανικά έργα καί πράγματα" έ-πειδή κανένα πράγμα δέν λαμβάνει τό είναι άπό τό δνομα δπου έχει, άλλά ή φύσις τοϋ πράγματος όποία καί άν είναι, αυτή είναι δπου φανερώνεται διά τοϋ ονόματος, ώς λέγει ό Νύσσης θειος Γρηγόριος. «Επειδή τοϋ μεγίστου τε καί θειοτάτου καί πρώτου των όνομάτων γέγονε παρά τοϋ άγαθοϋ Δεσπότου ήμΐν κοινωνία, ώστε τούς τή έπω-νυμίςι τοϋ Χριστοϋ τιμηθέντας Χριστιανούς όνομάζεσθαι άναγκαΐον άν ειη πάντα τά έρμηνευτικά τής τοιαύτης φωνής ονόματα καί έν ύμΐν καθορασθαι, ώς μή ψευδώνυμον έφ’ ήμΐν είναι τήν κλήσιν άλλ’ έκ τοϋ βίου τήν μαρτυρίαν έχειν' ού γάρ έκ τοϋ καλεΐσθαί τι τό είναι γίνεται, άλλ’ ύποκειμένη φύσις οΐα δ’ άν ούσα τύχη, διά τής προσφυοϋς τοϋ ονόματος σημασίας γνωρίζεται» (Λόγ. πρός Όλύμπιον Μοναχόν, περί τοϋ, όποιον χρή είναι τόν Χριστιανόν. Τόμ. γ').
"Οθεν αν οι Χριστιανοί θέλουν νά έχουν τό δνομα σύμφωνον μέ τό πράγμα, πρέπει νά γίνωνται μιμηταί καί άκόλουθοι τής ζωής καί πολιτείας του Ίησοϋ Χρίστου, τοϋ όποιου τό δνομα έχουν. Πώς δέ γίνονται μιμηταί τοϋ Χριστοϋ; Έάν φυλάττουν δλας τάς έντολάς τοϋ Χριστοϋ καί διά τήν φυλακήν αύτών, είναι έτοιμοι, άν τό καλέση ό καιρός, καί νά άποθάνουν’ καθώς καί ο Χριστός έφύλαξε μέχρι θανάτου, καί θανάτου σταυρικοϋ, δλας τάς έντολάς τοϋ ούρανίου Πατρός του ώς άνθρωπος. Διότι μέ τοϋτον τόν τρόπον έδειξεν ό Χριστός δτι άγαπφ τόν Πατέρα καί είναι γνήσιός του Υιός καί μέ τούτον τόν τρόπον δείχνουν οί Χριστιανοί, δτι είναι γνήσιοι μαθηταί τοϋ Χριστού καί άγαποϋν αυτόν έν άληθείςι' «έάν γάρ, φησι, τάς έντολάς μου τηρήσητε μενεϊτε έν τή άγάπη μου' καθώς έγώ τάς έντολάς τοϋ Πατρός μου τετήρηκα καί μένω αϋ-τοϋ έν τη άγάπη» (Ίωάν. ιε' 10).
Διά τοϋτο καί έγώ άπεφάσισα νά άποδείξω εις τόν παρόντα λόγον α) πώς δλοι οί Χριστιανοί χρεωστοϋν νά φυλάττουν δλας τάς έντολάς τοϋ Χριστοϋ, β) ποταπά καλά λαμβάνουν οί φυλάττοντες τάς έντολάς καί γ) δτι δσοι Χριστιανοί παραβαίνουν τάς έντολάς τοϋ Χριστοϋ, λαμβάνουν ζημίας μεγάλας, καί προσέχετε διά νά τό καταλάβετε.

Εκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» Έρμοϋ 34  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρώτη αποκλειστκή δημοσίευση στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων με αναφορά πηγης την Ιστοσελίδα
Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.