Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΛΟΓΟΣ ΚΖʹ. Περὶ παίδων ἀνατροφῆς.


 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΛΟΓΟΣ ΚΖʹ. Περὶ  παίδων ἀνατροφῆς.

∆έομαι καὶ  ἀντιβολῶ,  πολλὴν  τῶν  οἰκείων  παίδων,  ἀγαπητοὶ,  ποιώμεθα πρόνοιαν, καὶ πανταχοῦ τὴν σωτηρίαν ζητῶμεν αὐτῶν τῆς ψυχῆς. Μίμησαι τὸν μακάριον Ἰὼβ, ὃς καὶ ὑπὲρ τῶν κατὰ διάνοιαν αὐτοῖς πλημμελημάτων  δεδοικὼς προσέφερε  θυσίας  63.765 ὑπὲρ  αὐτῶν,  καὶ  πολλὴν  τὴν  ὑπὲρ  αὐτῶν  πρόνοιαν ἐποιεῖτο·  μίμησαι  τὸν  Ἀβραάμ· καὶ  γὰρ  καὶ  ἐκεῖνος  οὐχ  ὑπὲρ  χρημάτων   καὶ κτημάτων ἐσπούδαζεν, ἀλλ' ὑπὲρ τῶν θείων νόμων, ὅπως αὐτῶν τὴν φυλακὴν τοῖς ἐγγόνοις μετὰ ἀκριβείας παρακατάθοιτο. Καὶ ὁ ∆αυῒδ ἡνίκα ἐτελεύτα, ἀντὶ μεγάλης κληρονομίας καλέσας τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτοῦ, ταῦτα παρηγγύα, καὶ συνεχῶς ἔλεγεν, ὅτι

Εἰ βουληθείης, παιδίον, κατὰ τοὺς τοῦ Θεοῦ νόμους ζῇν, οὐδέν σοι προσπεσεῖται τῶν ἀδοκήτων, ἀλλὰ πάντα σοι κατὰ ῥοῦν ἥξει τὰ πράγματα, καὶ πολλῆς ἀπολαύσεις τῆς ἀσφαλείας· ἂν δὲ ἐκείνης ἐκπέσῃς τῆς βοηθείας, οὐδὲν ὄφελός σοι τῆς βασιλείας,


καὶ  τῆς  πολλῆς  ταύτης  δυνάμεως.  Εὐσεβείας μὲν  γὰρ  οὐκ  οὔσης, καὶ  τὰ  ὄντα ἀπόλλυνται χρήματα μετὰ κινδύνου καὶ τῆς ἐσχάτης αἰσχύνης· ταύτης δὲ παρούσης, καὶ τὰ οὐκ ὄντα προσγίνεται. ∆εῖ τοίνυν σκοπεῖν τοὺς

γονεῖς, οὐχ ὅπως τοὺς παῖδας ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ πλουσίους ποιήσωσιν, ἀλλ' ὅπως ἐν εὐλαβείᾳ καὶ φιλοσοφίᾳ καὶ  τῇ  κτήσει  τῆς  ἀρετῆς  πάντων  γένοιντ'  ἂν  εὐπορώτεροι·  ὅπως  μὴ  πολλῶν δέοιντο, ὅπως μὴ περὶ τὰ

βιωτικὰ καὶ τὰς νεωτερικὰς ἐπιθυμίας ὦσιν ἐπτοημένοι. Καὶ τὰς εἰσόδους αὐτῶν  καὶ τὰς ἐξόδους μετὰ ἀκριβείας περιεργάζεσθαι χρὴ, τὰς διατριβὰς, τὰς συνουσίας, εἰδότες, ὅτι τούτων ἀμελουμένων  οὐδεμίαν ἕξουσι παρὰ

τῷ Θεῷ συγγνώμην.  Εἰ γὰρ τῆς τῶν  ἄλλων  προνοίας  ἀπαιτούμεθα  τὰς εὐθύνας· Ἕκαστος γὰρ μὴ τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, φησὶν, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου· πόσῳ μᾶλλον τῆς τῶν  παίδων;  Σὺ δὲ ὅπως μὲν ἵππος γένοιτο  καλὸς

αὐτοῖς, καὶ οἰκία λαμπρὰ, καὶ πολυτελὴς ἀγρὸς, πάντα ποιεῖς καὶ πραγματεύῃ· ὅπως δὲ ψυχὴ καλὴ καὶ προαίρεσις εὐσεβὴς, οὐδένα ἔχεις λόγον. Καίτοι τὰ μὲν κτήματα κἂν πολλὰ ᾖ καὶ πολυτελῆ, τοῦ δυναμένου μετὰ ἀρετῆς

αὐτὰ οἰκονομεῖν οὐκ ὄντος σπουδαίου, πάντα ἀπολεῖται καὶ οἰχήσεται μετ' αὐτοῦ· ἂν δὲ ἡ ψυχὴ  γενναία  γένηται  καὶ φιλόσοφος,  κἂν μηδὲν ἔνδον ἀποκείμενον  ᾖ, τὰ πάντων  δυνήσεται μετὰ ἀδείας σχεῖν. Ἀλλὰ τοιοῦτόν 

τι πολλοὶ τῶν πατέρων περὶ τὰ τέκνα πάσχουσιν· οὐ βουλόμενοι μαστίξαι οὐδὲ ἐπιτιμῆσαι   ῥήμασιν,  οὐδὲ  λυπῆσαι  τοὺς  ἑαυτῶν   υἱοὺς   ἀτάκτως   ζῶντας   καὶ παρανόμως,   πολλάκις   εἶδον   ἐπὶ   τοῖς   αἰσχίστοις  

ἁλόντας,   εἰς   δικαστήριον ἁρπαγέντας, ὑπὸ δημίων  ἀποτμηθέντας.  Ὅταν γὰρ σὺ μὴ παιδεύσῃς, ὅταν  σὺ μὴ σωφρονίσῃς,   μιαροῖς   ἀνθρώποις    καὶ   διεφθαρμένοις    ἑαυτὸν   ἀναμίξας,   καὶ κοινωνήσας  τῆς πονηρίας

αὐτοῖς, ὑπὸ τοὺς κοινοὺς ἄγεται νόμους, καὶ κολάζεται πάντων ὁρώντων· καὶ μετὰ τῆς συμφορᾶς μείζων ἡ αἰσχύνη γίνεται, δακτυλοδεικτούντων ἁπάντων  τὸν πατέρα μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν, καὶ ἄβατον αὐτῷ  ποιούντων 

τὴν  ἀγοράν. Ποίοις γὰρ ὀφθαλμοῖς  ἀντιβλέψαι  δυνήσεται  τοῖς ἀπαντῶσιν  αὐτῷ  μετὰ τὴν  τοιαύτην  τοῦ παιδὸς  ἀσχημοσύνην καὶ συμφοράν; Τί ταύτης τῆς ἀνοίας χεῖρον γένοιτ' ἄν; οὐκ αἰσχύνῃ καὶ ἐρυθριᾷς, εἰπέ μοι,

ὅταν τὸν υἱὸν τὸν σὸν ὁ δικαστὴς κολάσῃ, καὶ σωφρονέστερον ποιήσῃ, καὶ τῆς ἔξωθεν ἐκεῖνος δεηθῇ διορθώσεως, τοσοῦτον ἐξ ἀρχῆς σοι συνοικήσας χρόνον; οὐκ ἐγκαλύπτῃ καὶ καταδύῃ; τολμᾷς ὅλως, εἰπέ μοι, πατὴρ ἔτι

καλεῖσθαι, οὕτω προδοὺς τὸν υἱὸν, καὶ τὴν ἀναγκαίαν αὐτῷ φορὰν οὐκ εἰσενεγκὼν, ἀλλὰ περιιδὼν ὑπὸ πάσης διαφθαρῆναι κακίας; Κἂν μὲν δραπέτην τινὰ ἴδῃς ῥαπίζοντα τὸ παιδίον, ἀγανακτεῖς καὶ ὀργίζῃ καὶ δυσχεραίνεις,

καὶ θηρίου χαλεπώτερον  ἐπιπηδᾷς τῇ τοῦ τυπτήσαντος ὄψει· τὸν δὲ διάβολον  καθ' ἑκάστην ἡμέραν ὁρῶν αὐτὸν ῥαπίζοντα, δαίμονας εἰς ἁμαρτήματα ἐνάγοντας,  καὶ  καθεύδεις,  καὶ  οὐκ  ἀγανακ  63.766 τεῖς  οὐδὲ 

δυσχεραίνεις,  οὐδὲ ἐξαρπάζεις τοῦ χαλεπωτάτου  θηρίου τὸν υἱόν; καὶ ποίας τεύξῃ φιλανθρωπίας;  Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον, ὅταν μὲν ὑπὸ δαίμονος ἐνεργῆταί  σου ὁ υἱὸς, πρὸς πάντας τοὺς ἁγίους  τρέχεις,  καὶ τοὺς ἐν ταῖς 

κορυφαῖς  τῶν  ὀρέων ἐνοχλεῖς,  ὥστε αὐτὸν  τῆς μανίας  ἀπαλλάξαι  ἐκείνης·  ἁμαρτίας  δὲ,  ἣ  παντὸς  δαίμονός  ἐστι  χαλεπωτέρα, συνεχῶς ἐνοχλούσης, οὐδὲν πλέον ποιεῖς; Καίτοι τὸ μὲν παρὰ δαίμονος ἐνοχλεῖσθαι

χαλεπὸν οὐδέν· οὐ γὰρ εἰς γέενναν ἐμβαλεῖν τὸ δαιμόνιον δύναται πάντως· ἀλλ' ἐὰν νήφωμεν,  καὶ στεφάνους ἡμῖν ὁ πειρασμὸς οὗτος οἴσει λαμπροὺς καὶ περιφανεῖς, ὅταν   εὐχαρίστως  φέρωμεν   τὰς  τοιαύτας   ἐπηρείας· 

τὸν   δὲ  ἁμαρτίᾳ  συζῶντα ἀμήχανον σωθῆναί ποτε, ἀλλ' ἀνάγκη πάντως καὶ ἐνταῦθα ἐπονείδιστον εἶναι, καὶ ἀπελθόντα ἐκεῖ ἀθάνατα πάλιν κολάζεσθαι. Τί δὲ καὶ ἀπολογήσῃ λοιπόν; Οὐ κατῴκησά σοι, φησὶν, ἐξ ἀρχῆς τὸν

παῖδα; ἐπέστησα δὲ σὲ αὐτῷ διδάσκαλον καὶ προστάτην καὶ κηδεμόνα καὶ ἄρχοντα· οὐ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ πᾶσαν φέρων εἰς τὰς σὰς ἐνέθηκα χεῖρας; οὐχ ἁπαλὸν ὄντα διαπλάττειν  ἐκέλευσα καὶ ῥυθμίζειν; ποίαν οὖν  ἔχοις 

συγγνώμην,  εἰ περιίδοις  αὐτὸν  ἀποσκιρτήσαντα;  Τί γὰρ ἂν εἴποις; ὅτι

δυσήνιός ἐστι καὶ τραχύς; ἀλλ' ἐξ ἀρχῆς ἔδει σε ταῦτα πάντα ὁρῶντα, ὅτε εὐήνιος ἦν καὶ  κομιδῇ  νέος,  χαλινοῦν,  μετὰ  ἀκριβείας  ἐθίζειν,  πρὸς  τὰ  δέοντα  ῥυθμίζειν, κολάζειν  αὐτοῦ  τὰ  κινήματα  τῆς  ψυχῆς,  ὅτε 

εὐκολωτέρα  ἡ  ἐργασία· τότε  τὰς ἀκάνθας ἐκτεμεῖν ἔδει, ὅτε ἁπαλωτέρας οὔσης τῆς ἡλικίας εὐκολώτερον ἀνεσπῶντο· καὶ οὐκ ἂν ἀμελούμενα τὰ πάθη καὶ αὐξανόμενα δυσκατέργαστα γέγονε. Τίνα οὖν ἀπολογίαν   ἔχοιμεν 

 ἂν  εἰπεῖν,   ὅταν  ὁ  Θεὸς  μὲν,  ἐπειδὰν   παρ'  αὐτῶν   ἡμεῖς ὑβριζώμεθα,  μηδὲ  τῆς  ζωῆς  αὐτῶν  φείδηται·  Ὁ μὲν  γὰρ  κακολογῶν  πατέρα  ἢ μητέρα, φησὶ, θανάτῳ  τελευτάτω·  ἡμεῖς δὲ ὑβριζομένου αὐτοῦ παρ' αὐτῶν, 

μηδὲ ἀγανακτεῖν  αὐτοῖς  ὑπομένωμεν;  Ἐγὼ, φησὶν,  οὐδὲ  ἀποκτεῖναι  παραιτοῦμαι  τὸν ὑβρίζοντά σε· σὺ δὲ οὐδὲ ῥήματι λυπεῖν ἀνέχῃ τὸν τοὺς ἐμοὺς καταπατοῦντα νόμους; καὶ ποῦ ταῦτα συγγνώμης ἄξια; Μὴ τοίνυν τῶν

παίδων ἀμελῶμεν, εἰδότες ὅτι τῶν κατὰ Θεὸν αὐτοῖς εὖ διακειμένων, καὶ κατὰ τὸν παρόντα βίον ἔσονται εὐδόκιμοι καὶ λαμπροί. Τὸν γὰρ ἀρετῇ συζῶντα καὶ ἐπιεικείᾳ, πάντες αἰδοῦνται καὶ τιμῶσι, κἂν ἁπάντων  πενέστερος

ᾖ· ὡσπεροῦν τὸν  πονηρὸν  ἀποστρέφονται  καὶ μισοῦσι, κἂν εὐπορίαν ᾖ κεκτημένος πολλήν· οἱ γὰρ τῶν παίδων ἀμελοῦντες, κἂν τὰ ἄλλα ὦσιν ἐπιεικεῖς καὶ μέτριοι, διὰ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν τὴν ἐσχάτην ὑποστήσονται

δίκην. Εἰ δὲ βούλεσθε γνῶναι  σαφῶς, ὅτι κἂν τὰ ἡμέτερα ἡμῖν ἅπαντα καλῶς ᾖ διῳκημένα, τῆς δὲ τῶν παίδων ἀμελῶμεν σωτηρίας, τὴν ἐσχάτην τίσομεν δίκην, προσέχετε μετὰ ἀκριβείας τοῖς λεγομένοις· Ἱερεύς τις ἦν παρὰ

τοῖς Ἰουδαίοις, μέτριος ἄνθρωπος καὶ ἐπιεικής· Ἠλεὶ τούτῳ ὄνομα ἦν· οὗτος γίνεται δύο παίδων πατήρ· καὶ ὁρῶν αὐτοὺς ἐπὶ  κακίαν  βαδίζοντας,  οὐ  κατεῖχεν  οὐδὲ  ἐκώλυεν,  μᾶλλον  δὲ  κατεῖχε  μὲν  καὶ ἐκώλυεν, οὐ μετὰ

πάσης δὲ ἐποίει τοῦτο σπουδῆς· τιμωρίαν μὲν οὐκ ἐπετίθει, λόγοις δὲ καὶ παραινέσεσιν ἐπειρᾶτο τῆς πονηρίας ταύτης ἀπάγειν αὐτούς· καὶ τοιαῦτα πρὸς αὐτοὺς συνεχῶς ἔλεγε ῥήματα· Μὴ, τέκνα, μὴ ποιεῖτε οὕτως, ὅτι οὐκ

ἀγαθὴ ἡ ἀκοὴ, ἣν ἐγὼ  ἀκούω περὶ ὑμῶν.  Καίτοι ἱκανὰ  μὲν καὶ ταῦτα  αὐτοὺς ἀνακτήσασθαι τὰ ῥήματα· ἀλλ' ὅμως, ἐπειδὴ μὴ τὸ πᾶν  ὡς ἐχρῆν  ἐπεδείξατο, ἑαυτῷ  τε κἀκείνοις ἐξεπολέμωσε  τὸν  Θεόν· καὶ  φεισάμενος 

αὑτοῦ  τῶν  παίδων  ἀκαίρως,  μετὰ  τῶν παίδων  καὶ τὴν ἑαυτοῦ προσαπώλεσε σωτηρίαν. Καί 63.767 τοι πλὴν τῆς εἰς τοὺς παῖδας  ῥᾳθυμίας  οὐδὲν  ἕτερον  εἶχεν  ἐγκαλεῖν  ὁ  Θεὸς τῷ  πρεσβύτῃ. Εἰ δὲ  τὸν ἐλάττονα 

ἁμαρτόντα, οὕτω πανέστιον  ἀνέτρεψεν  ὁ Θεὸς, τοὺς χαλεπώτερα πεπλημμεληκότας,  ἀτιμωρήτους  ἀφήσει;  Εἰ γὰρ  τὸν  ἱερέα,  τὸν  πρεσβύτην,  τὸν ἔνδοξον,  τὸν  εἴκοσιν  ἔτη  προστάντα  ἀλήπτως  τοῦ  τῶν  Ἑβραίων

ἔθνους,  οὐδὲν τούτων ἴσχυσε παραιτήσασθαι, ἀλλ' ἐπειδὴ τῶν παίδων οὐκ ἐπεμελήθη μετὰ ἀκριβείας, σφόδρα ἐλεεινῶς ἀπώλετο, καὶ τῆς ὀλιγωρίας ταύτης ἡ ἁμαρτία, καθάπερ κῦμα ἄγριον καὶ μέγα, πάντα  ὑπερέσχεν

ἐκεῖνα, καὶ τὰ κατορθώματα  ἀπέκρυψεν ἅπαντα· τίς ἡμᾶς λήψεται δίκη τοὺς καὶ τῆς ἀρετῆς ἀποδέοντας πολὺ τῆς ἐκείνου, καὶ   τῶν   παίδων   οὐ  μόνον   οὐ  προϊσταμένους,   ἀλλὰ   καὶ   βαρβάρου  παντὸς χαλεπώτερον 

περὶ τούτους διακειμένους; Ὥσπερ γάρ τις ἐπὶ τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων οὐκ ἔχει καταφυγεῖν εἰς ἀπολογίαν καὶ συγγνώμην· οὕτως οὐδὲ ὑπὲρ τῶν  τοῖς παισὶν ἁμαρτανομένων  οἱ γεννήτορες· καὶ μάλα εἰκότως. Εἰ μὲν γὰρ

ἐκ φύσεως ἡ κακία τοῖς ἀνθρώποις προσῆν, εἰκότως ἄν τις εἰς ἀπολογίαν  κατέφυγεν· ἐπειδὴ δὲ ἐκ προαιρέσεως καὶ φαῦλοι γινόμεθα καὶ σπουδαῖοι, τίνα ἂν ἔχοι λόγον εὐπρόσωπον εἰπεῖν ὁ τὸν μάλιστα πάντων  ποθούμενον

διαστραφῆναι καὶ γενέσθαι πονηρὸν ἀφιείς; Μὴ δὴ πλοῦτον  τοῖς παισὶ καταλίπῃς, ἵνα καταλίπῃς ἀρετήν. Καὶ γὰρ ἐσχάτης ἀλογίας, ζῶντας  μὲν μὴ ποιεῖν  αὐτοὺς κυρίους πάντων  τῶν  ὄντων, τελευτήσαντας δὲ πολλὴν τῇ

τῆς νεότητος εὐκολίᾳ παρέχειν τὴν ἄδειαν. Καίτοι γε ζῶντες  μὲν δυνησόμεθα καὶ εὐθύνας  ἀπαιτεῖν,  καὶ κακῶς τοῖς οὖσι κεχρημένους σωφρονίζειν καὶ χαλινοῦν· τελευτήσαντες δὲ, ἂν μετὰ τῆς ἡμετέρας ἐρημίας καὶ τῆς

νεότητος  καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ πλούτου  παράσχωμεν ἐξουσίαν, εἰς μυρίους ὠθήσομεν

κρημνοὺς  τοὺς ἀθλίους  καὶ ταλαιπώρους  ἐκείνους.  Μὴ τοίνυν  τοῦτο  σκοπῶμεν, ὅπως πλουσίους αὐτοὺς καταλίπωμεν, ἀλλ' ὅπως ἐναρέτους. Ἂν μὲν γὰρ τῷ πλούτῳ θαῤῥῶσιν, οὐδενὸς ἐπιμελήσονται  ἄλλου, ὡς ἔχοντες 

συσκιάσαι τὴν τῶν  τρόπων κακίαν, ἀπὸ τῆς τῶν χρημάτων περιουσίας· ἂν δὲ ἴδωσιν ἑαυτοὺς τῆς ἐκεῖθεν παραμυθίας ὄντας ἐρήμους, πάντα ἐργάσονται ὥστε διὰ τῆς ἀρετῆς πολλὴν τῇ πενίᾳ τὴν  παραμυθίαν  εὑρέσθαι. Μὴ

οὖν  πρότερον  ἰδιωτικῶν   ἢ  δημοσίων  ἁψώμεθα πραγμάτων, ἕως ἂν τὴν ψυχὴν διορθωσώμεθα τὴν ἑαυτῶν. Ἐὰν ὑμεῖς τοὺς ἑαυτῶν υἱοὺς  παιδεύσητε,  κἀκεῖνοι  τοὺς  ἑαυτῶν  παιδεύσουσι,  καὶ  πάλιν  ἐκεῖνοι  τοὺς ἑαυτῶν

διδάξουσι· καὶ οὕτω μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ τὸ πρᾶγμα προβαῖνον τοῖς τὴν ῥίζαν παρασχοῦσιν ἅπαντα οἴσει τούτου τὸν μισθόν. Ἐὰν γὰρ ἀναθρέψῃς σὺ καλῶς  τὸ παιδίον,  οὕτω κἀκεῖνος  τὸν  υἱὸν  τὸν  ἑαυτοῦ,

καὶ οὗτος τὸν  υἱόν· καὶ καθάπερ σειρά τις καὶ ἀκολουθία πολιτείας  ἀρίστης μέχρι παντὸς βαδιεῖται, παρὰ σοῦ λαβοῦσα τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ῥίζαν, καὶ τῆς τῶν ἐγγόνων ἐπιμελείας σοι φέρουσα τοὺς καρπούς. Οἱ γὰρ τῆς τῶν

παίδων κοσμιότητός τε καὶ σωφροσύνης ἀμελοῦντες πατέρες παιδοκτόνοι τυγχάνουσι, καὶ χαλεπώτερον ἢ ἐκεῖνοι, ὅσῳ καὶ πρὸς ψυχὴν ἡ ἀπώλεια  καὶ  ὁ  θάνατος.  Ὥσπερ οὖν,  ἂν  ἵππον  ἴδῃς  κατὰ  κρημνοῦ  φερόμενον,

χαλινὸν  ἐμβάλλεις  τῷ στόματι, καὶ ἀναχαιτίζεις  μετὰ σφοδρότητος, καὶ μαστίζεις πολλάκις, καίτοι γε τοῦτο κόλασίς ἐστιν, ἀλλ' ἡ κόλασις αὕτη σωτηρίας μήτηρ ἐστίν· οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν παίδων ποίει τῶν σῶν,

ἁμαρτανόντων αὐτῶν· δῆσον τὸν πλημμελήσαντα,  ἕως ἂν ἐξιλεώσῃ τὸν  Θεόν· μὴ ἀφῇς  λελυμένον,  ἵνα  μὴ πλέον
63.768 δεθῇ τῇ τοῦ Θεοῦ ὀργῇ. Ἂν γὰρ σὺ δήσῃς, ὁ Θεὸς οὐκ ἔτι δεσμεῖ· ἂν δὲ μὴ δήσῃς, τὰ ἄῤῥηκτα αὐτὸν  περιμένει δεσμά. Ἀλλ'  ἱκανὸν  ἔδωκε χρόνον  τιμωρίαν,
φησί. Πόσον, εἰπέ μοι; ἐνιαυτὸν καὶ ἔτη δύο καὶ τρία; Ἀλλ' οὐ χρόνου πλῆθος ζητῶ, ἀλλὰ ψυχῆς διόρθωσιν· τοῦτο τοίνυν δεῖξον, εἰ κατενύγη, εἰ μετεβάλετο, καὶ τὸ πᾶν γέγονεν· ὡς ἂν μὴ τοῦτο ᾖ, οὐδὲν ὄφελος τοῦ χρόνου

λοιπόν. Οὐδὲ γὰρ εἰ πολλάκις
ἐπεδέθη τὸ τραῦμα ζητοῦμεν, ἀλλ' εἰ ὤνησέ τι ὁ δεσμός. Εἰ μὲν οὖν ὠφέλησε καὶ ἐν χρόνῳ βραχεῖ, μηκέτι προσκείσθω· εἰ δὲ μηδὲν ὤνησε, καὶ μετὰ δέκα ἐνιαυτοὺς ἔτι προσκείσθω· καὶ ὅρος οὗτος ἔστω λύσεως τοῦ δεδεμένου,

τὸ κέρδος. Οὐδὲν γὰρ οὕτω
δείκνυσι τὸν τὴν ἀρχὴν ἔχοντα, ὡς ἡ φιλοστοργία ἡ περὶ τοὺς ἀρχομένους. Καὶ γὰρ πατέρα οὐ τὸ γεννῆσαι μόνον ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ φιλεῖν μετὰ τὸ γεννῆσαι. Εἰ δὲ ἔνθα φύσις, ἀγάπης χρεία, πολλῷ  μᾶλλον  ἔνθα ἡ χάρις.

Καὶ σὺ δὲ, ὦ παῖ, ὡς οἰκέτης
δούλευσον τοῖς γεννήσασί σε. Τί γὰρ ἀνταποδώσεις αὐτοῖς, οἷα αὐτοὶ σοί; ἀντιγεννῆσαι γὰρ αὐτοῖς οὐκ ἔνι. Ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁ πατὴρ τὸν ἀδελφὸν ἐπιτιμήσῃ τὸν σὸν, συνοργίσθητι καὶ σὺ, εἴτε ὡς ἀδελφοῦ κηδόμενος, εἴτε ὡς

πατρὶ συναγανακτῶν.
Ἂν γὰρ ἴδῃ ὁ ἡμαρτηκὼς, ὅτι ἐπετιμήθη μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς, ἐκολακεύθη δὲ παρὰ σοῦ, ῥᾳθυμότερος γίνεται. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτου τὰ τῆς ζημίας, ἀλλὰ καὶ κόλασιν
ἄγεις ἐπὶ σαυτόν. Ὁ γὰρ κωλύων  τὸ τραῦμα θεραπευθῆναι, τοῦ πεποιηκότος αὐτὸ οὐκ ἐλάττονα  ἔχει κόλασιν, ἀλλὰ καὶ μείζονα· οὐ γάρ ἐστιν ἴσον πλῆξαι, καὶ τὸ πληγὲν κωλῦσαι θεραπευθῆναι· τοῦτο μὲν γὰρ θάνατον

τίκτει πάντως, ἐκεῖνο δὲ οὐ
πάντως.  Μὴ  δὴ  τῶν  γεγεννηκότων   καταφρονῶμεν·  κἂν  γὰρ  αὐτῶν καταφρονήσωμεν,  τοὺς ἄρχοντας  δεδοικότες  ἐπιεικέστεροι πάντως  ἐσόμεθα· κἂν ἐκείνων  διαπτύσωμεν  ἁμαρτάνοντες,  τὴν  τοῦ  συνειδότος 

οὐδέποτε  δυνησόμεθα
διαφυγεῖν  ἐπιτίμησιν· κἂν ταύτην ἀτιμάσωμεν καὶ διακρουσώμεθα, τὴν παρὰ τῶν πολλῶν   ὑπόληψιν   δεδοικότες  ἀμείνους  ἐσόμεθα·  κἂν  πρὸς  ταύτην ἀναισχυντήσωμεν, ὁ τῶν νόμων ἐπικείμενος φόβος καὶ ἄκοντας

ἡμᾶς σωφρονίσαι
δυνήσεται. Ὥσπερ γὰρ κολαζομένων τῶν πονηρῶν, ἕτεροι βελτίους γίνονται, οὕτω καί τινων κατορθούντων πολλοὶ πρὸς τὸν ἴσον ἐνάγονται ζῆλον. Καὶ γὰρ τὸ παιδίον, ἕως  μὲν  ἂν  ὑπὸ  παιδαγωγοῦ  τινος  ἄγηται  φοβεροῦ,

 κἂν  σωφρονῇ,  κἂν  μετ'
ἐπιεικείας ζῇ, θαυμαστὸν οὐδὲν, ἀλλὰ τῷ τοῦ παιδαγωγοῦ φόβῳ τὴν σωφροσύνην

τοῦ νέου λογίζονται πάντες· ὅταν δὲ ἀποθέμενος τὴν ἐκεῖθεν ἀνάγκην, ἐπὶ τῆς αὐτῆς μένῃ σεμνότητος, τότε καὶ τὴν ἐπὶ τῆς προτέρας ἡλικίας σωφροσύνην αὐτῷ πάντες λογίζονται. ∆ιὰ τοῦτο διδασκάλους μᾶλλον τῶν

πατέρων ἐπιζητεῖν δεῖ καὶ ποθεῖν· διὰ τούτων μὲν γὰρ τὸ ζῇν, δι' ἐκείνων δὲ τὸ καλῶς ζῇν γίνεται. Μηδὲ, ὅτι πατέρα ἅγιον  ἔχεις,  ἐγκαλλωπίζου·  αὐτὸ  μὲν  οὖν  τοῦτο  καταδικάσεταί  σε πλέον,  ὅταν οἴκοθεν  ἔχων   τὸ 

παράδειγμα  τῆς  εὐγενείας,  ἀνάξιον   σαυτὸν  τῆς  προγονικῆς παράσχῃς ἀρετῆς. Μέγα ἀγαθὸν ἐν τοῖς κατορθώμασι τοῖς οἰκείοις τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας ἔχειν· οὐδὲ γὰρ φίλος οὐδεὶς οὐδέπω παραστήσεται ἐκεῖ. Εἰ γὰρ

ἐνταῦθά φησι τῷ Ἱερεμίᾳ, Μὴ ἀξίου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου, ἐνταῦθα, ὅπου κύριοί ἐσμεν τοῦ μεταβαλέσθαι· πολλῷ  μᾶλλον  ἐκεῖ.  Τὰ γοῦν  τῶν  προγόνων  ἐγκώμια,  ὅταν  μὲν αὐτοῖς κοινωνῶμεν,  καὶ ἡμῶν  ἐστιν· ὅταν δὲ

μὴ, οὐδὲν ἰσχύει, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον κατακρίνει· καὶ ὅπως, ἄκουε. Ἀβεσσαλὼμ υἱὸς ἐγένετο τῷ ∆αυῒδ, νέος, ἀκό 63.769 λαστος, διεφθαρμένος. Οὗτος ἐπανέστη ποτὲ τῷ πατρὶ, καὶ τῆς βασιλείας αὐτὸν καὶ τῆς οἰκίας καὶ τῆς

πατρίδος ἐκβαλὼν, ἀντ' ἐκείνου κατέσχεν ἅπαντα· ὃς οὔτε τὴν φύσιν, οὔτε τὴν ἀνατροφὴν,  οὔτε τὴν ἡλικίαν,  οὔτε τὰ προλαβόντα ᾐδεῖτο, ἀλλ' οὕτως ἦν καθάπαξ ὠμὸς καὶ ἀπηνὴς, καὶ θηρίον μᾶλλον ἢ ἄνθρωπος, ὡς

ἅπαντα ταῦτα  διαῤῥήξας  τὰ  κωλύματα,  αὐτοῖς  μετὰ  ἀναισχυντίας  ἐπιπηδῆσαι  τοῖς  τῆς φύσεως  νόμοις,  καὶ  ταραχῆς  ἐμπλῆσαι  ἅπαντα  καὶ  θορύβου. Εἰ γὰρ  ὡς  πατέρα αἰδεσθῆναι  μὴ ἐβούλετο, ὡς  γεγηρακότα 

ἐχρῆν· εἰ δὲ τῆς  πολιᾶς  κατημέλει,  ὡς εὐεργέτην  αἰσχύνεσθαι ἔδει· εἰ δὲ μηδὲ οὕτως,  ὡς οὐδὲν  ἠδικηκότα. Ἀλλ' ὁ τῆς φιλαρχίας ἔρως πᾶσαν ταύτην ἐξέβαλε τὴν αἰδὼ, καὶ θηρίον τὸν ἄνθρωπον ἐποίησε. Καὶ ὁ μὲν

μακάριος οὗτος ὁ γεννησάμενος  καὶ ἀναθρεψάμενος, ἀλήτης καὶ φυγὰς κατὰ τὴν ἔρημον ἐπλανᾶτο, καθάπερ τις μετανάστης τῇ ὑπερορίᾳ, καὶ τοῖς ἐντεῦθεν κολαζόμενος  κακοῖς· ἐκεῖνος  δὲ ἐνετρύφα  τοῖς  τοῦ πατρὸς

ἀγαθοῖς.  Τῶν τοίνυν πραγμάτων ἐν τούτοις ὄντων, καὶ τῶν στρατοπέδων μετ' ἐκείνου τεταγμένων,  καὶ τῶν πόλεων ὑπὸ τὸν τύραννον  οὐσῶν, Χουσί τις ἄνθρωπος ἐπιεικὴς, φίλος ὢν τῷ
∆αυῒδ, ἔμενε τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν διατηρῶν ἐν τῇ τῶν καιρῶν τούτων μεταβολῇ,
καὶ ἰδὼν  αὐτὸν ἀθρόον κατὰ τὴν ἔρημον πλανώμενον,  διέῤῥηξε τὸν χιτωνίσκον, κατεπάσσατο τέφραν, ἐστέναξεν, ἀνέκραξε πικρὸν καὶ ἐλεεινόν· καὶ ἐπειδὴ μηδὲν ἠδύνατο, τὴν ἀπὸ τῶν δακρύων εἰσφέρει παραμυθίαν, Οὐ

γὰρ ἦν τῶν καιρῶν φίλος οὐδὲ τῆς δυναστείας, ἀλλὰ τῆς ἀρετῆς· διὰ τοῦτο τῆς ἀρχῆς μεταπεσούσης, αὐτὸς τὴν φιλίαν οὐ μετέβαλεν. Ἰδὼν τοίνυν αὐτὸν ὁ ∆αυῒδ ταῦτα ποιοῦντα, φησὶ πρὸς αὐτόν· Φίλου μὲν καὶ ταῦτα καὶ

γνησίως πρὸς ἡμᾶς διακειμένου, ὀνίνησι δὲ οὐδὲν ἡμᾶς· ἀλλὰ τί δεῖ βουλεύσασθαι καὶ σκοπῆσαι, ὅπως ἂν λυθείη τὰ δεινὰ, καὶ διέξοδόν τινα εὕρω τῶν συμφορῶν; Ταῦτα εἰπὼν εἰσηγεῖται γνώμην  ἐκείνῳ τοιαύτην· Ἀπελθὼν,

φησὶ, πρὸς τὸν υἱὸν τὸν ἐμὸν, καὶ φίλου προσωπεῖον ὑποδὺς, διασκέδασόν μοι τὰς ἐκείνου βουλὰς, καὶ τοῦ Ἀχιτόφελ τὴν βουλὴν ἄκυρον ποίησον. Ὁ γὰρ Ἀχιτόφελ οὗτος καὶ τοῦ τυράννου  τότε ἐκράτησεν, οἰκειωθεὶς  αὐτῷ,

καὶ δεινὸς  μὲν ἦν τὰ πολεμικὰ,  δεινὸς  δὲ  καὶ  στρατηγῆσαι πολέμῳ  καὶ  μάχῃ·  διὸ  καὶ  τοῦ  τυράννου μᾶλλον αὐτὸν ἐδεδοίκει ὁ ∆αυΐδ· οὕτως ἦν δεινὸς ὁ ἀνὴρ ἐν ταῖς γνώμαις. Ταῦτα ἀκούσας ὁ Χουσὶ ἐπείσθη, καὶ

οὐδὲν μικρόψυχον ἐλογίσατο, οὐδὲ ἄνανδρον, οὐδὲ εἶπεν, Τί δὲ, ἐὰν ἁλῶ; τί δὲ, ἐὰν γυμνωθῇ καὶ ἐλεγχθῇ μου τὸ προσωπεῖον; τί δὲ, ἐὰν φωραθῇ τὸ δρᾶμα τῆς ὑποκρίσεως; δεινὸς ὁ Ἀχιτόφελ, ἴσως καὶ τοῦτο ἐλέγξει καὶ

ποιήσει κατάφωρον, καὶ ἀπολοῦμαι εἰκῆ καὶ μάτην. Οὐδὲν τῶν τοιούτων ἐννοήσας, εἰς τὸ στρατόπεδον ἐνεπήδησε, τὸ πᾶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ῥίψας, καὶ εἰς μέσους ἑαυτὸν ἀφῆκε τοὺς κινδύνους. Ὡς δὲ ἐπέστη τῇ πόλει, ἰδὼν

προσελαύνοντα τὸν τύραννον, προσῆλθεν· ὁ δὲ ἰδὼν αὐτὸν ἀθρόον καὶ τῇ φιλαρχίᾳ μεθύων, οὐκ ἐξήτασεν ἀκριβῶς τὰ κατ' αὐτὸν, ἀλλ' ἐπισκώπτων αὐτὸν καὶ ὀνειδίζων, Ἄπιθι, φησὶ, μετὰ τοῦ ἑταίρου σου· οὐδὲ τὸ ὄνομα

ὑπομείνας εἰπεῖν τοῦ πατρὸς ὑπὸ μίσους καὶ ἀπεχθείας πολλῆς.

Ὁ δὲ Χουσὶ οὐδὲν  διαταραχθεὶς  οὐδὲ θορυβηθεὶς, τί φησιν; Ὅτε ἦν  ὁ Θεὸς μετ' αὐτοῦ,  τὰ  ἐκείνου   ἐφρόνουν,   ἐπειδὴ  δὲ  μετὰ  σοῦ  νῦν   ἕστηκεν,  ἀκόλουθον θεραπεύειν  τὰ σά. Ἐπῆρε τοῦτο  τὸν  τύραννον  καὶ

ἐφύσησε, καὶ οὐδὲν  ἐξετάσας ἀκριβῶς (κοῦφος γὰρ ἀνὴρ πιστεύει παντὶ  λόγῳ,  τοῖς ἐναντίοις  ἐκτραχηλισθεὶς), εὐθέως  63.770 αὐτὸν  εἰς  τοὺς  γνησίους  εἰσάγει,  καὶ  εἰς  τοὺς  πρώτους  63.770 ἐγγράφει  τῶν  φίλων.  Τὸ

δὲ  πᾶν  ὁ  Θεὸς ᾠκονόμει  παρὼν  καὶ  στρατηγῶν  τοῖς γινομένοις.   Καὶ λοιπὸν   βουλῆς  προκειμένης  περὶ  πολέμου,  καὶ  ἑτέρων  ἕτερα εἰσηγουμένων  περὶ τοῦ πότερον εὐθέως ἐπιθέσθαι χρὴ, ἢ μικρὸν ἀναβαλομένους,

παρελθὼν  ὁ Ἀχιτόφελ  ὁ δεινὸς  ἐκεῖνος  συμβουλεῦσαι καὶ  γνώμην  εἰσενεγκεῖν, ταύτην εἰσηγεῖτο τὴν συμβουλήν· Τεταλαιπωρημένῳ, φησὶ, νῦν καὶ τεθορυβημένῳ ἐπιθώμεθα  τῷ  πατρὶ  τῷ  σῷ, καὶ  μὴ  συγχωρήσαντες 

αὐτὸν  μηδὲ  μικρὸν,  οὕτως ἀνέλωμεν·  ἂν γὰρ ἀπαρασκευάστῳ ὄντι νῦν  ἐπιθώμεθα, οὐδεὶς ἔσται πόνος ἡμῖν. Ταῦτα ἀκούσας ὁ τύραννος καλεῖ καὶ τὸν Χουσὶ, τὸν αὐτομολήσαντα τῇ ὑποκρίσει πρὸς  αὐτὸν,  καί  φησι· 

Μεταδῶμεν  καὶ  τούτῳ  τοῦ  λόγου·  ὅπερ  οὐκ  ἦν  κατὰ ἀκολουθίαν ἀνθρωπίνην, τὸ ἀθρόον ἐλθόντα τοῦτον οὕτω τιμῆσαι καὶ νομίσαι ἀξιόπιστον εἶναι· ὡς καὶ συμβουλῆς ἀξιοῦν πραγμάτων ἕνεκεν τοιούτων· ἀλλ' ὅπερ

ἔφθην εἰπὼν, ὅταν ὁ Θεὸς στρατηγῇ, καὶ τὰ δύσκολα εὔκολα γίνεται. Καὶ εἰσάγεται ὁ Χουσὶ, καὶ μεταδίδωσι παῤῥησίας αὐτῷ ὁ τύραννος, καὶ ἀξιοῖ λέγειν τὰ παριστάμενα. Τί οὖν ὁ Χουσί; Οὐδέποτε, φησὶν, οὕτω διήμαρτεν

Ἀχιτόφελ. Εἶδες σύνεσιν ἀνδρός; οὐκ εὐθέως αὐτῷ τὴν γνώμην ἐκβάλλει, ἀλλὰ μετ' ἐγκωμίου. Θαυμάσας γὰρ αὐτὸν πρῶτον ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις καιρίως συμβουλεύοντα, οὕτω τὴν παροῦσαν κακίζει γνώμην·

μονονουχὶ λέγων, Θαυμάζω, πῶς νῦν διήμαρτεν· οὐ γάρ μοι δοκεῖ συμφέρειν οὗτος ὁ λογισμός. Ἂν μὲν γὰρ νῦν ἐπιθώμεθα, καθάπερ ἄρκτος τις παροιστρῶσα, θυμοῦ γέμων  ὁ πατὴρ ὁ σὸς, καὶ ἀπεγνωκὼς  τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς,

ἐν ἀκμαζούσῃ τῇ ὀργῇ πολεμῶν,  οὐδένα τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας ποιήσεται λόγον,  καὶ μετὰ  πολλῆς  ἐμπεσεῖται  τῆς  σφοδρότητος  ἡμῖν·  εἰ  δὲ  μικρὸν  ἐνδοίημεν,  μετὰ πλείονος  ἐπιθησόμεθα  τῆς  παρασκευῆς, καὶ  μετὰ 

μείζονος  τῆς  ἀσφαλείας,  καὶ ἀπονητὶ,  καὶ  μετὰ  εὐκολίας  ἁπάσης, ὥσπερ ἐν  σαγήνῃ  λαβόντες  αὐτὸν,  οὕτως ἐπανήξομεν. Ἐπαινεῖ τὴν γνώμην  ὁ Ἀβεσσαλὼμ ταύτην, καὶ λυσιτελεστέραν εἶναι ἔφησεν αὐτῷ. Ταῦτα δὲ

ἔλεγεν ὁ Χουσὶ, βουλόμενος δοῦναι καιρὸν τῷ ∆αυῒδ, ὥστε στῆναι μικρὸν καὶ ἀναπνεῦσαι καὶ στρατεύματα συναγαγεῖν. Οὕτω τοίνυν ἐκβαλὼν τοῦ Ἀχιτόφελ  τὴν  γνώμην  διά τινων  κεκρυμμένων  πέμψας ἀνδρῶν, 

ἀπήγγειλεν ἅπαντα τῷ ∆αυῒδ, καὶ ὅτι τὴν αὐτοῦ γνώμην  ἐκύρωσεν ὁ τύραννος, τὴν φέρουσαν τῷ ∆αυῒδ τὴν νίκην. Οὕτω γοῦν καὶ ἐγένετο. Ἐπειδὴ γὰρ μικρὸν ἔδοσαν οἱ περὶ τὸν τύραννον,  παρασκευασάμενος ὁ ∆αυῒδ

ἐπέθετο, καὶ τὸ τρόπαιον ἔστησεν. Ὅπερ ὁ Ἀχιτόφελ ἀπὸ πολλῆς συνέσεως καὶ δεινότητος συνορῶν, καὶ ἐντεῦθεν ἤδη τὸ τέλος καταμαθὼν,  ὅτι  ὄλεθρος  ἦν  τῷ  Ἀβεσσαλὼμ αὕτη  ἡ  γνώμη,  οὐκ  ἐνεγκὼν  τὴν ἐντεῦθεν

ἐπήρειαν, ἀπελθὼν, βρόχον ἀνῆψε καὶ ἀπήγξατο, καὶ οὕτω τὸν βίον κατέλυσε. Περὶ τοῦ Ἀχιτόφελ  οὖν  καὶ τοῦ Ἀβεσσαλὼμ εἴρηται  τὸ, Ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ· ἀμφοτέρων γὰρ εἰς κεφαλὴν ἡ τιμωρία

κατέβη. Ὁ μὲν  γὰρ  ἀγχόνῃ  χρησάμενος,  οὕτω  τὸν  βίον  κατέλυσεν·  ὁ  Ἀβεσσαλὼμ δὲ  οὐκ ἀπήγξατο, ἀλλ' ἄκων ἐκρέματο, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνῄρητο, ἀλλ' ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ πρότερον ἀνηρτήθη  καὶ τῷ ξύλῳ 

προσηλώθη, καὶ τοῦ Θεοῦ τὴν  ψῆφον  ἄνωθεν φέροντος, ἐπὶ πολὺν ἐκρέματο χρόνον, ὑπὸ τοῦ συνειδότος λοιπὸν μαστιζόμε 63.771 νος. Καὶ ἵνα μάθῃς, ὅτι οὐκ ἀνθρωπίνης ἦν σπουδῆς τὸ γινόμενον, ἀλλ' ὅλον θεῖον ἦν τὸ

δικαστήριον, τρίχες αὐτὸν καὶ ξύλον ἔδησαν, καὶ ζῶον ἄλογον παρέδωκε· καὶ ἀντὶ μὲν σχοίνων ἡ κόμη, ἀντὶ δὲ ξύλου τὸ δένδρον γέγονεν, ἀντὶ δὲ στρατιώτου ἡ ἡμίονος.  Καὶ σκόπει τοῦ Θεοῦ τὴν  μακροθυμίαν· καὶ γὰρ

ἀφῆκεν  αὐτὸν  χρόνον πολὺν,  εἰς  μετάνοιαν  ἐφελκόμενος,  καὶ  πεῖραν  λαβεῖν  ἐποίησε τῆς  τοῦ  πατρὸς

γλυκύτητος.  Εἰ γὰρ μὴ θηρίον ἦν, καὶ λιθίνην  εἶχε ψυχὴν, ἱκανὰ ἦν ἐκεῖνα πάντα αὐτὸν ἀπαγαγεῖν  τῆς ἀκαίρου μανίας· ἡ τράπεζα, καθ' ἣν ἐκοινώνει  τῷ πατρὶ τῶν ἁλῶν, ὁ οἶκος, τὰ συνέδρια, ἔνθα οἱ λόγοι πρὸς αὐτὸν

ἐγίνοντο· τὰ ἄλλα πάντα, ἔνθα αὐτῷ  κατηλλάγη  φόνον  τοιοῦτον  πεποιηκότι.  Μετὰ τούτων  καὶ ἕτερα ἦν  ἱκανὰ αὐτὸν μαλάξαι. Καὶ γὰρ ἤκουσεν, ὅτι φυγὰς καὶ ἀλήτης περιήρχετο, ὅτι τὰ ἔσχατα ἔπασχε δεινά. Πῶς δὲ

οὐκ ἐνενόησεν, ὅτι καὶ νικήσας, πάντων  ἀθλιώτερον  ἂν ἔζη βίον, ἐναγὴς ὢν καὶ ἀκάθαρτος ἀπὸ τοῦ τροπαίου; καὶ ταῦτα λοιπὸν, γέροντος ὄντος τοῦ πατρὸς, καὶ ἐπὶ θύραις τῆς προσδοκίας οὔσης, οὐκ ἀνέμενε χρόνον ἔτι

μικρόν. Ποῦ νῦν εἰσιν οἱ πενίαν ὀδυρόμενοι; πόσης ταῦτα πενίας χαλεπώτερα, πόσης νόσου, πόσης ὀδύνης; Οὐκ εἶπεν οὐδὲν τοιοῦτον πρὸς ἑαυτὸν ὁ δίκαιος οὗτος, οὐδὲ 63.772 ἀπεδυσπέτησε οὐδὲ ἐθρήνησε λέγων· Καλάς γε

ἀπολαμβάνω  τὰς ἀμοιβάς· ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετῶν ἡμέρας καὶ νυκτὸς, ὁ ἐν ἀξιώματι τοιούτῳ πάντων γενόμενος ταπεινότερος, ὁ τῶν  ἐχθρῶν  φεισάμενος, εἰς χεῖρας ἀκολάστου παιδὸς ἐκδίδομαι. Οὐδὲν τοιοῦτον  οὐκ

εἶπεν, οὐκ ἐνενόησεν· ἀλλ' ἔφερεν ἅπαντα μετὰ φιλοσοφίας, μίαν μόνον ἔχων παραμυθίαν ἐν τοῖς γινομένοις, τὸ πεπεῖσθαι, ὅτι τοῦ Θεοῦ ταῦτα εἰδότος γίνεται. Καὶ καθάπερ οἱ τρεῖς παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ ὄντες ἔλεγον· Καὶ

ἐὰν μὴ, γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτι τοῖς θεοῖς σου οὐ λατρεύομεν, καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ ᾗ ἔστησας οὐ προσκυνοῦμεν. Εἰ δέ τις εἶπε πρὸς αὐτοὺς, Καὶ ποίᾳ ἐλπίδι ἀποθνήσκετε; τί προσδοκῶντες, τί δὲ ἐλπίζοντες  μετὰ

τὸν θάνατον,  μετὰ τὸ πῦρ; οὐδέπω  γὰρ  τῆς  ἀναστάσεως  ἦν  προσδοκία· ἤκουσεν  ἂν  παρ'  αὐτῶν·  ὅτι  Αὕτη μεγίστη ἐστὶν ἡμῖν ἀντίδοσις, τὸ διὰ τὸν Θεὸν ἀποθανεῖν. Οὕτω καὶ οὗτος μεγίστην ταύτην ἡγεῖτο αὐτῷ εἶναι

παραμυθίαν, τὸ τὸν Θεὸν εἰδότα ταῦτα μὴ κωλύειν. Εἰ γὰρ ἐραστὴς  μυριάκις  ἂν  ἕλοιτο  ὑπὲρ  ἐρωμένης  κατασφαγῆναι,  καίτοι  οὐδὲν  μετὰ θάνατον προσδοκῶν παρ' ἐκείνης· πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς δεῖ μὴ βασιλείας

προσδοκίᾳ, μὴ  ἄλλῃ  τινὶ  τῶν  μελλόντων   ἀγαθῶν  ἐλπίδι,  ἀλλὰ  δι'  αὐτὸν  τὸν  Θεὸν ταῦτα πάσχειν· ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.





Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.